Skip to main content

Full text of "Hippocrates"

See other formats


3931109 5, ἸΞΥΗΌΙΙΙ ‘LS 4O AL 


᾿ ORE ΗΒ, ἡ =~ 
ἈΝᾺ Sisapy PR ree | 
ut τὰν. Te oo oe ai 
an ie ey Fearon? oF Ὥς i? 
Bie ΓΘ Cyan 
vast, ε 
= ᾿ j ᾿ | 
eu 
; 
THE LOEB CLASSICAL LIBRARY 


FOUNDED BY JAMES LOEB, LL.D. 


EDITED BY 
171. E. PAGE, c.u., Lrrt.p. 
ΤῈ, CAPPS, PH.D., LL.D. ἦν. H. D. ROUSE, trrt.p. 
L. A. POST, u.z.p. E. H. WARMINGTON, .a., F.R.HIST.SOC. 


HIPPOCRATES 
VOL. I 

Γ a in x 
ΓΝ ΤΙ. 
if mh ' eile } i “Ἢ 
fin ta ¥ 
Ἢ ᾽ 
τς" ψ' 
~~ _ \ 
᾿- 
Ι —_* 
4 ὶ ~~? E 
; ᾿ 
.- 

ὶ a 
an 
A li, 


an 
Bi. 


i 

᾿ "Δ 
ὄν che 

τς. 


“he Beata mo dolegi{y 


at ἱλιωήζο. εἰ τεσρο αι oy Σ 
οὶ epi ldre ps uy he αὐτιὰ 
Jet pecs 
het te NE οὐττὶ 


τιν othe πρᾶσιν οἵ τοι of Ker * 
ry Gt ταί OG e! o1-<mrp & 


e- Sor of δ Say! 


Vt SES PRs t 

BEGINNING OF LAW IN MARCIANUS VENETUS 269. 
S&E P.262 


HIPPOCRATES 


WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY 
W. H. S. JONES 


BURSAR AND STEWARD OF S, CATHARINE’S COLLEGE, CAMBRIDGE, 
CORRESPONDING MEMBER OF THE HISTORICAL SECTION 
OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE 

VOL. II 

LONDON 
WILLIAM HEINEMANN LTD 


CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 
HARVARD UNIVERSITY PRESS 
MOMLIX 

First printed 1923 
Reprinted 1943, 1952, 1959 


Printed in Great Britain 


CONTENTS 


PA 
BEGINNING OF LAW IN MARCIANUS VENETUS 269 Reon 
AMINO Be eo oy Gl Ob oh Oe cone tae Ao ame iu 
EINTRODUOTORYoESSAYS: «6 τ fas 6) ail ui.* os. = « ix 
PROGNOSTIC Rai ots eee otto nece Te ee) aia arse in So Ge ὴ ὴς 1 


REGIMEN IN “ACUDE DISEASHS!=.5 J 6.0 4 a ee |) Od 
THE CSACRED DISEASE! εν τος, ce Wer <0) <ci4 sli ges ‘et το πὸ) ΠΝ 
EU ACR miter cia oyesigetsi Stele oils mfr oem το τὺ 

BREATHS sale heise ΠΟ Sema wLE nae ea ihr. fay δ. 
ΤΑ Lets ΣῊΝ Ὁ Deke. PS PM en Wedd bee se, lhcs (Pak lial ie? 950 
DECORU Maer set ofa oer κε, cc eae NSE cele simi ee 907 
PHY SICTANG (CHAPTER 1). Ὁ sts «Sars se 0 ς 308 
DENTITION@ Gait attr πος aR sy ce ri 915 


POSTSCRIED TRE ΠΣ. τὸν; ποι OMe ok tle ss 6 990 


PREFACE 


In this, the second volume of Hippocrates in the 
Loeb series, it has been found useful to go more 
fully into textual questions than was necessary when 
preparing Vol. 1. Critical scholars have cleared 
away most of the blemishes that disfigured the text 
of Airs Waters Places and of Epidemics 1. and 1Π|., 
but the text of many of the treatises in the present 
volume is still in places uncertain. 

Many kind helpers have made the task of pre- 
paring the text easier that it would otherwise have 
been. The Earl of Leicester and Mr. C. W. James 
have given me the opportunity of consulting Holk- 
hamensis 282 at my leisure. Dr. Karl Mras, Professor 
in Vienna, has sent me a photograph of a part of 6, 
and the Librarians of 5. Mark’s Library, Venice, 
and of the Vatican Library, have in a similar way 
helped me to collate M and V. The Curators of the 
Bodleian were kind enough to allow me to inspect 
Baroccian 204. The Librarians of the Cambridge 
University Library have helped me in various ways, 
and Dr. Minns has given me the benefit of his 
expert advice in deciphering places that presented 
special difficulty. 

My colleague the Rev. H. J. Chaytor continues 
to lend me his invaluable services, and 1 must thank 
Sir Clifford Allbutt for a most searching criticism of 
the first volume. 


Vii 


PREFACE 


Dr. E. T. Withington has helped me so much 
that not a few parts of this book might rightly be 
described as his, and I am glad to say that he will 
be the translator of the third volume, which will! 
contain the surgical treatises. 

In the Postscript I have gathered together a few 
notes which I could not put at the foot of the text. 


Vili 


INTRODUCTORY ESSAYS 


I 
PROGNOSIS 


A MopDERN doctor, when called to a case of illness, 
is always careful to diagnose it, that is, to put it in 
its proper place in the catalogue of diseases. It 
may be infectious and so need isolation; it may be 
dangerous and require special nursing. Precautions 
which are essential in a case of influenza are not so 
necessary in a common cold. ‘Treatment, too, varies 
considerably according to diagnosis; diseases may 
be similar in symptoms and yet call for different 
medicines. 

It is remarkable, and at first rather puzzling, that 
Hippocrates 1 attached no great value to diagnosis. 
Although in the works I have called Hippocratic 
many diseases are referred to by their names, their 
classification and diagnosis are always in the back- 
ground. The chief division is into “acute”? and 
“chronic’”’ illnesses, and Hippocrates is mainly con- 
cerned with the former. For practical purposes he 
appears to have divided acute diseases into two 
main classes: (a) chest complaints and (6) those 


1 I mean by ‘‘ Hippocrates ” the writer of Zpidemics 1, and 
111., Prognostic and Regimen in Acute Diseases. 


ix 


INTRODUCTORY ESSAYS 


fevers which we now call malarial. Further than 
this, at least as far as treatment is concerned, he 
did not think it necessary to go. 

Hippocrates held that it was impossible to decide 
with certainty when a variation in the symptoms 
constituted a different disease, and he blamed the 
Cnidian physicians for multiplying types by assign- 
ing essential importance to accidental details. He 
attached far less value to diagnosis than he did 
to what may perhaps be called general pathology of 
morbid conditions, in particular of acute diseases. 
In all these diseases, according to Hippocrates, there 
are symptoms, or combinations of symptoms, which 
point to certain consequences in either the near 
or the remote future. In other words there is a 
common element, of which can be written a common 
medical history. Such a medical history for acute 
diseases is the work Prognostic. 

Prognosis, as the knowledge of this general 
pathology was called, Hippocrates valued for three 
reasons : 

(1) A physician might win the confidence of a 
patient by describing the symptoms that occurred 
before he was called in. 

(2) He could foretell the final issue with approx- 
imate certainty. 

(3) A knowledge of dangers ahead might enable 
him to meet them, or even to prevent them. 

Besides these utilitarian reasons, we cannot doubt 


1 In the clinical histories of Epidemics no attempt is made 
to diagnose the various cases, though of course the common 
names of various diseases are found to be useful in describing 
the ‘‘constitutions” of the same book. In the Cnidian 
treatises, on the contrary, diagnosis is carried to extremes. 


x 


INTRODUCTORY ESSAYS 


that prognosis was considered of value for its own 
sake. We must never forget that the Greek phy- 
sician was a scientist as well as a practitioner. Like 
the rest of his race he had a boundless curiosity, and 
a great eagerness to know “some new thing.” 

A Greek was always argumentative—even when 
ill—and a Greek doctor was bound to persuade his 
patient to undergo the proper treatment. His per- 
suasive powers were particularly necessary when 
operative surgery was called for, as anaesthetics and 
anodynes were not available, and the art of nursing 
was in its infancy. We are therefore not surprised 
that a doctor wished to impress his patients by 
stating without being told what had occurred before 
he was called in. In days when quackery abounded, 
and when practitioners often wandered from place 
to place instead of establishing a reputation in one 
district, such a way of inspiring confidence was 
doubly needed. 

In ancient times the very human desire to know 
the future was stronger than it is now. Science has 
to a great extent cleared away the uncertainty that 
must always, at least partially, obscure the conse- 
quences of our acts and experiences, and has above 
all diminished the risks that attend them. But a 
Greek must have been tormented by doubts to an 
extent that can scarcely be appreciated by a modern. 
To lessen them he had recourse to oracles, divination 
and augury, and physicians too were expected to 
relieve fears, or at least to turn them into unpleasant 
certainties or probabilities.! 

1 See 6. g. Aeschylus, Prometheus Bound, 698, 699: 


τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκύ 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασθαι τορῶς. 


xi 


INTRODUCTORY ESSAYS 


The usefulness of prognosis in treatment is easier 
to understand, and our only surprise is that Hippo- 
crates seems not to make full use of the oppor- 
tunities it afforded. Meeting dangers by anticipation 
is not a prominent feature of his regimen. 

The most remarkable characteristic of the Hippo- 
cratic doctrine of prognosis is the stress laid upon 
the symptoms common to all acute morbid condi- 
tions. This effort to distinguish “disease”’ from 
“ diseases’? may be due in part to the Greek instinct 
to put the general before the particular, an instinct 
seen ip its extreme form in the Platonic theory of 
Ideas. But it is not entirely to be accounted for in 
this way. Hippocrates was comparatively free from 
the prejudices of his race, and if he thought any 
view valuable in medical practice it was probably 
valuable in reality and not a mere fad. It is there- 
fore our duty to inquire whether there was any 
reason why the study of morbid phenomena in 
general was of interest in the age in which he 
lived I believe the reason lies in the predomi- 
nance in ancient Greece of two classes of illness, 

The most important diseases of the Hippocratic 
age were the chest complaints, pneumonia and 
pleurisy (pulmonary tuberculosis was also very 
general), and the various forms, sub-continuous and 
remittent, of malaria. Other acute diseases were 
comparatively rare, as we can see from the enumera- 
tion of such given in the fifth chapter of Prognostic, 
and, moreover, in a malarious country most diseases 
are modified or ‘coloured”’ by malarial symptoms. 
It was therefore natural that Hippocrates should 
subconsciously regard acute diseases as falling into 

1 Contrast, however, what I say on p. xv. 
xii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


two main categories, and this point having been 
reached it was but a step to think that the two 
might ultimately be resolved into one. 

It must also be remembered that the means of 
treatment available to Hippocrates were few in 
number. The most he could do was to hinder 
Nature as little as possible in her efforts to expel 
a disease, and to assuage pain as far as the limited 
knowledge of the time permitted. The negative 
side of medicine was far more prominent than the 
positive. ‘To do good, or at least to do no harm,” 
was the true physician’s ideal. To make the patient 
warm and comfortable, to keep up the strength by 
means of simple food without disturbing the diges- 
tion, to prevent auto-intoxication from undigested 
food—this was about all ancient medicine could 
accomplish, at least on the material side.! The 
psychological aspect of healing was well recognized 
in ancient times, as we see inter alia from the work 
Precepts,2 and we must take this into account when 
we estimate the real value of Hippocratic medicine. 
But here, too, prognosis came in. By telling the 
past, and by foretelling the future, an effort was 
made to arouse and to keep alive the patient’s faith 
in his doctor. 

1 The vis medicatrix naturae was the true healer. What- 
ever the disease, this (so thought Hippocrates) had its chance 


to operate when hindrances were removed. 
2 See especially Chapter VI (Vol. I. p. 319). 


xili 


II 
THE CNIDIAN SCHOOL OF MEDICINE 


Wuen reference is made to the Cnidian physicians 
there is a great possibility of error, an error which, 
as a matter of fact, is always liable to oceur with 
designations of this type. Do we mean by a Cnidian 
a doctor trained at Cnidos or a physician with views 
of a peculiar kind? The two are by no means the 
same; a Cnidos-trained man might hold some Coan 
views, a Cos-trained man might adopt some Cnidian 
opinions. So we must not suppose either (a) that 
all Cnidians necessarily held the same theories, or 
(ὁ) that treatises containing doctrines which we 
know to have been popular at Cnidos were written 
by authors trained in that school. All we ean say 
is that such and such an opinion is in harmony 
with the teaching known to have been in favour 
with the Cnidian School of a certain period. 

Practically all we know about the Cnidians is the 
criticism of Cnidian Sentences put forward by the 
author of Regimen in Acute Diseases, supplemented 
by a few remarks in Galen.?. We are told that the 
book had been re-edited, and that the second edition 


1 Chapters [-III. 
2 See 6.0. (Kiithn) XV. 363, 419, 427, 428, and V. 760, 761, 
Littré 11. 198-200 gives the chief passages in a translation, 


xiv 


INTRODUCTORY ESSAYS 


was, in the opinion of the Hippocratic writer, an 
improvement on the first. The critic alleges that 
the Cnidians attached too little importance to prog- 
nosis, and too much to the discussion of unessential 
details; that their treatment was faulty,! and the 
number of remedies employed by them in chronic 
complaints was far too small;? that they carried the 
classification of diseases to extremes,® holding that 
a difference in symptoms constituted a different 
variety of disease. 

The chief Cnidian physician was Euryphon, almost 
contemporary with Hippocrates, and according to 
Galen 4 the author of Cnzdzan Sentences. Possibly he 
wrote one if not two of the works in the Corpus, 
as passages from two of them appear to be attributed 
to Euryphon by Galen and Soranus respectively.® 

The question of Cnidian tenets assumes a greater 
importance from the number of works in the Corpus 
which have been assigned to Cnidian authors by 
various critics. When a passage found in the 
Hippocratic collection is assigned to a Cnidian 
author by ancient authorities it is natural to assume 
that the whole book in which the passage occurs, 
and any other books closely related to it, are also 


} We have a specimen of it in their treatment of pus in 
the lung; Kiihn I. 128: ἐξέλκοντες τὴν γλῶτταν ἐνίεσάν τι εἰς 
τὴν ἀυτηρίαν ὑγρὸν τὸ σφοδρὰν βῆχα κινῆσαι δυνάμενον. 

* They were purges, whey and milk. 

3 See Galen XV. 427 and 363. 

4 XVIL., Pt. I. 886. 

δ See W. A. Greenhill’s article ‘‘ Euryphon” in Smith’s 
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, and 
also that in Pauly-Wissowa by Μ. Wellmann. The passage 
quoted by Galen (XVII., Pt. I. 888) is found in Diseases {1. 
Chapter XLVIII (Littré VII. 104). 


XV 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Cnidian. Ermerins! makes a formidable list, amount- 
ing in all to about one-third of the Corpus, which he 
assigns to this school. It is easy, however, to pursue 
this line of argument to extremes. We cannot be 
sure, if we remember how commonly ancient medical 
writers copied one another, that the whole book is 
Cnidian when a passage from it is given a Cnidian 
origin. Nobody would argue that the second book 
of Diseases is the same as Cnidian Sentences just 
because Galen? assigns to the latter a passage to 
which a parallel is to be found in the former, 
especially when we remember that Cnidian Sentences, 
at any rate the first edition of it, was probably 
written in the aphoristic style. 

As in other problems connected with the Hippo- 
cratic collection, it is important to lay stress upon 
what we know with tolerable certainty, so as 
neither to argue in a circle nor to be led astray by 
will-o’-the-wisps. | Now it is clear from the Hippo- 
cratic criticisms that the Cnidians had no sympathy 
with “general pathology”’ and the doctrine of 
prognosis founded upon it, and that they did con- 
sider the classification of diseases a fundamental 
principle of medical science. Littré? argues at 
some length that the Hippocratic doctrine was right 
for the fifth century B.c., and the Cnidian for the 
nineteenth century a.p. Only with our increased 
knowledge, he urges, can the Cnidian method 

1 Hippocraies, Vol. ILI. p. viii. 

2 XVIL., Pt. 1. p. 888. We should also note that Galen 
(XV. 427, 428) says that the Cnidians recognized (among 
other varieties of disease) four diseases of the kidneys, three 
kinds of tetanus and three kinds of consumption. ‘This 
agrees with /nternal A ffections (Littré VII. 189-207). 

3 Vol. IL, pp. 200-205, 


ΧΥῚ 


INTRODUCTORY ESSAYS 


bear fruit; with the limited knowledge of the 
Hippocratic age to cultivate general pathology 
and prognosis was the correct course. To a certain 
extent this view is correct; in the Hippocratic age 
little could be done for patients suffering from 
acute diseases except to keep them warm and com- 
fortable, and to restrict their diet. Yet we must 
always remember that “general” pathology really 
does not exist, and that any prognosis based upon 
it must be very uncertain indeed. Hippocrates was 
great because he had the true scientific insight, 
not because of prognosis but in spite of it. The 
Cuidians, on the other hand, were truly scientific 
when they insisted on accurate and even meticulous 
classification. It is no discredit to them that they 
classified wrongly, and based on their faulty classi- 
fication faulty methods of treatment. If diseases 
are to be classified according to symptoms, variations 
of symptoms must be held to imply variations of 
diseases. Modern pathology has proved this classi- 
fication wrong, and the treatment of symptoms has 
accordingly fallen into discredit. But it is at least 
as wise to treat symptoms as it is to build up a 
fictitious general pathology, and to cultivate the 
barren prognosis that depends upon it. The 
Cnidians were comparatively unsuccessful because 
they had not learned to distinguish the essential 
from the unessential. Hippocrates was a genius 
who followed a will-o’-the-wisp; the Cnidians were 
plodders along the dreary stretch of road that lies 
before every advance in knowledge. Hippocrates 
did the wrong thing well; the Cnidians did the 
right thing badly. 

There can be no doubt, although we have no 


xvil 


INTRODUCTORY ESSAYS 


ancient testimony to this effect, that Cnidian doctrine 
influenced physicians who did not belong to the 
school, and in fact medicine generally. A dislike 
of theory, a careful cataloguing of symptoms and 
equally careful prescriptions for every sort of illness, 
are characteristics that appear in several of the 
works in the Corpus generally considered Cnidian. 
Diseases 11. and Internal Affections are a sort of 
physician’s vade mecum, and must have been far more 
useful to the general practitioner than either 
Epidemics or Regimen in Acute Diseases. 

If therefore we find in any parts of the Hippo- 
cratic collection the characteristics ] have mentioned 
to an unusually marked degree, we may be fairly 
certain that the writer was influenced by the Cnidian 
School, though we may not assume that he was 
Cnidian in training. It is interesting that, if we 
omit the semi-philosophical treatises, and confine 
our attention to the severely practical works, the 
greater part of the Corpus shows Cnidian rather 
than Hippocratic tendencies. In some _ cases 
(Diseases II. and Internal A ffections) the influence 
is very strong, in others it is but slight. 

The truth seems to be that the peculiarly Hippo- 
cratic doctrines are of greater interest and value to 
scientists than they are to practising doctors. They 
are suggestive, they inspire, they win our admiration 
for their humility in claiming so little for medicine 
and so much for the recuperative powers of Nature, 
but they give little help to the doctor on his 


1 In particular the gynaecological treatises seem to have 
Cnidian characteristics. If gynaecology was a special feature 
of the Cnidian School it is another instance of the practical 
nature of its instruction. 


xVill 


INTRODUCTORY ESSAYS 


rounds. So the practical side of medicine, which 
demands text-books, produced during the fourth 
century works with the Cnidian characteristics of 
diagnosis and prescription, just as it produced the 
aphoristic books of the fifth century. 


ΠῚ 


PROGNOSTIC AND THE APHORISTIC 
BOOKS 


Tue mutual relations of three of the works in the 
Hippocratic collection, Piorrhetic I., Coan Prenotions 
and Prognostic, have been of interest to students ever 
since Ermerins published his dissertation on the 
subject in 1832.1 The question is in many respects 
unique, and is inseparable from the much wider 
question of the history of the aphoristic style. 

The facts are these: Prorrhetic I. consists of 
170 propositions written in the style characteristic 
of the work Aphorisms. Of these 155 occur almost 
verbatim in Coan Prenotions along with 487 others, 
also expressed aphoristically. Prognostic is a finished 
work, but embodied in it are some 58 propositions 
from Coan Prenotions, but only two or at the most 
three from Prorrhetic I. 

The style and language of Prorrhetic 7. and of 
Coan Prenotions are very similar,2 but it should be 
noticed that the former work often inserts particular 


1 Specimen Historico-medicum tnaugurale de Hippocratis 
Doctrina a Prognostice oriunda. 

2 A careful examination of the books has not given me 
any evidence tending to show that the works belong to 
different periods of medical thought. Both, like Prognostic, 
deal with the question, “‘ What do symptoms portend?” 
and deal with it in much the same way. 


XX 


INTRODUCTORY ESSAYS 


instances of the general propositions, e.g. ‘‘as 
happened to Didymarchus of Cos.” 

The work Aphorisms contains 68 propositions 
found in Coan Prenotions. 

Ermerins, followed by Littré and Adams, con- 
cluded that Prorrhetic I. was the earliest work, 
followed later by Coan Prenotions, which was _ in 
turn used by Hippocrates when he wrote his treatise 
Prognostic. 

Obviously the question is not easy to decide, and 
certainly cannot be settled in the dogmatic manner 
adopted by the three scholars I have mentioned. 

For the sake of brevity I will call Prorrhetic J. 
A, Coan Prenotions B, and Prognostic C. 

Now let us suppose that there was some common 
source for all three works, This hypothesis scarcely 
accounts for the striking likeness of A to B and 
its equally striking unlikeness to C. 

Let us suppose that A and B copied some common 
source, in itself a most likely hypothesis; but if 
C copied B (he certainly did not copy A), why did 
he choose 58 propositions of which only two or at 
the most three, are to be found in A? 

It is most unlikely that B and C copied some 
common source independent of A, because nearly all 
A is in B. 

Now let us suppose that one or other of the 
extant works is the primary source of the two 
others. 

If A copied B, why did he choose just those 
propositions that are not in C? 

A certainly did not copy Ὁ. 

If C copied B, why did he choose just those 
propositions that are not in A? 


XXxi 


INTRODUCTORY ESSAYS 


C certainly did not copy A. 

B may very well have copied both A and C.} 

Before going any further it will be well to print 
in parallel columns the passages that are common 


to all three works. 


possibly three in number. 


Prorrhetic 1. 


ὀδόντων mplows 
ὀλέθριον οἷσι μὴ σύνη- 
θες καὶ ὑγιαίνουσιν. 


§ 48. 


αἱ τρομώδεες, ἀσά- 
φεες, Ψηλαφώδεες 
παρακρούσιες πάνυ 
φρενιτικαί, ὡς καὶ 
Διδυμάρχῳ ἐν K@. 
§ 34. 


καὶ Ewer ot μετὰ ποι- 
κιλίης κακόν, ἄλλως 
τε καὶ ἐγγὴὶς ἀλλή- 
λων ἰόντων. § 60. 
Coan Prenotions 


ὀδόντας συνερίζειν 


ἢ πρίειν, ᾧ μὴ σύνη- 


θες ἐκ. παιδίου, μανι- 
κὸν καὶ θανάσιμον" 
ἤδη δὲ παραφρονέων 
ἣν ποιῇ τοῦτο, παντε- 
λῷς ὀλέθριον. ὀλέ- 
θριον δὲ καὶ ξηραί- 
νεσθαι τοὺς ὕδονταξ. 


§ 230. 


ai τρομώδεες, a8 


λαφώδεες παρακρού- 
σιες φρενιτικαί. ὃ 


76. 


/ 
εἰ δὲ καὶ πάντα 
τὰ χρώματα ὁ αὐτὺς 
> / 5 / 
ἐμέοι, ὀλέθριον. 
545. 

These are certainly two and 


Prognostic 


ὀδόντας δὲ πρίειν 
ἐν πυρετῷ, ὁκόσοισι 
μὴ σὐύνηθές ἐστιν ἀπὸ 
παίδων, μανικὸν καὶ 
θανατῶδες: ἢν δὲ καὶ 
παραφρονέων τοῦτο 
ποιῇ, ὀλέθριον κάρτα 
ἤδη γίνεται. Chap- 
ter III. 


See Chapter IY. 


, ‘ / 4 
εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ 
χρώματα 6 αὐτὺς ἄν- 


§ θρωπος ἐμέοι, κάρτα 
| ὀλέθριον ἤδη γίνεται. 


Chapter XIII. 

1 The problem seems to turn on the dissimilarity of A and 
C. Whatever hypothesis is taken, other than that B is the 
latest of the three works, it inv olves intrinsic improbabilities, 


XXil 


INTRODUCTORY ESSAYS 


The likeness of Prorrhelic I, to Coan Prenotions 
must not be judged by the few cases where there 


is a third parallel in Prognostic. 


The following 


selections form a much better test. 

Prorrhetic 1. 


Coan Prenotions 

Οἱ κωματώδεες ἐν ἀρχῇσι γινό- 
μεναι, μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύος, 
ὑποχονδρίου, τραχήλου ὀδύνης, 
ἀγρυπνέοντες, ἦρά γε φρενιτικοί 
εἰσιν; 8} 


ἰσχνή, 
πνιγώδης, 


φάρυγξ ἐπώδυνος, 
μετὰ δυσφορίης, 
ὀλεθρίη ὀξέως. ὃ 86. 


ἐν τῇσιν ἀσώδεσιν ἀγρυπνίῃσι 
τὰ παρ᾽ οὖς μάλιστα. ὃ 157. 


τὰ παρ᾽ ὦτα φλαῦρα τοῖσι 
παραπληκτικοῖσιν. ὃ 100. 


τὰ σπασμώδεα τρόπον παρο- 
ξυνόμενα κατόχως τὰ παρ᾽ οὖς 
> 4 
ἀνίστησιν. ὃ 161. 


ὑποχονδρίου σύντασις μετὰ 
/ > / 
κώματος ἀσώδεος Kal κεφαλ- 
αλγίης τὰ παρ᾽ οὖς ἐπαίρει. 
§ 169. 

οἱ κωματώδεες ἐν ἀρχῇσι 
γενόμενοι, μετὰ κεφαλῆς, 
ὀσφύος, ὑποχονδρίου, τραχήλου 
ὀδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἦρά γε 
ppevitixol ; ὃ 175. 

φάρυγξ ἐπώδυνος, ἰσχνή 
μετὰ δυισφορίης, ὀλέθριον ὀξέως. 
§ 260. 


> BJ ὔ > / x 
ἐν aowdeow ἀγρύπνοις, τὰ 


παρ᾽ οὖς μάλιστα. ὃ 552, 
τὰ παρ᾽ οὖς φαῦλα τοῖσι 
παραπληκτικοῖσιν. ὃ 198. 


τὰ σπασμώδεα τρόπον παρο- 
ξυνόμενα κατόχως τὰ παρ᾽ οὖς 


ἐπαίρει. ὃ 346. 


ὑποχονδρίων σύντασις μετὰ 
κώματος ἀσώδεος κεφαλαλγικῷ 
x > z > ’ Og 
τὰ Tap οὖς ἐπαίρει. ὃ 283. 

It will be noticed that the textual differences 
between these two works are no greater, and no 
more numerous, than those regularly found in the 
manuscripts of a single treatise. 

We have seen that mathematically the most likely 


supposition is that B is the latest work. 


If this 
Xxili 


INTRODUCTORY ESSAYS 


be true, the writer incorporated A almost in its 
entirety, and when A was imperfect or deficient 
had recourse to C or to other documents. One 
of these was obviously Aphortsms—unless, indeed, 
Aphorisms is the borrower. But there remain over 
300 propositions in B which are either original or 
copied from sources either unknown or not yet 
considered. 

The third set of parallel passages seems to in- 
dicate how the writer of B went to work. Both 
A and C point out that the vomiting of matters 
of different colours is a bad symptom, but C has 
expressed this much better than A, and in language 
evidently not borrowed from A. Accordingly B 
copies C, omitting the unessential words for the 
sake of brevity. 

It is unsafe to draw conclusions from the fuller 
treatment of the subject matter in B than in A, 
or in C than in B, as we cannot say whether B is 
expanding A or A is abbreviating and compressing 
B. This line of argument leaves us just where we 
were, Similarly it is uncertain whether A added 
the names of patients whose cases illustrated a 
general proposition, or whether B omitted them 
as unnecessary. Accordingly, although the argu- 
ments used by Littré and Ermerins support my 
hypothesis that B is later than A, I shall make 
no use of them. 


1 Littré refers to many places in the Corpus which are 
similar to passages in Coan Prenotions. Omitting those 
already considered, I find parallel passages in Epidemics /1., 
Epidemics IV., Epidemics VI., Epidemics VII., Diseases 1., 
Diseases 11., Discases 111., and to Wounds in the Head. On 
the whole, it is more probable that all copied some common 
source, 


XXiV 


INTRODUCTORY ESSAYS 


No very positive opinions on this question are 
really admissible ; we can only incline towards one 
view or another. I have already stated my belief 
that Coan Prenotions is the latest work, but before 
attempting to go further the whole question of 
aphoristic literature must be considered. 

It is often said that aphorisms belong to pre- 
scientific days, that proverbs and similar pithy 
remarks embody experience, collected and general- 
ized indeed, but not yet reduced to a science. Such 
a remark is true of moral aphorisms, and of Eastern 
thought generally ; but it needs much modification 
when we discuss their use in Greek scientific 
literature. 

The aphoristic style was adopted by some early 
Greek philosophers because it arrests the attention 
and assists the memory.! Partly through the in- 
fluence of poetry, particularly the style of verse 
adopted by oracles, and partly because the stirring 
period of the Persian wars fostered a lofty, inspired 
type of diction, philosophy tinged the aphorism with 
sublimity and mysticism. 

These features are especially striking in the 
writings of Heraclitus, but even before him aphoristic 
sentences occur in the philosophic fragments which 
still remain. When scientific medicine adopted the 
style is uncertain, but it became very popular, not 
only in the Coan School of medicine, but also in that 
at Cnidos. In Regimen in Acute Diseases the writer 
criticizes a Cnidian work, which had already reached 
a second edition, called Cnidian Sentences (Κνίδιαι 
γνῶμαι) ; the mere name shows plainly that it was 


* See on this question Diels, Herakleitos von Ephesos. 
XXV 


INTRODUCTORY ESSAYS 


written in aphorisms.! The Hippocratic collection 
gives us Prorrhelic I., Coan Prenotions, Aphorisms, 
Dentition and Nutriment. 

This popularity can hardly have been fortuitous ; 
the aphoristic style must have been suited to express 
the work of medical science at this particular epoch. 
Reasons for its adoption are not far to seek. In the 
first place prose had not developed by the time of 
Heraclitus the many various forms which were 
afterwards available. The aphorism, however, was 
ready to hand. In the second place it is, as has 
already been said, a valuable mnemonic aid. But 
perhaps the chief reason for the adoption of the 
aphoristic manner is its singular fitness to express 
scientific thought at certain stages of its development. 

There are times when the coliection and classifica- 
tion of phenomena are the first interest of scientific 
minds. Embracing theories and constructive ideas 
are for the moment in the background. Thought 
does not soar, but crawls. Such a time came to 
Greek medical science in the fifth century B.c., 
when, curiously enough, Greek philosophy, for at 
least three-quarters of the time, tended towards the 
opposite extreme. Medicine had received a strong 
positive bias. Superstition had been vanquished 
and philosophy was being checked. Medical men 
clamoured for facts, and yet more facts. Everywhere 
physicians were busy collecting evidence and classify- 
ing it; the absorbing question of the day was for 


' | am aware that Galen’s quotation (XVII., Pt. I. p. 888) 
does not read like a series of aphorisms; but Galen may be 
quoting from the later editions. It is hard to believe that a 
book with the title Κνίδιαι γνῶμαι was not written in 
aphorisms. 


χχνὶ 


INTRODUCTORY ESSAYS 


many of them the tracing of sequences in morbid 
phenomena. 

Such men found in the aphorism, purged of its 
mysticism and obscurity, a most convenient means of 
expressing their thoughts. It seemed an_ ideal 
vehicle of generalized fact.4 

But towards the end of the fifth century other 
forms of prose were available, and the scientific 
treatise became a possibility. Moreover, sophistry 
and rhetoric threatened to leaven all Greek literature 
and all Greek thought. From the close of this 
century for nearly one hundred years philosophic 
speculation was rapidly destroying the influence that 
medicine exerted in the direction of positive science. 
The aphorism became unpopular, even among the 
Coan physicians, and gave place to the rhetorical prose 
style characteristic of the early fourth century.2. An 
attempt to revive it in its Heraclitean form, with all 
the obscurity and occult allusiveness of Heraclitus, 
was made by the author of Nutriment about the year 
400 B.c., but it was an experiment never repeated, 
and the aphorism, as a Greek literary form, died out, 
at least as far as medicine and science generally 
were concerned.? 

One is accordingly tempted to believe, as at least 
a probable working hypothesis, that the aphorism 


1 Aphorisms served as ‘‘heads of discourse” for lecturers 
and as ‘‘cram” books for students. A love of fact apart 
from speculation seems naturally to express itself in aphoristic 
language. 

2 See, e.g., The Art and Regimen J. The lecturer’s 
‘*heads of discourse” also took another form, as we see 
from Humours, which is a work containing matter of this 
nature. 

3 Dentition is a possible exception. 


XXVli 


INTRODUCTORY ESSAYS 


was a common medium of medical thought in the 
fifth century, but was rarely employed later. 

For these reasons I am inclined to place the dates of 
nearly all the aphoristic writings in the Hippocratic 
collection between 450 and 400 B.c. The beginning 
of the period should perhaps be placed a little 
earlier, but were one of the works written much 
before 450 we should expect to find it marked by 
some of the characteristics of the Pindaric period, 
such as we, in fact, do find in the curious treatise on 
the Number Seven, which Roscher would date about 
480 B.c. 

If, therefore, one may ἊΣ allowed to exercise the 
constructive imagination in this case, we may suppose 
that Prorrhetic I. was the first to be written. It 
may possibly not be original; it is perhaps a 
compilation from older material. Then came in- 
dependently Prognostic (not, of course, an aphoristic 
work) and Aphorisms,} or at least a great part of that 
composite book. Finally, the writer of Coan 
Prenotions embodied practically all Prorrhetic I. in a 
work intended to embrace the whole of prognosis 
in its general outlines. He borrowed extensively 
from Prognostic and Aphorisms—possibly from other 
books in our Hippocratic collection—and perhaps 
he knew, and made use of, works now no longer 
extant. The dates—they are purely conjectural - 
might be :—* 

1 Perhaps Aphorisms is somewhat older than Coan 
Prenotions ; possibly its author used a lost work used also by 
the writer of Coan Prenotions. One cannot be dogmatic or 
positive. 

2 All that I have said must be taken in conjunction with 


my remarks (General Introduction to Vol. I. p. xxviii.) on 
publication in ancient times, 


XXVili 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Prorrhetic J, 440 B.c. 
hii Absa 


Aphorisms 
Coan Prenotions 410 B.c. 


Nutriment, the latest aphoristic work of importance, 
was written about 400 B.c. 


xxix 


IV 
ANCIENT NURSING 


Ir is typical of the obscurity which veils many 
problems of ancient medicine that so little is told us 
of nurses and nursing. The conclusion we are 
tempted to draw from this silence is that the task 
of nursing fell to the women, whether slaves or free, 
of the household. The work of Greek women, 
important as it was, is rarely described for us, 
probably because it was not considered sufficiently 
dignified for literary treatment. This conclusion is 
not entirely conjectural,as we have some positive 
evidence from the Economica of Xenophon. - But it 
is unsafe to dismiss the question without further 
inquiry. One piece of evidence is so strong that we 
are forced to look farther afield for a true explanation 
of the problem. 

The clinical histories in the Epidemics contain 
fairly complete accounts of the symptoms which the 
patients experienced on the several days of their 
illness. It is true that all the histories are not 
equally full, and that gaps of greater or less size 
occur. But the fact remains that the detail is too 
great to have been observed by the medical attend- 
ant personally. He could not have spared the time 
from his other practice, We are not left entirely to 


SW Bye 


XXX 


INTRODUCTORY ESSAYS 


conjecture. Every now and then, by a chance 
allusion, we can tell that there were attendants 
waiting on the patient and reporting to the doctor. 
We may therefore assume that a great deal of the 
information given in the clinical histories is the 
result of their observations. It is information which 
in many instances required a trained eye, one quick 
to catch the essential and to anticipate the doctor’s 
desire for the necessary information.1_ But there 
were no trained nurses; therefore there must have 
been present, or at least in the house, people with 
some medical qualifications, So far I have been 
reasoning deductively from the evidence given by 
Epidemics and Regimen in Acute Diseases. In another 
work of the Hippocratic collection, Decorum, a hint 
is dropped which enables us to turn our probable 
conclusion into something approaching a certainty. 
In that book the doctor is advised to leave a pupil 
with a patient.? [Ὁ is plain that such a course would 
be to the advantage of all concerned. The patient 
would have a skilled, or partially skilled, attendant 
who would perform, or at least superintend, the 
necessary nursing. The doctor had someone upon 
whom he could rely to carry out his orders and to 
report to him when necessary, thus saving him many 
troublesome visits. The pupil had a chance of gaining 
experience which was very important in a land where 
it was impossible to “ walk the hospitals.” The plan, 
therefore, had many advantages. It had also many 


1 The minute directions given in Regimen in Acute Discases 
could not have been carried out by unskilled attendants. 
Only a doctor or partially trained student would have had 
the necessary skill and knowledge. 

3 Chapter XVII 

ΧΧΧῚ 
VOL. Il. B 


INTRODUCTORY ESSAYS 


equally obvious disadvantages. The apprentice might 
be a mere beginner, and do more harm than good. 
The master physician could scarcely have had enough 
pupils to leave one with each patient who was 
seriously ill. The pupil himself must have gained 
only a limited experience. Perhaps the last point is 
not serious, as there were few really important 
diseases in ancient Greece ; but the combination of 
nurse and medical student is far from ideal, and the 
development of nursing as an independent pro- 
fession was a necessary preliminary to the triumph 
of modern surgery and of modern medicine. 


XXxii 


Vv 
ANCIENT MEDICAL ETIQUETTE 


Apart from a few chance passages in our ancient 
authorities, the only sources of information for 
ancient etiquette are Oath, Law, Physician, Decorum 
and Precepts.+ 

Of course in a sense there was no medical etiquette 
in ancient times. Etiquette implies pains and penal- 
ties for the offender, and there was no General 
Medical Council to act as judge and executioner. It 
has been thought that Oath implies the existence of 
a medical guild. This is most doubtful, and even if 
it be true, the guild had no power to prevent a 
sinning doctor from practising; it could merely 
exercise care in the selection of its members to be 
educated. 

The Greek physician obeyed the laws of etiquette, 
not through fear of punishment, but for love of his 
craft. The better sort of Greek was always an artist 
first and a man afterwards. The very name for 
etiquette, εὐσχημοσύνη, shows that it was “ good 
form,” rather than a matter of duty, to obey the 
code of conduct laid down by custom. Etiquette had 


1 It is interesting to note that the ‘‘ great age” of Greek 
medicine has left us nothing about etiquette. The gradual 
decline of medicine and possibly the influx of slaves into the 
profession made it necessary later to put the rules of etiquette 
into writing. At first it was an unwritten code, with all the 
strength, as well as all the weakness, of unwritten codes. 


XXXiii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


nothing to do with the categorical imperative. Its 
rules implied “should ” or “ ought,” never “ must.”’ 

Because its sanction was comparatively weak its 
scope was comparatively wide. If laws are going to 
be strictly enforced, they must be narrowed down 
to a minimum; if their observance is merely a 
matter of honour and decency, they can be made 
comprehensive. Ancient medical etiquette, accord- 
ingly, was of wider scope than modern; it included 
many things which would now be regarded as a part 
of good manners, and some things which come under 
the cognizance of the law of the land. 

Taking the five works mentioned above as our 
basis, we find that the εὐσχήμων was (a) bound to 
abstain from certain things, and (6) bound to perform 
certain others. 


(a) The εὐσχήμων ought not— 
(1) to give poison, or to be privy to the giving 
of it ; 
(2) to cause abortion ; 
‘33 to abuse his position by indulging his sexual 
appetites ; 
(4) to tell secrets, whether heard in the course 
of his practice or in ordinary conversa- 
tion; ἢ 
(5) to advertise, at least not in an obtrusive and 
vulgar manner ; 5 


1 Nowadays only what is learnt professionally must be 
kept secret. 

* The lecture or harangue (like that of the cheap-jack at 
a fair) was the ancient method of advertising. See the dis- 
couragement of the ἐπίδειξις in Precepts. To act as state- 
doctor gratis was a method of advertising to which no stigma 
was attached. 


XXXIV 


INTRODUCTORY ESSAYS 


(6) to operate—a rule which came into vogue 
after the “great” period of Greek 
medicine, though the exact date is very 
uncertain.} 

(ὁ) The εὐσχήμων was bound— 

(1) to call in a consultant when necessary ; 

(2) to act as consultant when asked to do so; 

(3) to take the patient’s means into account 
when charging a fee ; 

(4) to be clean in person, in particular to abstain 
from wine when visiting patients ; 

(5) to cultivate a philosophic frame of mind 
(dignity, reserve and politeness).? 


Galen? tells us that a surgeon often concealed the 
person of his patient, not for reasons of modesty, 
but to prevent other professional doctors present 
from learning any methods he wished to keep secret. 
So it was apparently no part of etiquette, though it 
is nowadays, to make public all new discoveries. 

Medical etiquette was and still is intended to 
protect the patient and to maintain the dignity of 
the profession. The latter is perhaps the more 
important consideration nowadays; in Greek times 
it was rather the welfare of the patient. 

The chief difference between ancient etiquette 
-and modern is the absence in ancient times of a 
strong, external force controlling professional con- 
duct. The moral sanction of ancient etiquette 


1 See the Introduction to Oath in Vol. 1. 

* The author of Lpidemics £. and 7{1., to judge from the 
style of his work, must have possessed these qualities in a 
marked degree, 


* See Κύμη XVIII. Pt. IL, pp. 685 foll. 
XXKV 


INTRODUCTORY ESSAYS 


accounts for its comprehensiveness ; along with the 
absence of medical degrees or diplomas it accounts 
for the prevalence of quackery. Between the 
scientific physician and the quack there is now a 
great gulf fixed, but in Greek times quackery and 
scientific medicine shaded into one another. Pre- 
cepts shows us plainly that in the lower ranks of the 
profession quackery was common, and, although con- 
demned by the best minds, it did not prevent a man 
from competing with genuine physicians in ordinary 
practice.! 

1 I may perhaps be allowed to refer to my paper, read 
before the Royal Society of Medicine in January, 1923, in 


which the question of ancient medical etiquette is discussed 
more fully. 


Xxxvi 


VI 
‘THE ART” 


Ir is not uncommon to hear people say that they 
“do not believe in medicine,’ and that “ doctors 
are of no use.” But unless they are Christian 
Scientists or similar faddists they call in a physician 
when they are really ill, thus proving that their 
remarks are not the expression of their truest 
opinions. 

But in the time of Hippocrates medicine, in spite 
of its recent progress, had not yet made good its 
position, even among educated men. The evidence 
to show this is overwhelming; I need merely men- 
tion the remarks in Regimen in Acute Diseases, the 
treatise called The Art, and the well-known hostility 
of Plato. 

What were the reasons for this διαβολή The 
writer of Regimen in Acute Diseases puts it down to 
want of medical research ; many important points, 
he says, had not even been mooted by physicians, 
so that there were wide divergencies of opinion 
among practitioners. The author of The Art brings 
forward, and answers, two main objections to 
medicine: (a) there are some cases which the 
physician does not cure, and (6) some cases cure 
themselves without the help of a doctor. Plato’s 


1 (Chapter VIIT) καίτοι διαβολήν γε ἔχει ὅλη ἡ τέχνη πρὸς 
τῶν δημοτέων μεγάλην, ὡς μὴ δοκεῖν ὅλως ἰητρικὴν εἶναι, 


ΧΧΧν 


INTRODUCTORY ESSAYS 


chief criticism is that medicine prolongs useless 
lives; but we can see, wherever he refers to medical 
men, that he held them and their craft in no great 
respect. Plato disparaged arts (τέχναι), and the 
Greek physician was proud of what he called, with 
pleasing arrogance, “the Art.” 

We who can view the whole question in better 
perspective after the lapse of so many centuries see 
other reasons for the discredit from which medicine 
suffered. A few of these it will be useful to examine, 
however briefly, in the hope that we may thus 
appreciate better the greatness of the Coan and 
Cnidian schools. 

Quackery was common enough in the Hippocratic 
period, and probably infected all grades of the pro- 
fession except the highest. As no tests were 
required before a man could set up in private 
practice, unqualified doctors caused the whole pro- 
tession to fall into a certain amount of disrepute. 
This disrepute would be increased, rather than 
diminished, by the charlatanism from which the 
temples of Asclepius were by no means free. 
Rational medicine suffered along with the art of 
healing as a whole. 

Superstition was rampant in the ancient world, 
and even doctors were infected by the taint. It is 
true that there is no superstition in the Hippocratic 
collection, but it is attacked in two treatises. This 
attack implies that superstition was still a real 
danger. The danger was all the greater in days 
when medicine, while recognizing the psychological 
factor in treatment, could not yet distinguish legiti- 
mate suggestion and auto-suggestion from blind and 
stupid credulity. 


XXXVili 


INTRODUCTORY ESSAYS 


But the worst enemy of rational medicine lay in 
its connections with philosophy and rhetoric. Greek 
philosophy in its earlier periods was highly specula- 
tive. This is as it should be, but it made philosophy 
a bad ally.1 Medical practice must not be based 
upon speculation, which, though it has its place in 
the progress of medicine, must be put to the test, 
not in ordinary practice, but on and by “ martyrs 
to science.” Rhetoric, too, allied itself harmfully 
to rational medicine. Plato in the Gorgias? tells 
us under what disadvantage purely medical skill 
laboured as compared with very inferior qualifica- 
tions combined with the power of persuasion. 
Rhetoric enabled a quack to palm himself off as a 
trained physician. It is only when we remember 
the disastrous association of rhetoric with the arts 
and sciences, and its failure to keep strictly to its 
own province, that we can rightly understand Plato’s 
antipathy to what is, after all, an attractive and 
useful accomplishment. It is more than doubtful 
whether the elaborate defence of medicine in The 
Art, with its graceful antithesis and oratorical force, 
did any good. Even a Greek, with all his love of 
argument, felt that actions speak louder than words, 
that cures, and not eloquent writing, really count. 

If we may judge from their writings in the Corpus, 
ἃ true Coan and a true Cnidian were wonderfully 
free from all the faults 1 have mentioned. There 
is neither quackery in their works, nor superstition, 
nor “philosophy,” nor yet rhetoric. They were 
devotees of positive science. They had separated 


1 See on this point the Introduction to Ancient Medicine 
in Vol. I. 
2 456 B, C. 


XX XIX 


INTRODUCTORY ESSAYS 


off medicine from all other branches of learning, so 
that it could be developed on its own lines, un- 
hampered by extraneous influences and unscientific 
practices and beliefs. But they suffered not only 
from the discredit cast upon the art of healing by 
ignorant or unscrupulous practitioners, but also from 
the διαβολή which sprang out of their own imperfec- 
tions. Medicine was yet in its infancy. and the 
scientific doctor, whether Coan or Cnidian, was a 
modest man and made no extravagant claims.! He 
fully realized that medicine could do little except 
remove as many of the hindrances as possible that 
impede Nature in her efforts to bring about a cure. 
But the multitude in Greece, like the multitude to- 
day, demanded something more spectacular. There 
is a tendency first to credit the physician with far 
greater powers than he possesses, and then to blame 
him because he can really do so little. Disappoint- 
ment breeds discontent. 

In spite of all discouragement the Greek physician 
persevered. He had a lofty ideal, and he was proud 
of his art, with a sure confidence in its ultimate 
victory over disease. - 


1 The writer of Ancient Medicine claims that medicine is 


merely a branch of the art of dieting, and grew naturally out 
of that art. 


xl 


VII 
MEDICAL WRITINGS AND LAYMEN 


Greek activities were not so rigidly marked off 
into classes as are modern activities. Division of 
labour and specialization were less developed, and 
the amateur was not so sharply distinguished from 
the professional. 

In certain kinds of arts, indeed, the modern dis- 
tinction held; a carpenter, a smith or an armourer 
followed trades which without careful apprenticeship 
could not be prosecuted with success. But the wide 
scope of a citizen’s public duties often led him to 
pose as an authority on matters of which he was 
profoundly ignorant. 

Literature in particular tended to be amateurish, 
a tendency which was encouraged by the ease with 
which a man could become an author. In the days 
before printing anybody could “publish”? a work 
without the expenditure of time and money that is 
now necessary. Much therefore was published which 
was amateurish, and often second-rate or careless. 

Medical literature appears to have suffered as 
severely in this way as any other. Almost anybody 
thought he was a fit person to write on medical 
subjects, even though like Plato he had received no 
medical training. Some of these efforts—probably 


xli 


INTRODUCTORY ESSAYS 


the best of them—are to be found in the Hippocratic 
collection. 

The popularity of medicine as a literary subject 
was of doubtful value to it as a science. Rational 
medicine was struggling to assert itself, and found 
that the alliance of enthusiastic amateurs did more 
harm than good. I have already discussed the 
disastrous attempt of philosophy to embrace medical 
theory—disastrous because, instead of adapting 
philosophy to medicine, it tried to adapt medicine 
to philosophy. Another enemy in the guise of a 
friend was rhetoric. It happened that rational 
medicine was at its best just at the time when 
sophistry was moulding that beautiful but artificial 
style which exercised such a potent influence upon 
Greek prose. As far as we can see, the great 
physicians were unaffected by sophistry, but sophistry 
could not refrain from tampering with medicine. 
The student must not be led by the extravagance 
of Ermerins, who postulates “sophists’”’ as the 
authors of a great part of the collection, into the 
opposite error of minimizing the sophistic ? character 
of certain treatises. 

Of the treatises that show this characteristic the 
chief are The Art, Breaths,? and Nature of Man (down 
to the end of Chapter VIII). The first defends the 
thesis that there zs an art of medicine; the second 
tries to prove that πνεῦμα is the cause of diseases ; 


1 By ‘‘sophistry” here I mean a toying with philosophy 
and an artificial style of writing which is associated with the 
school of Gorgias. 

2 In Vol. I. I called this treatise (περὶ φυσῶν) Airs, 
before I realized the difficulty of finding the best English 
equivalent. 


xlii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


while the third maintains the doctrine of four 
humours, against those who said that man was 
composed of a single substance. 

It is hard to believe that any one of these was 
written by a professional physician. It is not that 
the works contain doctrines which no practitioner 
could have held, although some of the doctrines 
put forward are rather strange. The main reason 
for supposing that they were written by laymen 
is that the centre of interest is not science but 
rhetorical argument. The Ari especially is so full 
of the tricks of style that we associate with Gorgias 
and his school that Gomperz is convinced that it 
was written by Protagoras himself.t Professor 
Taylor? points out that there are many Hippocratic 
works in which the main interest is philosophy. 
“The persons who play with them (7. 6. the words 
idéa and εἶδος) are the speculative philosophers, 
the Hegels and Schellings of their day, to whom 
medicine is not interesting for its own sake, or as 
a profession. by which they have to live, hut as a 
field in which they can give free scope for their 
love of Naturphilosophie and propound undemonstrable 
theories about the number and nature of the ulti- 
mate kinds of body, and support them by biological 
analogy.” 

The distinction between lay and professional being 
ill-defined, it is impossible in all cases to decide 
confidently whether the writer was a physician or 
a sophist; a man in fact might very well be both. 
I think, however, that an unbiassed reader would 
say that the three works I have mentioned were 

1 See Die Apologie der Heilkunst s.v. ““ Protagoras,” p. 179. 

2 Varia Socratica, Ὁ. 225. 


xiii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


written by laymen, if at least by “laymen” is meant 
a man who may incidentally know something about 
medicine, while his main interest lies elsewhere. 

That works of no value to medicine should find 
their way into the Hippocratic collection is not 
strange. I have given! reasons for holding that 
this collection represents the library of the Coan 
school. Such a library would not be confined to 
purely technical treatises, and might well contain 
books which, while of no medical value, were of 
great medical interest. Perhaps some were pre- 
sentation copies from sophistic admirers of the chief 
physicians of the school. 


1 Vol. I. pp. xxix. and xxx. 


xliv 


ΨΙΠ 
LATER PHILOSOPHY AND MEDICINE 


Durine the fifth century B.c. philosophy made a 
determined effort to bring medicine within the 
sphere of its influence, and to impose upon it the 
method of ὑποθέσει. Typical of this effort are 
Nutriment (Vol. I.), and Breaths, which is included 
in the present volume. 

This effort of philosophy was violently opposed 
by the chief adherents of the rational school of 
medicine, and we still have in Ancient Medicine a 
convincing statement of the position held by the 
empirics. 

Why was medicine so determined to throw off 
the incubus? Simply because an attempt was being 
made to impose ἃ priori opinions upon physical 
science, which has a method of its own quite in- 
compatible with unverifiable speculation. Medicine 
was here face to face with a deadly enemy. 

A hundred or more years after Nutriment was 
written another wave of philosophy swept over 
medicine. Its exact date cannot be fixed, but it 
probably did not begin until the third century Β.6. 
was well advanced. 

But this second attempt to influence medicine 
was not resented, for philosophy had changed its 


xlv 


INTRODUCTORY ESSAYS 


outlook.t Ethics, conduct and morality were now 
its main interest, and in this sphere of thought 
philosophy had a better chance of success. Aristotle 
had laid the foundations of moral science, and had 
pointed out that the facts of this science are the 
experiences of our emotional life. Our speculations 
about these experiences are for the most part 
verifiable, and so the science stands on a sound 
foundation, Both the Stoics and Epicureans, while 
differing considerably both from Aristotle and from 
each other in their views about the swnmum bonum, 
were at one in that they considered conduct to be 
the main thing in human life. 

So we find that both schools tried to discover 
what the conduct of the ideal physician should be 
in the practice of his profession. Precepts is distinctly 
Epicurean, both in its epistemology? and general 
outlook; Decorum and Lan are Stoic, at least they 
must have been written by authors both well 
acquainted with Stoic modes of thought and 
favourably inclined towards them. 

In thus insisting upon the moral side of a 
physician’s work these later philosophers—or per- 
haps it would be more accurate to call them adherents 
of the later philosophy—made no small contribution 
to medical etiquette. In Greece at any rate this 
etiquette did not aim mainly at promoting the 


1 T do not mean to say that the old mistake of the fifth 
century had disappeared —we have but to read the history of 
pneamatism to disproye that—but a new aspect of philosophy 
now became prominent 

2 The writer of Precepts seems eager to point out that the 
Epicurean theory of knowledge was very similar to the 
standpoint of empiric medicine. 


xlvi 


INTRODUCTORY ESSAYS 


material interests of the profession, but at raising 
the morality of its practitioners. 

Though we may smile at some of the trivialities 
in Precepts and Decorum, there is nevertheless much 
that is admirable. There are two sentences, one 
from each of these tracts, which have often seemed 
to me to sum up admirably the efforts of later 
philosophy to influence medicine. They are :— 


ἣν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη.---- 
Precepts Ν]. 
ἰητρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος. --- Decorum V, 


xl vii 


ΙΧ 


THE MANUSCRIPT TRADITION OF THE 
HIPPOCRATIC COLLECTION 


Wuen 1 first began seriously to study the Greek 
medical writings, some sixteen years ago, I had no 
idea that the history of the text could be of much 
importance or interest except to professional palaeo- 
graphers. Even when I was writing the first volume 
of my translation for the Loeb Series I was some- 
what sceptical of the real value to a translator of 
Hippocratic textual criticism, and it was only when 
I saw that the important, but strangely neglected, 
treatise Precepts could not be placed in its proper 
historical relationship, without a thorough examina- 
tion of the transmission of the text, that I realized 
how necessary it is for even a translator to master 
the problem as far as our imperfect knowledge 
allows us. A little has been achieved by Gomperz, 
Wilamowitz and the Teubner editors, but outside 
their labours there is still an “uncharted region” 
on to which some light at least must be thrown. 

Possibly the most important factor to remember 
about the transmission of the Hippocratic text is 
that the treatises composing it are practical text- 
books or scientific essays and not literary master- 
pieces. There were not the same reasons for keeping 
the text pure that were operative in the case of the 


xlviii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


great poets, orators, historians and_ philosophers. 
The medical school of Cos would not regard its 
miscellaneous library with the veneration with 
which the Academy and the Peripatetics regarded 
the writings of Plato and Aristotle; and the later 
custodians of the Hippocratic books, the librarians 
of Alexandria and of other centres of learning, were 
not as solicitous about them as they were about the 
text of, say, Homer. On the other hand, there was 
a succession of medical students and practitioners 
who needed copies of these books for practical 
purposes, and were quite content if they could be 
supplied with handbooks containing the informa- 
tion they required, even though these were textually 
inaccurate. To what lengths this textual corruption 
might go is well shown by some of the late Latin 
translations, for instance that in the library of Corpus 
Christi College, Cambridge. I have examined this 
manuscript personally, and the text is almost un- 
recognizable. 

Of course many manuscripts continued to give a 
comparatively pure text. But at some time or other, 
probably before Galen,! the manuscripts resolved 
themselves into at least two classes, one of which 
differs from the other in the order of words, 
and in slight alterations (6. g. κάμνων or ἀσθενέων for 
νοσέων) Which make no essential difference to the 
general sense. 

Both classes of manuscripts contain a large number 
of glosses. It is obvious that few authors were so 
likely to collect a crop of glosses as were the medical 


1 Galen mentions readings belonging to both classes of MSS. 
See e.g. my notes on Leyimen in Acute Diseases LVI, and 
1. 7.11]. 


xlix 


INTRODUCTORY ESSAYS 


writers. Every reader would be tempted toannotate 
his copy, and any annotation might find its way into 
the text. A careful comparison of A with the other 
manuscripts shows that the latter contain scores 
of glosses, and we may be sure that A, our purest 
authority, must contain many others that we cannot 
eliminate by reference to other documents, but only 
by careful subjective criticism. 

So at the present day there are roughly two 
classes. One class, in spite of many atrocities of 
spelling, gives a text which, both in dialect and in 
sense, is in some 70 per cent. of the cases where 
differences arise greatly superior to that of the other 
class, which seems to have aimed more at smoothness 
and regularity, and to have adopted many Ionic 
forms, whether genuine or sham, from which the 
first class is comparatively free. 

To the first class belong, in particular, A, 6, C’ 
and B. 

To the second class belong M, V, and the later 
Paris manuscripts. 

The classes, as one might have expected, are not 
rigidly divided. A sometimes agrees with M against 
V or with V against M. Moreover, sometimes the 
second class presents readings which are obviously 
more likely to be correct than those of the first. In 
not a few cases all the manuscripts agree in giving 
a reading which is most unlikely to be right. 
Nevertheless, the broad distinction between the two 
classes remains. 

In the older editions (Zwinger, Foes, Mack, etc.) 
there are recorded many variants from manuscripts 
now lost. As far as we can see these manuscripts 
belonged mostly to the second, or inferior, class, 


1 


INTRODUCTORY ESSAYS 


This inferior class is divided into two main sub- 
classes, represented respectively by V and M. In 
the first the works appear roughly in the order in 
which they are given in the V index, namely ὅρκος, 
νόμος, ἀφορισμοί,᾿ προγνωστικόν, περὶ Satine ὃ ὀξέων, Kar’ 
ἰητρεῖον, περὶ ἀγμῶν κιτιλ. See Kiihlewein |. xv. and 
Littré I. 529. The other class tends to reproduce the 
order given by M, namely, ὅρκος, νόμος, περὶ τέχνης; 
περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς, παραγγελίαι, περὶ εὐσχημοσύνης, 
κιτιλ. See Kihlewein I. xix. 

How good a test of the tradition the order of the 
works may be is well shown by my experience of 
the manuscript Holkhamensis 282. The librarian 
of the Earl of Leicester, to whom the manuscript 
belongs, sent me a list of ‘thie works which it contains, 
and it was obvious that the order was for the first 
half of the manuscript that of V. When the manu- 
script was afterwards sent to Cambridge for my 
inspection, it occurred to me that, the order of the 
treatises being the same, the manuscript was prob- 
ably allied AR V. So I chose some thirty test 
passages from V where that manuscript differs from 
A or M.. In every instance Holk. 282 had the 
same reading, even misspellings and the lacuna in 
Airs Waters Places III, (after ψυχρά). We are not 
perhaps justified in saying that Holk. 282 was copied 
from V, but the two must be very nearly allied.t 


1 T did not know of the existence of this manuscript when 
I wrote Vol. I., so perhaps some description of it may not be 
out of place, as "Baroccian 204 and Holkhanensis 282 are the 
only important manuscripts of Hippocrates in Great Britain. 
It is written on European paper in a careful but rather diffi- 
cult hand. Octavo and unfoliated. The date is approxi- 
mately 1500 a.p., and it was probably written in Italy. Dr. 
F. C. Unger (Mnemosyne LL., Part I., 1923) does not think it 


li 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Besides these authorities, which may be considered 
primary, we have also the surviving works of Erotian 
and Galen, which may be considered of secondary 

actually copied from V, and this is probably true of περὶ 
kapdins, the only part Dr. Unger has yet seen. In many 
places however the likeness between the two is almost 
startling. The manuscript contains (after a glossary) ἀφορι- 
Tuoi. προγνωστικόν. πρὸς Κνιδίας γνώμας. κατ᾽ ἰητρεῖον. περὶ 
ἀγμῶν. περὶ ἄρθρων. περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων. περὶ 
ἀέμων ὑδάτων τόπων. περὶ ἐπιδημιῶν. περὶ φύσιος ἀνθρώπου. 
περὶ φύσιος παιδίου: περὶ γονῆς. περὶ ἑπταμήνου. περὶ ὀκτα- 
μήνου. περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον. περὶ ἰητροῦ. περὶ κρισίων. 
περὶ καρδίης. περὶ σαρκῶν. περὶ ἀδένων οὐλομελίης. περὶ ava- 
τομῆς. περὶ παρθενίων. περὶ ὀδοντοφυΐας. γυναικείων a and β. 
περὶ ἀφόρων. περὶ ἐγκατατομῆς παιδίου. 

Baroccian 204 15 ἃ very legible fifteenth century manuscript. 
The order of the treatises it contains is that of the M class. 
Holkhamensis 282 is closely allied to Vaticanus Gr. 276; 
Baroccian 204 is similar to Marcianus Venetus 269. 

Baroccian 204 is 30°5 cm. by 22°5 em. ; the scribe wrote forty 
lines to the page, leaving a wide margin. Although the 
writing is not very large, and there is but a small space 
between the lines, it is, next to 6, the easiest manuscript to 
read of those that I have seen. The writer of the part I 
examined (there are many hands) has a habit of placing two 
dots over iota, and sometimes over upsilon. 

The value of Baroccian 204 to the textual critic may 
perhaps be estimated from the following statistics. 

I have compared the readings of A, V and M with those of 
Baroccian 204 from the end of Prognostic (beginning at τὴν 
χολήν) to the beginning of Regimen in Acute Diseases (ending 
at καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσιν in Chapter IX). 

The title of Regimen in Acute Diseases agrees with that of 
M, except for the position of the author’s name, which is not 
first, as in M, but after ὀξέων. It runs: περὶ διαίτης ὀξέων 
Ἱπποκράτους" οἱ δὲ περὶ πτισάνης" of δὲ πρὸς Tas κνιδίας γνώμας. 
A’s title is Ἱπποκράτους περὶ πτισάνης : V’s Ἱπποκράτους πρὸς 
τὰς κνιδίας γνώμας ἢ περὶ πτισάνης. 


lii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


value. With regard to these 1 have little to add to 
what has been put so well by I. Ilberg in the second 
chapter of the introduction to the Teubner edition 
(de memoria secundaria). I would remark however 
that :— 


(1) Galen’s comments sometimes seem to imply 
that the differences between the A group 
and the MV group existed in his day ; 

(2) Galen’s explanations sometimes seem to apply 
to readings now lost. See for instance my 
note on Legimen in Acute Diseases XXXII. 


The remarks I have just made are the result of 
independent study of (a) recorded readings and (ὁ) 
manuscripts or photographs of manuscripts. As far 
as it is possible I have kept my mind uninfluenced 
by the labours of Gomperz, Nelson and Ilberg. If 
my results confirm theirs they are probably right ; 
in so far as I may disagree I am probably wrong. 


In the eighty lines thus compared : 


(1) Baroccian 204 agrees with M as against AV in 24 
places ; 

2) It agrees with MV as against A in 17 places; 

3) It agrees with AM as against V in 2 places ; 

(4) It agrees with AV as against M in 1 place ; 

(5) It agrees with A as against MV in 2 places. 


on 


In one place only is it peculiar. At the end of Prognostic it 
has τῶ μὴ οὐ Where M has τὸ /// μὴ od. 

There seems to be a great similarity between Baroccian 204 
and Paris 2254 in the passage indicated above. 

My heartiest thanks are due to the Earl of Leicester and 
to Mr. C. W. James, his librarian; to the officials of the 
Cambridge University Library; and to Dr. Minns for his 
kind help in dating Holkhamensis 282 for me. 


11] 


INTRODUCTORY ESSAYS 


The results to which I have come are :— 
(1) The readings of the A, 6, C’ class are ceterts 


paribus to be preferred to those of the MV 
class. 


(2) We cannot hope to restore the text beyond 


reaching the best textual tradition current in 
the time of Galen. Occasionally even this 
aim cannot be reached. 


(3) It is futile to attempt to restore the exact 


dialect actually written by the authors. They 
probably did notall write exactly the same kind 
of Jonic, as it was a literary and not a spoken 
dialect as far as medicine and science generally 
are concerned. It is more than futile to think 
that we know whether the author wrote e. g. 
τοῖς, τοῖσι OF τοῖσιν. 


When I translated Precepts in Vol. I. I was forced 


to rely upon the collations which Cobet and (I believe) 
Daremberg made for Ermerins and Littré. I have 
now an excellent photograph of M, the only first- 
class manuscript containing Precepts. The strange 
words and constructions I have noticed on pages 308 
and 309 of Vol. I. are in general confirmed. I must, 
however, note one or two points. 


liv 


(1) In Chapter XII M reads clearly ἱστορεομένην 


for the monstrosity ἱστοριευμένην of the vul- 
gate. 


2) In Chapter IX M reads μέγα ἂν τεκμήριον 


φανείη μέγα ξὺν τῇ οὐσίῃ τῆς τέχνης. This seems 
to suggest that the clause was copied from 
Chapter V of the treatise περὶ τέχνης in the 
form μέγα τεκμήριον τῇ οὐσίῃ, Which in some 
MS. or MSS. appeared as τεκμήριον μέγα. 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Then a later scribe, combining, wrote péya 
τεκμήριον μέγα τῇ οὐσῳῷ. A later scribe 
thought that the second μέγα was μετά, and 
he or a still later scribe changed μετὰ to ξὺν 
because of the dative following. 


(3) In Chapter I, where the vulgate has ἣν τὰ 


ἐπίχειρα ἐκομίζοντο, the scribe of M began to 
write an ἢ, and then changed this to his 
contraction for εἰ. Dr. Minns confirms my 
view after inspection of the photograph. 
Apparently, then, the scribe of M had ἣν 
before him, and changed it to εἰ when he saw 
the indicative following. 


(4) In the other places, so far as I can see, M 


agrees with the vulgate, having ἢν δὲ καιρὸς 
εἴη in Chapter VI, and μὴ εἴη ἐπαύρασθαι in 
Chapter II. It is suspicious however that in 
both cases the optative is that of the verb 
εἰμ, I suggest that the author wrote in both 
cases 7, that a later scribe “ionized” to ἔῃ; 
and a later one still read this as εἴη. But in 
two other places (see section 7) M has ἢν 
with optative. 


(5) On the whole, however, my view is confirmed 


that the work is very late, and was probably 
written by an imperfect Greek scholar, The 
negative μὴ is ousting οὐ, and the strange 
readings ὃ ἂν ἐρέω (VIII) and ὅποι ἂν καὶ 
ἐπιστατήσαιμι (XIII) occur in Μ, except that 
ὅπηι is written (correctly) instead of ὅποι. 


(6) In Chapter II (end) M has μετ᾿ ἀπρηξίης, thus 


confirming my conjecture. 


(7) I give here the chief variants M shows in 


Precepts other than those already noted. 


lv 


lvi 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Vol. I. p. 312,1. 10. ταῦτα after δὁκοίως. 

1, 15. ἣν omitted. 

1.16. γὰρ after εὑρίσκεται. 

1,18. τὴν after φύσιν. 

p. 314, 1. 10. ἦν τι δοκοίη. 

p. 316, 1. 0. ὑποθήσηι, not ὑποθήσεις. 

1. 9. ἣν ὀξὺ for ἐν ὀξεῖ. 

At the beginning of Chapter V the manuscript 
shows many smudges and signs of disturbance. 
προκρίνοντες occurs again after κολάσιοςς The 
reading a little later (p. 318 top) i is ἠδελφισμέν ως 
(corrected to ἠδελῴφισμένος) intpevor πίστει ἢ 
ἀτεραμνίηι. 

Ρ. 322, Chapter VIII. παρὰ (not περὶ) ση- 
pasins. A little later on, οὐδ᾽ ἥν τις. .. 
κελεύοι. 

Ρ. 326 (top). παντί τε πάντηι τε καὶ πάσηι 

δεδημιουργημένηι oR ENO, - 

a3 ἂν γένηται. τι. 

Chapter Χ. κέκτησαι and (lower) πάσηι for 
πᾶσι. 

Ρ. 328, Chapter XIII (1. 4). λυμώςς corrected 
to λοιμίης. 

1. 12, ξυλλόγου: αἰτήσαιμι δ᾽ ἄν. 
βούσθην is at the end of a line, 
and smudged. 

1, 18. μήτε (second hand apparently 
μετὰ) χειροτριβίης ἀτρεμιότητι. 

Chapter XIV. ξυνεσταμένης. 

Ρ. 330 (top). Second hand has a correction 
κχω (?) over éyxepety and then νοσέοντος 
occurs for τοῦ κάμνοντος. 

p. 330, 1. 14. παμπουλὺς corrected to παμ- 
πουλὴ by second hand. 


INTRODUCTORY ESSAYS 


1,17. The first hand had ξυμπά- 
θησιν corrected by the second 
hand,’ who has apparently tried to 
change the ν to s. 

Ρ. 332. τρόπος is read, not τόπος. 


Tue Orper oF THE Books IN THE MaANuscRIPTS 


Tue order of the treatises in our manuscripts is a 
good clue to the “family” to which any particular 
manuscript belongs. I have already noticed the help 
this truth afforded in the study of Holkhamensis 282. 
It may therefore be useful to give the order in which 
the works are arranged in our most valuable manuscripts. 

One truth at least cannot escape our notice. The 
«“V’’ type and the “ M” type are very clearly marked, 
and most of the less important manuscripts conform 
more or less exactly to one or the other of these types. 
A combination of these two classes of manuscripts gave 
us our “ vulgate’”’ text. 

It is also probable that each separate order (M, V, 
and so on) represents a different “ collection”’ of Hippo- 
cratic works. Possibly some of these orders go back to 
the days of the great libraries at Alexandria and other 
places, and represent the order of the rolls in the book- 
cases. 


A (Paris 2253) 


1. Coan Prenotions. 7. Nature of Man. 
2. Ptisan. 8. Breaths. 

3. Humours. 9. Places in Man. 
4. Use of Liquids. 10. Ancient Medicine. 
5. Address at the Altar. 11. Epidemics I. 

6. The Art. 


1 Tam not sure whether the correcting hand is the same as 
that of the original scribe, but I think it is not, 


lvii 


τὰ δ» CUR Ὁ τὸ "τ 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Vindobonensis med. IV (6) 


. Internal Affections. 
. Affections. 


Sacred Disease. 
Diseases I. 


. Diseases III, 
. Diseases 1]. 
. Regimen I. 


Laurentianus 


. Surgery. 
. Fractures. 


8. 
9: 
10. 
ll. 
12. 
13. 


Regimen II, 

Regimen III. 

Dreams. 

Diseases of Women I. 
Diseases of Women II. 
Nature of Women. 


74, 7 (B) 


3. 
4, 


Articulations. 
Wounds in the Head. 


Marcianus ΣΏΣΕΙΣ 269 (M) 


. Oath. 


Law. 


. Lhe Art. 
. Ancient Medicine. 


Precepts. 
Decorum. 


. Nature of Man. 

. Generation. 

. Nature of the Child. 
10. 
. Humours. 

. Nutriment. 

. Sores. 

. Sacred Disease. 

. Diseases I. 

. Diseases 11. 

. Diseases 11]. 

. Diseases IV. 

. Affections. 

. Internal A ffections. 
. Regimen 1. 

. Regimen II. 

3. Regimen 111. 

. Dreams. 

. Sight. 


Articulations. 


viii 


26. 
. Aphorisms. 

. Prognostic. 

. Regimen in Acute Diseases 
. Breaths. 

. Instruments of Reduction. 
2. Nature of Bones. 

. Fractures. 

. Surgery. 

. Excision of the Foctus. 

. Diseases of Women I. 

. Diseases of Women II. 

. Barrenness. 

. Superfoetation. 

. Seven Months’ Child. 

. Hight Months’ Child. 

2. Diseases of Girls. 

. Nature of Women. 

. Epidemics VI. 

. Epidemics VII. 

ἡ, Letters. 

. Discourse on Madness. 

. Decree of the Athenians, 

. Speech at the Altar. 

. Speech of the Envoy. 


Critical Days. 


CUR ὁ bo μα 


INTRODUCTORY ESSAYS 


The Index in Vaticanus Graecus 276 (V) 


This index appears in V before the works themselves. 


. Oath. 


Law. 
Aphorisms. 


. Prognostic. 


Surgery. 


. Fractures. 

. Articulations. 

. Wounds in the Head. 
. Airs Waters Places. 
. Epidemics. 

. Nature of Man. 

. Nature of the Child. 

. Nature of Generation. 
. Superfoetation. 

. Seven Months’ Child. 
. Hight Months’ Child. 
. Diseases of Girls. 

. Nature of Women. 

. Dentition. 

. Places in Man. 

. Diseases of Women. 
. Barrenness. 

. Excision of the Foetus. 
24. Use of Liquids. 

. Nutriment. 

. Regimen. 

. Regimen in Health. 

. Diseases. 

. Affections. 

. Internal Affections. 

. Sacred Disease. 


. Sevens. 

. Critical Days. 

. Sores. 

. Deadly Wounds. 

. Withdrawal of Missiles. 
. Hemorrhoids. 

. Fistulae. 

. Purges. 

. Hellebore. 

. Clysters. 

. Glands. 

- Instruments of Reduction. 
. Nature of Bones. 

. Sight. 

. Heart. 

. Coittion. 

. Fleshes. 

. Crisis. 

. Prorrhetic I and 1]. 
. Coan Prenotions. 

. Humours. 

. Natures. 

. Ancient Medicine. 
5. The Art. 

5. The Physician. 

. Precepts. 

. Decorum. 

. Anatomy. 

. Letters. 

. Speech at the Altar. 
. Speech of the Envoy. 


Vaticanus Graecus 276 (V) 


Oath. 


Law. 


. Aphorisms. 
. Prognostic. 
. Regimen in Acute Diseases. 


6. 
th 
8. 


9. 
10. 


Surgery. 

Fractures. 
Articulations. 
Wounds in the Head. 
Airs Waters Places. 


lix 


INTRODUCTORY ESSAYS 


11. Epidemics. 24. Superfoetation (repeated 
12. Nature of Man. see above). 

13. Nature of the Child. 25. Excision of the Foetus. 
14. Generation. 26. Physician. 

15. Superfoetation. 27. Crises. 

16. Seven Months’ Child. 28. Heart. 

17. Light Months’ Child. 29. Fleshes. 

18. Girls. 30. Glands. 

19. Nature of Women. 31. Anatomy. 

20. Dentition. 32. Letters. 

21. Places in Man. 33. Decree of the Athenians. 
22. Diseases of Women. 34. Speech at the Altar. 

23. Barrenness. 35. Speech of the Envoy. 


Paris 2255 and 2254 (E and D) 


These two MSS. are complementary, 2255 being the first. 


2255 

1. Oath. 18. Regimen (three books). 
2. Law. 19. Dreams. 
3. Art. 20. Sight. 
4. Ancient Medicine. 21. Critical Days. 
5. Precepts. 22. Physician. 
6. Decorum. 23. Fleshes. 
7. Natureof Manand Regimen 24. Dentition. 

in Health. 25. Anatomy. 
8. Generation. : 26. Heart. 
9. Nature of the Child. 27. Glands. 
10. Articulations. 28. Places in Man. 
11. Humours. 29. Airs Waters Places. 
12. Nutriment. 30. Use of Liquids. 
13. Sores. 31. Crisis. 
14. Sacred Disease. 32. Aphorisms. 
15. Diseases (four books). 33. Prognostic. 
16. Affections. 34. Wounds in the Head. 
17. Internal Affections. 35. Prognosis of Years.} 


1 Littré remarks (I. p. 520): ‘‘Ceci est un fragment, mis 
hors de sa place, du traité des Airs, des Eaux et des Liewx, et un 
indice de la maniére dont il arrivait aux copistes de déranger 
Vordre d’un livre et de faire de nouveaux traités.” 


Ix 


μ- ὦ Οὗ -- σ: Οἱ μῷ. ὧν τὸ μαὶ 


-- -- 


Ὁ οὐ εὖ ὅ5 θὲ τὸ Whe 


INTRODUCTORY ESSAYS 


2254 

. Regimen in Acute Diseases. 12 
. Breaths. 13 
. Instruments of Reduction. 14 
. Nature of Bones, 15 
. Fractures. 16 
. Surgery. 17 
. Excision of the Embryo. 18 
. Diseases of Women. 19 
. Barrenness. 20 
. Superfoetation. 21 
. Seven Months’ Child. 


. 


. Light Months’ Child. 

. Diseases of Girls. 

. Nature of Women. 

. Excision of the Foetus. 

. Prorrhetic (two books). 

. Fistulae. 

. Hemorrhoids. 

. Coan Prenotions. 

. Epidemics (seven books), 
. Letters. 


Paris 2146 (Index) 


Oath. 
Law. 


. Aphorisms. 

. Prognostic. 

. Surgery. 

. Fractures. 

. Articulations. 

. Wounds in the Head, 
. Airs Waters Places. 


. Epidemics. 

. Nature of Man. : 

. Nature of the Child. 

. Nature of Generation. 
. Superfoetation. 

. Seven Months’ Child. 
. Hight Months’ Child. 
. Girls. 

. Nature of Women. 

. Dentition. 

. Places in Man. 


. Diseases of Women I.and II, 


. Barrenness. 

. Lxcision of the Foetus. 

. Use of Liquids. 

. Nutriment. 

. Regimen 1., 11., 111. and in 


Health. 


27. 
. Affections. 

. Internal A ffections. 
. Sacred Disease. 

. Sevens. 

. Critical Days. 


Diseases I., II., 111]. 


Sores. 


. Deadly Wounds. 

. Withdrawal of Missiles. 
3. Hemorrhoids. 

. Purges. 

. Hellebore. 

. Clysters. 

. Glands. 

. Instruments of Reduction. 
2. Nature of Bones. 

3. Sight. 

. Heart. 

. Coition. 

. Fleshes. 

. Crisis. 

3. Prorrhetic I., II. 

. Coan Prenotions. 

. Humours. 

. Nature. 

. Ancient Medicine. 

3. The Art. 


Ixi 


INTRODUCTORY ESSAYS 


54. Physician. 58. Letters. 
55. Precepts. 59. Address at the Altar. 
56. Decorum. 60. Speech of the Envoy. 


57. Mind (περὶ γνώμης t.e. ἀνατομῆ5). 


This list is practically the same as that of the index in 
Vaticanus 276. 


Paris 2142 (H) 


1. Oath. 25. Breaths. 

2. Law. 26. Instruments of Reduction. 
3. The Art. 27. Nature of Bones. 

4. Ancient Medicine. 28. Fractures. 

5. Precepts. 29. Surgery. 

6. Decorum. 30. Lacision of Embryo. 
7. Nature of Man. 31. Diseases of Women. 
8. Generation. 32. Barrenness. 

9. Nature of the Child. 33. Superfoetation. 
10. Articulations. 34. Seven Months’ Child. 
11. Humours. 35. Hight Months’ Child. 
12. Nutriment. 36. Diseases of Girls. 
13. Sores. 37. Nature of Women. 
14. Sacred Disease. 38. Excision of Foetus. 
15. Diseases. 39. Prorrhetic I., II. 

16. Affections. 40. Fistulae. 
17. Internal A ffections. 41. Hemorrhoids. 

18. Regimen. 42. Coan Prenotions. 
19. Dreams. 43. Bpidemics. 
20. Sight. . 44. Letters. 
21. Critical Days. 45. Address at the Altar. 
22. Aphorisms. 46. Speech of the Envoy. 
23. Prognostic. 47. Decree. 


24. Regimen in Acute Diseases. 48. Letters of Democritus. 
This list conforms to the ‘‘M” type. 


The manuscripts Paris 2140, 2143 and 2145 (I, J and 
K) are very similar. I give here the list in 2145. 
It is of the “M” type. 


1. Oath. 4. Ancient Medicine. 
2. Law. 5. Precepts. 
3. The Art. 6. Decorum. 


Ixii 


INTRODUCTORY ESSAYS 


7. Nature of Man with 26. Instruments of Reduction. 


Regimen in Health. 27. Nature of Bones. 
8. Generation and Nature of 28. Fractures. 
the Child. 29. Surgery. 

9. Nature of the Child. 30. Lacision of the Embryo. 
10. Articulations. 31. Diseases of Women. 
11. Humours. 32. Barrenness. 

12. Nutriment. 33. Superfoetation. 

13. Sores. 34. Seven Months’ Child. 
14. Sacred Disease. 35. Hight Months’ Child. 
15. Diseases. 36. Diseases of Girls. 

16. Affections. 37. Nature of Women. 

17. Interna! Affections. 38. Hacision of the Foetus. 
18. Regimen. 39. Prorrhetic (two books). 
19. Dreams. 40. Fistulae. 
20. Sight. 41. Hemorrhoids. 
21. Critical Days. 42. Coan Prenotions. 
22. Aphorisms. 43. Epidemics. 
23. Prognostic. 44. Letters. 

24. Regimen in Acute Diseases. 45. Address at the Altar. 
25. Breaths. 46. Speech of the Envoy. 


Holkhamensis 282 


1. Aphorisms. 14. Light Months’ Child. 
2. Prognostic. 15. Places in Man. 

3. Regimen in Acute Diseases. 10. Physician. 

4. Surgery. 17. Crisis. 

5. Fractures. 18. Heart. 

6. Articulations. 19. Fleshes. 

7. Wounds in the Head. 20. Glands. 

8. Airs Waters Pluces. 21. Anatomy. 

9. Epidemics. 22. Girls. 

10. Nature of Man. 23. Dentition. 

11. Nature of the Child. 24. Diseases of WomenI.and II. 
12. Generation. 25. Barrenness. 

13. Seven Months’ Child. 26. Lacision of the Foetus. 


This list down to Hight Months’ Child agrees with V. After 
this point it does not. 
lxiii 
VOL, II 


τῷ οὐ τ δ. συν ὧν τ κα 


. De semine. 
. De natura foetus. 

. De carne. 

. De septimestri partu. 
. De octomestri partu. 

. De superfoetatione. 

. De extractione foetus. 
. De dentitione. 

. De dissectione. 

. De corde. 

. De glandibus. 

. De natura ossium. 

. De locis in homine. 

. De aere, aqua, locis. 


INTRODUCTORY ESSAYS 


Tue Arpine INDEx 


. Tusturandum Hippocratis. 


De arte. 

De prisca medicina. 
De medico. 

De probitate. 


. Hippocratis praecepta. 


Lex Hippocratis. 


. De natura hominis. 
. De ratione victus salubris. 


Polybi discipuli Hippo- 
cratis. 
Polybi. 


. De victus ratione. 

. De insomniis. . 

. De alimento quem esse 
Hippocratis negat Galenus. 

. De usu humidorum. 

. De humoribus. 

. De flatibus. 

. De sacro morbo,  docti 
cuiusdam. 

. De morbis. 

2. De affectibus. Polybi. 


Tue INDEX IN THE 


. Hippocratis iusiurandum. 
2: 


Hippocratis lex. 


lxiv 


33. De internarum  ‘partium 
affectibus. 
34. De morbis virginum. 


. Hippocratis de 


. De natura muliebri. 

. De morbis mulierwm. 

. De sterilibus. 

. Supposititia quaedam calci 


primi de morbis mulierum 
adscripta. 


. De morbis passim grassanti- 


bus. 


. De ratione victus acutorum. 
. De iuditiis. 

. De diebus iudicialibus. 

. Hippocratis definitae sen- 


tentiae. 


. Hippocratis praenotiones. 
. Hippocratis praedictiones. 
. Coacae praecognitiones. 

. De vulneribus capitis. 
. De fracturis. 

. De articulis. 

. Hippocratis de 


medict 
munere. 
curandis 
luxatis. 


. De ulceribus. 

. De fistulis. 

. De haemorrhoidibus. 

. De visu. 

. Hippocratis epistolae. 

. Decretum Atheniensium. 

. Epibomios. 

. Oratio Thessali Hippocratis 


filii legati ad Athenienses. 


Epirion or Fors 


3. 
4. 


De arte lib. I. 
De prisca Medicina, libr. 1. 


5. 
6. 


INTRODUCTORY ESSAYS 


De Medico, lib. 1. 
De decente habitu, 
decoro libr. I. 


aut 


7. Praeceptiones. 


. Praenotionum, libr. I. 

. De humoribus, libr. I. 

. De iudicationibus, libr. I. 

. De diebus iudicatoriis, libr. 


. Praedictorum, libr. 11. 
. Coacae Praenotionesin breves 


sententias distinctae. 


. De natura hominis. 

. De genitura. 

. De natura puert. 

. De carnibus. 

. De septimestri partu. 
. De octimestri partu. 
. De superfoetatione. 

. De dentitione. 

. De corde. 

. De glandulis. 

. De ossium natura. 

. De aére, locis & aquis. 
. De flatibus. 

. De morbo sacro. 


. De salubri victus ratione. 

. De victus ratione, libr. IIT. 
. De insomniis. 

. De alimento. 

. De victus ratione in morbis 


acutis. 


. De locis in homine. 
. De liquidorum usu. 


. De morbis, libr. IV. 
. De affectionibus, libr. I. 
. De 


internis affectionibus, 
libr. I. 


38. 


53. 


. De 


De his quae ad _ virgines 
spectant, libr. I, 


. De natura muliebri, libr. I. 
. De mulierum morbis, libr. 


. De his quae uterum non 


gerunt, libr. I. 


. De videndi acie, lib. I. 


. Medicina officina, aut de 


officio Medici, lib. I. 


. De fracturis, libr. 1. 
. De articulis, libr. I. 


. Vectiarium, hoc est, de 
ossium per molitionem 
impellendorum  ratione, 


libr. I. 


. De ulceribus, libr. I. 
. De fistulis, libr. 1. 
. De haemorrhoidibus, hoc est, 


de venis in ano sanguinem 
fundere solitis, libr. I. 


. De capitis vulneribus, libr. 
i 


. De foetus in utero mortui 


exectione, lib. I. 


corporum — resectione, 
hibr. 1. 
hoc est, De morbis populari- 


ter grassantibus, libr. VII. 
Quorum Primus, Tertius 
ad Sextus, post Galeni 
Commentarios, Annota- 
tionibus sunt illustrati. 
Secundus verd ante annos 


triginta cum Commen- 
tariis editus, denuo ab 
authore est recognitus. 
Reliqui tustis Annota- 


tionibus donati. 


Ιχν 


INTRODUCTORY ESSAYS 


54. hoc est, Aphorismorum, lib. δ7. 
cum brevibus notis. 58. 
59. 


δῦ. Epistolae aliquot. 


56. Atheniensium WSenatuscon- 60. 
sullum. 61. 


Ixvi 


Oratio ad aram, 

Thessali Legati Oratio. 

Genus & vita Hippocratis, 
secundum Soranum. 

De purgatoriis remediis. 

De structura Hominis. 


HIPPOCRATES 


PROGNOSTIC 
INTRODUCTION 


Tus work has never been attributed to any author 
except Hippocrates, but we must remember that 
some modern scholars use the term “ Hippocrates ” 
in a somewhat peculiar sense. 

Its subject is the prognosis of acute diseases in 
general, which Hippocrates made his special pro- 
vince. I have dealt with prognosis already, and it 
only remains to say a few words about the manuscripts 
and editions. 

The chief authorities for the construction of the 
text are M, V, and a tenth-century manuscript 4 
called “446 supplément’’ by Littré and C’ by 
Kiihlewein. Hollkhamensis 282, which I have ex- 
amined, is here practically identical with V, and has 
not helped towards the construction of the text. 
There is an invaluable commentary by Galen. 

C’ is carelessly written, being full of misspellings 
which often appear due to writing from dictation.2 
On the other hand, there are omissions which prove 
conclusively that a scribe’s eye passed from one word 
to another, omitting all the intervening syllables.3 
The obvious conclusion to draw is that both tran- 


1 It contains Prognostic, part of Aphorisms, Epistle to Ptolemy, 
and several works of Galen. See Littré 11. 103. 

2 E.g. ηισῶν for ἧσσον, εἴη for ἢ, ἢ for εἴη, αἰμείσθω for 
ἐμείσθω, εὔκριτοι for εὔκρητοι. 


3 See e.g. pp. 23, 26, 45, 50. 


INTRODUCTION 


scription and dictation played their part in the 
carly transmission of the text. 

The text of C’ differs considerably from that of 
M and V. These very often agree when C’ pre- 
sents either a completely different version or else a 
different order of words. The remarkable point 
about the variations is that they rarely affect the 
sense to any appreciable degree. For instance, in 
Chapter I C’ has τῶν τοιουτέων νοσιμάτων (sic), while 
M V have τῶν παθέων τῶν τοιουτέων. Similar variations 
are very common, and point to a time when the 
text was copied with close attention to the sense 
and with little care for verbal fidelity. One would 
be tempted to postulate two editions of the work 
were the variations of greater intrinsic importance. 
They are, however, in no sense corrections, and it is 
hard to imagine that the author would have taken 
the trouble to make such trivial alterations intention- 
ally. It is more probable that between the writer's 
date and that of Galen there was a period when 
copies of Hippocrates were made without attention 
to verbal accuracy. From one of these are descended 
M and V, from another is descended C’. This lack 
of respect for the actual words of Hippocrates pro- 
vided that the general sense is unaffected may 
perhaps be connected with assimilation of the dialect 
of all the Hippocratic collection to an Ionic model. 
An age which did not scruple to alter words would 
probably not scruple to alter their form. 

It is not easy to decide whether C’ or M V repre- 
sents the more ancient tradition. A few variations, 
however, are distinctly in favour of C’, and I have 
adopted this manuscript as my primary authority 
in constructing the text. 


4 


INTRODUCTION 


There are, besides C’, twenty-one Paris manuscripts 
containing Prognostic. 

The early editions and translations, the first two 
translations being into Latin from the Arabic, are 
very numerous. The dates show that from 1500 to 
about 1650 this work was used by doctors throughout 
Europe as a practical text-book. The first English 
translation was written by Peter Low (London, 
1597), and was followed by that of Francis Clifton 
(London, 1734), of John Moffat (London, 1788), and 
of Francis Adams (London, 1849). Littré’s edition 
and translation in the second volume are among his 
best work, and the text of Kiihlewein is a great im- 
provement on all his predecessors’. I have adopted 
his principles of spelling while constructing an in- 
dependent text. 


1 Galen’s commentary is often added, as are also notes by 
more modern editors. 


2 See Littré II, 103-109. 


10 


ITPOTNOSTIKON 


I. Tov ἰητρὸν δοκεῖ μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν 
ἐπιτηδεύειν" προγινώσκων γὰρ καὶ προλέγων 
παρὰ τοῖσι νοσέουσι Td τε παρεόντα καὶ τὰ προ- 
γεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, ὁκόσα τε 
παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος 
πιστεύοιτο ἂν μᾶλλον γινώσκειν τὰ τῶν νοσεύν- 
των πρήγματα, ὥστε τολμᾶν ἐπιτρέπειν τοὺς 
ἀνθρώπους σφᾶς αὐτοὺς τῷ ἰητρῷ. τὴν δὲ1 θε- 
ραπείην ἄριστα ἂν ποιέοιτο προειδὼς τὰ ἐσόμενα 
ἐκ τῶν “παρεόντων “παθημάτων. ὑγιέας μὲν γὰρ 
ποιεῖν ἅπαντας τοὺς μοσέοντας 5 5 ἀδύνατον" τοῦτο 
γὰρ καὶ τοῦ προγινώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποβή- 
σεσθαι κρέσσον ἂν ay ἐπειδὴ δὲ οἱ ἄνθρωποι 
ἀποθνήσκουσιν, οἱ μὲν πρὶν ἢ καλέσαι τὸν ἰητρὸν 
ὑπὸ τῆς ἰσχύος τῆς νούσου, οἱ δὲ καὶ ἐσκαλεσά- 
μενοι παραχρῆμα ἐτελεύτησαν, οἱ μὲν ἡμέρην 
μίαν ζήσαντες, οἱ δὲ ὀλίγῳ πλείονα χρόν ον, πρὶν 
ἢ τὸν ἰητρὸν τῇ τέχνῃ πρὸς ἕκαστον νόσημα 
ἀνταγωνίσασθαι. γνῶναι ὃ οὗν χρὴ τῶν τοιούτων 


1 For δὲ Wilamowitz reads τε. 
2 νρσέοντας Ο΄ : ἀσθενέοντας MV. 
3 γνῶναι Littré from Paris 2269: γνῶντα CO’: γνόντα MV. 


PROGNOSTIC 


I. I ποὺ that it is an excellent thing for a 
physician to practise forecasting. For if he discover 
and declare unaided! by the side of his patients the 
present, the past and the future, and fill in the gaps 
in the account given by the sick, he will be the 
more believed to understand the cases, so that men 
will confidently entrust themselves to him for treat- 
ment. Furthermore, he will carry out the treatment 
best if he know beforehand from the present 
symptoms what will take place later. Now to 
restore every patient to health is impossible. To 
do so indeed would have been better even than 
forecasting the future. But as a matter of fact men 
do die, some owing to the severity of the disease 
before they summon the physician, others expiring 
-immediately after calling him in-—living one day or 
a little longer—before the physician by his art can 
combat each disease. It is necessary, therefore, to 
learn the natures of such diseases, how much they 


1 J try by this word to represent the preposition mpo- in 
the compound verbs, which means ‘‘before being told” in 
reference to τὰ παρέοντα and τὰ προγεγονότα, and ““ before 
the events occur” in reference to τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι. πρόνοια 

is equivalent to πρόγνωσις. 


7 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


20 νοσημάτων 1 τὰς φύσιας, ὁ ὁκόσον ὑπὲρ τὴν δύναμίν 


εἰσιν τῶν σωμάτων * καὶ τούτων τὴν πρόνοιαν 
ἐκμανθάνειν. οὕτω γὰρ ἄν τις θαυμάζοιτο δικαίως 
καὶ ἰητρὸς ἀγαθὸς ἂν εἴη: καὶ yap οὺς οἷόν τε 
περιγίνεσθαι ἔτι μᾶλλον ἂν δύναιτο διαφυλάσσειν 
ἐκ πλείονος χρόνου προβουλευόμενος πρὸς ἕκαστα, 
καὶ τοὺς ἀποθανευμένους τε καὶ σωθησομένους 
27 προγινώσκων τε καὶ προλέγων ἀναίτιος ἂν εἴη. 
i. Σκέπτεσθαι δὲ χρὴ ὧδε ἐν τοῖσιν ὀξέσι 
νοσήμασιν" πρῶτον μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέον- 
τος, εἰ ὅμοιόν ἐστι τοῖσι τῶν ὑγιαινόντων, μάλιστα 
δέ, εἰ αὐτὸ ἑωυτῷ" οὕτω γὰρ ἂν εἴη ἄριστον, τὸ 
δὲ ἐναντιώτατον τοῦ ὁμοίου δεινότατον. εἴη δ᾽ 
ἂν τὸ τοιόνδε: pls ὀξεῖα, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, κρό- 
ταφοι συμπεπτωκότες, ὦτα ψυχρὰ καὶ συνεσταλ- 
μένα καὶ οἱ λοβοὶ τῶν ὥτων ἀπεστραμμένοι καὶ τὸ 
δέρμα τὸ περὶ τὸ πρόσωπον σκληρὸν καὶ περιτε- 
10 ταμένον καὶ καρφαλέον € ἐόν" καὶ τὸ χρῶμα τοῦ σύμ: 
παντος προσώπου χλωρὸν ἢ μέλαν ἐόν. ἢν μὲν" 
ἐν ἀρχῇ τῆς νούσου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἢ καὶ 
μήπω οἷόν τε ἢ τοῖσιν ἄλλοισι σημείοισι συντεκ- 
μαίρεσθαι, ἐπανερέσθαι χρή, μὴ ἠγρύπνηκεν ὁ 
ἄνθρωπος ἢ τὰ τῆς κοιλίης ἐξυγρασμένα ἦνϑ 
ἰσχυρῶς, ἢ λιμῶδές. τι ἔχει αὐτόν. καὶ ἢν μέν τι 
τούτων ὁμολογῇ, ἧσσον νομίζειν, δεινὸν εἶναι" 
κρίνεται δὲ ταῦτα ἐν ἡμέρῃ τε καὶ νυκτί, ἢν διὰ 


1 τῶν τοιούτων νοσημάτων C’ (with misspelling): τῶν παθέων 
τῶν τοιουτέων MV. 

2 After σωμάτων all the MSS. have ἅμα δὲ καὶ εἴ τι θεῖον 
ἔνεστιν ἐν τῇσι νούσοισι. It is regarded as an interpolation 
by. Kiihlewein. 

3 ἢν MV: εἰ C’. μὲν Οὐ; μὲν οὖν MV, 

5 ἣν Kiihlewein: εἴη C’: 7 ἐν! 


ὃ 


PROGNOSTIC, 1.-1. 


exceed the strength of men’s bodies,! and to learn 
how to forecast them. For in this way you will 
justly win respect and be an able physician. For 
the longer time you plan to meet each emergency 
the greater your power to save those who have a 
chance of recovery, while you will be blameless if 
you learn and declare beforehand those who will 
die and those who will get better. 

II. In acute diseases the physician must conduct 
his inquiries in the following way. First he must 
examine the face of the patient, and see whether it 
is like the faces of healthy people, and especially 
whether it is like its usual self. Such likeness will 
be the best sign, and the greatest unlikeness will 
be the most dangerous sign. The latter will be as 
follows. Nose sharp, eyes hollow, temples sunken, 
ears cold and contracted with their lobes turned 
outwards, the skin about the face hard and tense 
and parched, the colour of the face as a whole being 
yellow or black.? If at the beginning of the disease 
the face be like this, and if it be not yet possible 
with the other symptoms to make a complete prog- 
nosis, you must go on to inquire whether the patient 
has been sleepless, whether his bowels have been 
very loose, and whether he suffers at all from hunger. 
And if anything of the kind be confessed, you must 
consider the danger to be less. The crisis comes 


1 The clause omitted by Kiihlewein, ‘‘and at the same time 
whether there is anything divine in the diseases,” is found 
inall MSS. It is contrary to Hippocratic doctrine, and to 
suppose that τὸ θεῖον means λοιμός has no Hippocratic 
authority, nor would a reference to plague be in place here. 

2.7.6. very dark. Similarly μέλανα οὖρα is dark urine, of 
the colour of port wine, as I ought to have remarked in 
Vol. I. when translating Zpidemics. So frequently. 


9 


20 


90 


4( 


~ 


44 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


, “ 4᾽ 
ταύτας τὰς προφάσιας τὸ πρόσωπον τοιοῦτον 7° 


ἢν δὲ μηδὲν τούτων φῇ μηδὲ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ 
προειρημένῳ καταστῇ, εἰδέναι τοῦτο τὸ σημεῖον 
θανατῶδες ἐόν. ἢν δὲ καὶ παλαιοτέρου ἐόντος 
τοῦ νοσήματος ἢ τριταίου 5 τὸ πρόσωπον τοιοῦτον 
ἢ, περί τε τούτων ἐπανερέσθαι, περὶ ὧν καὶ πρό- 
τερον ἐκέλευσα καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι, 
τά τε ἐν τῷ σύμπαντι3 σώματι καὶ τὰ ἐν τοῖσι 
ὀφθαλμοῖσιν. ἢν γὰρ τὴν αὐγὴν φεύγωσιν ἢ δα- 
κρύωσιν ἀπροαιρέτως ἢ διαστρέφωνται ἢ ὁ ἕτερος 
τοῦ ἑτέρου ἐλάσσων γίνηται ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ 
ἴσχωσιν ἢ πελιδνὰ ἢ φλέβια μέλανα ἐν αὐτοῖσιν 4 
ἢ λῆμαι φαίνωνται περὶ τὰς ὄψιας ἢ ἢ καὶ ἐναιωρεύ- 
μενοι ἢ ἐξίσχοντες ἢ ἔγκοιλοι ἰσχυρῶς γινόμενοι ὃ 
: : ae, , : 

ἢ τὸ χρῶμα τοῦ σύμπαντος προσώπου ἠλλοιω- 
μένον, ταῦτα πάντα κακὰ νομίζειν εἶναι καὶ ὀλέ- 
θρια. σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσιας τῶν 
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν" ἢν γάρ τι ὑποφαί- 
νηται συμβαλλομένων τῶν βλεφάρων τοῦ λευκοῦ, 
μὴ ἐκ διαρροίης ἢ φαρμακοποσίης ἐόντι ἢ μὴ εἰς 
ἱἰσμένῳ οὕτω καθεύδειν, φαῦλον τὸ σημεῖον καὶ 
θανατῶδες σφόδρα. ἢν δὲ καμπύλον γένηται ἢ 
πελιδνὸν 5 βλέφαρον ἢ χεῖλος δῇ ῥὶς μετά τίνος 
τῶν ἄλλων σημείων, εἰδέναι χρὴ ἐγγὺς ἐόντα τοῦ 
θανάτου: θανατῶδες δὲ καὶ χείλεα ἀπολυόμενα 
καὶ κρεμάμενα καὶ ψυχρὰ καὶ ἔκλευκα γινόμενα. 
ΠῚ. Κεκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμβάνεσθαι τὸν 


1 εἰδέναι τοῦτο τὸ σημεῖον θανατῶδες ἐόν. For this M has 
εἰδέναι χρὴ ἐγγὺς ἐόντα τοῦ θανάτου. 

2 After τριταίου M adds ἢ τεταρταίου. 

8 After σύμπαντι MV add προσώπῳ καὶ τὰ ἐν τῷ. 

4 After αὐτοῖσιν MV add ἔχωσιν. 


| Fe) 


PROGNOSTIC, τπι.--πιῖ. 


after a day and a night if through these causes the 
face has such an appearance. But should no such 
confession be made, and should a recovery not take 
place within this period, know that it 15. ἃ sign of 
death. If the disease be of longer standing than 
three days! when the face has these characteristics, 
goon to make the same inquiries as I ordered in 
the previous case, and also examine the other 
symptoms, both of the body generally and those of 
the eyes. For if they shun the light, or weep 
involuntarily, or are distorted, or if one becomes 
less than the other, if the whites be red or livid or 
have black veins in them, should rheum appear 
around the eyeballs, should they be restless or pro- 
truding or very sunken, or if the complexion of the 
whole face be changed—all these symptoms must 
be considered bad, in fact fatal.2 You must also 
examine the partial appearance of the eyes in sleep. 
For if a part of the white appear when the lids are 
closed, should the cause not be diarrhoea or purging, 
or should the patient not be in the habit of so 
sleeping, it is an unfavourable, in fact a very deadly 
symptom.’ But if, along with one of the other 
symptoms, eyelid, lip or nose be bent or livid, you 
must know that death is close at hand. It is also 
a deadly sign when the lips are loose, hanging, cold 
and very white. 

111. The patient ought to be found by the 


1 7, ¢, if more than two complete days have elapsed. 
2-Or, ‘°if not fatal.” 
3 Or, ‘‘if not a very deadly symptom.” 

5 After γινόμενοι M adds ἢ ai ὄψιες αὐχμῶσαι καὶ ἀλαμπεῖς. 
6 After πελιδνὸν Μ adds ἢ ὠχρόν. 


II 


10 


20 


IIPOTNQITIKON 


νοσέοντα ὑπὸ τοῦ ἰητροῦ ἐπὶ τὸ πλευρὸν τὸ δεξιὸν 
ἢ τὸ ἀριστερὸν καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον 
καὶ τὰ σκέλεα “ὀλίγον ἐπικεκαμμένα ἔχοντα καὶ 
τὸ σύμπαν σῶμα ὑγρὸν κείμενον " οὕτω γὰρ 
καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ὑγιαινόντων, κατακλίνονται" 
ἄρισται δὲ τῶν κατακλισίων αἱ ὁμοιόταται τῇσι 
τῶν ὑγιαινόντων. ὕπτιον δὲ κεῖσθαι καὶ τὰς 
χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ἐκτεταμένα ἔχοντα ἧσσον 
ἀγαθόν. εἰ δὲ καὶ προπετὴς γένοιτο καὶ καταρ- 
ρέοι ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τοὺς πόδας, δεινότερόν 
ἐστι τοῦτο ἐκείνου. εἰ δὲ καὶ γυμνοὺς τοὺς 
πόδας εὑρίσκοιτο ἔχων μὴ θερμοὺς κάρτα ἐόντας 
καὶ τὰς χεῖρας ὃ καὶ τὰ σκέλεα ἀνωμάλως διερ- 
ριμμένα καὶ γυμνά, κακόν: ἀλυσμὸν γὰρ ση- 
μαίνει. θανατῶδες δὲ καὶ τὸ κεχηνότα καθεύδειν 
αἰεὶ καὶ τὰ σκέλεα ὑπτίου κειμένου συγκεκαμμένα 
εἶναι ἰσχυρῶς καὶ διαπεπλεγμένα. ἐπὶ γαστέρα 


δὲ κεῖσθαι, ᾧ μὴ σύνηθές ἐστι καὶ i og hee 


κοιμᾶσθαι. οὕτω, κακόν" 4 “παραφροσύνην γὰρ 
σημαίνει ἢ ὀδύνην τινὰ τῶν περὶ τὴν γαστέρα 
τόπων. ἀνακαθίζειν δὲ βούλεσθαι τὸν νοσέοντα 
τῆς νούσου ἀκμαζούσης πονηρὸν μὲν ἐν πᾶσι 
τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασιν, κάκιστον δὲ ἐν τοῖσι 
περιπνευμονικοῖσιν. ὀδόντας δὲ πρίειν ἐν πυρετῷ, 
ὁκόσοισι μὴ ΟἸμημη τες ἐστιν ἀπὸ παίδων, μανικὸν 
καὶ θανατῶδες: 5 ἢν δὲ καὶ παραφρονέων τοῦτο 
ποιῇ, ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίνεται. 

After χεῖρας M adds καὶ τὸν τράχηλον. 

τοῦτο ἐκείνου omitted by MY. 

After χεῖρας MV add kal τὸν τράχηλον. 

κακόν is omitted by MV. 


For yap MV have τινὰ followed by σημαίνει ἢ ὀδύνην τῶν 
ἀμφὶ τὴν κοιλίην τύπων. 


12 


ao ὦ ὦ ὃ μ»ἡ 


PROGNOSTIC, πι. 


physician reclining on his right or left side, with his 
arms, neck and legs slightly bent, and the whole 
body lying relaxed; for so also recline the majority 
of men when in health, and the best postures to 
recline in are most similar to those of men in health. 
But to lie on the back, with the arms and the legs 
stretched out, is less good. And if the patient 
should actually bend forward, and sink foot-wards 
away from the bed,! the posture should arouse more 
fear than the last. And if the patient should be 
found with his feet bare without their being very 
hot, and with arms and legs flung about anyhow and 
bare, it is a bad sign, for it signifies distress. It is 
a deadly symptom also to sleep always with the 
mouth open, and to lie on the back with the legs 
very much bent and folded together. ‘To lie on the 
belly, when the patient is not accustomed so to 
sleep when in health, is bad, for it signifies delirium, 
or pain in the region of the belly. But for the 
patient to wish to sit up when the disease is at its 
height is a bad sign in all acute diseases, but it is 
worst in cases of pneumonia. To grind the teeth 
in fevers, when this has not been a habit from 
childhood, signifies madness and death ; and if the 
grinding be also accompanied by delirium it is a 


very deadly sign indeed. 


1 This means apparently that the patient cannot lie back, 
and so slips towards the foot of the bed. It perhaps corres- 
ponds to our ‘‘ sinking down in the bed” ina state of collapse 
or great weakness. 

6 After θανατῶδες: the MSS. have, with slight variations, 
ἀλλὰ χρὴ προλέγειν κίνδυνον ἐπ᾽ ἀμφοτέρων ἐσόμενον. The 
sentence is deleted by Ermerins and transposed by Gomperz 
to after τόπων (1. 22.), 


12 


90 


32 


10 
11 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


WBN δέ », Ν / Μ » 

ὗλκος δέ, ἤν τε προγεγονὸς τύχῃ ἔχων, ἤν τε 
καὶ ἐν τῇ νούσῳ γίνηται, καταμανθάνειν. ἢν γὰρ 
μέλλῃ ἀπολεῖσθαι ὁ ἀσθενῶν, πρὸ τοῦ θανάτου 
ἢ πελιδνὸν καὶ ξηρὸν ἔσται ἢ ὠχρὸν καὶ σκληρόν. 

IV. Περὶ δὲ χειρῶν φορῆς τάδε γινώσκω" ᾿ ἐν 
πυρετοῖσιν ὀξέσιν ἢ ἐν περιπνευμονίῃσι καὶ ἐν 
φρενίτισι καὶ ἐν κεφαλαλγίῃσι πρὸ τοῦ προσώπου 
φερομένας καὶ θηρευούσας διὰ κενῆς καὶ κροκύδας 
ἀπὸ eH (maT Lov ἀποτιλλούσας καὶ καρῴολο- 
γεούσας " καὶ ἀπὸ τῶν τοίχων ἄχυρα ἀποσπώσας, 
πάσας εἶναι κακὰς καὶ θανατώδεας. 

V. Πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἐὸν πόνον σημαίνει 
ἢ φλεγμονὴν ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοι- 
σιν: μέγα δὲ ἀναπνεόμενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου 
παραφροσύνην σημαίνει" 3 ψυχρὸν δὲ ἐκπνεό- 
μενον ἐκ τῶν “ῥινῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον 
κάρτα ἤδη γίνεται. εὔπνοιαν δὲ χρὴ νομίξειν 
κάρτα μεγάλην δύναμιν ἔχειν ἐς σωτηρίην ἐν 
πῶσι τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασιν, ὁκόσα σὺν πυρετοῖς 
ἐστιν καὶ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσι κρίνεται. 

VI. Oc dé ἱδρῶτες ἄριστοι μέν εἰσιν ἐν πᾶσι 
τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασιν, ὁκόσοι ἂν ἐν ἡμέρῃσι 
κρισίμῃησι γίνωνται καὶ τελέως τοῦ πυρετοῦ 
ἀπαλλάσσωσιν. ἀγαθοὶ δὲ καὶ ὁκόσοι διὰ παν- 
τὸς τοῦ σώματος γινόμενοι ἀπέδειξαν τὸν ἄν- 
θρωπον εὐπετέστερον φέροντα τὸ νόσημα. οἱ δ᾽ 
ἂν μὴ τούτων τι ἀπεργάξωνται," οὐ λυσιτελέες. 
κάκιστοι δὲ οἱ ψυχροὶ καὶ μοῦνον περὶ τὴν 
κεφαλὴν ὃ γινόμενοι καὶ τὸν αὐχένα, . οὗτοι γὰρ 
σὺν μὲν ὀξεῖ πυρετῷ θάνατον σημαίνουσιν, σὺν 
πρηὐτέρῳ δέ, μῆκος νούσου. 

1 Before ἐν πυρετοῖσιν the MSS. have ὅσοισιν or ὅκόσοισιν. 
Wilamowitz deletes. 


14 


PROGNOSTIC, πι|.--νι. 


If the patient had a sore before the illness, or if 
a sore arises during it, pay great attention ; for if 
the sick man is going to die, before death it will be 
either livid and dry or pale and hard. 

ΙΝ. As to the motions of the arms, I observe the 
following facts. In acute fevers, pneumonia, phrenitis 
and headache,! if they move before the face, hunt in 
the empty air, pluck nap from the bedclothes, pick 
up bits, and snatch chatf from the walls—all these 
signs are bad, in fact deadly.” 

V. Rapid respiration indicates pain or inflamma- 
tion in the parts above the diaphragm. Deep and 
slow respiration indicates delirium. Cold breath 
from the nostrils and mouth is a very fatal sign 
indeed. Good respiration must be considered to 
have a very great influence on recovery in all the 
acute diseases that are accompanied by fever and 
reach a crisis in forty days. 

VI. In all the acute diseases those sweats are best 
that oceur on critical days and completely get rid 
of the fever. Those too are good that occur all 
over the body, showing that the patient is bearing 
the disease better. Sweats without one of these 
characteristics are not beneficial. Worst are the 
cold sweats that break out only around the head 
and neck ; for these with acute fever indicate death, 
with a milder fever a long illness. 

1 Obviously not ordinary headaches, but such as accompany 
high fever. 
2 Or, ‘‘if not deadly.” 

2 MV omit καὶ καρφολογεούσας but insert (before καὶ 
kpoxvdas) the words καὶ ἀποκαρφολογούσας. 

3 σημαίνει C’: δηλοῖ MV. 

4 ἀπεργάζωνται C’ (with o for w): ἐξεργάσωνται MV. 

δ᾽ After κεφαλὴν MV add καὶ τὸ πρόσωπον. 


T5 


10 


20 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


VII. Ὑ ποχόνδριον δὲ ἄριστον μὲν ἀνώδυνόν τε 
ἐὸν καὶ μαλθακὸν καὶ ὁμαλὸν καὶ ἐπὶ δεξιὰ καὶ 
ἐπ᾿ ἀριστερά" φλεγμαῖνον δὲ καὶ ὀδύνην παρέχον 
ἢ ἐντεταμένον ἢ ἀνωμάλως διακείμενον τὰ δεξιὰ 
πρὸς τὰ ἀριστερά, ταῦτα πάντα φυλάσσεσθαι 
χρή. εἰ δὲ καὶ σφυγμὸς ἐνείη ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, 
θόρυβον σημαίνει ἢ παραφροσύνην - ἀλλὰ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τῶν τοιούτων ἐπικατιδεῖν χρή" ἢν 
γὰρ αἱ Bytes πυκνὰ κινέωνται, μανῆναι τὸν 
κάμνοντα | ἐλπίς. 

Οἴδημα δὲ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ σκληρόν τε ἐὸν 
καὶ ἐπώδυνον κάκιστον μέν, εἰ παρ᾽ ἅπαν εἴη τὸ 
ὑποχόνδριον. εἰ δὲ εἴη ἐν τῷ ἑτέρῳ πλευρῷ, 
ἀκινδυνότερόν ἐστιν ἐν τῷ ἐπ᾽ ἀριστερὰ ἐόν." 
σημαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῇ μὲν 
κίνδυνον θανάτου ὀλιγοχρόνιον" ὃ εἰ δὲ ὑπερ- 
βάλλοι εἴκοσιν ἡμέρας ὅ τε πυρετὸς ἔχων. καὶ τὸ 
οἴδημα μὴ καθιστάμενον, ἐς διαπύησιν τρέπεται. 
γίνεται δὲ τούτοισιν ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ καὶ 
αἵματος ῥῆξις διὰ ῥινῶν καὶ κάρτα ὠφελεῖ" ἀλλ᾽ 
ἐπανέρεσθαι yp? ή, εἰ κεφαλὴν ἀλγέουσιν ἢ ἀμ- 
βλυώσσουσιν' εἰ γὰρ εἴη τι τούτων," ἐνταῦθα 
ἂν ῥέποι. μᾶλλον δὲ τοῖσι νεωτέροισι πέντε καὶ 
τριήκοντα ἐτέων τοῦ αἵματος τὴν ῥῆξιν προσ- 
δέχεσθαι. 

δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων καὶ ἀνώδυνα 
καὶ τῷ δακτύλῳ ὑπείκοντα χρονιωτέρας τὰς 
κρίσιας ποιεῖται καὶ ἧσσον ἐκείνων δεινότερά 


1 For τὸν κάμνοντα MV read τοῦτον. 

2 ἐόν Wilamowitz from ἐόντι of C’. Omitted by MV. 

8 After ὀλιγοχρόνιον the MSS. read ἔσεσθαι, which 
W lamowitz deletes. 


16 


PROGNOSTIC, vu. 


VII. It is best for the hypochondrium to be free 
from pain, soft, and with the right and left sides 
even; but should it be inflamed, painful, distended, 
or should it have the right side uneven with the left 
—all these signs are warnings. If there should be 
throbbing as well in the hypochondrium, it indicates 
a disturbance or delirium. The eyes of such patients 
ought to be examined, for if the eyeballs move 
rapidly you may expect the patient to go mad. 

A swelling in the hypochondrium that is hard 
and painful is the worst, if it extend all over the 
hypochondrium; should it be on one side only it is 
less dangerous on the left.1 Such swellings at the 
commencement indicate that soon there will be a 
danger of death, but should the fever continue for 
more than twenty days without the swelling sub- 
siding, it turns to suppuration. Such patients in the 
first period experience epistaxis also, which is very 
beneficial to them. But one should ask them 
further if they have a headache or dimness of vision, 
for if one of these symptoms occur the disease will 
be determined in that direction. The epistaxis is 
more likely to happen when the patients are younger 
than thirty-five years. 

Swellings that are soft and painless, yielding to 
the finger, cause the crises to be later,? and are less 
dangerous than those just described. But if the 


1 The sentence implies that the swelling is more dangerous 
on the right ; probably the first reference to appendicitis in 
Greek literature. 

2 Or, ‘‘to be more protracted.” 

4 For εἰ. . . τούτων MV read ἣν yap τι τοιοῦτον εἴη. 


17 


30 


40 


50 


54 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


ἐστιν" εἰ δὲ ὑπερβάλλοι ἑξήκοντα ἡμέρας ὅ τε 
πυρετὸς ἔχων καὶ τὸ οἴδημα, μὴ καθιστάμενον, 
ἔμπυον ἔσεσθαι σημαίνει" καὶ τοῦτο καὶ τὸ ἐν 
τῇ ἄλλῃ κοιλίῃ κατὰ τὸ αὐτό. ὁκόσα μὲν οὖν 
ἐπώδυνά τέ ἐστιν καὶ σκληρὰ καὶ μεγάλα, 
σημαίνει κίνδυνον θανάτου ὀλιγοχρονίου, ὁκόσα 
δὲ μαλθακά τε καὶ ἀνώδυνα καὶ τῷ δακτύλῳ 
πιεζόμενα ὑπείκει, χρονιώτερα. 

Τὰς δὲ ἀποστάσιας ἧσσον τὰ ἐν τῇ γαστρὶ 
οἰδήματα ποιεῖται τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, 
ἥκιστα δὲ τὰ ὑποκάτω τοῦ ὀμφαλοῦ ἐς διαπύησιν 
τρέπεται" αἵματος δὲ ῥῆξιν μάλιστα ἐκ τῶν ἄνω 
τόπων προσδέχεσθαι. ἁπάντων δὲ χρὴ τῶν 
οἰδημάτων χρονιζόντων περὶ ταῦτα τὰ χωρία 
ὑποσκέπτεσθαι τὰς ἐμπυήσιας. τὰ δὲ διαπυή- 
ματα ὧδε χρὴ σκέπτεσθαι τὰ ἐντεῦθεν" ὁκόσα μὲν 
αὐτῶν ἔξω τρέπεται, ἄριστά ἐστι σμικρά τε ἐόντα 
καὶ ὡς μάλιστα ἔξω ἐκκλίνοντα καὶ ἐς ὀξὺ ἀποκο- 
puvpovpeva τὰ δὲ μεγάλα τε ἐόντα καὶ πλατέα 
καὶ ἥκιστα ἐς ὀξὺ ἀποκορυφούμενα κάκιστα" ὁκόσα 
δὲ ἔσω ῥήγνυται, ἄριστά ἐστιν, ἃ τῷ ἔξω χωρίῳ 
μηδὲν ἐπεκοινωνεῖ, ἀλλὰ ἔστιν προσεσταλμένα 
τε καὶ ἀνώδυνα καὶ ὁμόχροον ἅπαν τὸ ἔξω χωρίον 
φαίνεται. τὸ δὲ πῦον ἄριστόν ἐστιν λευκόν τε 
καὶ λεῖον καὶ ὁμαλὸν καὶ ὡς ἥκιστα δυσῶδες" τὸ 
δὲ ἐναντίον τῷ τοιούτῳ κάκιστον. 

VIII. Οἱ δὲ ὕδρωπες οἱ ἐκ τῶν ὀξέων νοσημά- 
των πάντες κακοί: οὔτε γὰρ τοῦ πυρὸς ἀπαλλάσ- 
σουσιν ἐπώδυνοί τέ εἰσιν κώρτα καὶ θανατώδεες. 
ἄρχονται δὲ οἱ πλεῖστοι ἀπὸ τῶν κενεώνων τε καὶ 
τῆς ὀσφύος, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἥπατος. ὁκόσοισι 
μὲν οὖν ἐκ τῶν κενεώνων αἱ ἀρχαὶ καὶ τῆς ὀσφύος 
18 


PROGNOSTIC, νιι.--νπι. 


fever continue longer than sixty days, and the swell 
ing does not subside, it is a sign that there will be 
suppuration, and a swelling in any other part of the 
cavity will have the same history. Now swellings 
that are painful, hard, and big, indicate a danger 
of death in the near future; such as are soft and 
painless, yielding to the pressure of the finger, are 
of a more chronic character. 

Abscessions are less frequently the result of swell- 
ings in the belly than of swellings in the hypo- 
chondria; least likely to turn to suppuration are 
swellings below the navel, but expect hemorrhage, 
most probably from the upper parts. But whenever 
the swellings in these regions are protracted one 
must suspect suppurations. Collections of pus there 
ought to be judged of thus. Such of them as turn 
outwards are most favourable when they are small, 
and bend as far as possible outwards, and come to 
a point; the worst are those which are large and 
broad, sloping least to a point. Such as break 
inwards are most favourable when they are not 
communicated at all to the outside, but do not pro- 
ject and are painless, while all the outside appears ot 
one uniform colour. The pus is most favourable that 
is white and smooth, uniform and least evil-smelling, 
Pus of the opposite character is the worst. 

VIII. Dropsies that result from acute diseases are 
all unfavourable, for they do not get rid of the fever 
and they are very painful and fatal. Most of them 
begin at the flanks and loins, though some begin 
also at the liver. Now whenever they begin in the 
flanks and loins the feet swell, and chronic diar- 

1 ἀποκορυφούμενα C’; ἀποκυρτούμενα MV, 


19 


10 


17 


10 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


γίνονται, οἵ τε πόδες οἰδέουσιν καὶ διάρροιαι 
πολυχρόνιοι ἴσχουσιν οὔτε τὰς ὀδύνας λύουσαι 
τὰς ἐκ τῶν κενεώνων τε καὶ τῆς ὀσφύος οὔτε τὴν 
γαστέρα λαπάσσουσαι: ὁκόσοισι δὲ ἀπὸ τοῦ 
ἥπατος γίνονται, βῆξαί τε θυμὸς αὐτοῖς ἐγγί- 
νεται καὶ ἀποπτύουσιν οὐδὲν ἄξιον λόγου καὶ 
οἱ πόδες οἰδέουσιν καὶ ἡ γαστὴρ οὐ διαχωρεῖ, 
εἰ μὴ σκληρά τε καὶ ἐπώδυνα καὶ πρὸς ἀνάγ- 
κὴν, καὶ περὶ τὴν κοιλίην γίνεται, οἰδήματα, τὰ 
μὲν ἐπὶ δεξιά, τὰ δὲ ἐπ᾽ ἀριστερά, ἱστάμενά τε 
καὶ καταπαυόμενα. 

ΙΧ. Κεφαλὴ δὲ καὶ χεῖρες καὶ πόδες ψυχρὰ 
ἐόντα κακὸν τῆς τε κοιλίης καὶ τῶν πλευρῶν 
θερμῶν ἐόντων. ἄριστον δὲ ἅπαν τὸ σῶμα 
θερμόν τε εἶναι καὶ μαλθακὸν “ὁμαλῶς. 

Στρέφεσθαι δὲ δεῖ τὸν νοσέοντα ῥηϊδίως. καὶ 
ἐν τοῖσι «μετεωρισμοῖσιν ἐλαφρὸν εἶναι" εἰ δὲ 
βαρὺς ' ἐὼν φαίνοιτο καὶ τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τὰς 
χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, , ἐπεκινδυνότερόν ἐστιν. 
εἰ δὲ πρὸς τῷ βάρει καὶ οἱ ὄνυχες καὶ οἱ δάκτυλοι 
πελιδνοὶ γίνονται, προσδόκιμος ὁ ὁ θάνατος αὐτίκα: 
μελαινόμενοι δὲ παντελῶς οἱ δάκτυλοι καὶ 3 οἱ 
πόδες ἧσσον ὀλέθριοι τῶν πελιδνῶν" ἀλλὰ καὶ 3 
τὰ ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι χρή" ἢν γὰρ εὐπε- 
τέως φαίνηται φέρων τὸ κακὸν ὃ ἢ καὶ ἄλλο τι 
τῶν περιεστικῶν σημείων πρὸς τούτοισιν ἐπιδει- 
κνύῃ, τὸ νόσημα ἐς ἀπόστασιν τραπῆναι ἐλπίς, 
ὥστε τὸν μὲν ἄνθρωπον “περιγενέσθαι, τὰ δὲ 
μελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπεσεῖν. 

1 βαρὺς MV: βαρύτερος C’. 2 γίνονται : γίνοιντο C’. 


3. Some MSS. read ἢ for καί. καὶ must often be translated 
“ee or.” 


20 


PROGNOSTIC, νπι.--ἰχ. 


rhoeas afflict the patient, which neither relieve the 
pains in the flanks and loins nor soften the belly. 
But whenever the dropsies begin in the liver, the 
patient experiences a desire to cough without bring- 
ing up any sputum worth speaking of, while the 
feet swell and the bowels pass no excreta except 
such as are hard, painful and forced,! and swellings 
rise around the belly, some to the right and some 
to the left, growing and subsiding. 

IX. For the head, hands, and feet to be cold is 
a bad sign if the belly and sides be warm; but it 
is a very good sign when the whole body is evenly 
warm and soft. 

The patient ought to turn easily and to be light 
when lifted up. But if he should prove to be 
heavy in the body generally, especially in the hands 
and feet, it is a rather dangerous sign. And if in 
addition to the heaviness both the nails and fingers 
turn livid, death may be expected forthwith ; but 
when fingers or feet become quite black it is a less 
fatal sign than their becoming livid. But the other 
symptoms also must be attended to. For if the 
patient should show himself bearing up against 
the illness, or manifest, in addition to the signs 
mentioned before, some other symptom indicating 
recovery, the illness may be expected to turn to 
an abscession, with the result that the patient loses 
the blackened members but recovers. 


1 Hither by purging or (more probably) through consti- 
pation. 


4 καὶ is omitted by C’, 5 κακὸν MV: νόσημα C’. 
2Ὶ 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


Ὄ δὲ καὶ αἰδοῖον a 3 f 
ρχίες δὲ Kal αἰδοῖον ἀνεσπασμένα σημαίνει 
20 πόνον ἢ θάνατον." 

X. Περὶ δὲ ὕπνου ὥσπερ καὶ κατὰ φύσιν ἡμῖν 
σύνηθές ἐστιν, τὴν μὲν ἡμέρην ἐγρηγορέναι χρή, 
τὴν δὲ νύκτα καθεύδειν: ἢν δὲ τοῦτο μεταβε- 
βλημένον ὮΝ κάκιον γίν εται" ἥκιστα δὲ ἂν λυπέοι, 
εἰ κοιμῷτο πρωὶ ἐς τὸ τρίτον μέρος τῆς ἡμέρης" 
οἱ δὲ ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου ὕπνοι πονηρότεροί 
εἰσιν" κάκιστον δὲ μὴ “κοιμᾶσθαι μήτε τῆς ἡμέρης 
μήτε τῆς νυκτός" ἢ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τε καὶ πόνου 
ἀγρυπνοίη ἂν ἢ παραφροσύνη ἔσται ἀπὸ τούτου 

10 τοῦ σημείου. 

XI, Διαχώρημα δὲ ἀ ἄριστ ov ἐστιν μαλθακόν τε 
καὶ συνεστηκὸς καὶ τὴν ὥρην, ἥνπερ καὶ ὑγιαί- 
νοντι διεχώρει, πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν 
ἐσιόντων' τοιαύτης γὰρ ἐούσης τῆς διεξόδου ἡ 
κάτω κοιλίη ὑγιαίνοι ἄν. εἰ δὲ εἴτ) ὑγρὸν τὸ 
διαχώρημα, συμφέρει μήτε τρύξειν μήτε πυκνόν 
τε καὶ κατ᾽ ὀλίγον διαχωρεῖν" κοπιῶν γὰρ ὁ 
ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς συνεχέος ἐξαναστάσιος καὶ 
ἀγρυπνοίη ἄν" εἰ δὲ ἀθρόον πολλάκις διαχωρέοι, 

10 κίνδυνος λειποθυμῆσαι. ἀλλὰ χρὴ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν ἐσιόντων ὑποχωρεῖν δὶς ἢ τρὶς 
τῆς ἡμέρης καὶ τῆς νυκτὸς ἅπαξ, τὸ δὲ πλεῖστον 
ὑπίτω πρωΐ, ὥσπερ καὶ σύνηθες ἣν τῷ ἀνθρώπῳ. 
παχύνεσθαι δὲ χρὴ τὸ διαχώρημα πρὸς τὴν 
κρίσιν ἰούσης τῆς νούσου. ὑπόπυρρον δὲ ἔστω 
καὶ μὴ λίην δυσῶδες" ἐπιτήδειον δὲ καὶ ἕλμινθας 
στρογγύλας διεξιέναι μετὰ τοῦ διαχωρήματος 
πρὸς τὴν κρίσιν ἰούσης τῆς νούσου.) δεῖ δὲ ἐν 

1 σημαίνει πόνον ἢ θάνατον UC’: πόνους ἰσχυροὺς σημαίνει καὶ 
κίνδυνον θανατώδεα MY. 
22 


PROGNOSTIC, 1x.—x1. 


Testicles or member being drawn up is a sign of 
pain or death. 

X. As for sleep, the patient ought to follow the 
natural custom of being awake during the day and 
asleep during the night. Should this be changed 
it is rather a bad sign. Least harm will result if 
the patient sleep from early morning for a third part 
of the day. Sleep after this time is rather bad. 
The worst thing is not to sleep either during the 
day or during the night. For either it will be pain 
and distress that cause the sleeplessness or delirium 
will follow this symptom. 

XI. Stools are best when soft and consistent, 
passed at the time usual in health, and in quan- 
tity proportional to the food taken; for when the 
discharges have this character the lower belly is 
healthy. If the bowels be loose, it is a favourable 
sign that there should be no noise, and that the 
stools should not be frequent and scanty. For if 
the patient be continually getting up he will be 
fatigued and suffer from lack of sleep, while if he 
often pass copious stools there is a danger of faint- 
ing. But he should go to stool twice or three 
times during the day, according to the quantity 
of food taken, and once during the night; most 
copiously, however, early in the morning, as his 
custom also was. The stool ought to grow thicker as 
the disease nears the crisis. It should be reddish- 
yellow, and not over-fetid. It is a favourable sign 
when round worms pass with the discharge as the 
disease nears the crisis. In every illness the bowels 

2 For 7 MV read εἴη. 
3 ©’ omits this and the preceding sentence, the eye of the 
scribe passing from one νούσου to the other. 


23 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


παντὶ νοσήματι λαπαρήν τε εἶναι τὴν κοιλίην 
20 καὶ showin. ὑδαρὲς δὲ κάρτα ἢ λευκὸν ἢ 
χλωρὸν } ἰσχυρῶς ἢ ἀφρῶδες διαχωρεῖν, πονηρὰ 
ταῦτα πάντα. πονηρὸν δὲ καὶ σμικρόν τε ἐὸν 
καὶ γλίσχρον καὶ λευκὸν καὶ ὑπόχλωρον καὶ 
λεῖον. τούτων δὲ θανατωδέστερα ἂν εἴη τὰ 
μέλανα ἢ πελιδνὰ ἢ λιπαρὰ ἢ ἰώδεα καὶ κάκο- 
dua. τὰ δὲ ποικίλα χρονιώτερα μὲν τούτων, 
ὀλέθρια δὲ οὐδὲν ἧσσον" ἔστιν δὲ ταῦτα Evopa- 
τώδεα 5 καὶ χολώδεα καὶ πρασοειδέα καὶ μέλανα, 
ποτὲ ev ὁμοῦ διεξερχόμενα, ποτὲ δὲ καὶ κατὰ 
80 μέρος. 

Φῦσαν δὲ ἄνευ ψόφου καὶ πραδήσιος διεξιέναι 
ἄριστον: κρέσσον δὲ καὶ σὺν ψόφῳ διεξελθεῖν ἢ 
αὐτοῦ ἐναπειλῆφθαι καὶ συνειλεῖσθαι: καίτοι καὶ 
οὕτω διεξελθοῦσα σημαίνει πονεῖν τι τὸν ἄνθρω- 
πον ἢ παραφρονεῖν, ἢν μὴ ἑκὼν οὕτω ποιῆται 
ὁ ἄνθρωπος τὴν ἄφεσιν τῆς φύσης. τοὺς δὲ ἐκ 
TOV ὑποχονδρίων. πόνους τε καὶ τὰ κυρτώματα, 
ἢν ἡ νεαρά τε καὶ μὴ σὺν φλεγμονῇ, λύει βορβο- 
ρυγμὸς ἐγγενόμενος ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ καὶ μά- 

40 λιστα μὲν διεξιὼν ὃ σὺν κόπρῳ τε καὶ οὔρῳ" εἰ 
δὲ μή, καὶ αὐτὸς διαπεραιωθείς: ὠφελεῖ δὲ καὶ 
42 ὑποκαταβὰς ἐς τὰ κάτω χωρία. 

XII. Οὖρον δὲ ἄριστόν ἐστιν, ὅταν ἢ ὁ λευκὴ ἡ 
ὑπόστασις καὶ λείη καὶ ὁμαλὴ παρὰ πάντα τὸν 
χρόνον, ἔστ᾽ ἂν κριθῇ ἡ νοῦσος" σημαίνει γὰρ 
ἀσφάλειαν καὶ νόσημα ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι. εἰ 
δὲ διαλείποι καὶ ποτὲ μὲν καθαρὸν οὐρέοι, ποτὲ 


1 After χλωρὸν MV add ἢ ἐρυθρόν. 
2 After ξυσματώδεα Kiihlewein reads (from Galen) τε καὶ 
αἱματώδεα. 


24 


PROGNOSTIC, χι.--χη. 


should be soft and distended. But for stools to 
be very fluid, or white, or exceedingly green,! or 
frothy, are all bad signs. It 15 ἃ bad sign too when 
they are seanty and viscid, white, greenish and 
smooth. But more deadly than these will be stools 
that are black, or livid, or oily, or verdigris-coloured 2 
and fetid. Varied stools indicate an illness which, 
while longer than those just referred to, will be 
no less dangerous; such are like scrapings, bilious, 
leek-green, and black, exhibiting these character- 
istics sometimes all at once and sometimes by 
turns. 

It is best for flatulence to pass without noise and 
breaking, though it is better for it to pass even 
with noise than to be intercepted and accumulated 
internally ; yet even if passed thus it indicates that 
the patient is suffering or delirious, unless he emits 
the flatulence wittingly. But pains and swellings 
in the hypochondria, if they be recent and without 
inflammation, are cured by a rumbling occurring in 
the hypochondrium, which is most favourable when 
it passes along with stools and urine, though it is 
beneficial even if it merely passes by itself. It is 
also beneficial when it descends into the lower 
parts. 

XII. Urine is best when the sediment is white, 
smooth and even for the whole period of the illness 
until the crisis, for it indicates a short sickness and 
a sure recovery. But should the sediment intermit, 
and the urine sometimes be clear and sometimes 
show the white, smooth, even deposit, the illness will 


1 That is, ‘‘ yellowish green.” ? Or, ‘‘ rust-coloured.” 


3 διεξιὼν M: διεξελθὼν C’. 4 C’ reads εἴη for 7. 


25 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


δὲ ὑφίσταιτο τὸ λευκόν τε καὶ λεῖον καὶ ὁμαλόν, 
χρονιωτέρη γίνεται ἡ νοῦσος καὶ ἧσσον ἀσφαλής. 
εἰ δὲ εἴη τό τε οὗρον ὑπέρυθρον καὶ ἡ ὑπόστασις 
ὑπέρυθρός Te Kal λείη, πολυχρονιώτερον μὲν 
10 τοῦτο τοῦ προτέρου γίνεται, σωτήριον δὲ κάρτα. 
κριμνώδεες δὲ ἐν τοῖσιν οὔροισιν ὑποστάσιες 
πονηραί: τούτων δὲ ἔτι κακίους αἱ πεταλώδεες" 
λεπταὶ δὲ καὶ λευκαὶ κάρτα φλαῦραι: τούτων δὲ 
ἔτι κακίους αἱ ᾿πιτυρώδεες. νεφέλαι δὲ ἐναιωρεύ- 
μεναι τοῖσιν οὔροισι. λευκαὶ μὲν ἀγαθαί, μέλαιναι 
δὲ φλαῦραι. ἔστ᾽ ἂν δὲ λεπτὸν ἢ τὸ οὗρον καὶ 
πυρρόν, ἄπεπτον σημαίνει τὸ νόσημα, εἶναι" εἰ δὲ 
καὶ πολυχρόνιον εἴη τὸ voonpa, τὸ δὲ οὗρον 
τοιοῦτον ἐόν, κίνδυνος “μὴ οὐ δυνήσεται ὁ ἄἂν- 
20 θρωπος Stapxéoas; ἔστ᾽ ἂν πεπανθῇ ἡ νοῦσος. 
θανατωδέστερα δὲ τῶν οὔρων τά τε δυσώδεα 
καὶ ὑδατώδεα καὶ μέλανα καὶ παχέα" ἔστι δὲ 
τῇσι μὲν γυναιξὶ καὶ τοῖσιν ἀνδράσι τὰ μέλανα 
τῶν οὔρων κάκιστα, τοῖσι δὲ παιδίοισι τὰ ὑδα- 
τώδεα. ὁκόσοι δὲ οὖρα λεπτὰ καὶ ὠμὰ οὐρέουσι 
πολὺν χρόνον, ἢν καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα ὡς περιε- 
σομένοις ἡ, τούτοισιν ἀπόστασιν δεῖ προσδέ- 
χεσθαι ἐς τὰ κάτω τῶν φρενῶν χωρία. καὶ τὰς 
λιπαρότητας δὲ τὰς ἄνω ἐφισταμένας ἀραχνοει- 
80 δέας “μέμφεσθαι: συντήξιος γὰρ onthe σκοπεῖν 
δὲ τῶν οὔρων, ἐν οἷς εἰσιν αἱ νεφέλαι," ἤν τε κάτω 
ἔωσιν ἤν τε ἄνω, καὶ τὰ χρώματα ὁκοῖα ἴσχουσιν 
καὶ τὰς μὲν κάτω φερομένας σὺν τοῖσι χρώμασιν, 
οἷα εἴρηται ἀγαθὰ εἶναι, ἐπαινεῖν, τὰς δὲ ἄνω 


1 C’ omits πεταλώδεες . . . . κακίους ai, the scribe passing 
from the first κακίους ai to the second, omitting the inter- 
vening words. 


26 


PROGNOSTIC, xu. 


be longer and recovery less likely. Should the 
urine be reddish and the sediment reddish and 
smooth, recovery will be sure, although the illness 
will be longer than in the former case. Sediments 
in urine which are like coarse meal are bad, and 
even worse than these are flaky sediments. Thin, 
white sediments are very bad, and even worse than 
these are those like bran. Clouds suspended in the 
urine are good when white but bad when black.! 
So long as the urine is thin and of a yellowish-red 
colour, it is a sign that the disease is unconcocted ; 
and if the disease should also be protracted, while 
the urine is of this nature, there is a danger lest 
the patient will not be able to hold out until the 
disease is concocted. ‘The more fatal kinds of urine 
are the fetid, watery, black! and thick; for men 
and women black urine is the worst, for children 
watery urine. Whenever the urine is for a long 
time thin and crude, should the other symptoms too 
be those of recovery, an abscession is to be expected 
to the parts below the diaphragm. Fatty substances 
like spiders’ webs settling on the surface are alarm- 
ing, as they are signs of wasting. The urine in 
which the clouds are, whether these be on the 
bottom or at the top, must be examined, as well 
as the colours of these clouds, and those that float 
at the bottom with the colours I have stated to be 
good, should be welcomed, while clouds on the top, 


1 [.e. like port wine. See p. 9. 

2 After νεφέλαι C’ has σὺν τοῖς χρώμασιν os εἴρηται, and 
omits the phrase σὺν. . . εἴρηται lower down. The text in 
this part is very uncertain, the variants being numerous but 
unimportant. I follow Kiihlewein, but with no confidence. 
Fortunately the sense is quite clear. 


27 


39 


10 
ll 


10 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


σὺν τοῖσι χρώμασιν, οἷα εἴρηται κακὰ εἶναι, 
μέμφεσθαι. μὴ ἐξαπατάτω δέ σε, ἤν τι αὐτὴ ἡ 
κύστις νόσημα “ἔχουσα τῶν οὔρων τὰ τοιαῦτα 
ἀποδιδῷ" οὐ γὰρ τοῦ ὅλου σώματος σημεῖον, 
ἀλλ᾽ αὐτῆς καθ᾽ ἑωυτήν. 

XIII. "ἔμετος δὲ ὠφελιμώτατος φλέγματός τε 
καὶ χολῆς συμμεμειγμένων ὡς μάλιστα καὶ μὴ 
παχὺς μηδὲ πολὺς κάρτα ἐμείσθω' οἱ δὲ ἀκρητέσ- 
τεροι κακίους. εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμεύμενον πρασοειδὲς 
ἢ πελιδνὸν ἢ μέλαν, ὅ τι ἂν εἶ τούτων τῶν 
χρωμάτων, νομίξειν χρὴ πονηρὸν εἶναι" εἰ δὲ 
καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐμέοι, 
κάρτα ὀλέθριον ἤδη γίνεται" τάχιστον δὲ θάνατον 
σημαίνει τὸ πελιδνὸν τῶν ἐμεσμάτων, εἰ ὄζοι δυσ- 
ὥδες: πᾶσαι δὲ αἱ ὑπόσαπροι Kal δυσώδεες ὀδμαὶ 
κακαὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν ἐμεομένοισι. 

XIV. Πτύελον χρὴ ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν ἀλγήμασι 
τοῖσι περὶ τὸν πνεύμονά τε καὶ τὰς πλευρὰς 
ταχέως τε ἀναπτύεσθαι καὶ εὐπετέως, συμμε- 
μειγμένον τε φαίνεσθαι τὸ ξανθὸν ἰσχυρῶς τῷ 
πτυέλῳ' εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀρχὴν 
τῆς ὀδύνης ἀναπτύοιτο ξανθὸν ἐὸν ἢ πυρρὸν ἢ 
πολλὴν βῆχα παρέχον ἢ μὴ ἰσχυρῶς συμμε- 
μειγμένον, κάκιον γίνεται" τό Te γὰρ ξανθὸν 
ἄκρητον. ἐὸν κινδυνῶδες, τὸ δὲ λευκὸν καὶ γλίσ- 
χρον καὶ στρογγύλον ἀλυσιτελές" κακὸν δὲ καὶ 
χλωρόν τε ἐὸν κάρτα καὶ ἀφρῶδες: εἰ δὲ εἴη οὕτως 
ἄκρητον, ὥστε καὶ μέλαν φαίνεσθαι, δεινότερόν 
ἐστιν τοῦτο ἐκείνων: κακὸν δὲ καὶ ἢν μηδὲν 
ἀνακαθαίρηται μηδὲ προΐῃ ὁ πνεύμων, ἀλλὰ 


1 ἐκείνων MV: ἐκείνου C’, 
28 


PROGNOSTIC, xu.—xiv. 


with the colours I have stated to be bad, should be 
considered unfavourable. But be not deceived if 
the urine have these bad characters because the 
bladder itself is diseased; for they will not be a 
symptom of the general health,t but only of the 
bladder by itself. 

XIII. That vomit is most useful which is most 
thoroughly compounded of phlegm and _ bile, and 
it must not be thick nor brought up in too great 
quantity. Less compounded vomits are worse. And 
if that which is brought up be of the colour of leeks, 
or livid, or black,” in all cases vomit of these colours 
must be considered bad. If the same patient brings 
up vomit of all these colours, he is quite at death’s 
door. Of the vomits, the livid indicates the earliest 
death, should the odour be foul; but all odours 
which are rather putrid and foul are bad in the 
case of all vomits. 

XIV. Sputum, in all pains of the lungs and ribs, 
should be quickly and easily brought up, and the 
yellow should appear thoroughly compounded with 
the sputum; for if long after the beginning of the 
pain yellow sputum should be coughed up, or reddish- 
yellow, or causing much coughing, or not thoroughly 
compounded, it is a rather bad sign. For yellow 
sputum, uncompounded, is dangerous, and the white, 
viscous and round bodes no good. Pale green, if pro- 
nounced, and frothy sputum is also bad. If it should 
be so uncompounded as to appear actually black,” this 
is a more alarming sign than the others. It is bad 
too if nothing be brought up, and the lungs eject 
nothing, but are full, and bubble in the throat. In 


1 Hippocratic prognosis is concerned only with ‘‘ general” 
pathology. *5See sp: Ὁ» 


“1 
VOL. U D 9 


20 


27 


10 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


πλήρης ἐὼν fen ἐν τῇ φάρυγγι. κορύξας δὲ καὶ 
πταρμοὺς ἐπὶ πᾶσι τοῖσι περὶ τὸν πνεύμονα 
νοσήμασιν κακὸν καὶ προγεγονέναι καὶ ἐπιγενέ- 
σθαι: ἀλλ᾽ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσι θανατώδεσι 
νοσήμασιν οἱ πταρμοὶ λυσιτελέες. αἵματι δὲ 
συμμεμειγμένον μὴ πολλῷ πτύελον ξανθὸν ἐν 
τοῖσι περιπνευμονικοῖσιν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς νούσου 
ἀναπτυόμενον περιεστικὸν κάρτα" “ἑβδομαίῳ δὲ 
ἐόντι ἢ παλαιοτέρῳ ἧσσον «ἀσφαλές. πάντα δὲ 
τὰ πτύελα πονηρά ἐστιν, ὁκόσα ἂν τὴν ὀδύνην 
μὴ παύῃ: κάκιστα δὲ τὰ μέλανα, ὡς διαγέγρα- 
mae" παύοντα δὲ τὴν ὀδύνην πάντα ἀμείνω" 
πτυόμενα. 

XV. Ὁκόσα δὲ τῶν ἀλγημάτων ἐκ τούτων τῶν 
χωρίων μὴ παύεται μήτε πρὸς τὰς τῶν πτυέλων 
καθάρσιας μήτε πρὸς τὴν τῆς κοιλίης ἐκκόπρωσιν 
μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας τε καὶ φαρμακείας καὶ 
διαίτας, εἰδέναι δεῖ ἐκπυήσοντα. τῶν δὲ ἐκπυη- 
μάτων ὁκόσα μὲν ἔτι χολώδεος ἐόντος τοῦ 
πτυέλου ἐκπυίσκεται, ὀλέθρια κάρτα, εἴτε ἐν 
μέρει τὸ χολῶδες τῷ πύῳ ἀναπτύοιτο εἴτε ὁμοῦ. 
μάλιστα δέ, ἢ ἢν ἄρξηται χωρεῖν τὸ ἐκπύημα ἀπὸ 
τούτου τοῦ πτυέλου, ἑβδομαίου ἐόντος τοῦ 
νοσήματος, ἐλπὶς τὸν ἀλγέοντα ὃ ἀποθανεῖσθαι 
τεσσαρεσκαιδεκαταῖον, ἢ ἢν μή τι αὐτῷ ἐπιγένηται 
ἀγαθόν. ἔστιν δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ τάδε: εὐπετέως 
φέρειν τὸ νόσημα, εὔπνοον εἶναι, τῆς ὀδύνης 
ἀπηλλάχθαι, τὸ πτύελον ῥηϊδίως ἀναβήσσειν, τὸ 
σῶμα πᾶν ὁμαλῶς θερμόν τε εἶναι καὶ μαλθακὸν 
καὶ δίψαν μὴ ἔχειν, οὖρα δὲ καὶ διαχωρήματα 
καὶ ὕπνους καὶ ἱδρῶτας, ὦ ὡς διαγέγραπται ἕκαστα 4 
ἀγαθὰ ἐόντα, ταῦτα ἐπιγενέσθαι" οὕτω μὲν γὰρ 


30 


PROGNOSTIC, χιν.--χν. 


all lung diseases it is bad for catarrhs and sneezing 
either to precede or to follow, but all other dangerous 
diseases are benefited by sneezing. For a little 
blood mixed with yellow sputum to be brought up 
in cases of pneumonia at the beginning of the 
disease is a very favourable sign of recovery, but less 
favourable on the seventh day or later, All sputum 
is bad if it does not remove the pain, but the worst, 
as I have said, is the black, while in all cases the 
removal of the pain by expectoration is a better 
sign. 

XV. Such pains in these parts as do not give way 
before either purging of sputum, or evacuation of 
the bowels, or venesection, purges and regimen, 
must be regarded as about to turn to empyema. 
Such empyemas as form while the sputum is still 
bilious are very fatal, whether the bile and pus be 
brought up by turns or together. Especially should 
the empyema begin from sputum of this character 
when the disease has reached the seventh day, the 
patient may be expected to die on the fourteenth 
day unless some good symptom happen to him. The 
good symptoms are these: to bear up easily against 
the disease; to have good respiration; to be free 
from the pain; to cough up the sputum readily ; the 
whole body to be evenly warm and soft; to have 
no thirst; urine, stools, sleep and sweat to get the 
characters that have been severally described as good. 

1 Ermerins transposes the whole passage κορύζας δὲ. . « » 
λυσιτελέες to the end of the chapter. 

2 After ἀμείνω Kiihlewein adds τὰ (perhaps rightly). 

3 ἀλγέοντα O’: τὰ τοιαῦτα πτύοντα MV and other MSS. 

4 After ἕκαστα the MSS. have εἰδέναι. Deleted by Ermerins 
and Reinhold, 


31 


20 


80 


40 


44 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


τούτων πάντων τῶν σημείων ἐπιγενομένων οὐκ 
ἂν ἀποθάνοι ὁ ἄνθρωπος" ἢν δὲ τὰ μὲν τούτων 
ἐπιγένηται, τὰ δὲ μή, πλείω χρόνον ζήσας ἡ 
τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ἀπόλοιτ᾽ ἄν. κακὰ δὲ 
τἀναντία τούτων" δυσπετέως φέρειν τὴν νοῦσον, 
πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν εἶναι, τὴν ὀδύνην μὴ πε- 
παῦσθαι, τὸ πτύελον μόλις ἀναβήσσειν, διψῆν 
κάρτα, τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνωμάλως ἔχεσθαι 
καὶ τὴν μὲν γαστέρα ' καὶ τὰς πλευρὰς θερμὰς 
εἶναι ἰσχυρῶς, τὸ δὲ μέτωπον καὶ τὰς χεῖρας καὶ 
τοὺς πόδας “ψυχρά, οὖρα δὲ καὶ διαχωρήματα καὶ 
ὕπνους καὶ ἱδρῶτας, ὡς διαγέγραπται ἕκαστα 
κακὰ ἐόντα, τούτων εἴ τι ἐπιγίνοιτο τῷ πτυέλῳ 
τούτῳ, ἀπόλοιτ᾽ ἂν ὁ ἄνθρωπος, πρὶν ἢ ἐς τὰς 
τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ἀφικέσθαι, ἢ ἐναταῖος 
ἢ ἑνδεκαταῖος. οὕτως οὖν συμβάλλεσθαι χρή, 
ὡς τοῦ πτυέλου τούτου θανατώδεος ἐόντος μάλα 
καὶ οὐ περιάγοντος ἐς τὰς τεσσαρεσκαίδεκα 
ἡμέρας ἀφικνεῖσθαι. τὰ δὲ ἐπιγινόμενα ἀγαθά 
τε καὶ κακὰ συλλογιξόμενον ἐκ τούτων χρὴ τὰς 
προρρήσιας ποιεῖσθαι: οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα ἀλη- 
θεύοις. αἱ δὲ ἄλλαι ἐκπυήσιες αἱ πλεῖσται 
ῥήγνυνται, αἱ μὲν εἰκοσταῖαι, ai δὲ τριηκοσταῖαι, 
αἱ δὲ τεσσαρακονθήμεροι, αἱ δὲ πρὸς τὰς ἑξήκοντα 
ἡμέρας ἀφικνέονται. 

XVI. ᾿Ιπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ τὴν ἀρχὴν τοῦ 
ἐμπυήματος " λογιζόμενον ἀπὸ τῆς ἡμέρης, ἧ τὰ 
πρῶτα ὁ ἄνθρωπος ἐπύρεξεν ἢ ἧ ποτε αὐτὸν 
ῥῖγος ἔλαβεν καὶ ἥ φαίη 5 ἀντὶ τῆς ὀδύνης 
αὐτῷ βάρος ἀρ εν θ αν ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἤλγει' 


1 γαστέρα C’: κοιλίην MY. 
32 


PROGNOSTIC, χν.-- νι. 


If all these symptoms supervene, the patient will not 
die; if some, but not all, supervene, the patient will 
die after living for longer than fourteen days. Bad 
symptoms are the opposite of those I have just 
given: to bear up against the disease with difficulty ; 
respiration to be deep and rapid; the pain not to 
have ceased ; to cough up the sputum with difficulty ; 
to be very thirsty ; the body to be unevenly affected 
by the fever, the belly and the sides being exceed- 
ingly warm, and the forehead, hands and feet cold ; 
urine, stools, sleep and sweat to have the characters 
already described severally as bad—should sputum 
of the kind mentioned above be followed by any of 
these symptoms the patient will die before com- 
pleting the fourteen days, on the ninth or eleventh 
day. So that must be the conclusion drawn, as this 
sputum is very deadly, and does not allow the patient 
to survive fourteen days. You must take into account 
both the good signs and the bad that occur and 
from them make your predictions; for in this way 
you will prophesy aright. Most other empyemas 
break, some on the twentieth day, some on the 
thirtieth, some on the fortieth, while others last 
sixty days. 

XVI. Consider that the beginning of the empyema 
dates from the day on which the patient was first 
attacked by fever or by rigor, or on which he said 
that a heaviness took the place of the pain in that 


2 After ἐμπυήματος the MSS. have ἔσεσθαι. It is deleted 
oy Wilamowitz. Perhaps γενέσθαι should be read. 

3 Possibly ἂν has here fallen out before ἀντί. In the 
Hippocratic collection, however, the optative is not seldom 
found with the sense of optative with ἄν. ἡ is an emenda- 
tion of Wilamowitz; C’ has ἐὰν and MV have ei. 


33 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


ταῦτα γὰρ ἐν ἀρχῇσι γίνεται τῶν ἐμπυημάτων. 
ἐξ οὖν τούτου τοῦ χρόνου * χρὴ προσδέχεσθαι 
τοῦ πύου ἔσεσθαι τὰς ῥήξιας ἐς τοὺς χρόνους 
τοὺς προειρημένους. εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμπύημα ἐπὶ 


10 θάτερα “μοῦνον, στρέφειν τε καὶ καταμανθάνειν 


χρὴ ἐπὶ τούτοισι, μή τι ἔχει “ἄλγημα ἐν τῷ 
πλευρῷ' καὶ ἤν τι θερμότερον ἢ τὸ ἕτερον τοῦ 
ἑτέρου, κατακλινομένου ἐπὶ τὸ ὑγιαῖνον πλευρὸν 
ἐρωτᾶν, εἴ τι δοκεῖ βάρος αὐτῷ ἐκκρέμασθαι ἐκ 
τοῦ ἄνωθεν. εἰ γὰρ εἴη τοῦτο, ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερόν 
ἐστι τὸ ἐμπύημα, ἐφ᾽. ὁκοτέρῳ ἂν πλευρῷ τὸ 


17 βάρος ἐγγίνηται.3 


10 


XV II. Τοὺς δὲ σύμπαντας ἐμπύους γινώσκειν 
χρὴ τοῖσδε τοῖς σημείοισι" πρῶτον μὲν ὁ “πυρετὸς 
οὐκ ἀφίησιν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡμέρην λεπτὸς ἰ ἴσχει, 
ἐς νύκτα δὲ πλείων, καὶ ἱδρῶτες πολλοὶ γίνονται, 
βῆξαί τε θυμὸς αὐτοῖσιν ἐγγίνεται καὶ ἀποπτύου- 
σιν οὐδὲν ἄξιον λόγου, καὶ οἱ μὲν ὀφθαλμοὶ 
ἔγκοιλοι γίνονται, αἱ δὲ γνάθοι ἐρυθήματα 
ἴσχουσιν, καὶ οἱ ὄνυχες τῶν χειρῶν γρυποῦνται 
καὶ οἱ δάκτυλοι θερμαίνονται καὶ μάλιστα τὰ 
ἄκρα, καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίνεται ὃ καὶ 
φλύκταιναι γίνονται ἀνὰ τὸ σῶμα καὶ σιτίων οὐκ 
ἐπιθυμέουσιν. 

Ὁκόσα μὲν οὖν “ἐγχρονίξει τῶν ἐμπυημάτων, 
ἴσχει τὰ σημεῖα ταῦτα καὶ πιστεύειν αὐτοῖσι χρὴ 
κάρτα: ὁκόσα δὲ ὀλιγοχρόνιά ἐστι τούτοισιν 


1 MV have τουτέων τῶν χρόνων. 

2 1 have followed C’ here, but I feel sure that the text 
must remain uncertain, since it is probably mutilated, with 
gaps from εἰ δὲ εἴη to the end of the chapter. 

8 After γίνεται C’ has ἱστάμενα καὶ καταπαυόμενα. 


34 


PROGNOSTIC, xvi.—xvu. 


part in which he had been aching. These symptoms 
occur at the beginning of empyema. Expect then 
that the gathering will break after the intervals 
mentioned above from the date of the beginning. 
Should the empyema be one-sided only, turn the 
patient in this case, and inquire whether he has a 
pain in the side. And if one side be somewhat hotter 
than the other, ask the patient, while he is lying on 
the sound side, if he feels a weight hanging from 
the upper part. Should this be so, the empyema is 
one-sided, on whichever side the weight occurs.1 
XVII. All sufferers from empyema may be dis- 
tinguished by the following symptoms. In the 
first place the fever never stops, being slight during 
the day but more severe at night; copious sweats 
occur; the patient has a desire to cough, without 
bringing up any sputum worth speaking of; the 
eyes become sunken; the cheeks are flushed; the 
finger-nails are bent and the fingers grow hot, 
especially at the tips; the feet swell up; blisters 
rise about the body, and the appetite fails. 
Prolonged empyema has these symptoms, which 
may be implicitly relied on; when recent it is indi- 
cated by the same signs, should there appear those 


1 I have done my best to make sense out of this very 
obscure passage. Why should the physician make these 
experiments, if he know sthat the empyema is on one side, 
and knows also which is ‘‘the sound side”? Was it to 
confirm his suspicions? Was it to persuade the patient that 
he had empyema, and so get his consent to an operation, 
should one prove necessary? I have long suspected that 
the text is very mutilated, and that several sentences have 
dropped out. If the text could be restored, we should 
probably see that the writer considered not one case only, 
but two or three. 


35 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


ἐπισημαίνεται, τοιούτων ἤν τι ἐπιφαίνηται, οἷα 
καὶ τοῖσιν ἐξ ἀρχῆς γινομένοισιν, ἅμα δὲ καὶ ἤν 
τι δυσπνούστερος ἢ ὁ ἄνθρωπος. τὰ δὲ ταχύ- 
τερόν τε καὶ βραδύτερον ῥηγνύμενα, γινώσκειν 
20 χρὴ τοῖσδε τοῖς σημείοισι" ἢν μὲν ὁ πόνος ἐν 
ἀρχῆσι γίνηται καὶ ἡ δύσπνοια καὶ ἡ βὴξ καὶ ὁ 
πτυελισμὸς διατελῇ - ἔχων, € ες τὰς εἴκοσι ἡμέρας 
προσδέχεσθαι τὴν ῥῆξιν ἢ καὶ ἔτι πρόσθεν" ἢν 
δὲ ἡσυχέστερος ὁ πόνος ἢ καὶ τὰ ἄλλα πάντα 
κατὰ λόγον, τούτοισι προσδέχεσθαι τὴν ῥῆξιν 
ὕστερον" προγενέσθαι δὲ ἀνάγκη καὶ πόνον καὶ 
δύσπνοιαν καὶ πτυελισμὸν πρὸ τῆς τοῦ πύου 
ῥήξιος. 
ΠΕεριγίνοι ται δὲ τούτων μάλιστα οὺς ἂν ἀφῇ ὁ 
30 TUPETOS αὐθημερὸν μετὰ τὴν ῥῆξιν καὶ σιτίων 
ταχέως ἐπιθυμέωσιν καὶ δίψης ἀπηλλαγμένοι 
ἔωσιν καὶ ἡ γαστὴρ σμικρά τε καὶ συνεστηκότα 
διαχωρῇ καὶ τὸ πῦον λευκόν τε καὶ λεῖον καὶ 
ὁμόχροον ἐκχωρῇ καὶ φλέγματος ἀπηλλαγμένον 
καὶ ἄνευ πόνου τε καὶ Bnxes ἀνακαθαίρηται." 
ey μὲν οὕτω. καὶ τάχιστα ἀπαλλάσσουσιν" 
δὲ μή, οἷσιν ἂν , ἐγγυτάτω τούτων γίνηται. 
Be ΣΙΝ δὲ οὺς ἂν ὁ πυρετὸς αὐθημερὸν μὴ 
ἀφῇ, ἀλλὰ δοκέων ἀφιέναι αὖθις φαίνηται ἀνα- 
40 θερμαινόμενος, καὶ δίψαν μὲν ἔχωσι, σιτίων δὲ μὴ 
ἐπιθυμέωσιν καὶ ἡ κοιλίη ὑγρὴ ἢ καὶ τὸ πῦον 
χλωρὸν. καὶ πελιδνὸν ἢ "ἢ φλεγματῶδες καὶ ἀφρῶδες" 
οἷσι ταῦτα πάντα γίνεται, ἀπόλλυνται" ὁκόσοισι 
δὲ τούτων τὰ μὲν γίνεται, τὰ δὲ "μή, οἱ μὲν αὐτῶν 
ἀπόλλυνται, οἱ δὲ ἐν πολλῷ χρόνῳ περιγίνονται. 
ἀλλ᾽ ἐκ πάντων τῶν τεκμηρίων τῶν ἐόντων ἐν τού- 
47 τοισι τεκμαίρεσθαι 3 καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ἅπασιν. 


46 


PROGNOSTIC, xvu. 


symptoms which occur at the beginning, if at the 
same time there be some difficulty of a eee 
Whether the gathering will break earlier τ later 
may be determined by the following signs. wf the 
pain take place at the ‘beginning δ; and if the difficulty 
of breathing, the coughing and the expectoration 
be continued, Ἰ expect the breaking by the twentieth 
day or even Ἐς If, however, che pain be milder, 
and all the signs be ‘proportionately mild, expect 
the breaking later: Before the gathering breaks 
there must occur pain, difficulty oF breathing and 
expectoration. 

Those chiefly recover who lose the fever on the 
same day after the gathering breaks, quickly recover 
their appetite, and are rid of thirst; when the 
bowels pass small, solid motions, and the pus evacu- 
ated is white, smooth, uniform in colour, rid of 
phlegm and brought up without pain and coughing. 
These make the best and quickest recovery; the 
nearer the approximation to their symptoms the 
better. Those die who are not left on the same 
day by the fever, which seems to leave them and 
then appears again with renewal of heat; who are 
thirsty but have no appetite; whose bowels are 
loose, and who evacuate pus that is yellow and livid 
or full of phlegm and froth. Those who show all 
these symptoms die; those who show some only 
either die or recover after a long illness. In these 
cases, as in all others, it is from the sum-total of the 
symptoms that an appreciation of the illness should 
be made. 

1 Or, reading διατείνῃ, ‘‘severe.” 
1 διατελῇ ἔχων C’ (with the spelling διατελέει): διατείνῃ MV. 


2 ἀνακαθαίρηται omitted by MY. 
3 τεκμαίρεσθαι OC’: σημαίνεσθαι MV. 


327 


10 


20 


30 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


XVIIT. Ὁκόσοισι δὲ ἀποστάσιες yen ovTal ἐκ 
τῶν περιπνευμονικῶν. νοσημάτων παρὰ τὰ ὦτα 
καὶ ἐκπυέουσιν ἐς τὰ κάτω χωρία καὶ συριγ- 
γοῦνται, οὗτοι δὲ περιγίνονται. ὑποσκεέπτεσθαι 
δὲ χρὴ τὰ τοιαῦτα ade: ἢν ὅ τε πυρετὸς ἔχη καὶ 
ἡ ὀδύνη μὴ πεπαυμένη ἢ καὶ τὸ πτύελον μὴ 
ἐκχωρῇ κατὰ λόγον, μηδὲ χολώδεες αἱ ᾿διαχωρή- 
σιες τῆς κοιλίης ἔωσι μηδὲ εὔλυτοι καὶ εὔκρητοι 
γίνωνται, μηδὲ τὸ οὖρον “παχύ τε κάρτα καὶ 
πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον, ὑπηρετῆται δὲ περιε- 
στικῶς ὑπὸ τῶν λοιπῶν πάντων τῶν περιεστικῶν 
σημείων, τούτοισι χρὴ τὰς τοιαύτας ἀποστάσιας 
ἐλπίζειν ἔσεσθαι. γίνονται δὲ αἱ μὲν ἐς τὰ κάτω 
χωρία, οἷσιν ἄν τι περὶ τὸ ὑποχόνδριον. τοῦ 
φλέγματος ἐγγίνηται, αἱ δὲ ἄνω, οἷσιν ἂν τὸ μὲν 
ὑποχόνδριον λαπαρόν τε καὶ ἀνώδυνον διατελῇ 
ἐόν, δύσπνοος δέ τινα χρόνον γενόμενος παύσηται 
ἤπερ φανερῆς προφάσιος ἄλλης. 

ἱ δὲ ἀποστάσιες αἱ ἐς τὰ σκέλεα ἐν τῇσι 
eats τῇσιν ἰσχυρῇσι καὶ i ἐπικινδύνοισι 
λυσιτελέες μὲν πᾶσαι, ἄρισται δὲ αἱ τοῦ πτυέλου 
ἐν μεταβολῇ ἐόντος ἤδη γινόμεναι" εἰ γὰρ τὸ 
οἴδημα καὶ ἡ ὀδύνη γίνοιτο, τοῦ πτυέλου ἀντὶ τοῦ 
ξανθοῦ πυώδεος γινομένου καὶ ἐκχωρέοντος ἔξω, 
οὕτως ἂν ἀσφαλέστατα ὅ 6 Te ἄνθρωπος περιγίνοιτο, 
καὶ ἡ ἀπόστασις τάχιστα ἀνώδυνος ἂν παύ- 
σαιτο" εἰ δὲ τὸ πτύελον μὴ ἐκχωρέοι καλῶς, μηδὲ 
τὸ οὖρον ὑπόστασιν ἀγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, 
κίνδυνος γενέσθαι χωλὸν τὸ ἄρθρον ἢ πολλὰ 
πρήγματα παρασχεῖν. εἰ δὲ ἀφανίξοιντο, αἱ 
ἀποστάσιες τοῦ πτυέλου μὴ ἐκχωρέοντος τοῦ τε 
πυρετοῦ ἔχοντος, δεινόν" κίνδυνος γὰρ μὴ παρα- 
38 


PROGNOSTIC, xvi. 


XVIII. Whenever from pneumonia an abscession 
takes place to the ears, while gatherings occur in the 
lower parts and fistula forms, the patient recovers. 
Judge of such cases in the following way. Expect 
abscessions of this kind when the fever holds, if the 
pain have not ceased and the expectoration be not 
normal, if the stools be not bilious, nor become loose 
and concocted, if the urine have not a very thick, 
copious deposit, but be assisted favourably by all the 
other favourable symptoms. The abscessions occur, 
some to the lower parts, whenever some of the 
phlegm appears in the region of the hypochondrium, 
others to the upper parts, whenever the hypo- 
chondrium continues to be soft and painless, and 
the patient suffers from a temporary shortness of 
breath which ceases without any manifest cause. 

Abscessions to the legs in severe and critical 
pneumonia are all beneficial, but the best are those 
that occur when the sputum is already changing. 
For if the swelling and the pain take place at the 
same time as the sputum is turning from yellow to 
purulent and is being evacuated, the patient is quite 
certain to recover, and the abscession will very 
quickly come to an end without pain. Should, 
however, the sputum be not well evacuated, and 
the urine do not show a good deposit, there is a 
danger that the limb will be lamed or else cause 
much trouble. Should, however, the abscessions 
disappear without the evacuation of sputum and 
while the fever lasts, the prognosis is bad, as there 
is a danger lest the patient become delirious and 
die. When empyema occurs as the result of pneu- 


36 


10 


20 


23 


40 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


φρονήσῃ καὶ ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος. τῶν δὲ 
ἐμπύων τῶν ἐκ τῶν περιπνευμονικῶν οἱ γεραίτεροι 
μᾶλλον ἀπόλλυνται: ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ἐμπυημά- 
των οἱ νεώτεροι μᾶλλον ἀποθνῇσκουσιν." 

ΧΙΧ. Αἱ δὲ σὺν πυρετῷ ὀδύναι γινόμεναι περὶ 
τὴν ὀσφύν τε καὶ τὰ κάτω χωρία, ἢν τῶν φρενῶν 
ἅπτωνται, ἐκλείπουσαι τὰ κάτω χωρία, ὀλέθριαι 
κάρτα. προσέχειν οὖν δεῖ τὸν νόον καὶ τοῖσιν 
ἄλλοισι σημείοισιν, ὡς ἤν TL καὶ τῶν ἄλλων 
σημείων pes ἐπιφαίνηται, ἀνέλπιστος 8 
ἄνθρωπος" ε δὲ ἀναίσσοντος τοῦ νοσήματος " 
πρὸς τὰς φρένας τὰ ἄλλα σημεῖα μὴ πονηρὰ 
ἐπιγίνοιτο, ἔμπυον ἔσεσθαι πολλαὶ ἐλπίδες 
τοῦτον. 

Κύστιες δὲ σκληραί τε καὶ ἐπώδυνοι δειναὶ μὲν 
πᾶσαι" ὀλεθριώταται δὲ ὁκόσαι σὺν πυρετῷ 
συνεχεῖ γίνονται" καὶ “γὰρ οἱ ἀπ᾽ αὐτέων τῶν 
κυστίων πόνοι ἱκανοὶ ἀποκτεῖναι, καὶ αἱ κοιλίαι 
οὐ διαχωρέουσιν ἐ ἐπὶ τῶν τοιούτων, εἰ μὴ σκληρά 
τε καὶ πρὸς ἀνάγκην. λύει δὲ οὗρον πυῶδες 
οὐρηθέν, λευκὴν καὶ λείην ἔχον ὑπόστασιν" ἣν δὲ 
μήτε τὸ ovpov μηδὲν ἐνδῷ “μήτε ἦ κύστις μαλ- 
θαχθῇ ὅ τε πυρετὸς συνεχὴς 7, ἐν τῇσι πρώτῃσι 
περιόδοισι τοῦ νοσήματος ἐλπὶς τὸν ἀλγέοντα 
ἀποθανεῖσθαι: ὁ δὲ τρόπος οὗτος μάλιστα τῶν 
παιδίων ἅπτεται τῶν ἀπὸ ἑπτὰ ἐτέων, ἔστ᾽ ἂν 
πεντεκαιδεκαετέες γένωνται. 


1 After ἀποθνήσκουσιν many of the MSS. have (with 
slight variations) ὁκόσοι δὲ τῶν ἐμπύων καίονται ἢ τέμνονται, 
οἷσιν ἂν καθαρὸν μὲν τὸ πῦον ἢ καὶ λευκὸν καὶ μὴ δυσῶδες, 
σῴζονται: οἷσι δὲ ὕφαιμόν τε καὶ βορβορῶδες ἀπόλλυνται. 
Neither the scholiast nor Galen comments upon the words, 


PROGNOSTIC, χνιπ.--ΧΙΧ, 


monia, older patients are the more likely to die; 
with other kinds of empyema younger people more 
easily succumb. 

XIX. Pains occurring with fever in the region of 
the loins and lower parts, if they leave the lower 
parts and attack the diaphragm, are very mortal. So 
pay attention to the other symptoms also, since, if 
another bad symptom supervene, the case is hopeless ; 
but if, when the disorder jumps to! the diaphragm, 
the other symptoms that supervene are not bad, 
confidently expect that empyema will occur in this 
case. 

Hardness and pain in the bladder are always 
serious, and whenever attended with continuous 
fever, very fatal. In fact, the pains from the bladder 
alone are enough to cause death, and in such cases 
the bowels are not moved, except with hard and 
forced? stools. The disease is resolved by the 
passing of purulent urine, with a white, smooth 
sediment. If, however, neither the urine becomes 
favourable nor the bladder be softened, while the 
fever is continuous, expect the patient to die in 
the first periods of the illness. This form attacks 
especially children between the ages of seven and 
fifteen years. 


1 ὡς πρὸς Tas φρένας would suggest that the determination 
of the pain to the diaphragm was only apparent—which is 
contrary to the first sentence of the chapter. 

2 Kither through constipation, or by the use of purgatives. 

and they are omitted in the Paris MS. 2269. They are 
deleted by Ermerins, Reinhold and Kiihlewein. See also 
Littré’s long note on the passage. 

2 After νοσήματος the MSS. have ὡς, which I delete as a 
repetition of the last syllable of νοσήματος. 


41 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


ΧΧ. Οἱ δὲ πυρετοὶ κρίνονται ἐν τῇσιν αὐτῇσιν 
ἡμέρῃσι τὸν ἀριθμόν, ἐξ ὧν τε περιγίνονται οἱ 
ἄνθρωποι καὶ ἘΣ ὧν ἀπόλλυνται. οἵ τε γὰρ 
εὐηθέστατοι τῶν πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων 
ἀσφαλεστάτων βεβῶτες τεταρταῖοι παύονται ἢ 
πρόσθεν. οἱ δὲ κακοηθέστατοι τῶν πυρετῶν ' 
καὶ ἐπὶ σημείων δεινοτάτων γινόμενοι τεταρταῖοι 
κτείνουσιν ἢ πρόσθεν. ἡ μὲν οὖν πρώτη ἔφοδος 
αὐτῶν οὕτω τελευτᾷ" ἡ δὲ δευτέρη ἐ ἐς τὴν ἑβδόμην 

10 περιάγει, ἡ δὲ τρίτη ἐς τὴν ἑνδεκάτην, ἡ δὲ 
τετάρτη ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην, ἡ ἡ δὲ πέμπτη 
ἐς τὴν ἑπτακαιδεκάτην, ἡ ἡ δὲ ἕκτη ἐς τὴν εἰκοσ- 
τήν. αὗται μὲν ἐπὶ τῶν ὀξυτάτων νοσημάτων 
διὰ τεσσάρων ἐς τὰς εἴκοσιν ἐκ προσθέσιος τελευ- 
τῶσιν. οὐ δύναται δὲ ὅλῃσιν ἡμέρῃσιν ἀριθ- 
μεῖσθαι οὐδὲν τούτων ἀτρεκέως" οὐδὲ γὰρ ὁ 
ἐνιαυτός τε καὶ οἱ μῆνες ὅλῃσιν ἡμέρῃσιν 
πεφύκασιν ἀριθμεῖσθαι. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ κατὰ "τὴν 

20 αὐτὴν πρόσθεσιν ἡ n μὲν πρώτη 'περίοδος τεσσάρων 
καὶ τριήκοντα ἡμερέων, ἡ δὲ δευτέρη τεσσαρά- 
κοντα ἡμερέων, ἡ δὲ τρίτη ἑξήκοντα ἡμερέων. 
τούτων δὲ ἐν ἀρχῇσίν ἐστι χαλεπώτατα προγινώ- 
σκειν Ta μέλλοντα ἐν πλείονι χρόνῳ κρίνεσθαι" 
ὁμοιόταται γὰρ αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν εἰσιν" ἀλλὰ χρὴ 
ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἐνθυμεῖσθαι καὶ καθ᾽ 
ἑκάστην τετράδα προστιθεμένην σκέπτεσθαι καὶ 
οὐ λήσει, ὅπῃ τρέψεται. γίνεται δὲ καὶ τῶν 
τεταρταίων ἡ κατάστασις ἐκ τούτου τοῦ κόσμου. 

80 τὰ δὲ ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ μέλλοντα κρίνεσθαι 


1 τῶν πυρετῶν, OC’. 


42 


PROGNOSTIC, xx. 


XX. Fevers come to a crisis on the same days, 
both those from which patients recover and those 
from which they die. The mildest fevers, with the 
most favourable symptoms, cease on the fourth day 
or earlier. The most malignant fevers, with the 
most dangerous symptoms, end fatally on the fourth 
day or earlier. The first assault of fevers ends at 
this time; the second lasts until the seventh day, 
the third until the eleventh, the fourth until the 
fourteenth, the fifth until the seventeenth, and the 
sixth until the twentieth day. So in the most acute 
diseases keep on adding periods of four! days, up 
to twenty, to find the time when the attacks end. 
None of them, however, can be exactly calculated 
in whole days; neither can whole days be used to 
measure the solar year and the lunar month. 

Afterwards, in the same manner and by the 
same increment, the first period is one of thirty- 
four days, the second of forty days and the third of 
sixty days.?_ At the commencement of these it is very 
difficult to forecast those which will come to a crisis 
after a protracted interval, for at the beginning they 
are very much alike. From the first day, however, 
you must pay attention, and consider the question at 
the end of every four days, and then the issue will 
not escape you. The constitution? of quartans too 

1 In the modern way of counting, three. 

2 The series apparently are these :— 

1, 4,7, 11, 14, 17, 20 

[24, 27, 81,] 34 
[37] 40 
[44, 47, 51, 54, 57,] 60. 
The whole question, however, is involved in uncertainty, as 
critical days are not discussed elsewhere, except incidentally 
in /pidemics. See Vol, I., General Introduction, p. liv. 


3 Κατάστασις is here practically equivalent to φύσις. See 
Vol. I. p. 141 (note). 


43 


IIPOTNQETIKON 


εὐπετέστερα γινώσκεσθαι" μέγιστα γὰρ τὰ διαφέ-. 
ροντα αὐτῶν ἐστιν ἀπ᾽ ἀρχῆς" οἱ μὲν γὰρ περιεσό- 
μενοι εὔπνοοί τε καὶ ἀνώδυνοί εἰσιν καὶ κοιμῶνται 
τὰς νύκτας τά τε ἄλλα σημεῖα ἔχουσιν ἀσφαλέσ- 
Tata’ οἱ δὲ ἀπολλύμενοι 1 δύσπνοοι γίνονται, 
ἀγρυπνέοντες, ἀλλοφάσσοντες τά τε ἄλλα σημεῖα 
ἔχοντες κάκιστα. ὡς οὖν τούτων προγινωσκο- 
μένων συμβάλλεσθαι χρὴ κατά τε τὸν χρόνον 
καὶ κατὰ τὴν πρόσθεσιν ἑ ἑκάστην ἐπὶ τὴν. κρίσιν 
10 ἰόντων τῶν νοσημάτων. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρό- 
πον καὶ thot γυναιξὶν αἱ κρίσιες ἐκ τῶν τόκων 
42 γίνονται. 

ΧΧΙ. Κεφαλῆς δὲ ὀδύναι ἰσχυραί τε καὶ 
συνεχέες σὺν πυρετῷ, εἰ μέν τι τῶν θανατωδέων 
σημείων προσγίνοιτο, ὀλέθριον κάρτα: εἰ δὲ ἄτερ 
σημείων τοιούτων ἡ ὀδύνη ὑπερβάλλοι εἴκοσιν 
ἡμέρας ὅ τε πυρετὸς ἔχοι, ὑποσκέπτεσθαι χρὴ 
αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν ἢ ἄλλην ἀπόστασιν ἐς 
τὰ κάτω χωρία. ἔστ᾽ ἂν δὲ ἡ ὀδύνη ἢ Hedin, 
προσδέχεσθαι χρὴ αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν 5 ἢ 
ἐκπύησιν, ἄλλως TE Kal ἣν ἡ ὀδύνη περὶ τοὺς 

10 κροτάφους ἢ καὶ τὸ μέτωπον. μᾶλλον δὲ χρὴ 
τοῦ μὲν αἵματος τὴν ῥῆξιν προσδέχεσθαι τοῖσι 
νεωτέροισι πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων, τοῖσι δὲ 

13 γεραιτέροισι τὴν ἐκπύησιν. 

XXII. ᾿Ωτὸς δὲ ὀδύνη ὀξεῖα σὺν πυρετῷ 
συνεχεῖ τε καὶ ἰσχυρῷ δεινόν: παραφρονῆσαι 
γὰρ κίνδυνος τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀπολέσθαι. ὡς 
οὖν τούτου τοῦ τρόπου σφαλεροῦ ἐόντος ὀξέως ὃ 
δεῖ προσέχειν τὸν νόον καὶ τοῖσιν ἄλλοισι 


1 ἀπολλύμενοι MC’: ἀπολούμενοι Littré and Kiihlewein from 


44 


PROGNOSTIC, xx.—xxi1. 


is of this order. Those that will reach a crisis 
after the shortest interval are easier to determine, 
for their differences are very great from the com- 
mencement. Those who will recover breathe easily, 
are free from pain, sleep during the night, and show 
generally the most favourable symptoms ; ; those who 
will die have difficulty in breathing, are sleepless and 
delirious, and show generally the worst symptoms. 
Learning these things beforehand you must make 
your conjectures at the end of each increment as the 
illness advances to the crisis. In the case of women 
too after delivery, the crises occur according to the 
same rules, 

XXI. Violent and continuous headaches, should 
there be in addition one of the deadly signs, is a 
very fatal symptom. But if without such signs the 
pain continue more than twenty days and the fever 
last, hemorrhage through the nose is to be expected, 
or some abscession to the lower parts. And while 
the pain is recent, one must look for hemorrhage 
through the nose, or a suppuration, especially if the 
pain be in the temples and forehead; hemorrhage 
is rather to be expected in patients under thirty-five 
years, suppuration in older patients. 

XXII. Acute pain of the ear with continuous 
high fever is dangerous, for the patient is likely to 
become delirious and die. Since then this type of 
illness is treacherous, the doctor must pay sharp 
attention to all the other symptoms also from the 


Galen’s commentary. Kiihlewein would spell it ἀπολεύμενοι. 
I take ἀπολλύμενοι to be a present with future sense. 

2 From ἢ to ῥινῶν is omitted by C’, the eye of the scribe 
passing from the first διὰ ῥινῶν to the second. 

3 ὀξέως OC’, ταχέως MV (apparently a gloss on dtéws). 


45 


10 


17 


10 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


σημείοισι ἅπασιν ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης. 
ἀπόλλυνται δὲ οἱ μὲν νεώτεροι τῶν ἀνθρώπων 
ἑβδομαῖοι καὶ ἔτι θᾶσσον ὑπὸ τούτου τοῦ νοσ- 
ἤματος, οἱ δὲ “γέροντες πολλῷ βραδύτερον. οἱ 
γὰρ πυρετοὶ καὶ αἱ παραφροσύναι ἧ ἧσσον αὐτοῖσιν 
ἐπιγίνονται, καὶ τὰ ὦτα αὐτοῖσι διὰ τοῦτο φθάνει 
ἐκπυεύμενα: ἀλλὰ ταύτῃσι μὲν τῇσιν ἡλικίῃσιν 
ὑποστροφαὶ τοῦ νοσήματος ἐπιγενόμεναι ἀποκτεί- 
νουσιν τοὺς πλείστους" οἱ δὲ νεώτεροι, πρὶν 
ἐκπυῆσαι τὸ οὗς, ἀπόλλυνται. ἐπὴν δὲ ῥυῇ πῦον 
λευκὸν ἐκ τοῦ ὠτός, ἐλπὶς περιγενέσθαι τῷ νέῳ, ἤν 
τι καὶ ἄλλο χρηστὸν αὐτῷ ἐπιγένηται σημεῖον. 
XXIII. Φάρυγξ δὲ ἑλκουμένη σὺν πυρετῷ 
δεινόν: ἀλλ᾽ ἤν τι καὶ ἄλλο σημεῖον ἐπιγένηται 
τῶν προκεκριμένων πονηρῶν εἶναι, προλέγειν ὡς 
ἐν κινδύνῳ ἐόντος τοῦ ἀνθρώπου. αἱ δὲ κυνάγχαι 
δεινόταται μέν εἰσι καὶ τάχιστα ἀναιρέουσιν, 
ὁκόσαι “μήτε ἐν τῇ φάρυγγι μηδὲν ἔκδηλον ποιέ- 
ουσι μήτε ἐν τῷ αὐχένι, πλεῖστον δὲ πόνον παρέ- 
χουσι καὶ ὀρθόπνοιαν' αὗται γὰρ καὶ αὐθημερὸν 
ἀποπνίγουσι καὶ δευτεραῖαι καὶ τριταῖαι καὶ 
τεταρταῖαι. ὁκύσαι δὲ τὰ μὲν ἄλλα “παραπλησίως 
ἔχουσι πόνον τε παρέχουσιν, ἐπαίρονται δὲ καὶ 
ἐρύθημα ἐν τῇ φάρυγγι ἐμποιέουσιν, αὗται ὀλέ- 
θριαι μὲν κάρτα, χρονιώτεραι δὲ μᾶλλον τῶν 
πρόσθεν. ὁκόσοισι δὲ συνεξερεύθει ἡ φάρυγξ 
καὶ ὁ αὐχήν, αὗται μὲν χρονιώτεραι, καὶ μάλιστα 
ἐξ αὐτέων περιγίνονται, ἢν ὅ τε αὐχὴν καὶ τὸ 
στῆθος ἐρύθημα ἴσχωσιν καὶ μὴ παλινδρομῇ τὸ 
ἐρυσίπελας ἔσω. ἢν δὲ μήτε ἐν ἡμέρῃσι κρισίμῃσι 


1 After πρόσθεν M adds ἣν τὸ ἐρύθημα μέγα γίγνεται. 
46 


PROGNOSTIC, xxu.—xxur. 


very first day. Younger patients die from this 
disease on the seventh day or even earlier; old men 
die much later, for the fever and the delirium attack 
them less, and for this reason their ears quickly 
suppurate. At this time of life, however, relapses 
occur and prove fatal to most, while younger men 
die before the ear suppurates. When white pus 
flows from the ear, you may hope that a young 
man may recover, if besides he show some other 
favourable symptom. 

XXIII. An ulcerated throat with fever is serious ; 
but if some other sympton also supervene that has 
been already classed as bad, forecast that the 
patient is in danger. Angina is very serious and 
rapidly fatal, when no lesion is to be seen in either 
throat or neck, and, moreover, it causes very great 
pain and orthopnoea ;? it may suffocate the patient 
even on the first day, or on the second, third or 
fourth. Such cases as show swelling and redness in 
the throat, while they are generally similar, and 
cause pain, are very deadly, though they tend to be 
more protracted than the former. When throat and 
neck are both red, the illness is more protracted, 
and recovery is most likely should neck and chest 
be red and the erysipelas? does not turn back® 
inwards. Should, however, the erysipelas disappear 
neither on the critical days nor with the formation 


1 Difficulty of respiration, when the patient can breathe 
only in an upright condition. 

2 See Vol. I., General Introduction, p. lviii. 

3 The word so translated is used to describe the action of 
peccant humours when, instead of ‘‘ working off” in an 
abscess or eruption, etc., they return into the system and 
cause a relapse or another form of illness. 


47 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


Ν > / ’ “4 ΄ vA 
TO ἐρυσίπελας ἀφανίξηται μήτε φύματος συστρα- 


50 φέντος ἐν τῷ ἔξω χωρίῳ; μήτε πῦον ἀποβήσσῃ 


30 


10 


ῥηϊδίως te καὶ ἀπόνως, θάνατον σημαίνει ἢ 
ὑποστροφὴν τοῦ ἐρυθήματος. ἀσφαλέστατον δὲ 
τὸ ἐρύθημα ὡς μάλιστα ἔξω τρέπεσθαι' ἢν δὲ 
ἐς τὸν πνεύμονα τρέπηται, παράνοιάν τε ποιεῖ 
καὶ ἔμπυοι ἐξ αὐτῶν " γίνονται ὡς τὰ πολλά. 

Οἱ δὲ γαργαρεῶνες ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτά- 
μνεσθαι καὶ ἀποσχάξεσθαι, ἔστ᾽ ἂν ἐρυθροί τ᾽ 
ἔωσι καὶ μεγάλοι" καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ἐ ἐπιγίνονται 
τούτοισι καὶ αἱμορραγίαι: ἀλλὰ χρὴ τὰ τοιαῦτα 
τοῖσιν ἄλλοισι μηχανήμασι πειρῆσθαι κατισχναί- 
νειν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ. ὁκόταν δὲ ἀποκριθῇ 
ἤδη, ὃ ὃ δὴ σταφυλὴν καλέουσι, καὶ γένηται τὸ 
μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος μέζον καὶ πελιδνόν, 
τὸ δὲ ἀνωτέρω λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ 
ἀσφαλὲς διαχειρίξειν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑπο- 
κενώσαντα τὴν κοιλίην τῇ χειρουργίῃ χρῆσθαι, 
ἣν ὅ τε χρόνος συγχωρῇ καὶ μὴ ἀποπνίγηται ὁ 
ἄνθρωπος. 

XXIV. Ὁκόσοισι δ᾽ ἂν οἱ πυρετοὶ παύωνται 
μήτε σημείων γενομένων λυτηρίων μήτε ἐν ἡμέρῃσι 
κρισίμῃσιν, ὑποστροφὴν προσδέχεσθαι τούτοισιν. 
ὅστις δ᾽ ἂν τῶν πυρετῶν μηκύνῃ περιεστικῶς 
διακειμένου τοῦ ἀνθρώπου, μήτε ὀδύνης ἐχούσης 
διὰ φλεγμονήν τινα μήτε διὰ πρόφασιν ἄλλην 
μηδεμίαν ἐμφανέα, τούτῳ προσδέχεσθαι ἀπό- 
στασιν μετ᾽ οἰδήματός τε καὶ ὀδύνης ἔς TL τῶν 
ἄρθρων καὶ οὐχ ἧσσον τῶν κάτω. μᾶλλον δὲ 
γίνονται καὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ αἱ τοιαῦται 


1 Yor τε καὶ ἀπόνως Οὐ reads 6 τε ἄνθρωπος ἀπόνως ἔχειν 
δοκέει, 


48 


PROGNOSTIC, xxiu.-xxtv. 


of an abscess on the exterior, and if the patient 
should not cough up pus easily and without pain, it 
is a sign of death or of a relapse of the redness. 
The most hopeful sign is for the redness to be 
determined as much as possible outwards; but if it 
be determined to the lungs it produces delirium, 
and such cases usually result in empyema. 

It is dangerous to cut away or lance the uvula 
while it is red and enlarged, for inflammation and 
hemorrhage supervene after such treatment; but at 
this time try to reduce such swellings by the other 
means. When, however, the gathering is now com- 
plete, forming what is called “the grape,’ that is, 
when the point of the uvula is enlarged and livid, 
while the upper part is thinner, it is then safe to 
operate. It is better, too, to move the bowels gently 
before the operation, if time permit and the patient 
be not suffocating. 1 

XXIV. In all cases where the fevers cease neither 
with signs of recovery nor on critical days a relapse 
may be expected. If a fever be protracted, although 
the patient is ina state indicating recovery, and pain do 
not persist through inflammation or any other obvious 
cause, you may expect an abscession, with swelling 
and pain, to one of the joints, especially to the lower 
ones. Such abscessions come more often, and earlier, 
when patients are under thirty. You must suspect 


1 See note 3 below. 

2 ἐξ αὐτῶν is bracketed by Kiihlewein. 

3 The whole of this section is bracketed by Kiihlewein and 
deleted by Ermerins. The reason for so doing is that it 
deals with treatment rather than prognosis. 


49 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


ἀποστάσιες τοῖσι νεωτέροισι τριήκοντα ἐτέων. 
ὑποσκέπτεσθαι δὲ χρὴ εὐθέως τὰ περὶ τῆς ἀπο- 
στάσιος, NV εἴκοσιν ἡμέρας ὁ πυρετὸς “ἔχων 
ὑπερβάλλῃ. τοῖσι δὲ γεραιτέροισιν ἧσσον γίνεται 
πολυχρονιωτέμου ἐόντος τοῦ πυρετοῦ. χρὴ δὲ 
τὴν μὲν τοιαύτην ἀπόστασιν προσδέχεσθαι συνε- 
χέος ἐόντος τοῦ! πυρετοῦ, ἐς δὲ τεταρταῖον 
καταστήσεσθαε, ἢ ἢν διαλείπῃ τε καὶ καταλαμβάνῃ 
πεπλανημένον τρόπον καὶ ταῦτα ποιέων τῷ 
20 φθινοπώρῳ πελάξῃ. ὥσπερ δὲ τοῖσι νεωτέροισι 
τριήκοντα ἐτέων αἱ ἀποστάσιες γίνονται, οὕτως 
οἱ τεταρταῖοι μᾶλλον τοῖσι τριηκονταέτεσι καὶ 
γεραιτέροισιν. τὰς δὲ ἀποστάσιας εἰδέναι χρὴ 
τοῦ χειμῶνος μᾶλλον γινομένας χρονιώτερόν τε 
παυομένας, ἧσσον δὲ παλινδρομεούσας. 

“Ὅστις δ᾽ ἂν ἐν πυρετῷ μὴ θανατώδει φῇ 
κεφαλὴν ἀλγεῖν καὶ ὀρφνῶδές τι πρὸ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν γίνεσθαι, ἢν 3 καὶ καρδιωγμὸς τούτῳ προσ- 
γένηται, χολώδης ἔμετος παρέσται: ἢν δὲ καὶ 

30 plyos προσγένηται καὶ τὰ κάτω τοῦ ὑποχονδρίου 
ψυχρὰ ἔχῃ, καὶ θᾶσσον ἔτι ὁ ἔμετος παρέσται" 
ἢν δέ τι πίῃ ἢ φάγῃ ὑπὸ τοῦτον τὸν “χρόνον, 
κάρτα ταχέως ἐμεῖται. τούτων δὲ οἷσιν ἂν 
ἄρξηται. ὁ πόνος τῇ πρώτῃ ἡμέρῃ γίνεσθαι, 
τεταρταῖοι πιεζεῦνται μάλιστα καὶ πεμπταῖοι" 
ἐς δὲ τὴν ἑβδόμην ἀπαλλάσσονται: οἱ μέντοι 
πλεῖστοι αὐτῶν ἄρχονται μὲν πονεῖσθαι τριταῖοι, 
χειμάζονται δὲ μάλιστα πεμπταῖοι" ἀπαλλάσ- 
σονται δὲ ἐναταῖοι ἢ ἑνδεκαταῖοι: οἱ δ᾽ ἂν 

40 ἄρξωνται πεμπταῖοι πονεῖσθαι καὶ τὰ ἄλλα κατὰ 


1 'V omits from the preceding τοῦ to this. The scribe 
passed over the intervening words. 


50 


PROGNOSTIC, xxiv. 


at once the occurrence of an abscession if the fever 
last longer than twenty days; but in older patients 
it is less likely, even it the fever be more protracted. 
If the fever be continuous you must expect the 
abscession to be of this type, but the disease will 
resolve into a quartan if it intermit and attack in an 
irregular fashion, and if autumn approach while it 
acts in this way. Just as the abscessions occur when 
the patients are under thirty, so the quartans super- 
vene more often when they are thirty or over. You 
must know that in winter the abscessions are more 
likely to occur and are longer in coming to an end, 
though there is less risk of a relapse. 

If a patient in a fever that is not mortal says 
that his head aches, and that a darkness appears 
before his eyes, should he also feel heart-burn, a 
bilious vomiting will soon occur. If a rigor also 
supervene, and the parts below the hypochondrium 
be cold, the vomiting will occur sooner still; while 
if the patient eat or drink something at this time he 
will vomit very soon indeed. When in such cases 
the pain begins on the first day, the patients are 
most distressed on the fourth and fifth, recovering 
on the seventh. Most of them, however, begin to 
feel pain on the third day, are at their worst on the 
fifth, recovering on the ninth or eleventh. When 
they begin to feel pain on the fifth day, and the 


2 ἣν is my emendation. The MSS. have #, but the scholiast, 
I find, has ἢν δὲ καί. 


ΟΣ 


ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 


λόγον αὐτοῖσι τῶν πρόσθεν γίνηται, ἐς τὴν 
τεσσαρεσκαιδεκάτην κρίνεται ἡ νοῦσος. γίνεται 
δὲ ταῦτα τοῖσι μὲν ἀνδράσι καὶ τῇσι γυναιξὶν 
ἐν τοῖσι τριταίοισι μάλιστα" τοῖσι δὲ νεωτέροισι 
γίνεται μὲν καὶ ἐν τούτοισι, μᾶλλον δὲ ἐν τοῖσι 
συνεχεστέροισι πυρετοῖσι καὶ ἐν τοῖσι γνησίοισι 
τριταίοισιν. 

Οἷσι δ᾽ ἂν ἐν τοιουτοτρόπῳ πυρετῷ κεφαλὴν 
ἀλγέουσιν ἀντὶ μὲν τοῦ ὀρφνῶδές τι πρὸ τῶν 


60 ὀφθαλμῶν “φαίνεσθαι ἀμβλυωγμὸς γίνηται ἢ 


60 


70 


μαρμαρυγαὶ προφαίνωνται, ἀντὶ δὲ τοῦ καρ- 
ιώσσειν ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ ἐ ἐπὶ δεξιὰ ἢ ἐπ᾽ ἀρισ- 
τερὰ συντείνηταί τι μήτε σὺν ὀδύνῃ μήτε σὺν 
φλεγμονῇ, αἷμα διὰ ῥινῶν τούτοισι ῥαγῆναι 
προσδόκιμον ἀντὶ τοῦ ἐμέτου. μᾶλλον δὲ καὶ 
ἐνταῦθα τοῖσι νέοισι τοῦ αἵματος τὴν ῥῆξιν 
προσδέχεσθαι: τοῖσι δὲ τριηκονταέτεσι καὶ γεραι- 
τέροισιν ἧσσον, ἀλλὰ τοὺς ἐμέτους τούτοισι 
προσδέχεσθαι. 

Τοῖσι δὲ παιδίοισι σπασμοὶ γίνονται, ἢν ὅ 
τε πυρετὸς ὀξὺς. ἢ καὶ ἡ γαστὴρ μὴ διαχωρῇ 
καὶ ἀγρυπνέωσί τε καὶ ἐκπλαγέωσι καὶ κλαυ- 
θμυρίζωσι καὶ τὸ “χρῶμα μεταβάλλωσι καὶ 
χλωρὸν ἢ πελιδνὸν ἢ ἢ ἐρυθρὸν i ἴσχωσιν. γίνεται 
δὲ ταῦτα ἐξ ἑ ἑτοιμοτάτου μὲν τοῖσι παιδίοισι τοῖσι 
νεωτάτοισι ἐς τὰ ἑπτὰ ἔτεα" τὰ δὲ πρεσβύτερα 
τῶν παιδίων καὶ οἱ ἄνδρες οὐκ ἔτι ἐν τοῖσι πυρε- 
τοῖσιν ὑπὸ τῶν σπασμῶν ἁλίσκονται, ἢν μή τι 
τῶν σημείων προσγένηται τῶν ἰσχυροτάτων τε 
καὶ κακίστων, οἷά περ ἐπὶ τῇσι φρενίτισι γίνεται. 
τοὺς δὲ περιεσομένους τε καὶ ἀπολλυμένους ᾿ τῶν 
παιδίων τε καὶ τῶν ἄλλων τεκμαίρεσθαι τοῖσι 


52 


PROGNOSTIC, xxiv. 


symptoms proceed after the manner I have described, 
the disease reaches a crisis on the fourteenth day. 
Men and women experience these symptoms mostly 
in tertian fevers; younger people too experience 
them in tertians, but more often in the more con- 
tinuous fevers and in genuine! tertians. 

All those who with headache in a fever of this 
character experience not a darkness before the eyes 
but a dimness of vision, or see flashes of light, while 
instead of heart-burn there is a tension of the right 
or left hypochondrium without pain or inflam- 
mation, these you may expect will not vomit but 
bleed from the nose. In this case too expect the 
hemorrhage more especially in young people. It 
occurs less frequently if the patient be of thirty 
years or more ; in these cases expect the vomiting. 

Children suffer from convulsions if the fever be 
acute and the alvine discharges cease ; if they cannot 
sleep but are terrified and moan; if they change 
their colour and become yellow, livid or red. Con- 
vulsions are most likely to attack very young children 
before they are seven years old; older children and 
adults are not attacked by convulsions in fevers 
unless some of the worst and most violent symptoms 
supervene, as happens in cases of phrenitis. Whether 
children and whether adults will survive or die you 
must infer from a combination of all the symptoms, 


1 J.e. tertians that intermit, the fever ceasing entirely every 
other day. Many tertians remit oniy, the fever growing less 
instead of ceasing altogether. 
1 ἀπολλυμένους ΟΜ: ἀπολουμένους many MSS. I take 
ἀπολλυμένους to be a present with future sense. 


ΠΡΟΓΝΏΩΣΤΙΚΟΝ 


σύμπασι σημείοισιν, ὡς ἐφ᾽ ἑκάστοις ἕκαστα 
διαγέγραπται. ταῦτα δὲ λέγω περὶ τῶν ὀξέων 
15 νοσημάτων καὶ ὅσα ἐκ τούτων γίνεται. 

XXV. Χρὴ δὲ τὸν μέλλοντα ὀρθῶς προ- 
γινώσκειν τούς τε περιεσομένους καὶ τοὺς ἀπο- 
θανευμένους οἷσί τε ἂν μέλλῃ τὸ νόσημα πλείονας 
ἡμέρας παραμένειν καὶ οἷσιν ἂν ἐλάσσους, τὰ 
σημεῖα ἐκμανθάνοντα πάντα δύνασθαι κρίνειν 
ἐκλογιξόμενον τὰς δυνάμιας αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας, 
ὥσπερ, διαγέγραπται περί TE TOV ἄλλων καὶ 
τῶν οὔρων καὶ τῶν πτυέλων." “χρὴ δὲ καὶ τὰς 
φορὰς τῶν νοσημάτων τῶν αἰεὶ ἐπιδημεόντων 

10 ταχέως ἐνθυμεῖσθαι καὶ μὴ λανθάνειν τὴν τῆς 
ὥρης κατάστασιν. εὖ μέντοι χρὴ εἰδέναι περὶ 
τῶν τεκμηρίων καὶ τῶν τοῦ σημείων,Σ ὅτι ἐν 
παντὶ ἔτει καὶ πάσῃ χώρῃ ® τά τε κακὰ κακόν τι 
σημαίνει καὶ τὰ χρηστὰ ἀγαθόν, ἐπεὶ καὶ ἐν 
Λιβύῃ καὶ ἐν Δήλῳ καὶ ἐν Σκυθίῃ φαίνεται τὰ 
προγεγραμμένα σημεῖα ἀληθεύοντα. εὖ οὖν χρὴ 
εἰδέναι, ὅτι ἐν τοῖς αὐτοῖσι χωρίοισιν οὐδὲν 
δεινὸν τὸ μὴ οὐχὶ τὰ πολλαπλάσια ἐπιτυγχάνειν, 
ἢν ἐκμαθών τις αὐτὰ κρίνειν τε καὶ ἐκλογίζεσθαι 

20 ὀρθῶς ἐπίστηται. ποθεῖν δὲ χρὴ οὐδενὸς νοσ- 
ἤματος ὄνομα, 6 TL μὴ τυγχάνει ἐνθάδε γε- 
γραμμένον" πάντα γάρ, ὁκόσα ἐν τοῖσι χρόνοισι 
τοῖσι προειρημένοισι κρίνεται, γνώσῃ τοῖσιν 

24 αὐτοῖσι σημείοισιν. 


1 After πτυέλων the MSS. have ὅταν ὁμοῦ πῦόν τε ἀναβήσσῃ 
καὶ χολήν. The clause is deleted by Gomperz and Wilamo- 
witz. 

2 After σημείων ΟΜ add καὶ μὴ λανθάνειν. So apparently 
Galen. 


54 


PROGNOSTIC, χχιν.- χχν. 


as I have severally described them in the several 
kinds of cases. My remarks apply to acute diseases 
and to all their consequences. 

XXV. He who would make accurate forecasts as 
to those who will recover, and those who will die, and 
whether the disease will last a greater or less number 
of days, must understand all the symptoms thoroughly 
and be able to appreciate them, estimating their 
powers when they are compared with one another, 
as [ have set forth above, particularly in the case of 
urine and sputa. It is also necessary promptly to 
recognize the assaults of the endemic diseases, and 
not to pass over the constitution of the season. How- 
ever, one must clearly realize about sure signs and 
about symptoms generally, that in every year and in 
every land bad signs indicate something bad, and 
good signs something favourable, since the symptoms 
described above prove to have the same significance 
in Libya, in Delos, and in Scythia. So one must 
clearly realize that in the same districts it is not 
strange that one should be right in the vast 
majority of instances, if one learns them well and 
knows how to estimate and appreciate them properly. 
Do not regret the omission from my account of the 
name of any disease.!_ For it is by the same symptoms 
in all cases that you will know the diseases that 
come to a crisis at the times I have stated. 


1 Contrast with this the criticism of the Cnidian physicians 
in Chapter III of Regimen in Acute Diseases, and notice once 
more the insistence on ‘‘ general” pathology as contrasted 
with diagnosis. 


3 χώρῃ C’: ὥρῃ other MSS. and Kiihlewein. I adopt this 
reading (which, as Littré says, is not supported by Galen) 
because of the émel-clause which follows. 


59 


rbliieeBYTZORDORA 


woul! 
eit Οὐ ΒΒ ὅθ. 6} }Ὁ 9 ΔῊ . 
artes "poetry es Nicks # pal OTHE, ype yy ‘Tour 
“$06 Golo retd nis sano Sask. Wh 
Saisie an Χϑοίοι σας" 


he εἰκοξς ἐδ dohebed 


REGIMEN IN “ACUTE DISEASES 

— : y a 


a : i ae 
edesdeia ATUIA ΜῈ ΥἹΒΙΜΙΣ 
- * ie ΕΝ 


INTRODUCTION 


Tue authorship of this work has never been 
doubted. It is indisputably one of the great Hippo- 
cratic group of treatises, being a kind of supplement 
to Prognostic. It has also close affinities with Ancient 
Medicine, the author of which held medicine to be 
merely a branch of regimen. 

In ancient times, besides its usual title, the book 
was sometimes called On the Ptisan, or Against the 
Cnidian Sentences, the former from the chief article 
of sick food, the latter from the polemic with which 
the work opens. 

The “acute” diseases are those characterized by 
high fever; they are enumerated in Chapter V.!_ The 
treatment recommended is supposed in general to 
apply to any acute disease; the writer is true to 
the Hippocratic doctrine of “general” pathology. 
Chest complaints, however, seem to be more in the 
writer's mind than the other main class of acute 
diseases. 

The Hippocratic treatment is gentle and mild. 
Little use is made of drugs; those employed are 


1 Pleurisy, pneumonia, phrenitis, causus, and diseases with 
continuous fever allied to these; 7.e. chest complaints and 
remittent malaria. The list is strong proof that the Greeks 
were ignorant of the zymotic diseases. Unless we bear in 
mind this peculiarity of Greek endemiology, we can under- 
stand neither their medical theory nor their medical practice. 


59 


INTRODUCTION 


purges and simple herbals. Fomentations and baths 
are features of Hippocratic regimen, and, did occa- 
sion call for them, the enema, suppositories, and 
venesection were employed. <A sparing use was 
made of water, the drinks recommended being 
hydromel (honey and water), oxymel (honey and 
vinegar) and wine. But the great stand-by of the 
physician in acute diseases was the decoction of 
barley, “ ptisan,” which I have translated by “ gruel” 
for the sake of convenience. Great care was be- 
stowed upon its preparation, and the most minute 
directions were given for its use. Sometimes the 
pure juice was employed, sometimes more or less of 
the solid barley was added. Apparently no other 
nourishment was given, except the things already 
mentioned, until well after the crisis.! 

The unpretentious and cautious character of this 
regimen is in perfect harmony with the modest 
nature of Greek, particularly of Coan, medicine; no 
rash promises are made, and no rash experiments 
attempted.” 

Galen says that the question of regimen is treated 
in a confused manner, and his criticism is borne out 
by a few chapters, which are rather difficult to 
follow. On the whole, however, the directions for 
treatment are clearly expressed. 


Manuscripts AND EDITIONS 


The chief manuscripts are A, M and V._ The last 
two generally agree as against A. Of the two 
classes preference should be given to A, which 
generally gives the better reading, although its 


1 See Chapter XIIL. 2 See p. xxXviii. 
60 
INTRODUCTION 


excellence is perhaps not so marked as it is in the 
case of Ancient Medicine. R’ and S’ also are occa- 
sionally useful. Holkhamensis 282 contains the 
treatise, but is practically the same as V. 

There were many editions during the sixteenth 
century, the first separate one being apparently 
that of Haller.t. In the seventeenth century the 
chief editions were those of Mercuriali (1602) and 
Heurnius (1609). 

There is a commentary by Galen. 

The only English translation, so far as I know, 
is that of Francis Adams. I have, however, in my 
possession a MS. English translation, in a late 
seventeenth-century hand, which is distinctly better 
than the type of translation fashionable at this 
period. Ina few places it has helped me to make 
my own translation. The author was a careful 
scholar, and, to judge from his medical notes, a 
practitioner. 1 refer to the translation as “Z.” 

I have found it hard to translate χυλός.  ‘* Barley 
water” is the natural rendering, but it is not always 
available. I hope that the word “juice,” which I 
have often employed, will not be thought too strange. 


1 Liber de Diaeta Acutorum Graece. Paris, 15380. 


VOL. Ti ε ΟἿ 


10 


ITEPI AITATTHS *"OZEON 


1. Οἱ συγγράψαντες τὰς Κνιδίας καλεομένας 
γνώμας ὁποῖα μὲν πάσχουσιν οἱ κάμνοντες ἐν 
ἑκάστοισι τῶν νοσημάτων ὀρθῶς ἔγραψαν καὶ 
ὁποίως ἔνια ἀπέβαινεν' καὶ ἄχρι μὲν τούτων, 
καὶ ὁ μὴ ἰητρὸς δύναιτ᾽ ἂν ὀρθῶς" συγγράψαι, 
εἰ εὖ παρὰ τῶν καμνόντων ἑκάστου πύθοιτο, 
ὁποῖα πάσχουσιν" ὁπόσα δὲ ᾿προσκαταμαθεῖν δεῖ 
τὸν ἰητρὸν μὴ λέγοντος τοῦ κάμνοντος, τούτων 
πολλὰ παρεῖται, ἄλλ᾽ ἐν ἄλλοισιν καὶ ἐπίκαιρα 
ἔνια ἐόντα ἐς τέκμαρσιν. 

i Ὁπόταν δὲ ἐς τέκμαρσιν λέγηται, ὡς χρὴ 
ἕκαστα ἰητρεύειν, ἐν τούτοισι πολλὰ ἑτεροίως 
γινώσκω ἢ ὡς κεῖνοι ἐπεξήεσαν" καὶ οὐ μοῦνον 
διὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινέω, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὀλίγοισι τὸν 
ἀριθμὸν τοῖσιν ἄκεσιν ἐχρέοντο' τὰ γὰρ πλεῖστα 
αὐτοῖσιν εἴρηται, πλὴν τῶν ὀξειῶν νούσων, φάρ- 
μακα ἐλατήρια διδόναι καὶ ὀρὸν καὶ γάλα τὴν 
ὥρην πιπίσκειν. 

Ill. Ei μὲν οὖν ταῦτα ἀγαθὰ ἣν καὶ ἁρμόζοντα 
τοῖσι νοσήμασιν, ἐφ᾽ οἷσι παρήνεον διδόναι, πολὺ 

1 A has καὶ ἣν μὴ ἰητρὸς δύναιτ᾽ ἂν ὀρθῶς. The other MSS. 
omit ἤν. R’has δύναιτό τις ἂν (with Galen). Kiihlewein 


reads καὶ ἢν μὴ ἰητρός, δύναιτό τις ἂν ὀρθῶς. The reading in 
the text is that of Wilamowitz. 


62 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES 


I. Tue authors of the work entitled Cnidian 
Sentences have correctly described the experiences 
of patients in individual diseases and the issues of 
some of them. So much even a layman could 
correctly describe by carefully inquiring from each 
patient the nature of his experiences. But much 
of what the physician should know besides, without 
the patient’s telling him, they have omitted; this 
knowledge varies in varying circumstances, and in 
some cases is important for the interpretation of 
symptoms. 

Il. And whenever they interpret symptoms with a 
view to determining the right method of treatment 
in each case, my judgment in these matters is in 
many things different from their exposition. And not 
only on this account do I censure them, but because 
too the remedies they used were few in number; 
for most of their prescriptions, except in the case 
of acute diseases, were to administer purges, and 
to give to drink, at the proper season, whey and 
milk. 

III. Now were these remedies good, and suited 
to the diseases for which the Cnidians recommended 


I take the as-clause to be epexegetic of τέκμαρσιν. 


63 


10 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


ἂν ἀξιώτερα ἣν ἐπαίνου, ὅτι ὀλίγα ἐόντα αὐτάρκεά 
ἐστιν" νῦν δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. οἱ μέντοι ὕστερον 
ἐπιδιασκευάσαντες ἰητρικώτερον δή τι ἐπῆλθον 
περὶ τῶν προσοιστέων ἑκάστοισιν. ἀτὰρ οὐδὲ 
περὶ διαίτης οἱ ἀρχαῖοι συνέγραψαν οὐδὲν ἄξιον 
λόγου: καί τοι μέγα τοῦτο παρῆκαν. τὰς μέντοι 
πολυτροπίας τὰς ἐν ἑκάστη τῶν νούσων καὶ τὴν 
πολυσχιδίην οὐκ ἠγνόεον ἔνιοι" τοὺς δ᾽ ἀριθμοὺς 
ἑκάστου τῶν νοσημάτων σάφα ἐθέλοντες φράζειν 
οὐκ ὀρθῶς ἔγραψαν" μὴ γὰρ οὐκ εὐαρίθμητον 7 ἦ, 
εἰ τούτῳ τις, σημαίνεται τὴν τῶν καμνόντων νοῦ- 
σον, τῷ] τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου διαφέρειν τι, μὴ 
τωὐτὸ δὲ νόσημα δοκεῖ εἶναι, ἢν μὴ τωὐτὸ ὄνομα 


16 ἔχη.“ 


(2 L.) IV. ᾿Εμοὶ δὲ ἁνδάνει μὲν 5 πάσῃ τῇ τέχνῃ 
προσέχειν τὸν voov καὶ γὰρ ὁπόσα ἔργα καλῶς 
ἔχει ἢ ὀρθῶς, καλῶς ἕκαστα χρὴ ποιεῖν καὶ 
ὀρθῶς, καὶ ὁπόσα ταχέως, ταχέως, καὶ ὁπόσα 
καθαρίως, καθαρίως, καὶ ὁπόσα ἀνωδύνως, δια- 
χειρίζεσθαι ὡς ἀνωδυνώτατα καὶ τἄλλα πάντα 
τοιουτότροπα διαφερόντως τῶν πέλας ἐπὶ τὸ 
βέλτιον ποιεῖν χρή. 


1 σῷ is not in the MSS., but is added by Gomperz. 
- Littré reads καὶ ἣν μὴ τωὐτὸ νόσημα δοκῇ εἶναι, μὴ τωὐτὸ 
ὄνομα ἔχειν. 


3 The MSS. here have ἐν, which is deleted by Gomperz. 

1 The οὐδὲ in this sentence modifies in all probability from 
περὶ διαίτης to λόγου, and the whoie from ἀ ἀτὰρ to παρῆκαν is a 
parenthesis, referring incidentally to the ἀρχαῖοι as similar to 
the Cnidians in their neglect of regimen, Grammatically it 
is possible to take οὐδὲ “closely with περὶ διαίτης, in which 
case of ἀρχαῖοι would refer to the earlier Cnidian authors. 
The translation ‘‘Z” identifies the Cnidians and of ἀρχαῖοι. 


64 

REGIMEN IN ACUTE DISEASES, πι.-ἰν. 


their use, they would be much more worthy of 
recommendation, in that though few they were 
sufficient. But as it is this is not the case. How- 
ever, the later revisers have showed rather more 
scientific insight in their discussion of the remedies 
to be employed in each instance. But in fact 
regimen received no treatment worth mentioning 
from the ancient physicians, although this omission 
is a serious one.t Yet the many phases and sub- 
divisions of each disease were not unknown to some; 
but though they wished clearly to set forth the 
number of each kind of illness their account was 
incorrect. For the number will be almost incal- 
culable if a patient’s disease be diagnosed as different 
whenever there is a difference in the symptoms, while 
a mere variety of name is supposed to constitute a 
variety of the illness.? 

IV. The course I recommend is to pay attention 

to the whole of the medical art. Indeed all acts 
that are good or correct should be in all cases well 
or correctly performed; if they ought to be done 
quickly, they should be done quickly, if neatly, 
neatly, if painlessly, they should be managed with 
the minimum of pain; and all such acts ought to 
be performed excellently, in a manner better than 
that of one’s own fellows, 
This view is perhaps unlikely, but, if it be true, of ἀρχαῖοι in 
Chapter V must also refer to the Cnidians, and to them 
must be attributed the names πλευρῖτις, περιπνευμονία, φρενῖτις 
and καῦσος. We do know that the Cnidians paid special 
attention to names of diseases. 

2 Littré’s emendation would mean that the Cnidians re- 
fused to give a disease its usual name whenever a variation 
occurred in the symptoms. This only repeats the sense of 


the preceding clause, while H. means that giving a disease 
another name does not make it another disease, 
65 


12 


10 


15 


ΠΕΡῚ AIAITHE OZEON 


V. Μάλιστα δ᾽ ἂν ἐπαινέσαιμι ἰητρόν, ὅστις 
ἐν τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι, ἃ τοὺς πλείστους τῶν 

ἀνθρώπων κτείνει, ἐν τούτοισι διαφέρων τι τῶν 
ἄλλων εἴη ἐπὶ τὸ βέλτιον. ἔστιν δὲ ταῦτα ὀξέα, 
ὁποῖα ὠνόμασαν οἱ ἀρχαῖοι ΄πλευρῖτιν καὶ περι- 
πνευμονίην καὶ φρενῖτιν καὶ καῦσον, καὶ τἄλλα 
ὅσα τούτων ἐχόμενα, ὧν οἱ πυρετοὶ τὸ ἐπίπαν 
συνεχέες. ὅταν γὰρ μὴ λοιμώδεος νούσου τρόπος 
τίς κοινὸς ἐπιδημήσῃ, ἀλλὰ σποράδες ἔωσιν αἱ 
νοῦσοι, καὶ πολλαπλάσιοι 2 ὑπὸ τούτων τῶν 
νοσημάτων ἀποθνήσκουσι ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν 
συμπάντων. 

VI. Οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται οὐ κάρτα γινώσκουσιν 
τοὺς ἐς ταῦτα διαφέροντας τῶν πέλας ἑτεροίων 
τε μᾶλλον ἐπαινέται ἰημάτων καὶ ψέκται εἰσίν' 
ἐπεί τοι μέγα σημεῖον τόδε, ὅτι οἱ δημόται ἀσυνε- 
τώτατοι αὐτοὶ ἑωυτῶν περὶ τούτων τῶν νοσημάτων 
εἰσίν, ὡς μελετητέα ἐστί" οἱ γὰρ μὴ ἰητροὶ ἰητροὶ 
δοκέουσιν εἶναι μάλιστα διὰ ταύτας τὰς νούσους" 
ῥηίδιον γὰρ τὰ ὀνόματα ἐκμαθεῖν, ὁποῖα νενόμισται 
προσφέρεσθαι πρὸς τοὺς τὰ τοιάδε κάμνοντας": ἢν 
γὰρ ὀνομάσῃ τις πτισάνης τε χυλὸν καὶ οἶνον 
τοῖον ἢ τοῖον καὶ «μελίκρητον, πάντα τοῖσι ἰδιώ- 
τησι δοκέουσιν οἱ ἰητροὶ τὰ αὐτὰ λέγειν, οἵ τε 
βελτίους καὶ οἱ χείρους. τὰ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἐν τούτοισι καὶ πάνυ διαφέρουσιν ἕτεροι 
ἑτέρων. 

(31,..) VIL. Δοκεῖ δέ μοι ἄξια γραφῆς εἶναι, 


1 After φρενῖτιν M has καὶ λήθαργοι. The case and number 
seem to indicate a marginal note, and lethargus would 
certainly be included in ὅσα τούτων ἐχόμενα. 


66 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, v.—vu. 


V. I should most commend a physician who in 
acute diseases, which kill the great majority of 
patients, shows some superiority. Now the acute 
diseases are those to which the ancients have given 
the names of pleurisy, pneumonia, phrenitis, and 
ardent fever,! and such as are akin to these, the 
fever of which is on the whole continuous. For 
whenever there is no general type of pestilence 
prevalent, but diseases are sporadic, acute diseases 
cause many times more deaths than all others put 
together. 

VI. Now laymen do not accurately distinguish 
those who are excellent in this respect from their 
fellows, but rather praise or blame strange remedies, 
For in very truth there is strong evidence that 
it is in the proper treatment of these illnesses that 
ordinary folk show their most stupid side, in the 
fact that through these diseases chiefly quacks get 
the reputation of being physicians. For it is an easy 
matter to learn the names of the remedies usually 
given to patients in such diseases. If barley-water 
be mentioned, or such and such a wine, or hydromel,? 
laymen think that physicians, good and bad alike, 
prescribe all the same things. But it is not so, and 
there are great differences between physicians in 
these respects. 

VII. And it seems to me worth while to write 


1 For φρενῖτις and καῦσος see General Introduction to 
Vol. I, pp. Ivii, lviii. 
2 A mixture of honey and water. 


2 πολλαπλάσιοι Gomperz. V has παραπλήσιοι and M μὴ 
παραπλήσιοι; A omits (with καὶ). 
3 After ἀποθνήσκουσι the MSS. have πλείους (AV) or μᾶλλον 
(M). Deleted by Wilamowitz. 
67 


10 


14 


10 


15 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ OZEQN 


/ “-“ - 
ὁπόσα τε ἀκαταμάθητά ἐστιν τοῖς ἰητροῖς ἐπί- 
7 ἰδέ 1 Ν / ᾽ ἣ ΄ , ᾽ 
καιρα ἐόντα εἰδέναι ' καὶ μεγάλας ὠφελείας φέρει 
a 2 , 5) ΄ = \ "Ὁ 
ἢ μεγάλας βλάβας. ἀκαταμάθητα οὖν καὶ τάδ 
/ fol / ΄ 
ἐστίν, διὰ τί ἄρα ἐν τῇσιν ὀξείῃσι νούσοισιν οἱ μὲν 
“ lal la} / 
τῶν ἰητρῶν πάντα τὸν αἰῶνα διατελέουσιν πτισάνας 
4 / lal 
διδόντες ἀδιηθήτους Kal νομίζουσιν ὀρθῶς in- 
΄ / \ δ 
τρεύειν, οἱ δέ τινες περὶ παντὸς ποιέονται, ὅπως 
\ , e 
κριθὴν μηδεμίαν καταπίῃ ὁ κάμνων---μεγάλην 
a \ 
yap βλάβην ἡγεῦνται εἶναι---ἀλλὰ δι’ ὀθονίου 
Ν \ / , e , Ss 
τὸν χυλὸν διηθέοντες διδόασιν" οἱ δ᾽ αὖ τινες 
A ᾽ ΄ a a x 
αὐτῶν οὔτ᾽ ἂν πτισάνην παχεῖαν δοῖεν οὔτε 
\ if x ° / 
χυλόν: οἱ μὲν μέχρι ἂν ἑβδομαῖος γένηται, οἱ 
δὲ καὶ διὰ τέλεος ἄχρι ἂν κριθῇ ἡ νοῦσος. 
VIII. Μάλα μὲν οὖν οὐδὲ προβάλλεσθαι τὰ 
τοιαῦτα ξητήματα εἰθισμένοι εἰσὶν 5 οἱ ἰητροί. 
» \ ON , ͵΄ ᾿, 
ἴσως δὲ οὐδὲ προβαλλόμενα γινώσκεται" καίτοι 
fs δ / wn 
διαβολήν γε ἔχει OA ἡ τέχνη πρὸς TOV δημοτέων 
Ἂν lal ec \ δ 
μεγάλην, ὡς μὴ δοκεῖν ὅλως ἰητρικὴν εἶναι" ὥστ᾽ 
εἰ ἔν γε τοῖσιν ὀξυτάτοισι τῶν νοσημάτων τοσόνδε 
, Ω e 
διοίσουσιν ἀλλήλων οἱ χειρώνακτες, ὥστε ἃ ὁ 
er / c , , 3 rn 
ἕτερος προσφέρει. ἡγεύμενος ἄριστα εἶναι, ταῦτα 
“ 5 
νομίζειν τὸν ἕτερον κακὰ εἶναι, σχεδὸν ἂν κατά 
lal / \ / “ e “ 
γε τῶν τοιούτων τὴν τέχνην φαῖεν ὡμοιῶσθαι 
cn δ e » 
μαντικῇ, ὅτι καὶ of μάντιες τὸν αὐτὸν ὄρνιθα, εἰ 
\ , 3 
μὲν ἀριστερὸς εἴη, ἀγαθὸν νομίζουσιν εἶναι, εἰ δὲ 
, a \ > e: / \ / Ν' 
δεξιός, κακόν--- καὶ ἐν ἱεροσκοπίῃ δὲ τοιάδε, ἄλλα 
” a , , 
ἐπ᾽ ἄλλοις---ἔνιοι δὲ τῶν μαντίων τὰ ἐναντία 
τούτων. 
1 After εἰδέναι the MSS. have ὁκόσα τε or καὶ ὁπόσα. I 
have deleted ὁπόσα, on the ground that there are not 
two classes of points ἄξια γραφῆς, but only one, which 


contains things that are both ἐπίκαιρα εἰδέναι and μεγάλας 
βλάβας φέροντα ἢ μεγάλας ὠφελείας. 


68 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, vu.-vin. 


on such matters as are not yet ascertained by 
physicians, though knowledge thereof is important, 
and on them depend great benefit or great harm. 
For instance, it has not been ascertained why in 
acute diseases some physicians think that the cor- 
rect treatment is to give unstrained barley-gruel 
throughout the ἘΠΕ Ξε τ while others consider it to 
be of first-rate importance for the patient to swallow 
no particle of barley, holding that to do so is very 
harmful, but strain the juice through a cloth before 
they give it. Others again will give neither thick 
gruel nor yet juice, some not before the seventh day, 
others at no time until the disease reaches a crisis. 
VIII. Now certainly * physicians are not at all in the 
habit of even raising such questions ; even when they 
are raised perhaps nothing islearned. Yet the art as 
a whole has a very bad name among laymen, so that 
there is thought to be no art of medicine at all. 
Accordingly, since among practitioners there will 
prove to be so much difference of opinion about acute 
diseases that the remedies which one physician gives 
in the belief that they are the best are considered 
by a second to be bad, laymen are likely to object to 
such that their art resembles divination ; for diviners 
too think that the same bird, which they hold to 
be a happy omen on the left, is an unlucky one 
when on the right, while other diviners maintain 
the opposite. The inspection of entrails shows 
similar anomalies in its various departments. 


1 μάλα μὲν οὖν is a strange phrase with which to begin 
a sentence. It occurs again at the beginning of Chapter 
XVIIT. 

2 εἰθισμένοι εἰσίν MV: εἴθισίται) τοῖς intpots A: εἰθίδαται 
Ilberg, followed by Kiihlewein, 


69 


10 


10 


12 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


ΙΧ. Φημὶ δὲ πάγκαλον εἶναι τοῦτο τὸ σκέμμα 
καὶ ἠδελφισμένον τοῖσι πλείστοισι τῶν ἐν τῇ 
τέχνῃ καὶ ἐπικαιροτάτοισι" καὶ γὰρ τοῖσι νοσέ- 
ovat πᾶσιν ἐς ὑγιείην μέγα τι δύναται καὶ τοῖσιν 
ὑγιαίνουσιν ἐς ἀσφάλειαν καὶ τοῖσιν ἀσκέουσιν 
ἐς εὐεξίην καὶ ἐς ὅ τι ἕκαστος ἐθέλει. 

(4) X. Πτισάνη μὲν οὖν δοκεῖ ὀρθῶς προ- 
κεκρίσθαι. τῶν σιτηρῶν γευμάτων ἐν τούτοισι 
τοῖσι, νοσήμασιν, καὶ ἐπαινέω τοὺς προκρίναντας. 
τὸ γὰρ γλίσχρασμα αὐτῆς λεῖον καὶ συνεχὲς καὶ 
προσηνές ἐστι καὶ ὀλισθηρὸν καὶ πλαδαρὸν με- 
τρίως καὶ ἄδιψον καὶ εὐέκκριτ ον, εἴ τι καὶ τούτου 
προσδέοι, καὶ οὔτε στύψιν ἔχον οὔτε ἄραδον κα- 
κὸν οὔτε ἀνοιδίσκεται ἐν τῇ κοιλίῃ: ἀνῴδηκε 
γὰρ ἐν τῇ ἑψήσει, ὅσον πλεῖστον ἐπεφύκει 
διογκοῦσθαι. 

ΧΙ. Ὅσοι μὲν πτισάνῃ χρέονται ἐν τούτοισι 
τοῖσι νοσήμασι, οὐδεμιῇ ἡμέρη κενεαγγητέον, ὡς 
ἔπος εἰρῆσθαι, ἀλλὰ χρηστέον καὶ οὐ διαλειπτέον, 
ἢν μή τι δέῃ ἢ ἢ διὰ φαρμακείην ἢ κλύσιν διαλείπειν. 
καὶ τοῖσι μέν γε͵ εἰθισμένοισι δὶς σιτεῖσθαι τῆς 
ἡμέρης δὶς δοτέον: τοῖσι δὲ μονοσιτεῖν εἰθισμένοις 
ἅπαξ δοτέον "τὴν ᾿“πρώτην' ἐκ προσαγωγῆς * δ᾽ 
ἐνδέχεται καὶ τούτοισιν δὶς διδόναι, ἣν δοκέη 
προσδεῖν. πλῆθος δὲ ἀρκεῖ κατ᾽ ἀρχὰς διδόναι 
μὴ πολὺ μηδὲ ὑπέρπαχυ, ἀλλ᾽ ὅσον εἵνεκα τοῦ 
ἔθεος ἐσιέναι τι καὶ κενεαγγίην μὴ γενέσθαι 
πολλήν. 

XII. Περὶ δὲ τῆς ἐπιδόσιος ἐ ἐς πλῆθος τοῦ ῥυφή- 
ματος, ἢν μὲν ξηρότερον ἢ τὸ νόσημα ἢ ὡς ἄν τις 
βούληται, οὐ χρὴ ἐπὶ πλέον διδόναι, ἀλλὰ προπίνειν 
πρὸ τοῦ ῥυφήματος ἢ μελίκρητον ἢ οἷνον, ὁπότερον 


7ο 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, 1x.-xu. 


IX, But I am confident that this inquiry is wholly 
profitable, being bound up with most, and the most 
important, of the things embraced by the art. In 
fact, it has great power to bring health in all cases 
of sickness, preservation of health to those who are 
well, good condition to athletes in training, and 
in fact realization of each man’s particular desire. 

X. Now I think that gruel made from barley has 
rightly been preferred over other cereal foods in 
acute diseases, and I commend those who preferred 
it; for the gluten of it is smooth, consistent, sooth- 
ing, lubricant, moderately soft, thirst-quenching, 
easy of evacuation, should this property too be 
valuable, and it neither has astringency nor causes 
disturbance in the bowels or swells up in them. 
During the boiling, in fact, it has expanded to the 
utmost of its capacity. 

XI. Those who use this gruel in acute diseases 
must not fast, generally speaking, on any day, but 
they must use it without intermission unless some 
intermission be called for because of a purge or 
enema. Those who are wont to eat two meals a 
day should take gruel twice; those wont to have 
one meal only should have gruel once on the first 
day. Gradually, if it be thought that they need it, 
these also may take a second dose. At first it is 
sufficient to administer a small quantity, not over- 
thick, just enough, in fact, to satisfy habit and to 
prevent severe pangs of hunger. 

XII. As to increasing the quantity of the gruel, 
if the disease be drier than one would wish, you 
ought not to increase the dose, but to give to drink 
before the gruel either hydromel or wine, whichever 


1 After προσαγωγῆς the MSS. have ἤν. Deleted by Reinhold. 
1 


10 


13 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ OSEQN 


ἂν ἁρμόζῃ: τὸ δ᾽ ἁρμόξον ἐφ᾽ ἑκάστοισι τῶν 
τρόπων εἰρήσεται. ἢν δὲ ὑγραίνηται τὸ στόμα καὶ 
τὰ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος in ὁποῖα δεῖ, ἐπιδιδόναι 
χρὴ ἐς πλῆθος τοῦ ῥυφήματος, ὡς ἐν κεφαλαίῳ 
εἰρῆσθαι: τὰ μὲν γὰρ θᾶσσον καὶ μᾶλλον πλα- 
δῶντα ταχυτῆτα σημαίνει κρίσιος, τὰ δὲ βραδύ- 
τερον πλαδῶντα καὶ ἧσσον βραδυτέρην σημαίνει 
τὴν κρίσιν. καὶ ταῦτα αὐτὰ μὲν καθ' ἑωυτὰ 
τοιάδε τὸ ἐπίπαν ἐστί. 

XIII. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα παρεῖται, 
οἷσι προσημαίνεσθαι δεῖ, ἃ εἰρήσεται ὕστερον. καὶ 
ὅσῳ ἂν πλείων ἡ κάθαρσις γίνηται, τοσῷδε χρὴ 
πλεῖον διδόναι ἄχρι κρίσιος" μάλιστα δὲ κρίσιος 
ὑπερβολῆς δύο ἡμερέων, οἷσί γε ἢ πεμπταίοισιν ἢ 
ἑβδομαίοισιν ἢ ἐναταίοισιν δοκεῖ κρίνειν, ὡς καὶ τὸ 
ἄρτιον καὶ τὸ περισσὸν προμηθήσῃ"" μετὰ δὲ τῷ 
μὲν ῥυφήματι τὸ πρωὶ χρηστέον, ὀψὲ δὲ ἐς σιτία 
μεταβάλλειν. 

XIV. Συμφέρει δὲ τὰ τοιάδε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
τοῖς οὔχῃσι πτισάνῃσιν αὐτίκα χρεωμένοις. αἵ 
τε γὰρ ὀδύναι ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσιν αὐτίκα 
παύονται αὐτόματοι, ὅταν ἄρξωνται πτύειν τι 
ἄξιον λόγου καὶ ἐκκαθαίρεσθαι, αἵ τε καθάρσιες 
πολλὸν τελεώτεραί εἰσι, καὶ ἔμπυοι ἧσσον γίνον- 
ται, ἢ εἰ ἀλλοίως τις διαιτῴη, καὶ αἱ κρίσιες 
ἁπλούστεραι καὶ εὐκρυτώτεραι καὶ ἧσσον ὑπο- 
στροφώδεες. 

(51,) XV. Τὰς δὲ πτισάνας χρὴ ἐκ κριθέων 
ὡς βελτίστων εἶναι καὶ κάλλιστα ἑψῆσθαι, καὶ 


1 προμηθήσῃ Littré, the MSS. having mpoundes ἧ. The MS. 
reading can be kept only if προμηθές be given a passive 


72 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xu.—xv. 


is suitable ; it will be stated later what is suitable in 
each form of illness. Should the mouth be moist, 
and the sputa as they should be, increase as a 
general rule the quantity of the gruel; for early 
appearance of abundant moisture indicates an 
early crisis, while a later appearance of scanty 
moisture indicates a late crisis. In their essence 
the facts are on the whole as stated. 

XIII. Many other important points have been 
passed over which must be used in prognosis; these 
will be discussed later. The more complete the 
purging of the bowels the more the quantity of 
gruel administered should be increased until the 
crisis. In particular, proceed thus for two days 
after the crisis, in such cases as lead you to suppose 
that the crisis will be on the fifth, seventh or ninth 
day, so as to make sure of both the even and the 
odd day. Afterwards you must administer gruel 
in the morning, but you may change to solid food in 
the evening. 

XIV. The above rules are on the whole useful 
to those who administer unstrained gruel from the 
outset. For in cases of pleurisy the pains at once cease 
of their own accord, as soon as sputa worth mention- 
ing begin to be brought up and purgings begin to 
take place; while the purgings are much more 
complete, and empyema is less likely to occur, than 
if another regimen were adopted, and the crises are 
simpler, more decisive, and less liable to relapses. 

XV. Gruel should be made from the finest barley, 
and boiled as well as possible, especially if more 

meaning (‘‘carefully guarded against”). Not finding a 
parallel to this I have adopted the reading of Littré. 


73 


10 


16 


ΠΕΡῚ AIAITHZ ΟΞΕΩΝ 


ἄλλως ἢν μὴ τῷ χυλῷ μούνῳ μέλλῃς χρῆσθαι" 
μετὰ γὰρ τῆς ἄλλης ἀρετῆς τῆς πτισάνης τὸ 
ὀλισθηρὸν τὴν κριθὴν καταπινομένην ποιεῖ μὴ 
βλάπτειν" οὐδαμῇ γὰρ προσίσχει οὐδὲ μένει, κατὰ 
τὴν τοῦ θώρηκος ἴξιν" ὀλισθηροτάτη δὲ καὶ ἀδι- 
ψοτάτη καὶ εὐπεπτοτάτη καὶ ἀσθενεστάτη ἐστὶν 
ἡ κάλλιστα ἐφθή' ὧν πάντων δεῖ. 

XVI. Ἢν οὖν μὴ προστιμωρήσῃ τις ὅσων 
δεῖται αὐτάρκης εἶναι ὁ τρόπος τῆς τοιαύτης 
πτισανορρυφίης, πολλαχῇ βεβχάψεται. οἷσι 
γὰρ σῖτος αὐτίκα ἐγκατακέκλεισται, εἰ μή τις 
ὑποκενώσας δοίη τὸ ῥύφημα, τὴν ὀδύνην ἐ ἐνεοῦσαν 
προσπαροξύνειεν ἂν καὶ μὴ ἐνεοῦσαν ἂν ἐμποι- 
ἤσειεν, καὶ πνεῦμα πυκνότερον γένοιτ᾽ ἄν: κακὸν 
δὲ τοῦτο᾽ ξηραντικόν τε “γὰρ πνεύμονος καὶ κο- 
πῶδες ὑποχονδρίων καὶ ἤτρου καὶ φρενῶν" τοῦτο 
δέ, ἢ ἢν ἔτι τοῦ πλευροῦ τῆς ὀδύνης συνεχέος ἐούσης 
καὶ πρὸς τὰ θερμάσματα μὴ χαλώσης καὶ τοῦ 
πτυάλου μὴ ἀνιόντος, ἀλλὰ καταγλισχραινομένου 
ἀσαπέως, ἢν μὴ λύσῃ τις τὴν ὀδύνην ἢ ἢ κοιλίην 
μαλθάξας 2 φλέβα ταμών, ὁπότερον ἂν τούτων 
σημήνῃ, τὰς δὲ πτισάνας ἢν οὕτως ἔχουσι διδῷ, 
ταχέες οἱ θάνατοι τῶν τοιούτων γίνονται. 

XVII. Ava ταύπας οὖν τὰς προφάσιας καὶ 
ἑτέρας τοιαύτας ' οἱ οὔλῃσι πτισάνῃσι χρεώμενοι 
ἑβδομαῖοι, καὶ ὀλιγημερώτεροι θνήσκουσιν, οἱ μέν 
τι καὶ τὴν γνώμην βλαβέντες, οἱ δ᾽ ὑπὸ τῆς 
ὀρθοπνοίης τε καὶ τοῦ ῥέγχεος ἀποπνιγέντες. 
μάλα δὲ τοὺς τοιούτους οἱ ἀρχαῖοι βχλητοὺς ἐνό 


1 After τοιαύτας A has μᾶλλον and Μ ἔτι μᾶλλον. 

1 αὐτίκα seems to have this sense here. 
74 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xv.-xvun. 


than the pure juice is going to be used. For one of 
the virtues of gruel is its lubricant nature, which 
prevents the barley that is swallowed from doing 
any harm, since it clings nowhere and does not 
stick on its way through the chest. In addition to 
its excellent lubricating qualities the best boiled 
gruel quenches thirst the most, is the most easily 
digested, and the least disturbing. All these 
characteristics are needed. 

XVI. The administration of this gruel requires 
certain aids, if it is to accomplish its purpose; and 
if they are not given manifold harm will result. 
When for instance food is at the time! confined in 
the bowels, should the gruel be given without first 
emptying them, it will increase any pain already 
existing or cause one if it does not exist already, 
and the respiration will become more rapid. This 
is harmful, in that it dries the lungs, besides causing 
discomfort in the hypochondria, the hypogastrium, 
and the diaphragm. Moreover, suppose the pain in 
the side continues and does not yield to the fomen- 
tations, while the sputum is not brought up, but 
becomes viscid without coction; should gruel be 
administered in these conditions without first re- 
lieving the pain, either by loosening the bowels 
or by venesection, whichever of these courses is 
indicated, a fatal termination will quickly follow. 

XVII. For these reasons, as well as for others like 
them, those who take unstrained gruel die on the 
seventh day or earlier, some after being seized 
with delirium also, others being suffocated by 
orthopnoea and rales. The ancients? thought such 
sufferers “stricken,” just because after death the 


2 For these see p. 64. 
75 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ OZEQN 


μιζον εἶναι διὰ τόδε οὐχ ἥκιστα, ὅτι ἀποθανόντων 
αὐτῶν ἡ πλευρὴ πελιὸνὴ εὑρίσκεται, ἴκελόν τι 
πληγῇ. αἴτιον δὲ τούτου ἐστίν, ὅτι πρὶν λυθῆναι 
10 τὴν ὀδύνην θνήσκουσιν" ταχέως γὰρ πνευματίαι 
γίνονται" ὑπὸ δὲ τοῦ πολλοῦ καὶ πυκνοῦ πνεύ- 
ματος, ὡς ἤδη εἴρηται, καταγλισχραινόμενον τὸ 
πτύαλον ATEN TOS κωλύει τὴν ἐπάνοδον γίνεσθαι, 
ἀλλὰ τὴν ῥέγξιν ποιεῖ ἐνισχόμενον ἐν τοῖσι 
βρογχίοισι τοῦ πνεύμονος. καὶ ὅταν ἐς τοῦτο 
ἔλθῃ, θανατῶδες ἤδη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ἐστι: καὶ 
yap | αὐτὸ TO πτύαλον ἐμισχόμενον κωλύει "μὲν τὸ 
πνεῦμα ἔσω φέρεσθαι, ἀναγκάζει δὲ ταχέως ἔξω 
φέρεσθαι" καὶ οὕτως ἐς τὸ κακὸν ἀλλήλοισι συν- 
20 τιμωρεῖ. τό τε yap πτύαλον ἐνισχόμενον. πυκνὸν 
τὸ πνεῦμα ποιεῖ, τό τε πνεῦμα πυκνὸν ἐὸν ἐπι- 
γλισχραίνει τὸ πτύαλον καὶ κωλύει ἀπολισθάνειν. 
καταλαμβάνει δὲ ταῦτα οὐ μοῦνον ἢν πτισάνῃ 
ἀκαίρως χρέωνται, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ἡ ἤν τι ἄλλο 
95 φάγωσιν ἢ πίωσι πτισάνης ἀνεπιτηδειότερον. 

(6 L.) XVIII. Maha μὲν οὖν τὰ πλεῖστα 
παραπλήσιοί εἰσιν αἱ τιμωρίαι τοῖσί τε οὔλῃσι 
πτισάνῃσι χρεωμένοισι τοῖσί τε χυλῷ αὐτῷ" 
τοῖσι δὲ μηδετέρῳ τούτων, ἀλλὰ ποτῷ μοῦνον, 
ἔστιν ὅπῃ καὶ διαφερόντως τιμωρητέον. χρὴ δὲ 

6 τὸ πάμπαν οὕτω ποιεῖν" 

XIX. Ἣν μὲν νεοβρῶτι αὐτῷ ἐόντι καὶ κοιλίης 
μὴ ὑποκεχωρηκυίης ἄρξηται ὁ πυρετός, ἤν τε σὺν 
ὀδύνη ἤν τε ἄνευ ὀδύνης, ἐπισχεῖν τὴν δόσιν τοῦ 
ῥυφήματος, ἔστ᾽ ἂν οἴηται κεχωρηκέναι ἐς τὸ 
κάτω μέρος τοῦ ἐντέρου τὸ σιτίον. χρῆσθαι δὲ 
ποτῷ, ἣν μὲν ἄλγημά τι ἔχη, ὀξυμέλιτι, χειμῶνος 
μὲν θερμῷ, θέρεος δὲ ψυχρῷ: ἣν δὲ πολλὴ δίψα 
76 

REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xvu.—xix. 


side is found to be livid, as if a blow had been 
received, The reason for this appearance is that 
death occurs before the pain is relieved. For they 
quickly suffer from difficulty in breathing. The 
heavy and rapid respiration, as I have already said, 
makes the sputum become viscid without coction, 
and prevents its expulsion, so that it causes the rales 
by being confined in the bronchial passages. At 
this point death commonly occurs; the mere con- 
finement of the sputum, in fact, while preventing 
the entrance of breath, forces it out quickly. So 
one mischief aggravates the other; the confinement 
of sputum renders respiration rapid, and the rapidity 
of the respiration makes the sputum viscid, pre- 
venting its slipping away. These attacks not only 
result from unseasonable administration of gruel, but 
are much more likely to occur if the patient has 
eaten or drunk something less suitable than gruel. 

XVIII. Now the measures necessary to help the 
administration of the pure juice are practically the 
same as those required by unstrained gruel; but 
when neither is given, but only drink, they are in 
some ways different. In general terms the rules to 
be observed are the following. 

XIX. Should the fever begin when the patient 
has recently taken food and the bowels have not 
been emptied, whether pain be present or not, 
refrain from giving gruel until he thinks that the 
food has descended to the lower part of the bowel. 
The drink to be employed, should there be any 
pain, is oxymel,! warm in winter and cold in 
summer, If there be great thirst, give hydromel 


1 A mixture of vinegar and honey, 


77 


10 


15 


10 


12 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ OZEQN 


ἢ, καὶ μελικρήτῳ καὶ ὕδατι. ἔπειτα, ἢν μὲν 
ἄχγημα ἐνῇ ἢ τῶν ἐπικινδύνων τί ἐμφαίνηται, 
διδόναι τὸ ῥύφημα μήτε πολὺ μήτε παχύ, μετὰ 
δὲ τὴν ἑβδόμην, ἢ ἢν ἰσχύῃ. ἢν δὲ μὴ ὑπεληλύθῃ 
ὁ παλαιότερος σῖτος νεοβρῶτι ἐόντι, ἢν μὲν ἰσχύη 
τε καὶ ἀκμάξῃ τῇ ἡλικίῃ, κλύσαι, ἢν δὲ ἀσθε- 
νέστερος ἢ, βαλάνῳ προσχρήσασθαι, ἢν μὴ 
αὐτόματα διεξίῃ καλῶς. 

ΧΧ, Καιρὸν δὲ τῆς δόσιος τοῦ ῥυφήματος 
τόνδε “μάλιστα φυλάσσεσθαι κατ᾽ ἀρχὰς καὶ διὰ 
παντὸς τοῦ νοσήματος" ὅταν μὲν οἱ πόδες ψυχροὶ 
ἔωσιν, ἐπισχεῖν χρὴ τοῦ ῥυφήματος τὴν δόσιν, 
μάλιστα δὲ καὶ τοῦ ποτοῦ ἀπέχεσθαι: ὅταν δὲ 
ἡ θέρμη καταβῇ ἐς τοὺς πόδας, τότε διδόναι" 
καὶ νομίξειν μέγα δύνασθαι τὸν καιρὸν τοῦτον 
ἐν πάσῃσι τῇσι νούσοισιν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐν 
τῆσιν ὀξείῃσιν, μάλιστα δ᾽ ἐν τῇσι μᾶλλον πυρε- 
τώδεσιν. καὶ ἐπικινδυνοτάτησιν." χρῆσθαι δὲ 
πρῶτον * μὲν χυλῷ, ἔπειτα δὲ πτισάνῃ, κατὰ τὰ 
τεκμήρια τὰ προγεγραμμένα ἀκριβέως θεωρέων. 

(7 L.) XXI. Ὀδύνην δὲ πλευροῦ, ἤν τε κατ᾽ 
ἀρχὰς γίνηται ἤν θ᾽ ὕστερον, θερμάσμασι μὲν 
πρῶτον οὐκ ἀπὸ τρόπου χρησάμενον πειρηθῆναι 
διαλῦσαι. θερμασμάτων δὲ κράτιστον μὲν ὕδωρ 
θερμὸν ἐν ἀσκῷ ἢ ἐν κύστει ἢ ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ 
ἢ ἐν ὀστρακίνῳ. προὑποτιθέναι δὲ "χρὴ μαλθακόν 
τι πρὸς τὴν πλευρὴν προσηνείης εἵνεκεν. ἀγαθὸν 
δὲ καὶ σπόγγος μαλθακὸς μέγας ἐξ ὕδατος θερμοῦ 
ἐκπεπιεσμένος προστίθεσθαι: περιστέγειν δὲ ἄνω 


1 MV have ἐπικινδυνοτάτῃσι. A omitskal ἐπικιν. altogether, 
Possibly the words are a gloss, 


78 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, χιχ.- χχι. 


and water. Later, should there be any pain or 
should any dangerous symptom appear, let the gruel 
given be neither much nor thick, and give it only 
after the seventh day, and if the strength be 
maintained. If the previous food which the patient 
has recently eaten should not have gone down, give 
an enema if the patient be strong and in the prime 
of life, but if he be too weak use a suppository, should 
the bowels be not well moved of their own accord. 
XX. This is the time for administering gruel that 
must be most carefully observed both at the 
beginning of the illness and throughout its course. 
When the feet are cold you must refrain from 
giving gruel, and especially from giving drinks; 
give the gruel when the heat descends to the feet. 
Consider this time of great importance in all diseases, 
particularly in acute diseases, and most of all in 
those where the fever is high and the danger very 
great. Use first the pure juice, then the gruel, 
keeping a sharp eye for the signs already described. 
XXI. When there is pain in the side, whether at 
the beginning or later, it is not amiss to try to 
dissipate it first by hot fomentations. The best 
fomentation is hot water in a skin, or bladder, or 
bronze or earthen vessel. Apply something soft to 
the side first to prevent discomfort. A good thing 
also to apply is a big, soft sponge dipped in hot 
water and squeezed out. You must, however, cover 
up the heat on the upper part,! for doing so will 


ΤΠ} e. on the part of the sponge not next to the skin. 

2 πρῶτον is my reading. MV have πρῶτον μάλιστα μὲν and 
A has μάλιστα μὲν only, μάλιστα is omitted by the Paris 
MS. 2276 (5). 


79 


10 


20 


10 


12 


ΠΕΡῚ ATAITHE OSEQN 


τὴν θάλψιν χρή. πλείω τε γὰρ χρόνον ἀρκέσει 
καὶ Tapapevel, Kal ἅμα ὡς μὴ ἡ ἀτμὶς πρὸς τὸ 
πνεῦμα τοῦ κάμνοντος φέρηται, ἣν ἄρα μὴ δοκῇ 
καὶ τοῦτο χρήσιμον πρός τι εἶναι" ἔστι γὰρ ὅτε 
δεῖ πρός τι. ἔτι δὲ καὶ κριθαὶ ἢ ἢ Spoor: ἐν ὄξει 
κεκρημένῳ σμικρῷ ὀξυτέρῳ ἢ ὡς ἂν πίοι τις 
διέντα καὶ ἀναζέσαντα ἐς μαρσίππια καταρ- 
ράψαντα προστιθέναι. καὶ πίτυρα τὸν αὐτὸν 
τρόπον. ξηραὶ δὲ πυρίαι, ἅλες, κέγχροι πεφρυ- 
γμένοι ἐν εἰρινέοισι μαρσιππίοισιν ἐπιτηδειότατοι" 
καὶ γὰρ κοῦφον καὶ προσηνὲς ὁ κέγχρος. 

XXII. Aves δὲ μάλθαξις ἡ τοιήδε καὶ Tas πρὸς 
κληῖδα περαινούσας ἀλγηδόνας" τομὴ μέντοι οὐχ 
ὁμοίως λύει ὀὃ ὕνην, ἢν μὴ πρὸς τὴν κληῖδα περαίνῃ 
ἡ ὀδύνη" ἣν δὲ μὴ λύηται πρὸς τὰ θερμάσματα 
ὁ πόνος, οὐ χρὴ πολὺν χρόνον. θερμαίνειν" καὶ γὰρ 
ξηραντικὸν τοῦ πνεύμονος τοῦτο καὶ ἐμπυητικόν' 
ἀλλ᾽ ἣν μὲν σημαίνῃ ἡ ὀδύνη ἐς κληῖδα ἢ ἐς 
βραχίονα βάρος ἢ ἢ περὶ μαζὸν ἢ ἢ ὑπὲρ τῶν φρενῶν, 
τάμνειν χρὴ τὴν ἐν τῷ ἀγκῶνι φλέβα τὴν ἔσω 
καὶ μὴ ὀκνεῖν συχνὸν ἀφαιρεῖν, ἔστ᾽ ἂν ἐρυθρό- 
τερον πολλῷ ῥυῇ ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ 
πελιδνόν" ἀμφότερα γὰρ γίνεται. 

XXIII. Ἣν δ᾽ ὑπὸ φρένας ἢ τὸ ἄλγημα, ἐς δὲ 
τὴν κληῖδα μὴ σημαίνῃ, μαλθάσσειν χρὴ τὴν 
κοιλίην ἢ μέλανι ἐλλεβόρῳ ἢ ἢ πεπλίῳ, μέλανι μὲν 
δαῦκος ἢ σέσελι ἢ κύμινον ἢ ἄνησον ἢ ἄλλο τι 
τῶν εὐωδέων μίσγοντα, πεπλίῳ δὲ ὀπὸν σιλφίου. 
ἀτὰρ καὶ μισγόμενα ἀλλήλοισιν ὁμοιότροπα ταῦτ᾽ 

1 JIelleborus niger. * Euphorbia peplus. 
3 Athamanta cretensis, 4 Laserpitiwn latitolium. 


80 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, χχι.-- ΧΧΠΠ. 


make it hold out and last for a longer time; besides, 
it will prevent the steam being carried towards 
the breath of the patient—unless indeed the 
patient’s breathing it be considered an advantage, 
as in fact it occasionally is. Barley too or vetches: 
soak in vinegar that is slightly stronger than 
could be drunk, boil, sew up in bags and then 
apply. Bran may be used in like manner. For 
dry fomentations, salt or toasted millet in woollen 
bags is most suitable; millet is also light and 
soothing. 

XXII. A soft fomentation like this relieves the 
pains too that extend to the collar-bone. Vene- 
section, however, does not relieve the pain so well 
unless it extends to the collar-bone. If the pain 
does not give way before the hot applications, do 
not continue them for long; continued heat dries 
the lungs and is apt to cause empyema. Should, 
however, the pain show signs of extending to the 
collar-bone, or should there be a weight in the 
fore-arm, or in the region of the breast, or above 
the diaphragm, you must open the inner vein at the 
elbow, and not hesitate to take away much blood 
until it flows much redder, or until it becomes livid 
instead of clear and red. Either of these changes 
may occur. 

XXIII. If the pain be under the diaphragm, and 
does not declare itself towards the collar-bone, 
soften the bowels with black hellebore! or peplium,? 
mixing with the black hellebore daucus,* seseli,* 
cumin, anise or some other fragrant herb, and with 
the peplium juice of silphium.® In fact the blending 


5 A sort of assafoetida, 


81 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


ἐστιν. ἄγει δὲ μέλας μὲν καλλίω καὶ κρισιμώτερα 
πεπλίον, πέπλιον δὲ μέλανος φυσέων καταρρηκτι- 
κώτερόν ἐστιν. ἄμφω δὲ ταῦτα ὀδύνην παύει" 
παύει δὲ καὶ ἄλλα συχνὰ τῶν ὑπηλάτων' κρά- 
trata δὲ ταῦτα ὧν ἐγὼ οἶδα ἐστίν: ἐπεὶ καὶ τὰ 
ἐν τοῖσι ῥυφήμασι διδόμενα ὑπήλατα ἀρήγει, 
ὅσα μὴ ἄγαν ἐστὶν ἀηδέα ἢ ἢ διὰ πικρότητα ὴ δι 
ἄλλην τινὰ ἀηδίην, ἢ ἢ διὰ πλῆθος ἢ διὰ χροιὴν ἢ 
ὑποψίην τινά. 

XXIV. Τῆς μέντοι πτισάνης, ὅταν πίῃ τὸ 
φάρμακον, ἐπιρρυφεῖν αὐτίκα χρὴ διδόναι μηδὲν 
ἔλασσον ἀξίως “λόγου ἢ ὅσον εἴθιστο" ἐπεὶ καὶ 
κατὰ λόγον ἐστὶ μεσηγὺ τῆς καθάρσιος μὴ διδόναι 
ῥυφεῖν" ὅταν δὲ λήξῃ ἡ κάθαρσις, τότε ἔλασσον 
ῥυφείτω ἢ ὅσον εἴθιστο. μετὰ δὲ ταῦτα ἀναγέτω 
ἐπὶ τὸ πλεῖον, ἢν ἥ τε ὀδύνη πεπαυμένη ἢ καὶ 


8 μηδὲν ἄλλο ἐναντιῶται. 


XXV. ὑτὸς δέ μοι λόγος ἐστίν, Ki χυλῷ 
δέῃ πτισάνης χρῆσθαι. φημὶ γὰρ ἄμεινον εἶναι 
αὐτίκα ἄρξασθαι ῥυφεῖν τὸ ἐπίπαν μᾶλλον ἢ 
προκενεαγγήσαντα ἄρξασθαι: τοῦ ῥυφήματος τρι- 
ταῖον ἢ τεταρταῖον ἢ πεμπταῖον. ἢ ἑκταῖον ἢ 
ἑβδομαῖον, 7 ἤν γε μὴ προκριθῇ ἡ νοῦσος ἐν τούτῳ 
τῷ χρόνῳ. αἱ δὲ προπαρασκευαὶ καὶ τούτοισι 
παραπλήσιοι ποιητέαι, ὁποῖαι εἴρηνται. 

(8 L.) XXVI. Περὶ μὲν οὖν ῥυφήματος προσ- 
άρσιος οὕτω γινώσκω. ἀτὰρ καὶ περὶ ποτοῦ, 
ὁποῖον ἄν τις μέλλῃ πίνειν, τῶν -“προσγραφῆησο- 
μένων ωὑτὸς λόγος τὸ ἐπίπαν ἐστίν. οἷδα δὲ 
τοὺς int povs | Ta ἐναντιώτατα ἢ ὡς δεῖ ποιέοντας" 
βούλονται γὰρ πάντες ὑπὸ τὰς ἀρχὰς τῶν νούσων 
προταριχεύσαντες τοὺς ἀνθρώπους ἢ δύο ἢ τρεῖς 


82 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxur.—xxv1, 


of these constituents gives a harmonious compound. 
Black hellebore causes evacuations that are better 
and more favourable to the crisis than does peplium; 
but peplium breaks flatulence better than black 
hellebore. Both, however, stop pain, as do also many 
other evacuants; but these are the best I know 
of, though evacuants given in the gruel help, if 
they are not too unpleasant owing to bitterness 
or other unpleasant taste, or owing to quantity, 
colour, or some quality that arouses the patient's 
suspicion. 

XXIV. Immediately after he has taken the purge, 
give the patient a quantity of gruel not appreciably 
less than usual, though it is reasonable to suspend 
giving it while the purge is acting. When the 
purging has ceased, give less gruel than usual, 
afterwards increasing it gradually, if the pain have 
ceased and nothing else indicate the contrary. 

XXV. I recommend the same rule if it be neces- 
sary to use the pure juice of barley. For I hold it 
to be better on the whole to begin giving it at once 
rather than to starve the patient and then to begin 
giving the gruel on the third, fourth, fifth, sixth or 
seventh day, should the disease not reach a crisis in 
the interval. In this case too the preparations to 
be made are similar to those I have described. 

XXVI. Such are my recommendations for the 
administration of gruel; and as to drink, whatever 
be the nature of that to be given, the directions that 
I shall set forth are in general the same. I am con- 
vinced that the practice of physicians is the exact 
opposite of what it should be ; for they all wish at 
the beginning of a disease to reduce the patient by 


83 


10 
1 


10 


ΠΕΡῚ AIAITHS OZEQN 


ἢ καὶ πλ είους ἡμέρας οὕτω προσφέρειν τὰ ῥυφή- 
ματα καὶ τὰ πόματα: καὶ ἴσως τι καὶ εἰκὸς δοκεῖ 
αὐτοῖσι εἶναι μεγάλης μεταβολῆς γινομένης τῷ 
σώματι μέγα τι κάρτα καὶ ἀντιμεταβάλλειν. 

XXVIII. Τὸ δὲ μεταβάλλειν μὲν εὖ ἔχει μὴ 
ὀλίγον: ὀρθῶς μέντοι ποιητέη καὶ βεβαίως ἡ 
μεταβολὴ καὶ ἔκ γε τῆς μεταβολῆς ἡ πρόσαρσις 
τῶν γευμάτων. ἔτι μᾶλλον. μάλιστα μὲν οὖν ἂν 
βλάπτοιντο, εἰ μὴ ὀρθῶς μεταβάλλοιεν, οἱ οὔλῃσι 
τῇσι πτισάνῃσι χρεώμενοι: βλάπτοιντο δ᾽ ἂν καὶ 
οἱ μούνῳ τῷ ποτῷ χρεώμενοι, ea i δ᾽ ἂν 
καὶ οἱ μούνῳ τῷ 'χυλῷ χρεώμενοι,3 ἥκιστα δ᾽ ἂν 
οὗτοι. 

(9 1.) XXVIII. Χρὴ δὲ καὶ τὰ μαθήματα 
ποιεῖσθαι ἐν τῇ διαίτῃ τῶν ἀνθρώπων ἔτι ὑγιαι- 
νόντων, οἷα συμφέροι. εἰ γὰρ δὴ τοῖσί γε 
ὑγιαίνουσι φαίνεται διαφέροντα μεγάλα τὰ τοῖα 
ἢ τοῖα διαιτήματα καὶ ἐν ἄλλῳ τινὶ καὶ ἐν τῇσι 
μεταβολῇσι, πῶς οὐχὶ καὶ ἐν τῇσι νούσοισι 
διαφέρει μέγα καὶ τούτων ἐν τῆσιν ὀξυτάτῃσι 
μέγιστα ; ; ἀλλὰ μὴν εὐκαταμάθητόν γέ ἐστιν, ὅτι 
φαύλη δίαιτα βρώσιος καὶ πόσιος αὐτὴ ἑωυτῇ 
ἐμφερὴς αἰεὶ ἀσφαλεστέρη ἐστὶν τὸ ἐπίπαν ἐς 
ὑγιείην, ἢ εἴ τις ἐξαπίνης μέγα μεταβάλλοι ἐς 
ἄλλα. ἐπεὶ καὶ τοῖσι δὶς σιτεομένοισι τῆς ἡμέρης 
καὶ τοῖσι μονοσιτέουσιν αἱ ἐξαπιναῖοι μεταβολαὶ 
βλάβας καὶ ἀρρωστίην παρέχουσιν. καὶ τοὺς 


1 MV read γενομένης. 

2 A omits the second clause (βλάπτοιντο. . . χρεώμενοι). 

3 συμφέροι A: συμφέρει other MSS. I have kept the 
reading of A, as the ‘‘vague” optative without ἂν is 
common in the Corpus, See Vol. L, p. 59 (footnote), 


34 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxvi.-xxvin. 


starvation for two, three, or even more days before 
administering gruel and drink. Perhaps they consider 
it natural, when a violent change is taking place} 
in the body, to counteract it by another violent 
change. 

XXVITI. Now to bring about a change is no small 
gain, but the change must be carried out correctly 
and surely, a remark which applies even more to the 
administration of food after the change. Now those 
will be most harmed, should the change not be 
correct, who take unstrained gruel, Those too will 
be harmed who take drink only, as well as those 
who take the juice of barley only, but the last 
least of all. 

XXVIII. A physician’s studies should include a 
consideration of what is beneficial in ἃ patient’s 
regimen while he is yet in health. For surely, if 
men in health find that one regimen produces very 
different results from another, especially when the 
regimen is changed, in disease too there will be 
great differences, and the greatest in acute diseases. 
But it is easily discovered that a simple? diet of 
food and drink, if it be persevered in without a 
break, is on the whole safer for health than a sudden, 
violent change. For example, sudden changes cause 
harm and weakness, both to those who take one, and 
to those who take two full meals a day. Those too 
who are not in the habit of lunching, if they have 
taken lunch, immediately become feeble, heavy in all 


1 Or, reading γενομένης, ‘‘ has taken place.” 

2 So apparently is the meaning of φαῦλος here; Galen 
comments on its meaning. See 6. 9. xv. 341. But it may be 
“bad,” ‘‘ poor.” 


85 


20 
21 


10 


12 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


μέν γε μὴ μεμαθηκότας a ἀριστᾶν, ἢν ἀριστήσωσιν, 
εὐθέως a ἀρρώστους ποιεῖ καὶ βαρέας ὅλον τὸ σῶμα 
καὶ ἀσθενέας καὶ ὀκνηρούς" ἢν δὲ καὶ ἐπιδειπνή- 
σωσιν, ὀξυρεγμιώδεας. ἐνίοισι δ᾽ ἂν καὶ σπατίλη 
γένοιτο, ὅτε παρὰ τὸ ἔθος ἠχθοφόρηκεν ἡ κοιλίη 
εἰθισμένη ἐπιξηραίνεσθαι καὶ μὴ δὶς διογκοῦσθαι 
μηδὲ δὶς ἕψειν τὰ σιτία. 

XXIX. ᾿Αρήγει οὖν τούτοισιν ἀνασηκῶσαι τὴν 
μεταβολήν' ἐγκοιμηθῆναι γὰρ χρή, ὥσπερ νύκτα 
ἄγοντα μετὰ τὸ δεῖπνον, τοῦ μὲν χειμῶνος ἀρ- 
pe yéws, τοῦ δὲ θέρεος alarm ews: ἣν δὲ καθεύδειν 
μὴ δύνηται, βραδεῖαν, συχνὴν ὁδὸν περιπλανη- 
θέντα, μὴ στασίμως, δειπνῆσαι μηδὲν ἢ ὀλίγα 
μηδὲ βλαβερά' ἔτι δὲ ἔλασσον πιεῖν καὶ μὴ 
ὑδαρές. ἔτι δὲ μᾶλλον ἂν πονήσειεν ὁ τοιοῦτος, 
εἰ τρὶς φάγοι τῆς ἡμέρης ἐς κόρον" ἔτι δὲ μᾶλλον, 
εἰ πλεονάκις" καίτοι γε πολλοί εἰσιν οἱ εὐφόρως 
φέρουσι, τρὶς σιτεόμενοι τῆς ἡμέρης ἐς πλῆθος, 
οἱ ἂν οὕτως ἐθισθῶσιν. 

ΧΧΧ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ οἱ μεμαθηκότες δὶς 
σιτεῖσθαι "τῆς ἡμέρης, ἢν μὴ ἀριστήσωσιν, ἀσθε- 
νέες καὶ ἄρρωστοί εἰσιν καὶ dethol ἐς πᾶν ἔργον 
καὶ καρδιαλγέες" “κρέμασθαι γὰρ αὐτοῖσι δοκεῖ 
τὰ σπλάγχνα, καὶ οὐρέουσι θερμὸν καὶ χλωρόν, 
καὶ ἡ ἄφοδος συγκαίεται. ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ τὸ 
στόμα πικραίνεται καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαίνονται 
καὶ οἱ κρόταφοι πάλλονται καὶ τὰ ἄκρα ΩΣ 
χεται,} καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι ἀνηριστηκότες 3 οὐ 


1 διαψύχονται MSS. : διαψύχεται Galen. 
A has πλεῖστοι of ἂν ἠριστηκότες, M πλεῖστοι τῶν ἀνηρισ- 
τηκότων οὐ δύνανται τὸ δεῖπνον, V πλεῖστοι τῶν ἀνηριστηκότων 
οὐ δύνανται κατεσθίειν τὸ δεῖπνον. I read (with Kihlewein) 


86 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxvut.-xxx. 


the body, weak and sluggish. Should they also dine, 
they suffer from acid eructations. Diarrhoea too may 
occur in some cases, because the digestive organs 
have been loaded, contrary to habit, when they are 
accustomed to a period of dryness, and not to be 
twice distended with food and to digest food twice. 

XXIX. It is beneficial, then, in these cases to 
counterbalance the change, Thus one should sleep 
off the meal,! as one passes the night after dinner,” 
avoiding cold in winter and heat in summer. If 
sleep be impossible, a slow, long walk should be 
taken, without stopping; then no dinner should be 
eaten, or at least only a little light food; still less 
should be drunk, and that not diluted. Such a man 
will suffer yet more if he eat three times a day to 
surfeit, and still more if he eat more often. Yet 
there are many who, if accustomed to it, can easily 
bear three full meals a day. 

XXX. But, indeed, those too who have the habit 
of taking two meals a day, should they omit lunch, 
find themselves weak, feeble, averse to all exertion, 
and the victims of heart-burn. Their bowels seem 
to hang, the urine is hot and yellow, and the stools 
are parched. In some cases the mouth is bitter, 
the eyes are hollow, the temples throb, and the 
extremities are chilled ; most men who have missed 


1 Such I take to be the force of the preposition in 
ἐγκοιμηθῆναι. 

2 Galen says that we must either change τὸ δεῖπνον to τὸν 
ἄριστον, or understand μετὰ τὸν ἄριστον after χρή. The latter 
suggestion is the simpler. The text of Galen appears to be 
corrupt, but the drift of the passage is clear. 


ἀνηριστηκότες from A, and omit the οἱ of A as a repetition 
of the preceding syllable. Kiihlewein puts ἀνηριστηκότες 
after κατεσθίειν. 

87 


ΠΈΡΙ. ΔΙΑΙΤΉΣ ΟΞΕΩΝ 


ι0 δύνανται κατεσθίειν τὸ δεῖπνον, δειπνήσαντες δὲ 
βαρύνουσι τὴν κοιλίην καὶ δυσκοιτέουσι πολὺ 
12 μᾶλλον ἢ εἰ προηριστήκεσαν. 

ΧΧΧΙ. Ὁπότε οὖν ταῦτα τοιαῦτα γίνεται 
τοῖσιν ὑγιαίνουσιν εἵνεκεν ἡμίσεος ἡμέρης διαίτης 
μεταβολῆς, παρὰ τὸ ἔθος οὔτε προσθεῖναι λυσι- 

4 τελεῖν φαίνεται οὔτε ἀφελεῖν. 

XXXII. Εἰ τοίνυν οὗτος ὁ παρὰ τὸ ἔθος μο- 
νοσιτήσας ὅλην τὴν ἡμέρην κενεαγγήσας δει- 
πνήσειεν ὁπόσον εἴθιστο, εἰκὸς αὐτόν, εἰ τότε 
ἀνάριστος ἐὼν ἐπόνει καὶ ἠρρώστει, δειπνήσας 
δὲ τότε βαρὺς ἦν, πολὺ μᾶλλον βαρύνεσθαι" εἰ 
δέ γε ἔτι πλείω χρόνον κενεαγγήσας ἐξαπίνης 

7 μεταδειπνήσειεν, ἔτι μᾶλλον βαρυνεῖται." 

ΧΧΧΠΙ. Τὸν οὖν παρὰ τὸ ἔθος κενεαγγήσαντα 
συμφέρει ταύτην τὴν ἡμέρην ἀντισηκῶσαι ὧδε' 
ἀρριγέως καὶ ἀθαλπέως καὶ ἀταλαιπώρως---ταῦτα 
γὰρ πάντα βαρέως ἂν ἐνέγκαι---τὸ δὲ δεῖπνον 


1 In this chapter there are two noticeable variants. MV 
omit τὴν after ὕλην, and A for εἰ τότε ἀνάριστος reads εἰ ὅτε 
ἀνάριστος. Littré, however, building on Galen’s comment 
(ὃ λέγει τοιοῦτον ἐστίν: εἰ ὁ παρὰ τὸ ἔθος ἀναρίστητος μείνας, 
εἶτα δειπνήσας τῶν εἰθισμένων ἐλάττω, τῆς νυκτὸς ἐβαρύνθη, πολὺ 
μειζόνως βαρυνθήσεται ὁ πλείω ἢ ὅσα εἴθιστο δειπνήσαΞ) reads as 
follows: εἰ τοίνυν οὗτος . . . ὕλην ἡμέρην κενεαγγήσας, δει- 
πνήσειεν ὁκόσον εἴθιστο, δειπνήσας δέ, τότε βαρὺς ἦν, εἰκὸς αὐτόν, 
εἰ, ὅτι ἀνάριστος ἐὼν ἐπόνεε καὶ ἠῤῥώστει, δειπνήσειε πλείω ἢ 
ὁκόσον εἴθιστο, πουλὺ μᾶλλον βαρύνεσθαι. 

1 There is a remarkable likeness between Chapters 
XXVITI-XXX and Ancient Medicine, Chapters X-XII. The 
similarity is verbal, and can hardly be due to chance. Littré 
thinks the likeness proves that the author of Ancient Medicine 
was Hippocrates. I confess that I feel the force of his 
argument more now than I did when I was translating 


838 

REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxx.-xxxm. 


lunch cannot eat their dinner; and if they do dine 
their bowels are heavy, and they sleep much worse 
than if they had previously taken lunch. 

XXXI. Since then men in health suffer in this 
way through a change in regimen for half a day, it 
is plainly beneficial neither to increase nor yet to 
decrease what is customary. 

XXXII. If then this man, who contrary to custom 
took only one meal, should fast strictly the whole 
day and then eat his usual quantity of dinner, it is 
likely that—since on the other occasion he suffered 
from pain and weakness after taking no lunch, and 
was heavy after dinner—he will feel much heavier. 
And if he keep a strict fast for a still Jonger period, 
and then suddenly eat a dinner, he will feel heavier 
still.2 

XXXIII. He therefore who has fasted strictly 
contrary to his custom is benefited if he compensate 
for the day of starvation in the following manner, 
He should avoid cold, heat and fatigue—all of which 
will distress him—and his dinner should be consider- 

Ancient Medicine, but one treatise may contain a passage 
appearing in another without the author of the two being 
the same. One may be copying the other, or both may be 
copying a third. The truth probably is that the writer of 
Regimen in Acute Diseases imitated Ancient Medicine. 

2 In this chapter I follow Kiihlewein, but with no con- 
fidence. Our MS. tradition seems to make the severity of 
the change depend upon the length of the fast (ἡμίσεος 
ἡμέρης, ὕλην τὴν ἡμέρην, ἔτι πλείω χρόνον). Furthermore, the 
grammatical confusion of Ch. XXXII, with its strange τότε 
before βαρύς, suggests corruption. Galen's comment points 
to a text now lost, although ὁπόσον εἴθιστο is a part of it, in 
which the severity of the change was made to depend upon 
the quantity of food taken. It is easy to suggest possible 
restorations, but none are likely. 


89 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤΗῊΣ ΟΞΕΩΝ 


συχνῷ ἔλασσον ποιήσασθαι ἢ ὅσον εἴθιστο καὶ 
μὴ ξηρόν, ἀλλὰ τοῦ πλαδαρωτέρου τρόπου" καὶ 
πιεῖν μὴ ὑδαρὲς μηδὲ ἔλασσον ἢ κατὰ λόγον τοῦ 
βρώματος: καὶ τῇ ὑστεραίη ὀλίγα ἀριστῆσαι, ὡς 
ἐκ προσαγωγῆς ἀφίκηται ἐς τὸ ἔθος. 

XXXIV. Αὐτοὶ μέντοι σφέων αὐτῶν δυσφορώ- 
τερον δὴ τὰ τοιαῦτα φέρουσιν οἱ πικρόχολοι τὰ 
ἄνω: τὴν δέ γε ἀσιτίην τὴν παρὰ τὸ ἔθος οἱ 
φλεγματίαι τὰ ἄνω εὐφορώτερον τὸ ἐπίπαν, ὥστε 
καὶ τὴν μονοσιτίην τὴν παρὰ τὸ ἔθος εὐφορώτερον 
ἂν οὗτοι ἐνέγκαιεν. 

XXXV. ‘Ixavov μὲν οὖν καὶ τοῦτο σημεῖον, ὅτι 
αἱ μέγισται μεταβολαὶ τῶν περὶ τὰς φύσιας 
ἡμέων καὶ τὰς ἕξιας συμβαινόντων μάλιστα 
νοσοποιέουσιν. οὐ δὴ οἷόν τε παρὰ καιρὸν οὔτε 
σφοδρὰς τὰς κενεαγγίας ποιεῖν οὔτε ἀκμαζόντων 
τῶν νοσημάτων καὶ ἐν φλεγμασίῃ ἐόντων προσ- 
φέρειν οὔτε ἐξαπίνης οἷόν τε ὅλῳ τῷ πρήγματι 
μεταβάλλειν οὔτε ἐπὶ τὰ οὔτε ἐπὶ τά. 

(10L.) XXXVI. Πολλὰ δ᾽ ἄν τις ἠδελφισμένα 
τούτοισι τῶν ἐς κοιλίην καὶ ἄλλα εἴποι, ὡς 
εὐφόρως μὲν φέρουσι τὰ βρώματα, ἃ εἰθίδαται, 
ἢν καὶ μὴ ἀγαθὰ 7 φύσει" ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ 
ποτά": δυσφόρως δὲ φέρουσι τὰ βρώματα, ἃ ἃ μὴ 

εἰθίδαται, κἣν μὴ κακὰ ἢ: ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ 
ποτά. 

XXXVII. Καὶ ὅσα μὲν κρεηφαγίη πολλὴ παρὰ 
τὸ ἔθος βρωθεῖσα ποιεῖ ἢ σκόροδα ἢ σίλφιον ἢ 
ὀπὸς ἢ καυλὸς ἢ ἄλλα ὃ ὅσα τοιουτότροπα μεγάλας 
δυνάμιας ἰδίας ἔχοντα, ἧσσον ἄν TLS θαυμάσειεν, 
εἰ τὰ τοιαῦτα πόνους ἐμποιεῖ ἐν τῇσι κοιλίῃσι 
μᾶλλον ἄλλων: ἀλλὰ εἰ δὴ καταμάθοι, ὅσον μᾶζα 
go 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxxi.—xxxvul. 


ably less than usual, not dry but of rather a liquid 
character. His drink must not be watery nor out 
of proportion to the quantity of the food. On the 
next day he should take a light lunch, and so by 
degrees return to his usual practice. 

XXXIV. The people who bear these changes 
with more than usual distress are those who are 
bilious in the upper digestive tract. Those who 
bear unaccustomed fasting better are generally the 
phlegmatic in the upper tract, so that these will 
also bear better the unaccustomed taking of one 
meal only. 

XXXV. Now this too is adequate proof that the 
chief causes of diseases are the most violent changes 
in what concerns our constitutions and habits. There- 
fore it is not possible unseasonably to produce utter 
starvation, nor to give food while a disease is at its 
height and an inflammation remains, nor is it possible 
suddenly to make a complete change either in this 
direction or in that. 

XXXVI. There are many other things akin to 
these that one might say about the digestive organs, 
to show that people readily bear the food to which 
they are accustomed, even though it be not naturally 
good. It is the same also with drinks. Men with 
difficulty bear the food to which they are unaccus- 
tomed, even though it be not bad. It is the same 
also with drinks. 

XXXVII. If it were a question of eating much 
meat contrary to custom, or garlic, or silphium, juice 
or stalk, or anything else of the same kind possessing 
powerful qualities of its own, one would be less 
surprised at its producing more pains in the bowels 
than do other things. But it is surprising to learn 


gI 


10 


20 


28 


ΠΕΡῚ AIAITHE OZEQN 


v \ Μ Ν fal \ f / 
ὄχλον καὶ ὄγκον καὶ φῦσαν καὶ στρόφον κοιλίῃ 
παρέχει παρὰ τὸ ἔθος βρωθεῖσα τῷ ἀρτοφαγεῖν 
εἰθισ μένῳ ἢ οἷον ἄρτος βάρος καὶ στάσιν κοιλίης 
τῷ μαζοφαγεῖν εἰθισμένῳ ἢ αὐτός γε ὁ ἄρτος 
Ν Ν “ ΄ / \ > 
θερμὸς βρωθεὶς οἵην δίψαν παρέχει καὶ ἐξαπι- 
ναίην πληθώρην διὰ τὸ ξηραντικόν τε καὶ βραδύ- 
πορον, καὶ οἱ ἄγαν καθαροί τε καὶ συγκομιστοὶ 
\ » , 
παρὰ τὸ ἔθος βρωθέντες οἷα διαφέροντα ἀλλήλων 
ποιεῦσι καὶ μᾶζά γε ξηρὴ παρὰ τὸ ἔθος ἢ ὑγρὴ ἢ 
/ ,ὕ a 
γλίσχρη, καὶ Ta ἄλφιτα οἷόν τι ποιεῖ τὰ ποταίνια 
τοῖσι μὴ εἰωθόσι καὶ τὰ ἑτεροῖα τοῖσι τὰ ποταίνια 
εἰωθόσι: καὶ οἰνοποσίη καὶ ὑδροποσίη παρὰ τὸ 
yy τ / / οἱ / A 3 / 
ἔθος és θάτερα μεταβληθέντα ἐξαπίνης Kal ὑδαρής 
τε οἶνος καὶ ἄκρητος παρὰ τὸ ἔθος ἐξαπίνης 
’ὔ . a , 
ποθείς-. ὁ μὲν γὰρ πλάδον τε ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ 
an A « ΄ 
ἐμποιήσει καὶ φῦσαν ἐν τῇ κάτω, ὁ δὲ παλμὸν 
τε φλεβῶν καὶ καρηβαρίην καὶ δίψαν---καὶ λευκός 
\ I \ Ν ” / 1 > 
τε καὶ μέλας Tapa TO ἔθος μεταβάλλουσιν," εἰ 
καὶ ἄμφω οἰνώδεες εἶεν, ὅμως πολλὰ ἂν ἑτεροι- 
ώσειαν κατὰ τὸ σῶμα' ὡς δὴ γλυκύν τε καὶ 
οἰνώδεα ἧσσον ἄν τις φαίη θαυμαστὸν εἶναι μὴ 
Ν ΄, 
τωὐτὸ δύνασθαι ἐξαπίνης μεταβληθέντα. 
(11 1.) Τιμωρητέον μὲν δὴ τοιόνδε Te μέρος τῷ 
- / λό “ ς B Xr; n ὃ / Ζ 
ἐναντίῳ λόγῳ: ὅτ εταβολὴ τῆς διαίτης τού- 
eh i ἐς ΞΘ τῇ ΠΣ ΟΥΟΟΙΝ 
τοισιν ἐγένετο οὐ μεταβάλλοντος τοῦ σωματος 
φ lal 4 
οὔτ᾽ ἐπὶ τὴν ῥώμην, ὥστε προσθέσθαι δεῖν σιτία, 
ΜῈ 8, ο - 
οὔτ᾽ ἐπὶ τὴν ἀρρωστίην, ὥστ᾽ ἀφαιρεθῆναι. 
΄ ΄ \ \ 
XXXVIII. Προστεκμαρτέα δὴ καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ 
ὁ τρόπος τοῦ νοσήματος ἑκάστου καὶ τῆς φύσιος 
1 μεταβάλλουσι A (A? adding -v): μεταβάλλοντι MV: 


μεταβληθείς Kiihlewein. I retain the reading of A, taking 
it to be a dative of disadvantage. 


92 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxxvu.—xxxvit. 


the trouble, distension, flatulence and tormina pro- 
duced in the digestive organs by barley-cake eaten 
by one used to eating bread, or the heaviness and 
stagnation in digestive organs caused by bread 
eaten by one accustomed to eat barley-cake, or the 
thirst and sudden fulness produced by bread itself, 
when eaten hot, because ofits drying and indigestible 
qualities; and the different effects caused by over-fine 
and over-coarse bread when partaken of contrary to 
custom; and by barley-cake unusually dry, or moist, 
or viscid; the effect of new barley-bread on those 
not used to it, and of old on those accustomed to 
new. Again, the drinking of wine or the drinking 
of water, when one habit is suddenly changed to 
the other, diluted wine or neat wine drunk with a 
sudden break of habit; the former produces water- 
brash in the upper bowels and flatulence in the 
lower, while the second causes throbbing of the 
veins, heaviness of the head, and thirst. Again, an 
exchange of white and dark wine, although both are 
vinous, if contrary to habit will cause many aitera- 
tions in the body. So that one should express less 
surprise that the sudden exchange of a sweet wine 
for a vinous, and of a vinous for a sweet, should have 
the same effect. 

Let me now say what may be said in favour of 
the opposite reasoning; in these cases the change 
of regimen took place without any change in the 
body, either towards strength, so as to render 
necessary an increase of food, or towards weakness, 
so as to require a diminution of it. 

XXXVIII. Account too must certainly be taken 
of the strength and character of each illness, ef the 


93 
VOL. 11 r 


10 


20 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


τοῦ! ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἔθεος τῆς διαίτης τοῦ 
κάμνοντος, οὐ μοῦνον σιτίων, ἀλλὰ καὶ ποτῶν. 
πολλῷ δ᾽ ἧσσον ἐπὶ τὴν πρόσθεσιν ἰτέον: ἐπεί 
γε τὴν ἀφαίρεσιν ὅλως ἀφελεῖν πολλαχοῦ λυσι- 
τελεῖ, ὅπου διαρκεῖν μέλλει ὁ κάμνων, μέχρι ἂν 
τῆς νούσου ἡ ἀκμὴ πεπανθῇ. ἐν ὁποίοισι δὲ τὸ 
τοιόνδε ποιητέον, γεγράψεται. 

XXXIX. Πολλὰ δ᾽ ἄν τις καὶ ἄλλα ἠδελφι- 
σμένα τοῖς εἰρημένοισι γράφοι" τόδε γε μὴν 
κρέσσον μαρτύριον" οὐ γὰρ ἠδελφισμένον μοῦνόν 
ἐστι τῷ πρήγματι, περὶ οὗ μου ὁ πλεῖστος "λόγος 
εἴρηται, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρῆγμα ἐπικαιρότατόν 
ἐστιν διδακτήριον" οἱ γὰρ, ἀρχόμενοι τῶν ὀξέων 
νοσημάτων ἔστιν ὅτε οἱ μὲν σιτία -ἔφαγον αὐθη- 
μερὸν ἠργμένοι ἤδη, οἱ δὲ καὶ τῇ ὑστεραίῃ, οἱ δὲ 
καὶ ἐρρύφεον τὸ προστυχόν, οἱ δὲ καὶ κυκεῶνα 
ἔπιον. ἅπαντα δὲ ταῦτα κακίω μέν ἐστιν, ἢ εἰ 
ἑτεροίως διαιτηθείη: πολλῷ μέντοι ἐλάσσω βλά- 
βην φέρει ἐν τούτῳ τῷ “Χρόνῳ ἁμαρτηθέντα, ἢ ἢ εἰ 
τὰς μὲν πρώτας δύο ἡ ἡμέρας ἢ τρεῖς κενεαγγήσειε 
τελέως, τεταρταῖος δὲ ἐὼν τοιάδε διαιτηθείη ἢ 
πεμπταῖος: ἔτι μέντοι κάκιον, εἰ ταύτας πάσας 
τὰς ἡμέρας προκενεαγγήσας ἐν τῇσιν ὕστερον 
ἡμέρῃσιν οὕτω διαιτηθείη, πρὶν ἢ πέπειρον τὴν 
νοῦσον γενέσθαι" οὕτω μὲν γὰρ θάνατον φέρει 
φανερῶς τοῖς μὰν αν εἰ μὴ πάμπαν ἡ νοῦσος 
εὐήθης εἴη. δὲ κατ᾽ ἀρχὰς ἁμαρτάδες οὐχ 
ὁμοίως cence ἀνήκεστοι, ἀλλὰ πολλῷ εὐακε- 


1 After τοῦ the MSS. have τε. It is omitted by Littré 
after Galen. 


94 


REGIMEN IN ACUTE DJSEASES, xxxvu.—xxxix, 


constitution of the individual, and of the habitual 
regimen of the patient, of his drink as well as of his 
food. Much the greater caution should be shown 
in increasing the quantities, since it is often beneficial 
to enforce total abstinence until the disease reaches 
its height and coction has taken place, should the 
patient be likely to hold out. The circumstances in 
which such a course ought to be adopted I shall 
state later. 

XXXIX. There are many other remarks, closely 
related to what has been already said, that might 
be made; the following, however, is a stronger piece 
of evidence, for it is not merely closely related to 
the matter which I have mostly been discussing, but 
it is the matter itself, and so its teaching is of the 
first importance. Cases have occurred where patients 
at the beginning of acute diseases have eaten solid 
food on the very first day when the onset has already 
taken place, others on the next day; others again 
have taken the first gruel that came to hand, while 
some have even drunk cyceon.! Another regimen, 
no doubt, would have been an improvement on any 
of these courses; yet mistakes at this time cause 
much less harm than if the patient had completely 
starved for the first two or three days, and then 
adopted this regimen on the fourth or fifth. [Ὁ 
would be still worse, however, if he were first to 
starve for all these days and then to adopt such a 
regimen in the following days, before the disease 
became concocted. The consequence is plainly death 
in most cases, unless the disease be very mild indeed. 
But mistakes at the beginning are not so irremediable, 


1 A mixed food, usually containing cheese, honey and 
wine. 


95 


25 


10 
{1 


10 
1] 


ΠΕΡῚ AIAITHS OZEQN 


στότεραι. τοῦτο οὖν ,ἡγεῦμαι μέγιστον διδακτή- 
ριον, ὅτι οὐ στερητέαι αἱ πρῶται ἡμέραι τοῦ 
ῥυφή ἤματος ἢ τοίου ἢ τοίου τοῖσι μέλλουσιν ὀλίγον 
ὕστερον ῥυφήμασιν ἢ σιτίοισι χρῆσθαι. 

XL. Πυθμενόθεν μὲν οὖν οὐκ ἴσασιν οὔθ᾽ οἱ 
τῆσι κριθώδεσι πτισάνησι χρεώμενοι, ὅτι αὐτῇσι 
κακοῦνται, ὅταν ῥυφεῖν ἄρξωνται, ἢν προκενε. 
αγγήσωσιν δύο ἢ ἢ τρεῖς ἡμέρας ἢ πλείους, οὔτ᾽ αὖ 
οἱ τῷ χυλῷ χρεώμενοι γινώσκουσιν ὅτι τοιούτοισι 
βλάπτονται ῥυφέοντες, ὅταν μὴ ὀρθῶς ἄρξωνται 
τοῦ ῥυφήματος. τόδε. γε μὴν καὶ φυλάσσουσι 
καὶ γινώσκουσιν, ὅτι μεγάλην τὴν βλάβην φέρει, 
ἤν, πρὶν πέπειρον τὴν νοῦσον γενέσθαι, κριθώδεα 
πτισάνην ῥυφῇ ὁ κάμνων, εἰθισμένος χυλῷ 
χρῆσθαι. 

XLI. Πάντα οὖν ταῦτα μεγάλα μαρτύρια, ὅτι 
οὐκ ὀρθῶς ἄγουσιν ἐς τὰ διαιτήματα οἱ ἰητροὶ 
τοὺς κάμνοντας" ἀλλ᾽ ἐν Hal τε νούσοισιν οὐ χρὴ 
κενεαγγεῖν τοὺς μέλλοντας ῥυφήμασι διαιτᾶσθαι, 
κενεαγγέουσιν, ἐν ἧσί τε οὐ χρὴ “μεταβάλλειν ἐ εκ 
κενεαγγίης ἐς ῥυφήματα, ἐν ταύτῃσι μεταβάλ- 
λουσι. καὶ ws ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπαρτὶ" ἐν τούτοισι 
τοῖσι καιροῖσι μεταβάλλουσιν ἐς τὰ ῥυφήματα 
ἐκ τῆς κενεαγγίης, ἐν οἷσι πολλάκις ἀρήγει ἐκ 
τῶν ῥυφημάτων πλησιάζειν τῇ κενεαγγίῃ, ἢν οὕτω 
τύχῃ παροξυνομένη ἡ νοῦσος. 


1 ἀπαρτὶ is the reading of Littré, found in Galen and also 
in Β΄. A has ἁμαρτάνει, ἍΜ and V have é ἁμαρτάνουσιν, followed 
by ὁτὲ δ᾽ in A and by ἐνίοτε in M and V.. A? changed ὁ ἁμαρτάνει 
to ἁμαρταίνει, and Littré thinks that ἀπαρτὶ ἐν became 
auaprnvn and ἅμαρταινει, Which was corrected to ἁμαρτάνει 
and ἁμαρτάνουσι. 


96 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xxxix.—xu1, 


but are much more easy to counteract. This fact, 
then, I consider to be very strong testimony that 
during the first days there should not be abstinence 
from gruel of one kind or another, if the patient is 
going ‘to be given gruel or solid food a little later on. 

XL. So there is radical ignorance among both 
those who use unstrained eruel and those who use 
only the juice; the former “do not. know that injury 
is done if a fast of two, three, or more days precede 
the commencement of taking gruel, the latter do 
not know that harm.comes from taking their gruel 
when the commencement is not correctly made.} 
They do know, however, and regulate the treatment 
accordingly, that great injury is done if a patient, 
used to taking barley- water, take unstrained gruel 
before the disease is eoneocted: 

XLI. All these things are strong testimony that 
physicians do not correctly guide their patients in 
the matter of regimen. They make them fast when 
the disease is one where fasting before taking gruel 
is wrong, and» they change from fasting to. gruel 
when the disease is one Sher such a “change is 
wrong. And generally they make the change from 
fasting to gruel exactly at those times at which 
often it is profitable to exchange gruel for what is 
virtually fasting, should for instance an exacerbation 
of the disease occur during a gruel diet. 


+ There is some confusion in this sentence owing to the 
grammatical subject being uncertain. What is the subject 
of ἴσασιν, the physicians or the patients? The sense requires 
the former, but χρεώμενοι, βλάπτονται and other words point 
to the latter. Perhaps the explanation is that the true subject 
is an indefinite ‘‘they,” a blank cheque to be filled up by 
“‘physicians” in some cases and by ‘‘ patients” in others. 


97 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


XLII. ’Eviote δὲ καὶ ὠμὰ ἐπισπῶνται ἀπὸ τῆς 
κεφαλῆς καὶ τοῦ περὶ θώρηκα τόπου χολώδεα" 
ἀγρυπνίαι τε συνεμπίπτουσιν αὐτοῖσι, δι᾿ ἃς οὐ 
πέσσεται ἡ νοῦσος, περίλυποι δὲ καὶ πικροὶ 
γίνονται καὶ παραφρονέουσι, καὶ μαρμαρυγώδεά 
σφεων τὰ ὄμματα καὶ αἱ ἀκοαὶ ἤχου μεσταὶ καὶ 
τὰ ἀκρωτήρια κατεψυγμένα καὶ οὖρα ἄπεπτα 
καὶ πτύσματα λεπτὰ καὶ ἁλυκὰ καὶ κεχρωσμένα 
ἀκρήτῳ χρώματι σμικρὰ καὶ ἱδρῶτες περὶ τράχη- 

Ι0 λον καὶ διαπορήματα καὶ πνεῦμα προσπταῖον ἐν 
τῇ ἄνω φορῇ πυκνὸν ἢ μέγα λίην, ὀφρύες δεινώσιος 
μετέχουσαι, λειποψυχώδεα πονηρὰ καὶ τῶν ἱμα- 
τίων ἀπορρίψιες ἀπὸ τοῦ στήθεος καὶ χεῖρες 
τρομώδεες, ἐνίοτε δὲ καὶ χεῖλος τὸ κάτω σείεται. 
ταῦτα δ᾽ ἐν ἀρχῇσι παραφαινόμενα παραφροσύνης 
δηλωτικά ἐστι σφοδρῆς, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
θνήσκουσιν' οἱ δὲ διαφεύγοντες ἢ ἢ μετὰ ἀποστή- 
ματος ἢ αἵματος ῥύσιος ἐκ τῆς ῥινὸς ἢ πῦον παχὺ 

19 πτύσαντες διαφεύγουσιν, ἄλλως δὲ οὔ. 

XLUI. Οὐδὲ γὰρ τῶν τοιούτων ὁρῶ ἐμπείρους 
τοὺς ἰητρούς, ὡς χρὴ διαγινώσκειν τὰς ἀσθενείας 
ἐν τῇσι νούσοισιν, αἵ τε διὰ κενεαγγίην ἀσθε- 
νεῦνται, αἵ τε δι᾿ ἄλλον τινὰ ἐρεθισμόν, αἵ τε διὰ 
πόνον καὶ ὑπὸ ὀξύτητος τῆς νούσου, ὅσα τε ἡμέων 
ἡ φύσις καὶ ἡ ἕξις ἑκάστοισιν ἐκτεκνοῖ πάθεα καὶ 
εἴδεα παντοῖα" καίτοι σωτηρίην ἢ θάνατον φέρει 

8 γινωσκόμενα καὶ ἀγνοεύμενα τὰ τοιάδε. 

XLIYV. Μέξον μὲν γὰρ κακὸν ἐστιν, ἣν διὰ τὸν 

πόνον καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς νούσου ἀσθενέοντι 

1 «Unrelieved,” ‘‘ pure.” 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xin —xtiv. 


XLII. Sometimes such treatment draws crude 
matters from the head and bilious matters from the 
region of the chest. The patient is afflicted with 
sleeplessness, in consequence of which the disease 
is not concocted, and he becomes depressed, peevish 
and delirious; flashes of light come to the eyes; 
the earsare full of noise; the extremities are chilled ; 
urine is unconcocted ; sputa thin, salt, slightly tinged 
with an unmixed! colour; sweats about the neck; 
disquietude*; respiration, interrupted in the ascent 
of the breath, rapid or very deep; eye-brows dread- 
ful’; distressing faints; casting away of the clothes 
from the chest; trembling of the hands; in some 
cases there is also shaking of the lower lip. These 
symptoms, when manifesting themselves at the be- 
ginning, are indications of violent delirium, and 
usually the patient dies. Those who recover do so 
with an abscession, or a flow of blood from the nose, 
or by expectoration of thick pus; otherwise they 
do not recover at all. 

XLIII. Nor indeed do I see that physicians are 
experienced in the proper way to distinguish the 
kinds of weakness that occur in diseases, whether 
it be caused by starving, or by some other irritation, 
or by pain, or by the acuteness of the disease; the 
affections again, with their manifold forms, that our 
individual constitution and habit engender—and that 
though a knowledge of such things brings safety and 
ignorance brings death. 

XLIV. For example, it is one of the more serious 
blunders, when the patient is weak through the pain 


2 Restlessness ; the patient ‘‘does not know what to do 


with himself.” 
8 Probably ‘‘ frowning.” 


we) 


10 


17 


10 


ΠΕΡῚ AIAITHE OZEQN 


/ \ A ς΄ la a , 
προσαίρῃ Tis ποτὸν ἢ ῥύφημα πλέον ἢ σιτίον, 


7 \ / > r > \ Ν \ 
οἰόμενος διὰ κενεαγγίην ἀσθενεῖν. ἀεικὲς δὲ Kal 
a J 
διὰ κενεαγγίην ἀσθενέοντα μὴ γνῶναι Kal πιέζειν 
τῇ διαίτῃ: φέρει μὲν γάρ τινα κίνδυνον καὶ αὕτη 
ἡ ἁμαρτάς, πολλῷ δὲ ἥσσονα τῆς ἑτέρης" κατα- 
/ \ & a “ nr c ΄ A 
γελαστοτέρη δὲ πολλῷ αὕτη μᾶλλον ἡ ἁμαρτὰς 
τῆς ἑτέρης: εἰ γὰρ ἄλλος ἰητρὸς ἢ καὶ δημότης 
Ψ \ \ ΄ < , ΄ ‘ 
ἐσελθὼν καὶ γνούς τὰ συμβεβηκότα δοίη καὶ 
φαγεῖν καὶ πιεῖν, ἃ ὁ ἕτερος ἐκώλυεν, ἐπιδήλως 
/ ’ 7 Ν \ 42> / 
δοκέοι ὠφεληκέναι. τὰ δὲ τοιάδε μάλιστα 
καθυβρίζεται τῶν χειρωνακτέων ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων: δοκεῖ γὰρ αὐτοῖσιν ὁ ἐπεσελθὼν ἰητρὸς ἢ 
ἰδιώτης ὦ ὡσπερεὶ τεθνεῶτα a ἀναστῆσαι. γεγράψεται 
οὖν καὶ περὶ τούτων σημεῖα, οἷσι χρὴ ἕκαστα 
τούτων διαγινώσκειν. 

(12 L.) XLV. Παραπλήσια μέντοι τοῖσι κατὰ 
κοιλίην ἐστὶ καὶ ταῦτα" καὶ γὰρ ἢν ὅλον τὸ σῶμα 
ἀναπαύσηται πολὺ παρὰ τὸ ἔθος, οὐκ αὐτίκα 
” a τ \ \ \ , " 
ἔρρωται μᾶλλον: ἢν δὲ δὴ καὶ πλείω χρόνον 

7 > , 5» \ ’ v rn / 
διελινύσαν ἐξαπίνης ἐς τοὺς πόνους ἔλθῃ, φαῦλόν 
τι πρήξει ἐπιδήλως. οὕτω δὲ καὶ ἕν ἕκαστον τοῦ 
σώματος" καὶ γὰρ οἱ πόδες τοιόνδε τι πρήξειαν' 
καὶ τἄλλα ἄρθρα, μὴ εἰθισμένα πονεῖν, ἢν διὰ 

΄ a \ > 
χρόνου ἐξαπίνης ἐς τὸ πονεῖν ἔλθῃ: ταὐτὰ δ᾽ ἂν 
καὶ οἱ ὀδόντες καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ πάθοιεν, καὶ οὐδὲν 
8 τι ob? ἐπεὶ! καὶ κοίτη παρὰ τὸ ἔθος μαλθακὴ 


1 Gomperz here adds ἄν, which might easily fall out after 
πρήξειαν. The scribe of A has πρήξει. Gomperz is probably 
right, but the optative without ἂν is often found in the 
Hippocratic writings where we should expect the & to be 
added. 

2 οὐδὲν ὅ τι οὔ Cobet: οὐδὲν ὅτιαν Al (A? changes -αν to 
-ovv): οὐθὲν ὁτιοῦν MV. Littré reads πᾶν ὁτιοῦν (R’ has πάν). 
100 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xutv.—xtv. 


or the acuteness of the disease, to administer drink, 
or more gruel, or food, under the impression that the 
weakness is due to want of nourishment. It is a 
shame too not to recognise weakness that is due 
to such want, and to aggravate it by the regimen; 
for this mistake too carries with it some danger, 
though far less than the other mistake. It is, how- 
ever, much more likely to make the physician a 
laughing-stock ; for if another physician or a layman 
were to come in, and, recognising what had taken 
place, were to give to eat and drink things contrary 
to the doctor’s orders, he would show himself a 
manifest helper of the patient. It is especially such 
mistakes of practitioners that are regarded with 
contempt by the public!; for they think that the 
physician or layman who came in later raised up the 
patient as it were from the dead. So the symptoms 
in these cases also shall be described, whereby each 
kind can be discriminated. 

XLV. I will now give some facts that are analogous 
to those already given about the bowels. If the 
whole body have a long and unusual rest, it does 
not gain strength all at once; and should it have 
a yet longer period of idleness, and then suddenly 
undergo fatigue, it will manifestly fare somewhat 
badly. Similarly too with the several parts of the 
body; the feet, and the other limbs, will suffer in 
a like manner, if, when not accustomed to fatigue 
for a long time, they suddenly undergo it. The 
teeth too, the eyes, and everything else would fare 
in the same way. For even a bed that is soft, or 


1 Possibly ; ‘‘ by their patients.” 


10! 


14 


10 


18 


ΠΕΡῚ AIAITHE OZEQN 


πόνον ἐμποιεῖ καὶ σκληρὴ παρὰ τὸ ἔθος, καὶ 
ὑπαίθριος κοίτη! παρὰ τὸ ἔθος σκληρύνει τὸ 
σῶμα. 

XLVI. ᾿Ατὰρ τῶν τοιῶνδε πάντων ἀρκέσει 
παράδειγμά τι γράψαι" εἰ γάρ τις ἕλκος λαβὼν 
ἐν κνήμῃ μήτε λίην ἐπίκαιρον μήτε λίην εὔηθες, 
μήτε ἄγαν εὐελκὴς ἐὼν μήτε ἄγαν δυσελκής, 
αὐτίκα ἀρξάμενος ἐ ἐκ πρώτης κατακείμενος ἰητρεύ- 
οιτο καὶ “μηδαμῇ μετεωρίξζοι τὸ σκέλος, ἀφλέγ- 
μαντος μὲν ἂν εἴη οὗτος μᾶλλον καὶ ὑγιὴς πολλῷ 
θᾶσσον ἂν “γένοιτο, ἢ εἰ. περιπλανώμενος ἰητρεύ- 
Ouro" εἰ μέντοι πεμπταῖος ἢ ἑκταῖος ἐών, ἢ καὶ 
ἔτι ἀνωτέρω, ἀναστὰς ἐθέλοι προβαίνειν, μᾶλλον 
ἂν πονέοι τότε, ἢ εἰ αὐτίκα ἐξ ἀρχῆς πλανώμενος 
ἰητρεύοιτο' εἰ δὲ καὶ πολλὰ ταλαιπωρήσειεν 
ἐξαπίνης, πολλῷ ἂν μᾶλλον πονήσειεν, ἢ εἰ κείνως 
ἰητρευόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα ταλαιπωρήσειεν ἐν 
ταύτῃσιν τῇσιν ἡμέρῃσιν. διὰ τέλεος οὖν μαρτυρεῖ 
ταῦτα πάντα ἀλλήλοισιν, ὅτι πάντα ἐξαπίνης 
μέξον πολλῷ τοῦ μετρίου μεταβαλλόμενα καὶ 
ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ βλάπτει. 

XLVII. Πολλαπλασίη μὲν οὖν κατὰ κοιλίην 
ἡ βλάβη ἐ ἐστίν, ἢν ἐκ πολλῆς κενεαγγίης ἐξαπίνης 
πλέον τοῦ μετρίου προσαίρηται---καὶ κατὰ τὸ 
ἄλλο σῶμα, ἣν ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐξαίφνης ἐς 
πλείω πόνον ἔλθῃ, πολλῷ πλείω βλάψει---ἢ εἰ 
ἐκ πολλῆς ἐδωδῆς, ἐς κενεαγγίην μεταβάλλοι" δεῖ 
μέντοι καὶ τὸ σῶμα τούτοισιν ἐλινύειν: κἢν ἐκ 
πολλῆς ταλαιπωρίης ἐξαπίνης ἐς σχολήν τε καὶ 
ῥᾳθυμίην ἐμπέσῃ, δεῖ δὲ καὶ τούτοισι τὴν κοιλίην 


1 κοίτη : Gomperz would delete. 


102 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xuv.-xcvii. 


hard, contrary to what a man is used to, produces 
fatigue, and sleeping contrary to habit in the open 
air stiffens the body. 

XLVI. A single example of all these things will 
suffice. Take the case of a man on whose leg appears 
asore that is neither very serious nor very slight, and 
suppose he is neither a very good nor a very bad sub- 
ject. If from the very first day he undergo treatment 
while lying on his back and never raise his leg at all, 
he will suffer less from inflammation, and will recover 
much more quickly than if he walk about while being 
treated. If, however, on the fifth or sixth day, or 
later still, he were to get up and move about, he 
would then suffer more pain! than if he were to 
walk about under treatment from the very first. 
And if he should suddenly undertake many exer- 
tions, he would suffer much more pain! than it 
with the other treatment he undertook the same 
exertions on these days. So in all cases all the 
evidence concurs in proving that all sudden changes, 
that depart widely from the mean in either direc- 
tion, are injurious. 

XLVII. So the harm to the bowels, if the 
patient after long fasting suddenly take more than 
a moderate quantity—the body too in general, if 
after long rest it suddenly undergo an extra amount 
of fatigue, will receive far greater harm therefrom 
—is many times greater than that which results 
from a change from full diet to strict fasting. How- 
ever, the body also must rest in this case; and if 
after great exertion the body suddenly indulge in 
idleness and ease, the bowels in this case too must 


1 πόνος is ‘‘ pain” here, but ‘‘fatigue,” ‘‘ tired aches,” in 
the preceding chapter. 
103 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


10 ἐλινύειν ἐκ πλήθεος βρώμης: εἰ δὲ μή, πόνον ἐν 
τῷ σώματι ἐμποιήσει. καὶ βάρος ὅλου τοῦ 
12 σώματος. ; 
(18 L.) XLVI. ὋὉ οὖν πλεῖστός μοι λόγος 
γέγονεν περὶ τῆς «μεταβολῆς τῆς ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ 
TAS (ἱὲς πάντα μὲν οὖν εὔχρηστον ταῦτ᾽ εἰδέναι" 
ἀτὰρ καί, περὶ οὗ ὁ λόγος ἦν, ὅτι ἐν τῇσιν ὀξείῃσι 
νούσοισιν ἐς τὰ ῥυφήματα μεταβάλλουσιν ἐκ τῆς 
κενεαγγίης: μεταβλητέον γὰρ ὡς ἐγὼ κελεύω" 
ἔπειτα οὐ χρηστέον ῥυφήμασιν, πρὶν ἡ νοῦσος 
πεπανθῇ ἢ ἢ ἄλλο τι σημεῖον φανῇ ἢ ἢ κατὰ ἔντερον, 
κενεαγγικὸν ἢ ἐρεθιστικόν, ἢ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια, 

10 οἷα γεγράψεται. 

XLIX, ᾿Αγρυπνίη ἰσχυρὴ πόμα Kal σιτίον 
ἀπεπτότερα ποιεῖ, καὶ ἡ ἐπὶ θάτερα αὖ μεταβολὴ 
λύει τὸ σῶμα καὶ ἑφθότητα καὶ καρηβαρίην 

4 ἐμποιεῖ. 

(14 L.) L. Γλυκὺν δὲ οἶνον καὶ οἰνώδεα, καὶ 
λευκὸν καὶ μέλανα, καὶ μελίκρητον. καὶ ὕδωρ καὶ 
ὀξύμελι τοισίδε σημαινόμενον χρὴ διορίξειν ἐν 
τῇσιν ὀξείῃσι νούσοισι" ὁ μὲν γλυκὺς ἧσσόν ἐστιν 
καρηβαρικὸς τοῦ οἰνώδεος καὶ ἧσσον “φρενῶν 
ἁπτόμενος καὶ διαχωρητικώτερος δή τι τοῦ ἑτέρου 
κατὰ ἔντερον, μεγαλόσπλαγχνος δὲ σπληνὸς καὶ 
ἥπατος" οὐκ “ἐπιτήδειος δὲ οὐδὲ τοῖσι πικροχό- 
λοισι: καὶ γὰρ οὖν καὶ διψώδης τοῖσί γε, τοιού- 

10 τοῖς’ ἀτὰρ καὶ φυσώδης τοῦ ἐντέρου τοῦ ἄνω, οὐ 
μὴν πολέμιός γε τῷ ἐντέρῳ τῷ κάτω κατὰ λόγον. 


1 According to Galen, ἑφθότης means here a heated state 
connected with the humours, a sort of fabbiness akin to the 
condition produced by boiling. 


104 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, xtvu.-t. 


rest from abundance of food, otherwise pain will 
occur in the body and heaviness in every part of it. 

XLVIIJ. So most of my account has dealt with 
change in one direction or another. Now while this 
knowledge is useful for all purposes, it is especially 
important because in acute diseases there is a change, 
the subject of our discussion, from strict fasting to 
gruels. This change should be made in accordance 
with my instructions; and then gruels must not be 
employed before the disease is concocted, or some 
other symptom, either of inanition or of irritation, 
appear in the intestine, or in the hypochondria, 
according to the description I shall give later. 

XLIX. Obstinate sleeplessness makes food and 
drink less digestible, while a change to the opposite 
extreme relaxes the body, and causes flabbiness ὦ 
and heaviness of the head. 

L. The following criteria enable us to decide 
when in acute diseases we should administer sweet 
wine, vinous wine, white wine and dark wine, 
hydromel, water and oxymel.2?_ Sweet wine causes 
less heaviness in the head than the vinous, goes to 
the brain less,? evacuates the bowels more than the 
other, but causes swelling of the spleen and liver. 
It is not suited either to the bilious4; in fact it also 
makes them thirsty. Moreover it causes flatulence 
in the upper intestine, without, however, disagree- 
ing with the lower intestine proportionately to the 


* Hydromel (honey and water) and oxymel (honey and 
vinegar) were, with wine, the chief drinks given in serious 
diseases. 

3 Is less apt to cause delirium, or (perhaps) semi- 
intoxication. 

4 See Vol. I, Ὁ. 255, note 2. 


105 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


τῆς φύσης" καίτοι οὐ πάνυ πορίμη ἐστὶν ἡ ἀπὸ 
τοῦ γλυκέος οἴνου φῦσα, ἀλλ᾽ ἐγχρονίζει περὶ 
ὑποχόνδριον. καὶ γὰρ οὖν οὗτος ἧσσον διουρη- 
τικός ἐστιν τὸ ἐπίπαν τοῦ οἰνώδεος λευκοῦ: 
πτυάλου δὲ μᾶλλον ἀναγωγὸς τοῦ ἑτέρου ὁ 
γλυκύς. καὶ οἷσι μὲν διψώδης ἐστὶν πινόμενος, 
ἧσσον ἂν τούτοις ἀνάγοι ἢ ὁ ἕτερος οἶνος, 
οἷσι δὲ μὴ διψώδης, μᾶλλον ἀνάγοι ἂν τοῦ 
20 ἑτέρου. 

LI. Ὃ δὲ λευκὸς οἰνώδης οἶνος ἐπήνηται μὲν 
καὶ ἔψεκται τὰ πλεῖστᾳ καὶ τὰ μέγιστα ἐν τῇ 
τοῦ γλυκέος οἴνου διηγήσει: ἐς δὲ κύστιν μᾶλλον 
πόριμος ἐὼν τοῦ ἑτέρου καὶ διουρητικὸς καὶ καταρ- 
ρηκτικὸς ἐὼν αἰεὶ πολλὰ προσωφελεῖ ἐν ταύτησι 
τῆσι νούσοισι: καὶ γὰρ εἰ πρὸς ἄλλα ἀνεπιτη- 
δειότερος τοῦ ἑτέρου πέφυκεν, ἀλλ᾽ ὅμως κατὰ 
κύστιν ἡ κάθαρσις ὑπ᾽ αὐτοῦ γινομένη ῥύεται, 
ἢν a papenaree ὁποῖα δεῖ. καλὰ δὲ ταῦτα 

10 τεκμήρια περὶ τοῦ οἴνου καὶ ὠφελείης καὶ 
βλάβης: ἅσσα ἀκαταμάθητα ἦν τοῖσιν ἐμεῦ 
12 γεραιτέροισιν. 

ΠῚ]. Κιρρῷ δ᾽ αὖ οἴνῳ καὶ μέλανι αὐστηρῷ 
ἐν ταύτησι τῇσι νούσοισιν ἐς τάδε ἂν χρήσαιο: εἰ 
καρηβϑαρίη μὲν μὴ ἐνείη “μηδὲ φρενῶν ἅψις μηδὲ 
τὸ πτύαλον κωλύοιτο τῆς ἀνόδου μηδὲ τὸ οὗρον 
ἴσχοιτο, διαχωρήματα δὲ πλαδαρώτερα καὶ ξυσ- 
ματωδέστερα εἴη, ἐν δὴ τοῖσι τοιούτοισι πρέποι 
ἂν μάλιστα μεταβάλλειν ἐκ τοῦ λευκοῦ καὶ ὅσα 


1 has here τῆς, the other MSS. τά. Omitted by 
Kiihlewein. 
2 αὖ Reinhold and Kiihlewein: & A. Omitted by MY. 


106 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, 1.-t11. 


flatulence produced. And yet flatulence from sweet 
wine is not at all transient,! but stays in the region 
of the hypochondrium,. In fact it is on the whole 
less diuretic than vinous white wine; but sweet 
wine is more expectorant than the other. In per- 
sons who are made thirsty by drinking it, it proves 
less expectorant than the other; but when it does 
not produce thirst it is the more expectorant. 

LI. As to white vinous wine, most and the most 
important of its virtues and bad effects have already 
been given in my account of sweet wine. Passing 
more readily than the other into the bladder, being 
diuretic and laxative, it always is in many ways 
beneficial in acute diseases. For although in some 
respects its nature is less suitable than the other, 
nevertheless the purging through the bladder that 
it causes is helpful, if it be administered? as it 
should be. These are good testimonies to the 
advantages and disadvantages of the wine, and they 
were left undetermined by my predecessors. 

LII. A pale wine, again, and an astringent, dark 
wine, may be used in acute diseases for the following 
purposes. If there be no heaviness of the head, if 
the brain be not affected,? nor the sputum checked, 
nor the urine stopped, and if the stools be rather 
loose and like shavings, in these and in similar 
circumstances it will be very suitable to change 


1 πορίμη 15 ἃ most difficult word to translate. ‘‘ Transient ” 
is the translation of Adams, and is only partially satisfactory. 
The word means ‘‘ easily moving itself,” ‘‘ apt to shift.” 

2 προτρέπηται is a diflicult word. It suggests that the 
λευκὸς οἰνώδης οἶνος must be ‘‘ encouraged ” by careful pre- 
cautions in administering it, if the effects are to be the 
best. 

3 See note on ἢ. 105. 

107 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


τούτοισιν ἐμφερέα. προσσυνιέναι δὲ χρὴ ὅτι τὰ 

μὲν ἄνω πάντα καὶ τὰ κατὰ κύστιν ἧσσον βλάψει, 
10 ἣν ὑδαρέστερος ἦ, τὰ δὲ κατ᾽ ἔντερον μᾶλλον 
11 ὀνήσει, ἣν ἀκρητέστερος 7. 

(15 L.) 1111. Μελίκρητον δὲ πινόμενον διὰ 
πάσης τῆς νούσου ἐν τῇσιν ὀξείησι νούσοισιν τὸ 
ἐπίπαν μὲν τοῖσι πικροχόλοισι καὶ μεγαλο- 
σπλάγχνοις ἧσσον ἐπιτήδειον ἢ τοῖσι μὴ τοιού- 
τοισι" διψῶδές γε μὴν ἧσσον τοῦ γλυκέος οἴνου" 
πνεύμονός τε γὰρ μαλθακτικόν ἐστιν καὶ πτυάλου 
ἀναγωγὸν μετρίως καὶ βηχὸς παρηγορικόν" ἔχει 
γὰρ σμηγματῶδές τι, ὃ οὐ μᾶλλον τοῦ καιροῦ ' 
καταγλισχραίνει τὸ πτύαλον. ἔστι δὲ καὶ 

10 διουρητικὸν μελίκρητον ἱκανῶς, ἢν μή τι τῶν ἀπὸ 
σπλάγχνων κωλύῃ" καὶ διαχωρητικὸν δὲ κάτω 
χολωδέων, ἔστι μὲν ὅτε καλῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε κατα- 
κορεστέρων μᾶλλον τοῦ καιροῦ καὶ ἀφρωδε- 
στέρων. μᾶλλον δὲ τὸ τοιοῦτο τοῖσι χολώδεσί 

15 τε καὶ μεγαλοσπλάγχνοισι γίνεται. 

LIV. Πτυάλον μὲν οὖν ἀναγωγὴν καὶ πνεύ- 
μονο; μάλθαξιν τὸ ὑδαρέστερον μελίκρητον ποιεῖ 
μᾶλλον: τὰ μέντοι ἀφρώδεα διαχωρήματα καὶ 
μᾶλλον τοῦ καιροῦ κατακορέως χολώδεα καὶ 
μᾶλλον θερμὰ τὸ ἄκρητον μᾶλλον τοῦ ὑδαρέος 

ἄγει: τὸ δὲ τοιόνδε διαχώρημα ἔχει μὲν καὶ ἄλλα 

σίνεα μεγάλα: οὔτε γὰρ ἐξ ὑποχονδρίου καῦμα 
σβεννύει, ἀλλ᾽ ὁρμᾷ, δυσφορίην τε καὶ ῥιπτασμὸν 


1 Coray was the first to give a simple explanation of this 
difficult passage by adding οὐ before μᾶλλον. See the note 
of Littré for the views of earlier commentators. 


i ᾿ΠΠΠ͵ΠΤΤΠΠΠἕ’8’͵π΄-“΄-ἷ“΄΄ττΤΤΤἷΤἷἃΤἝ“πῖ------Ξ----- 


1 The phrase μᾶλλον τοῦ κα!ροῦ occurs several times in this 
108 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, ππι.--πὴν. 


from white wine. It must further be understood 
that the wine under consideration will do less harm 
to all the upper parts and to the bladder, if it be 
more diluted, but will benefit the bowels the more 
if it be less so. 

LILI. Hydromel, drunk throughout the course of 
an acute disease, is less suited on the whole to the 
bilious, and to those with enlarged bellies, than. to 
those who are not such. It causes less thirst than 
does sweet wine, for it softens the lungs, is mildly 
expectorant, and relieves a cough. It has, in fact, 
a detergent quality, which makes the sputum viscid, 
but not more so than is seasonable.1 Hydromel is 
also considerably diuretic, unless some condition of 
the bowels prove a hindrance. It also promotes the 
evacuation downwards of bilious matters, that are 
sometimes favourable, sometimes more intense and 
frothy than is seasonable. This effect, however, 
happens rather to those who are bilious and have 
enlarged bellies. 

LIV. Now the bringing up of sputum, and the 
softening of the lungs, are effected rather by 
hydromel which has been considerably diluted with 
water. Frothy stools, however, that are more 
intensely bilious, and hotter, than is seasonable,? 
are more provoked by neat hydromel than by that 
which is diluted. Such stools cause besides serious 
mischiefs; they intensify, rather than extinguish, 
the heat in the hypochondrium, cause distress and 


part of the book--a good instance of the psychological truth 
that a phrase once used is apt to sngvest itself sub- 
consciously. It means ‘‘abnormal,” ‘‘more than is usual 
in the circumstances.” 

2 See previous note, 


109 


LO 


10 


20 


ΠΕΡῚ AIAITHS OZEQN 


TOV μελέων ἐμποιεῖ ἑλκῶδές τ᾿ ἐστὶ Kal ἐντέρου 
καὶ ἕδρης" ἀλεξητήρια δὲ τούτων γεγράψεται. 

LV. Ἄνευ μὲν ῥυφημάτων μελικρήτῳ χρεώ- 
μενος ἀντ᾽ ἄλλου ποτοῦ ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισι 
πολλὰ ἂν εὐτυχοίης καὶ οὐκ ἂν πολλὰ “ἀτυχοίης" 
οἷσι δὲ δοτέον καὶ οἷσιν οὐ δοτέον, τὰ μέγιστα 
εἴρηται, καὶ du’ ὃ οὐ δοτέον. 

LVI. Κατέγνωσται δὲ μελίκρητον ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, ὡς καταγυιοῖ τοὺς πίνοντας, καὶ διὰ 
τοῦτο ταχυθάνατον εἶναι νενόμισται. ἐκλήθη 
δὲ τοῦτο διὰ τοὺς ᾿ἀποκαρτερέοντας" ἔνιοι “γὰρ 
μελικρήτῳ ποτῷ χρέονται ὡς τοιούτῳ δῆθεν ἐ ἐόντι. 
τὸ δὲ οὐ παντάπασιν ὧδε ἔχει, ἀλλὰ ὕδατος μὲν 
πολλῷ ἰσχυρότερόν ἐστιν “πινόμενον μοῦνον, εἰ μὴ 
ταράσσοι τὴν κοιλίην: ἀτὰρ καὶ οἴνου λεπτοῦ 
καὶ ὀλιγοφόρου καὶ ἀνόδμου ἡ ἣ μὲν ἰσχυρότερον, 
ἦ3 δὲ ἀσθενέστερον. μέγα μὴν "διαφέρει καὶ 
οἴνου καὶ μέλιτος ἀκρητότης ἐς ἰσχύν' ἀμφοτέρων 
δ᾽ ὅμως τούτων, εἰ καὶ διπλάσιον μέτρον οἴνου 
ἀκρήτου πίνοι TLS ἢ ὅσον μέλι ἐκλείχοι, πολλὸν 
ἂν δήπου ἰσχυρότερος εἴη ὑπὸ τοῦ μέλιτος, εἰ 
μοῦνον. μὴ ταράσσοιτο τὴν κοιλίην". πολλαπλά- 
σιον γὰρ ἂν καὶ τὸ κόπριον διεξίοι ἂν αὐτῷ. εἰ 
μέντοι ῥυφήματι χρέοιτο πτισάνῃ, ἐπιπίνοι δὲ 
μελίκρητον, ἄγαν πλησμονῶδες ἂν εἴη καὶ 
φυσῶδες καὶ τοῖσι κατὰ ὑποχόνδριον σπλάγχνοις 
ἀσύμφορον: προπινόμενον μέντοι πρὸ ῥυφημάτων 


14 A: ἐνείη MV(V has also ἐνείη for the former ἧ). Galen 


recognises two readings, 7 and évin. 

1 T cannot make sense out of this passage if διαφέρει Means 
“*ig different,” as Littré and Adams take it, The word ὅμως 


10 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, tiv.-tv1. 


agitation of the limbs, and ulcerate the intestines 
and the seat. I shall, however, write afterwards 
remedies for these troubles. 

LV. The use of hydromel, without gruel, instead 
of other drink in acute diseases will cause many 
successes and few failures. I have already given 
the most important directions as to whom it should, 
and to whom it should not, be administered, as well 
as the reason why it should not be administered. 

LVI. Hydromel has been condemned by the 
public on the ground that it weakens those who 
drink it, and for this reason it has the reputation 
of hastening death. This reputation it has won 
through those who starve themselves to death, some 
of whom use hydromel as a drink, under the impres- 
sion that it will hasten their end. But it by no 
means has this character, being much more nutritive, 
when drunk alone, than water is, unless it deranges 
the digestive organs. Moreover, it is in some 
respects more, and in some respects less nourishing 
than wine that is thin, weak and odourless. Both 
neat wine and neat honey are indeed strong? in 
nutritive power, but if a man were to take both, 
even though he took twice as much neat wine as he 
swallowed honey, he would, I think, get from the 
honey much more strength, if only his digestive 
organs were not disordered, as the quantity of the 
stools also would be multiplied. If, however, he 
use barley gruel, and then drink hydromel, it will 
cause fullness, flatulence, and trouble in the bowels 
about the hypochondrium. Drunk before the gruel, 


in the next sentence suggests that though both honey and 
wine are nutritive, yet honey is much more so. Hence I 
take διαφέρει to mean ‘‘is pre-eminent,” 


111 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


μελίκρητον οὐ βλάπτει ὡς μεταπινόμενον, ἀλλὰ 


22 τι καὶ ὠφελεῖ. 


LVII. ‘Eg @ov δὲ μελέκρητον ἐσιδεῖν μὲν πολλῷ 
κάλλιον τοῦ ὠμοῦ" λαμπρόν τε γὰρ καὶ λεπτὸν 
καὶ λευκὸν καὶ διαφανὲς γίνεται. ἀρετὴν δὲ 
pre va αὐτῷ προσθέω διαφέρουσάν τε τοῦ ὠμοῦ 
οὐκ ἔχω" οὐδὲ γὰρ ἥδιόν ἐστιν τοῦ ὠμοῦ, ἣν 
τυγχάνῃ γε καλὸν τὸ μέλε ἐόν" ἀσθενέστερον 
μέντοι τοῦ ὠμοῦ καὶ ἀκοπρωδέστερόν ἐστιν" ὧν 


οὐδετέρης τιμωρίης προσδεῖται μελίκρητον. ἄγ- 
χίστα δὲ χρηστέον αὐτῷ τοιῷδε ἐόντι, εἰ τὸ μέλε 


10 τυγχάνοι πονηρὸν ἐὸν καὶ ἀκάθαρτον καὶ μέλαν 


12 


10 


19 


καὶ μὴ εὐῶδες" ἀφέλοιτο γὰρ ἂν ἧ ἕψησις τῶν 
κακοτήτων αὐτοῦ τὸ πλεῖον τοῦ αἴσχεος. 

(16 L.) LVIIL To δὲ ὀξύμελε καλεύμενον 
ποτὸν πολλαχοῦ εὔχρηστον ἐν ταύτῃσι τῇσι 
νούσοισιν εὑρήσεις ἐόν" πτυάλου γὰρ ἀναγωγόν 
ἐστιν καὶ εὔπνοον. καιροὺς μέντοι τοιούσδε ἔ ἔχει: 
τὸ μὲν κάρτα ὀξὺ. οὐδὲν ἂν μέσον ᾿ ποιήσειεν πρὸς 
τὰ πτύαλα τὰ μὴ ῥηϊδίως ἀνιόντα: εἰ γὰρ ἀνα- 
γάγοι μὲν τὰ ἐγκέρχνοντα καὶ ὄλισθον ἐ ἐμποιή- 
σεῖεν καὶ ὥσπερ διαπτερώσειε τὸν βρόγχον. 
παρηγορήσειεν ἄν τι τὸν πνεύμονα: μαλθακτικὸν 
γάρ. καὶ εἰ μὲν ταῦτα συγκυρήσειε, μεγάλην 
ὠφελείην ἐμποιήσει. ἔστι δ᾽ ὅτε τὸ κάρτα ὀξὺ 
οὐκ ἐκράτησε τῆς ἀναγωγῆς τοῦ πτυάλου, ἀλλὰ 
προσεγλίσχρηνε καὶ ἔβλαψε: μάλιστα δὲ τοῦτο 

<a οἵπερ καὶ ἄλλως ὀλέθριοξ εἶσι καὶ 
ἀξύνατοι βήσσειν τε καὶ ἀποχρέμπτεσθαι τὰ 
ἐνεχόμενα.. ἐς μὲν οὖν τόδε προστεκμαίρεσθα: 
χρὴ τὴν ῥώμην τοῦ ἀνθρώπου Kal, ἣν ἐλπίδα ἔ ἔχῃ, 
διδόναι" διδόναι δέ, ἣν διδῶς, ἀκροχλίαρον καὶ 
κατ᾽ ὀλίγον τὸ τοιόνδε καὶ μὴ λάβρως. 

112 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, tyv1.-Lvim. 


however, it does not harm as it does if drunk after— 
nay, it is even somewhat beneficial. 

LVII. Boiled hydromel is much more beautiful in 
appearance than is unboiled, being bright, thin, white 
and transparent, but I know of no virtue to attribute 
to it which the unboiled does not possess equally. It 
is not more pleasant either, provided that the honey 
be good. It is, however, less nutritious than the 
unboiled, and causes less bulky stools, neither of 
which properties are of any use to hydromel. Boil 
it by all means before use if the honey should be 
bad, impure, black and not fragrant, as the boiling 
will take away most of the unpleasantness of these 
defects. 

LVIII. You will find the drink called oxymel 
often useful in acute diseases, as it brings up sputum 
and eases respiration. The occasions, however, for 
it are the following. When very acid it has no 
slight effect on sputum that will not easily come up ; 
for if it will bring up the sputa that cause hawking, 
promote lubrication, and so to speak sweep out the 
windpipe, it will cause some relief to the lungs by 
softening them. If it succeed in effecting these 
things it will prove very beneficial. But occasion- 
ally the very acid does not succeed in bringing up 
the sputum, but merely makes it viscid, so causing 
harm. It is most likely to produce this result in 
those who are mortally stricken, and have not the 
strength to cough and bring up the sputa that block 
the passages. So with an eye to this take into 
consideration the patient’s strength, and give acid 
oxymel only if there be hope. If you do give it, give 
it tepid and in small doses, never much at one time. 


1 μέσον A and some other MSS.: μέζον Δ]. Galen refers to 
both readings. 


113 


10 


14 


10 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΞΕΩΝ 


LIX, To μέντοι ὀλίγον ὕποξυ ὑγραίνει μὲν 
στόμα καὶ φάρυγγα ἀναγωγόν τε πτυάλου ἐστὶ 
καὶ ἄδιψον" ὑποχονδρίῳ δὲ καὶ σπλάγχνοισιν 
τοῖσι ταύτῃ εὐμενές" καὶ τὰς ἀπὸ μέλιτος 
βλάβας κωλύει" τὸ “γὰρ ἐν μέλιτι χολῶδες 
κολάξεται. ἔστι δὲ καὶ φυσέων “καταρρηκτικὸν 
καὶ ἐς οὔρησιν προτρεπτικόν᾽ “ἐντέρου μέντοι τῷ 
κάτω μέρει πλαδαρώτερον καὶ ξύσματα ἐμποιεῖ" 
ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ φλαῦρον τοῦτο ἐν τῇσιν ὀξείῃσιν 
τῶν νούσων γίνεται, μάλιστα μὲν ὅτι φύσας 
κωλύει περαιοῦσθαι, ἀλλὰ παλινδρομεῖν ποιεῖ. 
ἔτι δὲ καὶ ἄλλως γυιοῖ καὶ ἀκρωτήρια Ψύχει" 
ταύτην καὶ οἶδα μούνην τὴν βλάβην δι᾽ ὀξυ- 
μέλιτος γινομένην, ἥτις ἀξίη γραφῆς. 

LX. ᾿Ολίγον δὲ τὸ τοιόνδε ποτὸν νυκτὸς μὲν 
καὶ νήστει πρὸ ῥυφήματος ἐπιτήδειον προ- 
πίνεσθαι" ἀτὰρ καὶ ὅταν πολὺ μετὰ ῥύφημα ἢ, 
οὐδὲν κωλύει πίνειν. τοῖσι δὲ ποτῷ μοῦνον 
διαιτωμένοισιν ἄνευ Ye gf ee διὰ τόδε οὐκ 
ἐπιτήδειόν ἐ ἐστιν αἰεὶ διὰ παντὸς * χρῆσθαι. τούτῳ. 
μάλιστα μὲν διὰ ξύσιν καὶ τρηχυσμὸν͵ τοῦ 
ἐντέρου" ἀκόπρῳ γὰρ ἐόντι μᾶλλον ἐμποιοίη ἂν 
ταῦτα κενεαγγίης παρεούσης" ἔπειτα δὲ καὶ τὸ 
μελίκρητον τῆς ἰσχύος ἀφαιρέοιτ᾽ ἄν. ἢν μέντοι 
ἀρήγειν φαίνηται πρὸς τὴν σύμπασαν νοῦσον 
πολλῷ ποτῷ τούτῳ χρῆσθαι, ὀλίγον χρὴ τὸ ὄξος 
παραχεῖν, ὅσον μοῦνον γινώσκεσθαι" οὕτω γὰρ 
καὶ ἃ φιλεῖ βλάπτειν, ἥκιστα ἂν βλάπτοι, καὶ ἃ 
δεῖται ὠφελείης, προσωφελοίη ἄν. 

1 διὰ παντὸς MV: μοῦνον A. 

1 Oxymel in general, not the particular kind discussed in 
the previous chapter. 


114 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, μχ.πτηχ, 


LIX. But slightly acid oxymel moistens the mouth 
and throat, brings up sputum and quenches thirst, 
It is soothing to the hypochondrium and to the 
bowels in that region. It counteracts the ill effects 
of honey, by checking its bilious character. It also 
breaks flatulence and encourages the passing of 
urine. In the lower part of the intestines, however, 
it tends to produce moisture in excess and dis- 
charges like shavings. Occasionally in acute dis- 
eases this character does mischief, especially because 
it prevents flatulence from passing along, forcing it 
to go back. It has other weakening effects as well, 
and chills the extremities. This is the only ill effect 
worth writing about that I know can be produced 
by this oxymel. 

LX. It is beneficial to give a little drink of this 
kind? at night and when the patient is fasting 
before taking gruel. Moreover, there is nothing to 
prevent its being drunk a long time after the gruel. 
But those who are restricted to drink alone without 
gruels are harmed by a constant use of it throughout 
the illness for the following reasons. The chief is 
that it scrapes and roughens? the intestine, which 
effects are intensified by the absence of excreta due 
to the fasting. Then it will also take away from 
the hydromel its nutritive power. If, however, it 
appear helpful to the disease as a whole to use this 
drink in large quantity, reduce the amount of the 
vinegar so that it can just be tasted. In this way 
the usual bad effects of oxymel will be reduced to 
a minimum, and the help required will also be 
rendered. 


2 Or, as we should say, ‘‘ irritates.” 


115 


10 


TIEPI AIAITHS ΟΞΕΩΝ 


LXI. ᾿Ιὺν κεφαλαίῳ δὲ εἰρῆσθαι, ai ἀπὸ ὄξεος 
ὀξύτητες πικροχόλοισι μᾶλλον ἢ μελαγχολι- 
κοῖσι συμφέρουσι: τὰ μὲν γὰρ πικρὰ διαλύεται 
καὶ ἐκφλεγματοῦται ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐ μετεωριζόμενα"" 
τὰ δὲ μέλανα ζυμοῦται καὶ μετεωρίζεται καὶ 
πολλαπλασιοῦται: ἀναγωγὸν γὰρ μελάνων ὄξος. 
γυναιξὶ δὲ τὸ ἐπίπαν πολεμιώτερον ἢ ἀνδράσιν 
ὄξος: ὑστεραλγὲς γάρ ἐστιν. 

(17 1.) LXE. "Toate δὲ ποτῷ ἐν τῇσιν ὀξείῃσι 
νούσοισιν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω ἔργον ὅ τι προσ- 
θέω: οὔτε γὰρ βηχὸς παρηγορικόν ἐστιν ἐν τοῖσι 
περιπνευμονικοῖσιν οὔτε πτυάλου ἀναγωγόν, ἀλλ᾽ 
ἧσσον τῶν ἄλλων, εἴ τις διὰ παντὸς ποτῷ ὕδατι 
χρέοιτο" μεσηγὺ μέντοι ὀξυμέλιτος καὶ μελι- 
κρήτου "ὕδωρ ἐπιρρυφεύμενον ὀλίγον πτυάλου 
ἀναγωγόν ἐστι διὰ τὴν μεταβολὴν τῆς ποιότητος 
τῶν ποτῶν: πλημμυρίδα γάρ τινα ἐμποιεῖ. ἄλλως 
δὲ οὐδὲ δίψαν παύει, ἀλλ᾽ ἐπιπικραίνει" χολῶδες 


1 ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐ μετεωριζόμενα is my Conjecture: μετεωριζόμενα 
ὑπ᾽ αὐτοῦ all MSS. 
2 μετεωρίζεται MV : μερίζεται A. 

1 This sentence is a puzzle, owing to the difficulty of get 
ting the required contrast between μετεωριζόμενα and μετεω- 
ptCera if the MS. reading be retained. Littré translates the 
former ‘‘met en mouv ement,’ * the latter “*souléve.” Adams 
has ‘‘suspended” and «swells up.” The translations are 
plainly impossible ; surely μετεωρίζομαι must mean the same 
thing in both clauses. The verb μετεωρίζω (‘‘I raise,” ‘lift 
up a4). is mostly used of fermenting food inflating the bowels. 
It is therefore just possible that ae ΕΙΣΗ should be 
transposed, and placed after πικρά. ‘‘ Bitter humours, when 
inflated, are dissolved by it into phlegm; black humours 
are fermented, inflated and multiplied.”” The chief objection 
to this version is that ἀναγωγὸν yap μελάνων ὄξος is pointless, 


116 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, txt.-ux11. 


LXI. To put it briefly, acidities from vinegar 
benefit those who suffer from bitter bile more than 
those who suffer from black. For the bitter humours 
are dissolved and turned into phlegm by it, not 
being brought up; but the black are fermented, 
brought up and multiplied, vinegar being apt to 
raise black humours. Women on the whole are 
more liable to be hurt by vinegar than are men, as 
it causes pain in the womb. 

LXII. Water as a drink in acute diseases has no 
particular quality I can attribute to it, as it neither 
sooths a cough in pneumonia nor brings up sputum, 
having in these respects less effect than other things, 
if it be used throughout as a drink. If however it 
be swallowed between the giving of oxymel and 
that of hydromel it slightly ? favours the bringing 
up of sputum, owing to the change in the quality 
of the drinks, as it causes a kind of flood. Apart 
from this it is of no use, not even quenching thirst, 
but adding a bitterness to it; for it increases the 


3) 


for ἀναγωγὸν must mean ‘bring up into the mouth,” as this 
is the sense of ἀναγωγὸς throughout this treatise. The same 
objection applies to the otherwise attractive reading of A, 
μερίζεται for μετεωρίζεται. 

T once thought that μετεωρίζεται had displaced some verb 
of the opposite meaning to μετεωριζόμενα, but once more 
ἀναγωγὸν yap μελάνων ὄξος is against this. I therefore sug- 
gest the reading in the text, though with. no great con- 
fidence. It allows ἀναγωγὸν yap «.7.A. to have its full and 
proper meaning, but it gives a rare meaning to μετεωρίζω as 
used in the medical writers. Still in Regimen in Health 5 
(Littré VI. 78), τὰ μετεωριζόμενα κάτω ὑπάγειν, it almost 
certainly has the sense of movement towards the mouth 
from the stomach. 

2 ὀλίγον is perhaps an adjective agreeing with ὕδωρ, ‘A 
little water favours, etc.” 


riF 


20 


22 


10 


12 


ΠΕΡῚ ΔΙΑΙΤῊΣ ΟΒΕΩΝ 


γὰρ φύσει χολώδει καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν. κάκι- 
στον δ᾽ ἑωυτοῦ καὶ “χολωδέστατον καὶ φιλα- 
δυναμώτατον, ὅταν ἐς κενεότητα ἐσέλθῃ. καὶ 
σπληνὸς δὲ αὐξητικὸν καὶ ἥπατός ἐστιν, ὁπόταν 
πεπυρωμένον ἢ, καὶ ἐγκλυδαστικόν τε καὶ 
ἐπιπολαστικόν. βραδύπορον γὰρ διὰ τὸ ὑπό- 
ψυχρον εἶναι καὶ ἄπεπτον, καὶ οὔτε διαχωρητικὸν 
οὔτε διουρητικόν. προσβλάπτει δέ τι! καὶ διὰ 
τόδε, ὅτι ἄκοπρόν ἐστι φύσει. ἢν δὲ δὴ καὶ 
ποδῶν ποτε Ψυχρῶν ἐόντων ποθῇ, πάντα ταῦτα 
πολλαπλασίως βλάπτει, ἐς 6 TL ἂν αὐτῶν 
ὁρμήσῃ. 

LXAII. Ὑποπτεύσαντι μέντοι ἐν ταύτῃσι τῇσι 
νούσοισι καρηβαρίην ἰσχυρὴν ἢ φρενῶν ἅψιν 
παντάπασιν οἴνου ἀποσχετέον. ὕδατι δ᾽ ἐν τῷ 
τοιῷδε χρηστέον ἢ ὑδαρέα καὶ κιρρὸν οἶνον παν- 
τελῶς δοτέον καὶ ἄνοδμον παντάπασι, καὶ μετὰ 
τὴν πόσιν αὐτοῦ ὕδωρ μεταποτέον ὀλίγον" ἧσσον 
γὰρ ἂν οὕτω τὸ ἀπὸ τοῦ οἴνου μένος ἅπτοιτο 
κεφαλῆς καὶ γνώμης. ἐν οἷσι δὲ μάλιστα αὐτῷ 
ὕδατι ποτῷ χρηστέον καὶ ὁπότε πολλῷ κάρτα 
καὶ ὅπου μετρίῳ, καὶ ὅπου θερμῷ καὶ ὅπου 
ψυχρῷ, τὰ μέν που πρόσθεν εἴρηται, τὰ δ᾽ ἐν 
αὐτοῖσι τοῖσι καιροῖσι ῥηθήσεται. 

LXIV. Κατὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
ποτῶν, οἷον κρίθινον καὶ τὰ ἀπὸ χλοιῆς ποιεύμενα 
καὶ τὰ ἀπὸ σταφίδος καὶ στεμφύλων καὶ πυρῶν 
καὶ κνήκου καὶ μύρτων καὶ ῥοιῆς καὶ τῶν ἄλλων, 
ὅταν τινὸς αὐτῶν καιρὸς ἢ χρῆσθαι, γεγράψεται 


1 δέ τι Μ55. ς δ᾽ ἔτι Coray and Reinhold, 


118 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, vcxir.-vxiv. 


bile of the naturally bilious and is injurious to the 
hypochondrium. Its bad qualities are at their worst, 
it is most bilious, and most weakening, when it is 
drunk during a fast. It enlarges the spleen, and 
the liver, when inflamed ; it causes a gurgling inside 
without penetrating downwards.!_ For it travels 
slowly owing to its being cool and difficult of diges- 
tion, while it is neither laxative nor diuretic. It 
also causes some harm because by nature it does 
nothing to increase faeces. If furthermore it be 
drunk while the feet are cold, all its harmful effects 
are multiplied, no matter which of them it happens 
to aggravate. 

LXIII. Should you suspect, however, in these 
diseases an overpowering heaviness of the head, or 
that the brain is affected, there must be a yam 
abstinence from wine. In such cases use water, 
at most give a pale-yellow wine, diluted and Sites 
without odour, After each draft of it give a little 
water to drink, for so the strength of the wine will 
affect less the head and the reason. As to the 
principal cases in which water alone must be 
employed as a drink, when it should be used in 
abundance and when in moderation, when it should 
be warm and when cold, I have in part discussed 
these things already, and shall do so further when 
the occasions arise. 

LXIV. Similarly with the other kinds of drink, 
barley-water for instance, herbal drinks, those made 
from raisins, grape-skins, wheat, bastard saffron, 
myrtle, pomegranates and so forth, along with the 
proper times for their use, a discussion will be 


1 ἐπιπολαστικὸν means literally ‘‘ remaining on the surface” ; 
hence ‘‘ not going downwards.” 


119 


- 


10 


20 σ 


ΠΕΡῚ ALAITHS ΟΞΕΩΝ 


παρ᾽ αὐτῷ τῷ νοσήματι ὅπωσπερ καὶ τἄλλα τῶν 
συνθέτων φαρμάκων. 

(18 Le ) LXV. Aoutpov δὲ συχνοῖσι τῶν νοση- 
μάτων. ἀρήγοι ἂν χρεωμένοισιν ἐς τὰ μὲν συνε- 
χέως, ἐς τὰ δ᾽ οὔ. ἔστι δ᾽ ὅτε ἧσσον χρηστέον 
διὰ τὴν ἀπαρασκευασίην τῶν ἀνθρώπων" ἐν 
ὀλίγῃσι γὰρ οἰκίῃσι παρεσκεύασται τὰ ἄρμενα 
καὶ οἱ θεραπεύσοντες " ὡς δεῖ. εἰ δὲ μὴ παγκάλως 
λούοιτο, βλάπτοιτο ἂν οὐ σμικρά" καὶ γὰρ σκέπης 
ἀκάπνου δεῖ καὶ ὕδατος δαψιλέος καὶ τοῦ λου- 
τροῦ συχνοῦ καὶ μὴ λίην λάβρου, ἢν μὴ οὕτω 
δέῃ. καὶ μᾶλλον μὲν μὴ σμήχεσθαι'" ἢν δὲ σμή- 
χῆται, θερμῷ χρῆσθαι αὐτῷ καὶ πολλαπλασίῳ 
ἢ ὡς νομίζεται σμήγματι, καὶ προσκαταχεῖσθαι 
μὴ ὀλίγῳ, καὶ ταχέως μετακαταχεῖσθαι. δεῖ δὲ 
καὶ τῆς ὁδοῦ βραχείης ἐς τὴν -πύαλον, καὶ ἐς 
εὐέμβατόν τε καὶ εὐέκβατον. εἶναι δὲ καὶ τὸν 
λουόμενον κόσμιον καὶ σιγηλὸν καὶ μηδὲν αὐτὸν 
προσεργάζεσθαι, ἀλλ᾽ ἄλλους καὶ καταχεῖν καὶ 
σμήχειν' καὶ μετακέρασμα πολλὸν ἡτοιμάσθαι 
καὶ τὰς ἐπαντλήσιας ταχείας ποιεῖσθαι: καὶ 

σπόγγοισι χρῆσθαι a ἀντὶ στεγγίδος, καὶ μὴ ἄγαν 
ξηρὸν χρίεσθαι, τὸ “σῶμα. κεφαλὴν μέντοι ἀνε- 
ξηράνθαι χρὴ ὡς οἷόν τε μάλιστα ὑπὸ σπόγγου 


© νρσημάτων. ΜΉΝ. ; νοσεύντων Kiihlewein. 
2 θβεραπεύσοντες My suggestion: θεραπεύσαντες A: θερα- 
πέοντες V. 

1 It should be noticed that these promises are not ful- 
filled. Perhaps the author wrote, or intended to write, a 
book on particular diseases to supplement his eo enepal 
pathology. 


120 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, εχιν.-χν. 


given together with the particular disease in ques- 
tion ; ὁ similarly too with the rest of the compound 
medicines, 

LXY. The bath will be beneficial to many 
patients, sometimes when used continuously, some- 
times at intervals. Occasionally its use must be 
restricted, because the patients have not the 
necessary accommodation, for few houses have 
suitable apparatus and attendants to manage the 
bath properly. Now if the bath be not carried 
out thoroughly well, no little harm will be done. 
The necessary things include a covered place free 
from smoke, and an abundant supply of water, 
permitting bathings that are frequent but not 
violent, unless violence is necessary. 

If rubbing with soap be avoided, so much the 
better; but if the patient be rubbed, let it be with 
soap? that is warm, and many times greater in 
amount than is usual, while an abundant affusion 
should be used both at the time and immediately 
afterwards. <A further necessity is that the passage 
to the basin should be short, and that the basin 
should be easy to enter and to leave. The bather 
must be quiet and silent; he should do nothing 
himself, but leave the pouring of water and the 
rubbing to others. Prepare a copious supply of 
tepid ® water, and let the affusions be rapidly made. 
Use sponges instead of a scraper, and anoint the 
body before it is quite dry. The head, however, 
should be rubbed with a sponge until it is as dry 


2 σμῆγμα, the Greek equivalent for soap, usually consisted 
of olive oil and an alkali mixed into a paste. 

3 μετακέρασμα, a mixture of hot and cold water, to enable 
the bather to ‘* cool down” by degrees. 


121 


20 


10 


12 


10 


16 


ΠΕΡῚ AIAITHE ΟΞΕΩΝ 


ἐκμασσομένην. καὶ μὴ διαψύχεσθαι τὰ ἄκρα 
μηδὲ τὴν κεφαλὴν μηδὲ τὸ ἄλλο σῶμα" καὶ μήτε 
νεορρύφητον μήτε νεόποτον λούεσθαι μηδὲ ῥυφεῖν 
μηδὲ πίνειν ταχὺ μετὰ τὸ λουτρόν. 

LXVI. Meya μὲν δὴ μέρος χρὴ νέμειν τῷ 
κάμνοντι, ἢν ὑγιαίνων % φιλόλουτρος ἄγαν καὶ 
εἰθισμένος. λούεσθαι" καὶ γὰρ ποθέουσι μᾶλλον οἱ 
τοιοίδε καὶ ὠφελέονται λουσάμενοι καὶ βλάπτον- 
ται μὴ λουσάμενοι. ἁρμόζει δ᾽ ἐν περιπνευμο- 
νίησι μᾶλλον ἣ ἐν καύσοισι τὸ ἐπίπαν" καὶ γὰρ 
ὀδύνης τῆς κατὰ πλευρῶν καὶ στήθεος καὶ μετα- 
φρένου παρηγορικόν ἐστιν λουτρὸν καὶ πτυάλου 
πεπαντικὸν καὶ ἀναγωγὸν καὶ εὔπνοον καὶ ἄκο- 
mov: μαλθακτικὸν γὰρ καὶ ἄρθρων καὶ τοῦ 
ἐπιπολαίου δέρματος" καὶ οὐρητικὸν δὲ καὶ 
καρηβαρίην λύει καὶ ῥῖνας ὑγραίνει. 

LXVII. ᾿Αγαθὰ μὲν οὖν λουτρῷ τοσαῦτα πάρε- 
στιν, ὧν πάντων δεῖ. εἰ μέντοι τῆς παρασκευῆς 
ἔνδειά τις ἔσται ἑνὸς ἢ πλειόνων, κίνδυνος μὴ 
λυσιτελεῖν τὸ λουτρόν, ἀλλὰ μᾶλλον βλάπτειν" 
ἕν γὰρ ἕκαστον αὐτῶν μεγάλην. φέρει βλάβην μὴ 

προπαρασκευασθὲν ὑπὸ τῶν ὑπουργῶν ὡς δεῖ. 
ἥκιστα δὲ λούειν καιρὸς τούτους, οἷσιν ἡ κοιλίη 
ὑγροτέρη τοῦ καιροῦ ἐν τῇσι νούσοισιν" ἀτὰρ οὐδ᾽ 
οἷσιν ἕστηκε μᾶλλον τοῦ καιροῦ καὶ μὴ προδιελή- 
λυθεν. οὐδὲ δὴ τοὺς γεγυεωμένους χρὴ λούειν 
οὐδὲ τοὺς ἀσώδεας ἢ ἐμετικοὺς οὐδὲ τοὺς ἐπανε- 
ρευγομένους χολῶδες οὐδὲ τοὺς αἱμορραγέοντας 
ἐκ ῥινῶν, εἰ μὴ ἔλασσον τοῦ καιροῦ ῥέοι τοὺς δὲ 
καιροὺς οἶδας. εἰ δὲ ἔλασσον τοῦ καιροῦ ῥέοι, 
λούειν, ἤν τε ὅλον τὸ σῶμα πρὸς τὰ ἄλλα ἀρήγῃ, 
ἤν τε τὴν κεφαλὴν μοῦνον. 


122 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, -xv.—:xvn. 


as possible. Keep chill from the extremities and the 
head, as well as from the body generally. The bath 
must not be given soon after gruel or drink has been 
taken, nor must these be taken soon after a bath. 

LXVI. Let the habits of the patient carry great 
weight—whether he is very fond of his bath when 
in health, oris in the habit of bathing. Such people 
feel the need of a bath more, are more benefited by 
its use and more harmed by its omission. On the 
whole, bathing suits pneumonia rather than ardent 
fevers, for it soothes pain in the sides, chest and 
back; besides, it concocts and brings up sputum, 
eases respiration, and removes fatigue, as it softens 
the joints and the surface of the skin. It is diuretic, 
relieves heaviness of the head, and moistens the 
nostrils. 

LXVII. Such are the benefits from bathing, and 
they are all needed. If, however, one or more 
requisites be wanting, there is a danger that the 
bath will do no good, but rather harm. For each 
neglect of the attendants to make proper prepara- 
tions brings great harm. It is a very bad time to 
bathe when the bowels are looser than they ought 
to be! in acute diseases, likewise too when they 
are more costive than they ought to be, and have 
not previously been moved. Do not bathe the 
debilitated, those affected by nausea or vomiting, 
those who belch up bile, nor yet those who bleed 
from the nose, unless the hemorrhage be less than 
normal, and you know what the normal is. If the 
hemorrhage be less than normal, bathe either the 
whole body, if that be desirable for other considera- 
tions, or else the head only. 


1 Or, ‘‘normal”; see note on p. 108 


r23 


10 


17 


ΠΕΡῚ AIAITHE ΟΞΕΩΝ 


LXVIII. Ἣν οὖν αἵ τε παρασκευαὶ ἔωσιν ἔπι- 
τήδειοι καὶ ὁ κάμνων “μέλλῃ εὖ δέξασθαι τὸ 
λουτρόν, λούειν χρὴ ἑκάστης ἡμέρης" τοὺς δὲ 
φιλολουτρέοντας, οὐδ᾽ εἰ δὶς τῆς ἡμέρης λούοις, 
οὐδὲν ἂν βλάπτοις. χρῆσθαι δὲ λουτροῖσι τοῖσι 
οὔλησι πτισάνῃσι χρεωμένοισι παρὰ πολὺ μᾶλλον 
ἐνδέχεται, ἢ τοῖσι χυλῷ μοῦνον Pista te 
ἐνδέχεται δὲ καὶ τούτοισιν ἐνίοτε" ἥκιστα δὲ} 
τοῖσι ποτῷ μοῦνον χρεωμένοις" ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ 
τούτων ἐνδέχεται. τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ τοῖσι 

προγεγραμμενοισιν, οὕς. τε “μέλλει λουτρὸν ὠφε- 
λεῖν ἐν ἑκάστοισι τῶν τρόπων τῆς διαίτης οὕς 
τε μή; οἷσι μὲν γὰρ προσδεῖ 3 τινος κάρτα τού- 
των, ὅσα λουτρὸν ἀγαθὰ ποιεῖ, λούειν καθ᾽ 3 ὅσα 
ἂν λουτρῷ ὠφελῆται" οἷσι δὲ τούτων μηδενὸς 
προσδεῖ καὶ πρόσεστιν αὐτοῖσί τι τῶν σημείων, 
ἐφ᾽ οἷς λούεσθαι οὐ συμφέρει, οὐ δεῖ λούειν. 

1 After δὲ the MSS have καὶ which Ermerins deletes. 


2 προσδεῖ Kiihlewein for mpoodcirai (A) or προσδεεταί (MV) 


of the MSS. 


124 


REGIMEN IN ACUTE DISEASES, cxvut. 


LXVIII. If the preparations be adequate, and the 
patient likely to benefit by the bath, bathe every 
day. Those who are fond of bathing will not be 
harmed even by two baths a day. Patients taking 
unstrained gruel are much more capable of using 
the bath than those taking juice only, though these 
too can use it sometimes. Those taking nothing 
but drink are the least capable, though some even 
of these can bathe. Judge by means of the 
principles given above who are likely and who are 
unlikely to profit by the bath in each kind of 
regimen. Those who really need one of the benefits 
given by the bath you should bathe as far as they 
are profited by the bath. Those should not be 
bathed who have no need of these benefits, and 
who furthermore show one of the symptoms that 
bathing is not suitable. 


-.,ρ͵ΠλΠλρρρρᾺἂἅᾺἉῳἍ.»ωοσ'-Ἑἁ:-....ὃὁϑΘ ϑ6 ο ἠκ Π|᾿|ἨσΘὨ...-- ὃ .5-ἙἘ-----ς---- 


8 καθ Kiihlewein: καὶ MSS. 


125 


δ ee 


ΤῊΣ 


i - 


a mel ; 
nih armireean ἐοὺτ hid 
vrP, 


caarld Gr βϑοκοσε, 
fel ᾿λμιν τοί σι te ‘ogo walls. 
μεθα πάρ. φησ ὐπὶν αὐταἴθάηκον ἃ: 


Sos λούρέδινε 2 


t= 


© alent ia eee Ὁ 
en ik nua ie pete di ΤΑ Ψ re 
οἵ the ay ᾿ 


Wee 


ane 


THE. SACRED: DISEASE 

- 


APANZIG ἀπολο ΒΗ 

INTRODUCTION 


Tuts book was apparently known to Bacchius,} 
and is referred to by Galen? without his mentioning 
the author’s name. It is in Erotian’s list of the 
genuine works of Hippocrates. 

Modern critics are by no means agreed about 
either its authorship or its merits. Littré® has very 
little to say about it. Ermerins regards it as the 
patchwork composition of a second-rate sophist much 
later than Hippocrates. Gomperz* speaks of the 
“wonderfully suggestive formula” invented by its 
author, and calls him pugnacious and energetic. 
Wilamowitz® rates it very highly indeed, and con- 
siders that it was written by the author of Airs 
Waters Places. Wellmann ® believes it was written 
in opposition to the Sicilian school, including Diocles, 
who believed in incantations. An English writer? 
speaks of it as “a masterpiece of scientific sanity ; 
broad in outlook, keen and ironical in argument and 
humane in spirit.” 

One point at least is certain—The Sacred Disease 
cannot be independent of dirs Waters Places. [11 
will be convenient to quote the parallel passages 
side by side. 


' See Littré, I. 137. 

* XVII. pt. 2.,.341 and XVIII. pt. 2., 18. 

3 VI, 350 foll. 4 Greck Thinkers, I. 311-313. 

ὃ Griechisches Lesebuch, 269, 270. 

6 Fragmentensammlung, I. 30, 31. 

7 John Naylor in Hibbert Journal (Oct., 1909) 
Physician and Ancient Medicine, 


, Luke the 


129 


INTRODUCTION 


Airs Waters Places 


4 > , ‘ 
τούς τε ἀνθρώπους τὰς 
Ν ε Ν ” A 
κεφαλὰς ὑγρὰς ἔχειν καὶ 
φλεγματώδεας, τάς τε κοι- 
λίας αὐτῶν πυκνὰ ἐκταρ- 
΄ ρος a A 
ἄσσεσθαι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 
τοῦ φλέγματος ἐπικαταρ- 
ρέοντος. 11]. 
κατάρροοι ἐπιγενόμενοι 
- / 
ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου παρα- 
πληκτικοὺς ποιέουσι τοὺς 


, / ᾿ς 7 
ἀνθρώπους, ὁκόταν ἐξαίφνης 


ἡλιωθέωσι τὴν κεφαλὴν ἢ 
ῥιγώσωσι. ITI, 

> ε ἐκ 5» ew. 

ἐξ ἁπάντων ἐν ὑκόσοισι 
ὑγρόν τι ἔνεστιν. ἔνεστι δὲ 
» Ν ΄ 
ἐν παντὶ χρήματι. VIII. 

φλέγματος ἐπικαταρρυ- 
, > \ a > / 
έντος ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου. 
X. 

ε Ν Ψ ’, 

ὁ γὰρ γόνος πανταχύθεν 
ἔρχεται τοῦ σώματος, ἀπό 
τε τῶν ὑγιηρῶν ὑγιηρὸς ἀπό 
τε τῶν νοσερῶν νοσερός. 
3 = , x 
εἰ οὖν γίνονται ἔκ τε φαλ- 

“-“ Ν Ν > 
ακρῶν φαλακροὶ καὶ ἐκ 

~ Ν ἈΝ > 

γλαυκῶν γλαυκοὶ καὶ ἐκ 
διεστραμμένων στρεβλοὶ ὡς 
ἐπὶ τὸ πλῆθος, καὶ περὶ 
΄ mM” ~ ε 3 Ν 
τῆς ἄλλης μορφῆς ὃ αὐτὸς 
λόγος, τί κωλύει καὶ ἐκ 
μακροκεφάλου μακροκέφα- 
λον γίνεσθαι; XIV. 


130 


The Sacred Disease 


See Chapters VIII.—XII. 


σ΄ , ‘ > 

ὅσα φύεται καὶ ἐν ols TL 
ε , > μ᾿ Ν 2 
ὑγρόν ἐστιν: ἔστι δὲ ἐν 
παντί. XVI. 

6 ἐγκέφαλος. .. ὥστε 
οὐκ éruxatappet. XIII. 


< = μὴ , 

ὃ γόνος ἔρχεται πάντοθεν 
τοῦ σώματος, ἀπό τε τῶν 
ὑγιηρῶν ὑγιηρός, καὶ ἀπὸ 
τῶν νοσερῶν νοσερός. V. 

> x > 4 

εἰ yap ἐκ φλεγματώδεος 
φλεγματώδης, καὶ ἐκ χολώ- 
deos χολώδης γίνεται, καὶ 
ἐκ φθινώδεος φθινώδης, καὶ 
ἐκ σπληνώδεος σπληνώδ 

Ω7 5 NVWONS, 
’ὔ ’ὔ ν 
τί κωλύει K.T.A. ἢ 


INTRODUCTION 


> \ Ν Ν Vener A 
εμοι δὲ και auTw δοκεῖ 


lal Ν / n τς 
ταῦτα τὰ πάθεα θεῖα εἶναι 
Ν Ν , \ > ‘ 
καὶ τἄλλα πάντα Kal οὐδὲν 
’ὔ 
ἑτέρου θειότερον 
ΨΊΌΝ 9 , 5 ‘\ 
οὐδὲ ἀνθρωπινώτερον, ἀλλὰ 
Lal Ν A 
πάντα ὁμοῖα καὶ πάντα θεῖα. 
ε A Ν 
ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἔχει φύσιν 
cal Ν 2, 
τὴν ἑωυτοῦ καὶ οὐδὲν ἄνευ 
, vf 7 
φύσιος γίνετα. XXII. 
Ν »“» ¥ ,ὔ΄ 
καὶ ἐχρῆν, ἐπεὶ θειότερον 
΄“ f. ΄“ 
τοῦτο τὸ νόσευμα τῶν λοι- 
TOV ἐστιν, οὐ. .. προσ- 
7 Γ 9 X “ 
πίπτειν μούνοις, ἀλλὰ τοῖς 
ἅπασιν ὁμοίως. XXII. 
> Q ΄ “ . 
ἀλλὰ γάρ, ὥσπερ Kal 
/ ” ἑ A“ ‘\ 
πρότερον ἔλεξα, θεῖα μὲν 
Ν a ΄ a 
καὶ ταῦτά ἐστιν ὁμοίως τοῖς 
my 4 ἣν Ἂν; 
ἄλλοις: γίνεται δὲ κατὰ 


φύσιν ἕκαστα. XXII. 


-“ 
€TEPOV 


> , , ~ ΄ 
οὐδέν τί μοι δοκεῖ τῶν 
» 4 > , 
ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων 
οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν 
μὲν ἔχει καὶ πρόφασιν. 1. 
> ἣν , “ \ 
ἀλλὰ πάντα θεῖα καὶ 
, > / 4 
πάντα ἀνθρώπινα: φύσιν 
δὲ ἕκαστον ἔχει καὶ δύναμιν 


ἐφ᾽ ἑωυτοῦ. XXI. 


, 3 , /, > 
καίτοι εἰ θειότερόν ἐστι 
ἘΞ ΝΥ “ 
τῶν ἄλλων, τοῖσιν ἅπασιν 
e 4 εν ’,’ Ν 
ὁμοίως ἔδει γίνεσθαι τὴν 
΄ 4 
νοῦσον ταύτην. V. 


Ν Ν / A > , 

TO δὲ νόσημα τοῦτο οὐδέν 

τί μοι δοκεῖ θειότερον εἶναι 

τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ φύσιν 

μὴ a Ν Ν +” ΄ 

έχει ἣν καὶ τὰ ἄλλα νοσή- 
ματα, καὶ πρόφασιν. V. 


Besides these special passages, both treatises lay 
stress upon moistening of the brain as a cause of 
disease, and upon the purging and drying of that 
organ by “catarrhs”’; both insist upon supposed 
functions of veins, upon the importance of winds and 
the change of the seasons; both too have much the 
same “ pet”’ words, ἐκκρίνειν, ἀποκρίνειν, κοιλίαι and so 
on. In one occurs the phrase ὧδε ἢ ὅτι τούτων ἐγγύτατα, 
in the other οὕτω ἢ ὅτι τούτων ἐγγυτάτω. 

So much for the similarities. There are also dis- 
similarities. Azrs Waters Places is free trom sophistic 
rhetoric, but the author of The Sacred Disease is 
not above such artifices as this: κατὰ μὲν τὴν ἀπορίην 
αὐτοῖσι τοῦ μὴ γινώσκειν τὸ θεῖον διασῴζεται, κατὰ δὲ 


131 


INTRODUCTION 


τὴν εὐπορίην τοῦ τρόπου τῆς ἰήσιος ᾧ ἰῶνται, ἀπόλλυται. 
A, W. P. seems to be dominated by no postulates 
of philosophy ; S. D. is eclectic, laying stress now 
upon air, as the element which makes the brain in- 
telligent,! now upon the four traditional “ opposites,’ 
the wet, the dry, the hot and the cold. Above all, 
A. W. P. is more dignified, more reserved, and more 
compact in style. 

Wilamowitz may possibly be right in his contention 
that both works are by the same writer. If this 
be so, the writer was almost certainly not the author 
of Epidemics. The latter would never have said that 
cures can be effected by creating at the proper 
seasons the dry or the moist, the hot or the cold. 

A confident verdict would be rash, but 1 am in- 
clined to believe that the writer of S. D. was a pupil 
of the writer of 4. JV. P. Perhaps the master set 
his pupil a thesis on a subject which was a favourite 
of his—‘‘ Superstition and Medicine.” It would be 
natural in the circumstances for the student to borrow 
without acknowledgment from his master not only 
arguments but also verbal peculiarities, but he would 
not hide his own characteristics either of thought 
or of style. 

Although the work is generally supposed to refer 
to epilepsy,® other seizures, including certain forms 
of insanity, must not be excluded. Epilepsy generally 
conforms to a regular type, and scarcely corresponds 
to the elaborate classification in Chapter LV. 


1 σὴν δὲ φρόνησιν ὃ ἀὴρ παρέχεται. XIX. 

2. See Chapter ΧΧΙ. 

3 It should be noticed that the usual term employed is 
‘this disease.” The word ἐπίληψις occurs once only (Chapter 
XIII.), where it means ‘‘ seizure.” 


132 


INTRODUCTION 


In opposition to popular opinion, the writer main- 
tains that these seizures are not due to “ possession”’ 
by a god but to a natural cause. He insists upon 
the uniformity of Nature, and protests against the 
unscientific dualism which characterizes some phe- 
nomena as natural and others as divine. All 
phenomena, he says, are both natural and divine. 
He holds that epilepsy is curable by natural means, 
intending, apparently, to imply that it can be cred 
if the right remedies are discovered, and not that 
cures actually did occur. 

The “cause”’ of epilepsy is said to be the stoppage 
of life-giving air in the veins! by a flow of phlegm 
from the head into them. The crude and mistaken 
physiology of this part of the work need not detain 
us,” but the function assigned to air is important, 
and shows the influence of Diogenes of Apollonia. 

Far more interesting is the function attributed to 
the brain, which, in opposition to the popular view, 
is regarded as the seat of consciousness, and not the 
heart or the midriff. The view was not novel, and 
can be traced back to Alemaeon.? It was accepted 
by Plato and rejected by Aristotle.* 


1T have translated φλέβες by ‘‘ veins” and φλέβια by 
‘‘minor veins,” though I do not think that the writer always 
maintained a distinction between the two words. Of course 
φλέβες includes what are now called ‘‘ arteries,”” but as the 
difference between veins and arteries was not known in the 
author’s time ‘‘ veins” must be the normal translation. 

2 The confident assurance with which the writer enunciates 
his views on phlegm and air is in sharp contrast with the 
extreme caution of the writer of Kpidemics I. and JIT. 

3 See Beare Greek Theories of Elementary Cognition, 93 and 
160. 

4 See Beare op. cit. index s.v. ‘‘brain,” 


133 


INTRODUCTION 


The date of the work can be fixed with tolerable 
certainty. Nobody would put it before Airs Waters 
Places, unless indeed with Wilamowitz one holds that 
the two were written by the same author, in which 
case The Sacred Disease might be a youthful compo- 
sition. But even on this supposition the difference 
between the dates of the two would not be great. 
On the other hand the work was known to Bacchius, 
early in the third century, and apparently regarded 
as genuine. There are in the vulgate two places 
where μὴ has displaced οὐ (a sure sign of late date) 
but an examination of the best manuscript shows 
that in both οὐ is the true reading. Here and there 
occur touches of sophistic rhetoric which make a 
fourth-century date unlikely, and an impartial reader 
feels that the writer, whoever he was, was a con- 
temporary, probably a younger contemporary, of 
Socrates.1_ There is no internal sign of the part of 
Greece in which the author lived, except that the 
list of gods given in Chapter IV. seems to be 
lonian.? 

The more often Lhe Sacred Disease is read, the 
more it attracts the reader, particularly ifit be realized 
that the sequence of thought is sometimes impaired by 
glosses, which must be removed if a fair judgment 
on the writer is to be given. At first one notices the 
crudities, the slight logical lapses, the unwarranted 
assumptions, all of which are natural enough if the 
writer was a pupil writing a set thesis for his teacher. 


1 The writer is even more vigorously opposed to supersti- 
tion than the great Socrates himself, with his δαιμόνιον and 
faith in oracles, 

2 See the writer in Pauly-Wissowa, ‘‘ Hippokrates,” p. 
1827. 


134 


INTRODUCTION 


Then little by little the grandeur of the main theme, 
the uniformity of Nature, every aspect of which is 
equally divine, grips the attention. We realise that 
we are in contact with a great mind, whether the 
words in front of us are the direct expression of 
that mind, or only the indirect expression through 
the medium of a pupil’s essay. 


Manuscripts AND EpiTIons 


The chief MSS, are θ and M, supplemented by (a) 
some Paris MSS. of an inferior class and by (0) those 
MSS. which Littré called 1, x, A and μ.ἷ 

Of these the best is 6, a tenth-century MS. at 
Vienna, for which see Ilberg in the Prolegomena to 
the Teubner edition of Hippocrates. If 6 be closely 
followed it produces on the text of The Sacred Disease 
much the same effect as following A produces on 
Ancient Medicine; there is greater simplicity, while 
the dialect is muchimproved. By its help the editor 
is often able to remove the faults which so disfigure 
the text of Littré and even that of Reinhold. 

The Sacred Disease is included in Reinhold’s 
edition, while a great part appears in the Lesebuch 
of Wilamowitz-Moellendorff.2 It is translated into 
English in the second volume of Adams. 

I have myself collated both 6 and M for the 
present edition. The collation of 6 used by Littré 
was very accurate, but he appears to have known 
but little about M. Many of the Paris manuscripts, 


1 See Littré, VI., 351. 

3 See also Die hippokratische Schrift περὶ ἱρῆς νούσου in 
Sitzungsherichte der Berliner Akademie, 1901. In 1827 there 
was published in Leipzig an edition by Fr. Dietz. 


135 


INTRODUCTION 


however, are so similar to M that they supplied him 
with nearly all, if not quite all, of its readings. 

The printed text follows 6 closely, but on several 
occasions I have preferred M. 1 believe that I have 
given in the footnotes the reading of 6 on at any 
rate the most important of these occasions. So the 
reader will find the critical notes to this treatise 
more elaborate than usual. As no full edition 
exists, perhaps this novelty will not be unwelcome. 

The scribe of M appears to have been a fairly 
good Greek scholar, and his text is on the whole 
smoother and more regular than that of 6. He 
prefers the pronominal forms in 6x- to those in 67-, 
and he uses the long forms ποιέειν, etc. Punctuation 
and accents are fairly correct. His marginal notes 
sometimes run into verse. Thus on fol. 85‘ (bottom) 
we have :— 


ε , ‘ a σ΄ μὲ 
Ἱππόκρατες, τὸ θεῖον ἵλεων ἔχοις, 


a pious wish that the author may not be punished 
for “denying divinely the divine.” On 91" he has 
this note on the last sentence of the treatise :— 


intpe πρόσσχες, γνῶθι τῶν καιρῶν ὅρους. 


On the whole, the readings of Μ in Sacred Disease 
are rather better than they are in the treatises 
already translated. 

The manuscript called @ is written in a very clear 
and beautiful script. The scribe, however, seems to 
have been a poor Greek scholar. The punctuation 
is hopeless, and the accentuation far from good. 
He writes ἄνωι, κάτωι, διεφθάρηι, πλείωι, ἐπάγηι and 
κεφαλῆι (nominative). On the other hand we have 
τῶ xpovw.. He occasionally slips into Attic forms, 


130 


INTRODUCTION 


e.g. θαλάττης, and μεταβολαῖς with μεταβολῇσι imme- 
diately following. Vagaries such as these, combined 
with the fact that he cannot make up his mind 
whether to write ἱρὸς or ἱερός, show how little we 
can hope to regain exactly the spelling of the 
Hippocratic writers. We must be content with 
very approximate knowledge. 

The most interesting point brought out by a 
comparison between M and @ is the great number 
of trivial differences, chiefly in the order of the 
words. There are also many little words and 
phrases in M which are not found in 6. In many 
cases it almost seems that a rough text has been 
purposely made smoother. For instance, M_ has 
μὲν yap on at least two occasions when 6 has μὲν 
only. But there are many differences which are in 
no way corrections or improvements, and it is there- 
fore difficult, if not impossible, to say always which 
manuscript is to be preferred. Fortunately these 
differences do not affect the general sense; they do, 
however, tend to show that at some period (or 
periods) in the history of the text the Hippocratic 
writings were copied with much more attention to 
the meaning than to verbal faithfulness. 


137 


10 


HEPI“IEPH> “NOYS0Y 


Ji II \ fol e an 4 , ἢ δ᾽ ” 

. Περὶ τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης WO EXEL. 
᾽ , , a rn » / 3 
οὐδέν τί μοι δοκεὶ τῶν ἄλλων θειοτέρη εἰναι 

΄ὔ > Aw Ae / ᾽ \ / \ ΝΜ \ 
νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν μὲν EXEL καὶ 
, « > , al 
πρόφασιν, οἱ δ᾽ ἄνθρωποι" ἐνόμισαν θεῖόν τι 
A * \ 5) / 
πρῆγμα 3 εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης Kal θαυμασιότητος, 
/ 
ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέροισι" καὶ κατὰ μὲν τὴν 
ἀπορίην αὐτοῖσι τοῦ μὴ γινώσκειν τὸ θεῖον 
\ \ "2 “ ΄ 
διασῴζεται, κατὰ δὲ τὴν εὐπορίην τοῦ τρό- 
Leal r > 
που τῆς ἰήσιος ᾧ ἰῶνται) ἀπόλλυται, OTL 
-“ / a nr N 
καθαρμοῖσί τε ἰῶνται Kal ἐπαοιδῇσιν. εἰ δὲ διὰ 
nr a « 
τὸ θαυμάσιον θεῖον νομιεῖται, πολλὰ τὰ ἱερὰ 
νοσήματα ἔσται καὶ οὐχὶ ἕν, ὡς ἐγὼ ἀποδείξω 
“ ~ 
ἕτερα οὐδὲν ἧσσον ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερα- 
1 φύσιν μὲν ἔχει καὶ πρόφασιν, οἱ δ᾽ ἄνθρωποι κιτ.Ἀ. MY 
emendation: φύσιν μὲν ἔχει καὶ τὰ λοιπὰ νοσήματα ὅθεν 
γίνεται φύσιν τε αὐτὴ (αὐτὴν ι) καὶ πρόφασιν οἱ δ᾽ ἄνθρωποι 
θι: M has δὲ ἔοῦ τε and omits 8. The punctuation of @ is 
very erratic here. φύσιν μὲν ἔχει ἣν καὶ τὰ λοιπὰ νοσήματα, 
ὅθεν γίνεται. φύσιν δὲ αὐτῇ καὶ πρόφασιν οἱ ἄνθρωποι κ.τ.λ. 
Littré : φύσιν μὲν ἔχειν, ἣν καὶ τὰ λοιπὰ νοσήματα, ὅθεν γίγνεται. 
φύσιν δὲ αὐτῇ καὶ πρόφασιν οἱ ἄνθρωποι κ.τ.λ. Ermerins : 
φύσιν μὲν ἔχει καὶ τἄλλα νοσήματα Kal πρόφασιν ἕκαστα ὅθεν 
γίγνεται, φύσιν δὲ καὶ τοῦτο καὶ πρόφασιν' οἱ δ᾽ ἄνθρωποι κ.τ.λ. 
Reinhold: φύσιν μὲν ἔχει καὶ τᾶλλα νοσήματα, ὅθεν γίνεται, 
φύσιν δὲ καὶ αὕτη καὶ πρόφασιν" οἱ δ᾽ Wilamowitz. 
3. Μ omits τι πρῆγμα. 
8 ὠπῶνται θ: M has ἰήσιος ἰῶνται: ἀπολύονται γὰρ ἢ καϑαρ. 
μοῖσιν ἢ ἐπαοιδῇσιν (the final ν is very faint). 


133 


THE “SACRED: DISEASE 


I. I am about to discuss the disease called 
“sacred.” It is not, in my opinion, any more divine 
or more sacred than other diseases, but has a natural 
cause, and its supposed divine origin is due to men’s 
inexperience, and to their wonder at its peculiar 
character. Now while men continue to believe in 
its divine origin because they are at a loss to under- 
stand it, they really disprove its divinity by the 
facile method of healing which they adopt, consisting 
as it does of purifications and incantations, But if it 
is to be considered divine just because it is wonder- 
ful, there will be not one sacred disease but many, 
for I will show that other diseases are no less 


1 T am by no means satisfied that the text I have given is 
correct, but I am sure that the received text is wrong. 
However, as our best manuscript has δ᾽ before ἄνθρωποι, 
probably φύσιν μὲν ἔχει is answered by of δ᾽ ἄνθρωποι ἐνόμισαν, 
in which case the intervening words are a gloss, or parts of a 
gloss. The fact is that φύσιν μὲν ἔχει, even without πρόφασιν, 
is enough to make clear the writer’s meaning, as we can see 
from the passage in Airs Waters Places, XXI1I.(Vol. I. p. 126), 
which was certainly in his mind: ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἔχει φύσιν 
τὴν ἑωυτοῦ καὶ οὐδὲν ἄνευ φύσιος γίνεται. But ascholiast would 
be very tempted to round off the sentence, and in particular 
to explain πρόφασιν. Hence arose, I think, καὶ τὰ λοιπὰ 
νοσήματα and ὅθεν γίνεται. Whatever the correct reading 
may be, and this is uncertain, the sense of the passage is 
perfectly clear. 

4 So M: τούτου εἵνεκεν 0. 


139 


ΠΕΡῚ ΙΕΡΗΣ NOYZOY 


τώδεα, ἃ οὐδεὶς νομίζει ἱερὰ εἶναι. τοῦτο μὲν οἱ 
πυρετοὶ οἱ ἀμφημερινοὶ καὶ οἱ τριταῖοι καὶ οἱ 
τεταρταῖοι οὐδὲν ἧσσόν μοι δοκέουσιν ἡ ἱεροὶ. εἶναι 
καὶ ὑπὸ θεοῦ γίνεσθαι ταύτης τῆς νούσου, ὧν οὐ 
θαυμασίως ἔχουσιν: τοῦτο δὲ ὁρῶ μαινομένους 
ἀνθρώπους καὶ παραφρονέοντας ἀπὸ οὐδεμιῆς 


20 προφάσιος ἐμφανέος, καὶ πολλά τε καὶ ἄκαιρα 
» 


29 


10 


ποιέοντας, ἔν TE TO ὕπνῳ οἶδα πολλοὺς οἰμώ- 
ζοντας καὶ βοῶντας, τοὺς δὲ πνιγομένους, τοὺς 
δὲ καὶ ἀναΐσσοντάς τε καὶ φεύγοντας ἔξω καὶ 
παραφρονέοντας͵ μέχρι. ἐπέγρωνται," ἔπειτα δὲ 
ὑγιέας ἐόντας καὶ φρονέοντας ὥσπερ καὶ πρότερον, 
ἐόντας τ᾿ αὐτοὺς ὠχρούς τε καὶ ἀσθενέας, καὶ 
ταῦτα οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις. ἄλλα τε πολλά 
ἐστι καὶ παντοδαπὰ ὧν περὶ ἑκάστου λέγειν 
πολὺς ἂν εἴη λόγος. 

II. Ἐμοὶ δὲ δοκέουσιν οἱ πρῶτοι τοῦτο τὸ 
νόσημα ἱερώσαντες τοιοῦτοι εἶναι ἄνθρωποι 
οἷοι καὶ νῦν εἰσι μάγοι τε ka καθάρται καὶ 
ἀγύρται καὶ ἀλαζόνες, οὗτοι δὲ καὶ προσποιέονται 
σφόδρα "θεοσεβέες εἶναι καὶ πλέον τι εἰδέναι. 
οὗτοι τοίνυν παραμπεχόμενοι καὶ προβαλλόμενοι 
τὸ θεῖον τῆς ἀμηχανίης τοῦ μὴ ἔχειν ὅ τι προσ- 
ενέγκαντες ὠφελήσουσι, καὶ ὡς μὴ κατάδηλοι 
ἔωσιν οὐδὲν ἐπιστάμενοι, ἱερὸν ἐνόμισαν τοῦτο 
τὸ πάθος εἶναι" καὶ λόγους ἐπιλέξαντες ἐπιτη- 
δείους τὴν ἴησιν κατεστήσαντο ἐς τὸ ἀσφαλὲς 
σφίσιν αὐτοῖσι, καθαρμοὺς προσφέροντες. καὶ 
ἐπαοιδάς, λουτρῶν τε ἀπέχεσθαι κελεύοντες * καὶ 
ἐδεσμάτων πολλῶν καὶ ἀνεπιτηδείων ἀνθρώποισι 


1 9 omits οὐδὲ τερατώδεα. 


140 


THE SACRED DISEASE, 1-11. 


wonderful and portentous, and yet nobody considers 
them sacred. For instance, quotidian fevers, tertians 
and quartans seem to me to be no less sacred and 
god-sent than this disease, but nobody wonders at 
them. Then again one can see men who are mad 
and delirious from no obvious cause, and commit- 
ting many strange acts; while in their sleep, to my 
knowledge, many groan and shriek, others choke, 
others dart up and rush out of doors, being delirious 
until they wake, when they become as healthy and 
rational as they were before, though pale and 
weak; and this happens not once but many times, 
Many other instances, of various kinds, could be 
given, but time does not permit us to speak of each 
separately. 

II. My own view is that those who first attributed 
a sacred character to this malady were like the 
magicians, purifiers, charlatans and quacks of our 
own day, men who claim great piety and superior 
knowledge. Being ata loss, and having no treatment 
which would help, they concealed and sheltered 
themselves behind superstition, and called this illness 
sacred, in order that their utter ignorance might not 
be manifest. They added a plausible story, and 
established a method of treatment that secured their 
own position. They used purifications and incanta- 
tions; they forbade the use of baths, and of many 
foods that are unsuitable for sick folk—of sea 


1 Because of the regularity of the attacks of fever, which 
oceur every day (quotidians), every other day (tertians), or 
with intermissions of two whole days (quartans). 


2 So 0: μέχρις ἐξεγρέωνται M. 
3 M has ἀφιερώσαντες αὐτοὶ τοιοῦτοι, and ὁκόσοι for οὗτοι δὲ καί. 
4 ἀπέχεσθαι κελεύοντες M: ἀπέχοντες θ. 


141 


20 


ΠΕΡῚ ΙΕΡΗΣ NOYZOY 


νοσέουσιν ἐσθίειν: θαλασσίων μὲν τρίγλης, με- 
λανούρου, κεστρέος; ἐγχέλυος (οὗτοι γὰρ ἐπικη- 
ρότατοί εἰσιν),} κρεῶν δὲ αἰγείων ® καὶ ἐλάφων καὶ 
χοιρίων καὶ κυνὸς (ταῦτα γὰρ κρεῶν ταρᾶκτιΣ 
κώτατά ἐστι τῆς κοιλίης), ὀρνίθων δὲ ἀλεκτρυόνος 
καὶ τρυγόνος καὶ ὀτίδος, ἔτι δὲ ὅσα νομίζεται 
ἰσχυρότατα εἶναι, λαχάνων δὲ μίνθης, σκορόδου 
καὶ κρομμύων (δριμὺ γὰρ ἀσθενέοντι οὐδὲν συμ- 
φέρει), ἱμάτιον δὲ μέλαν μὴ ἔχειν (θανατῶδες 
γὰρ τὸ μέλαν), μηδὲ ἐν αἰρείῳ κατακεῖσθαι δέρ- 
ματι μηδὲ φορεῖν, μηδὲ πόδα ἐπὶ ποδὶ ἔχειν, 
μηδὲ χεῖρας ἐπὶ χειρὶ (πάντα γὰρ ταῦτα κωλύματα 
εἶναι). ταῦτα δὲ τοῦ θείου εἵνεκα προστιθέασιν, 
ὡς πλέον τι εἰδότες, καὶ ἄλλας προφάσιας λέ- 
γοντες, ὅπως, εἰ μὲν ὑγιὴς γένοιτο, αὐτῶν ἡ δόξα 
εἴη καὶ ἡ δεξιότης, εἰ δὲ ἀποθάνοι, ἐν ἀσφαλεῖ 
καθισταῖντο αὐτῶν αἱ ἀπολογίαι καὶ ἔχοιεν πρό- 
φασιν ὡς οὐδὲν αἴτιοί εἰσιν, ἀλλ᾽ οἱ θεοί: οὔτε 
γὰρ φαγεῖν οὔτε πιεῖν ἔδοσαν φάρμακον οὐδέν, 
οὔτε λουτροῖσι καθήψησαν, ὥστε δοκεῖν αἴτιοι 
εἶναι. ἐγὼ δὲ δοκέω Λιβύων ἂν τῶν τὴν μεσόγειον 
οἰκεόντων οὐδέν᾽ av’ ὑγιαίνειν, ὅτι ἐπ᾽ αἰγείοισι 
δέρμασι κατακέονται καὶ κρέασιν αἰγείοισι 
χρέονται," ἐπεὶ οὐκ ἔχουσιν οὔτε στρῶμα οὔτε 
ἱμάτιον οὔτε ὑπόδημα ὅ ὅ τι μὴ αἴγειόν ἐστιν" οὐ 
yap ἐστιν αὐτοῖς ἄλλο προβάτιον οὐδὲν ἢ αἶγες 


1 ἐπικηρότατοι θι: ἐπικαιρότατοι M, Littré, Ermerins, 
Reinhold. Some MSS. have of ἰχθύες after yap. 

2 After aiyelwy @ adds καὶ τύρου αἰγείουι The MSS. vary at 
this point between adjectives and nouns, but the sense is 
quite plain. 

3 ἀλεκτρύονος M: ἀλεκτόριδος θ. 4 ἔτι δὲ ὅσα M: ἃ θ. 


142 


THE SACRED DISEASE, 1. 


fishes: red mullet, black-tail, hammer and the eel 
(these are the most harmful sorts); the flesh of 
goats, deer, pigs and dogs (meats that disturb most 
the digestive organs) ; the cock, pigeon and bustard, 
with all birds that are considered substantial foods ; 
mint, leek and onion among the vegetables, as their 
pungent character is not at all suited to sick folk ; 
the wearing of black (black is the sign of death); 
not to lie on or wear goat-skin, not to put foot on 
foot or hand on hand (all which conduct is in- 
hibitive).1_ These observances they impose because 
of the divine origin of the disease, claiming superior 
knowledge and alleging other causes, so that, should 
the patient recover, the reputation for cleverness 
may be theirs; but should he die, they may have a 
sure fund of excuses, with the defence that they are 
not at all to blame, but the gods. Having given 
nothing to eat or drink, and not having steeped 
their patients in baths, no blame can be laid, they 
say, upon them. Se I suppose that no Libyan 
dwelling in the interior can enjoy good health, since 
they lie on goat-skins and eat goats’ flesh, possessing 
neither coverlet nor cloak nor footgear that is not 
from the goat; in fact they possess no cattle save 


1 Here is probably a reference to ‘‘ binding” by sorcery, 
So Wilamowitz. But may not κωλύματα mean that if the 
patient follows the advice of the quacks an attack (so it is 
said) will be ‘‘ prevented ” ? 

5 @ omits μηδέ. 

δ @ has the plural throughout this sentence. 

7M has ἂν after Λιβύων but not after ovdSeva. 6: have 
οὐδὲν ἄν. It is therefore probable that it should be in both 
places. 

8 The MSS. are here unintelligible. The text is Littré’s. 


143 


40 


LO 


20 


ΠΕΡῚ IEPHZ NOYZOY 


εἰ δὲ ταῦτα ἐσθιόμενα καὶ mpoodepopeva τὴν 
νοῦσον τίκτει τε καὶ αὔξει καὶ μὴ ἐσθιόμενα ἰῆται, 
οὐκέτι 6 θεὸς αἴτιος ἐστίν, οὐδὲ οἱ καθαρμοὶ 
ὠφελέουσιν, ἀλλὰ τὰ ἐδέσματα τὰ ἰώμενά ἐστι 
καὶ τὰ βλάπτοντα, τοῦ δὲ θεοῦ ἀφανίζεται ἡ 
δύναμις. 

HI. Οὕτως οὖν ἔμοιγε δοκέουσιν οἵτινες τῷ 
τρόπῳ τούτῳ «ἐγχειρέουσιν ἰῆσθαι ταῦτα τὰ 
νοσήματα οὔτε ἱερὰ νομίζειν εἶναι οὔτε θεῖα: ὅπου 
γὰρ ὑπὸ καθαρμῶν τοιούτων μετάστατα γίνεται 
καὶ ὑπὸ θεραπείης τοιῆσδε, τί κωλύει καὶ ὑφ᾽ 
ἑτέρων τεχνημάτων ὁμοίων τούτοισιν ἐπιγίνεσθαί 
τε τοῖσιν ἀνθρώποισι καὶ προσπίπτειν ; ; ὥστε τὸ 
θεῖον μηκέτι αἴτιον εἶναι, ἀλλά τι ἀνθρώπινον. 
ὅστις γὰρ οἷός τε περικαθαίρων ἐστὶ καὶ μαγεύων 
ἀπάγειν τοιοῦτον πάθος, οὗτος κἂν ἐπάγοι ἕτερα 
τεχνησάμενος, καὶ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὸ θεῖον 
ἀπόλλυται. τοιαῦτα λέγοντες. καὶ μηχανώμενοι 
προσποιέονται πλέον τι εἰδέναι, καὶ ἀνθρώπους 
ἐξαπατῶσι προστιθέμενοι αὐτοῖς ἁγνείας τε καὶ 
καθάρσιας, ὅ τε πολὺς αὐτοῖς τοῦ λόγου ἐς τὸ 
θεῖον ἀφήκει καὶ τὸ δαιμόνιον. καίτοι ἔμοιγε οὐ 
περὶ εὐσεβείης τοὺς λόγους δοκέουσι ποιεῖσθαι, 
ὡς οἴονται, ἀλλὰ “περὶ ἀσεβείης μᾶλλον, καὶ ὡς 
οἱ θεοὶ οὐκ εἰσί, τὸ δὲ εὐσεβὲς αὐτῶν καὶ τὸ θεῖον 
ἀσεβές ἐστι καὶ ἀνόσιον, ὡς ἐγὼ διδάξω. 

IV. Ee yap σελήνην καθαιρεῖν " καὶ ἥλιον 
ἀφανίζειν καὶ χειμῶνά τε καὶ εὐδίην ποιεῖν καὶ 
ὄμβρους καὶ αὐχμοὺς καὶ θάλασσαν ἄπορον. καὶ 

γῆν ἄφορον ὃ καὶ τἄλλα τὰ τοιουτότροπα πάντα 


1 Both 6 and M have ἀπολύεται. 
2 κατάγειν 6 and Wilamowitz (perhaps rightly). 


144 


THE SACRED DISEASE, m.-1v. 


goats. But if to eat or apply these things en- 
genders and increases the disease, while to refrain 
works a cure, then neither is godhead! to blame nor 
are the purifications beneficial ; it is the foods that 
cure or hurt, and the power of godhead disappears. 

ΠῚ. Accordingly I hold that those who attempt in 
this manner to cure these diseases cannot consider 
them either sacred or divine; for when they are 
removed by such purifications and by such treatment 
as this, there is nothing to prevent the production of 
attacks in men by devices that are similar. If so, 
something human is to blame, and not godhead. He 
who by purifications and magic can take away such an 
affection can also by similar means bring it on, so 
that by this argument the action of godhead is dis- 
proved. By these sayings and devices they claim 
superior knowledge, and deceive men by prescribing 
for them purifications and cleansings, most of their 
talk turning on the intervention of gods and spirits. 
Yet in my opinion their discussions show, not piety, 
as they think, but impiety rather, implying that the 
gods do not exist, and what they call piety and the 
divine is, as I shall prove, impious and unholy. 

IV. For if they profess to know how to bring 
down the moon, to eclipse the sun, to make storm 
and sunshine, rain and drought, the sea impassable 
and the earth barren, and all such wonders, whether 


16 θεός does not imply any sort of monotheism. The 
article is generic, and the phrase therefore means ‘‘a god” 
rather than ‘‘the god.”” See my article on the vague use of 
ὁ θεὸς in Classical Review, Dec. 1913, 


3 θάλασσαν ἄπορον καὶ γὴν ἄφορον Lobeck ( Aglaophamus I. 
634), Ermerins: θάλασσαν εὔφορον καὶ γῆν ἄφορον Reinhold; 
θάλασσαν ἄφορον καὶ γῆν MSS, 


145 


10 


20 


ΠΈΡΙ ΙΕΒΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ͂ 


ὑποδέχονται ἐπίστασθαι, εἴτε καὶ ἐκ τελετέων 
εἴτε καὶ ἐξ ἄλλης τινὸς γνώμης καὶ μελέτης φασὶ 
ταῦτα οἷόν τ᾽ εἶναι γενέσθαι οἱ ταῦτ᾽ ἐπιτηδεύ- 
οντες, δυσσεβεῖν ἔμοιγε δοκέουσι καὶ θεοὺς οὔτε 
εἶναι νομίζειν οὔτε ἰσχύειν οὐδὲν οὔτε εἴργεσθαι 
ἂν οὐδενὸς τῶν ἐσχάτων. &1 ποιέοντες πῶς οὐ 
δεινοὶ αὐτοῖς εἰσίν; εἰ γὰρ ἄνθρωπος μαγεύων 
καὶ θύων σελήνην καθαιρήσει καὶ ἥλιον ἀφανιεῖ 
καὶ χειμῶνα καὶ εὐδίην ποιήσει, οὐκ ἂν ἔγωγέ 
τι θεῖον νομίσαιμι τούτων εἶναι οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀν- 
θρώπινον, εἰ δὴ τοῦ θείου ἡ ἡ δύναμις ὑπὸ ἀνθρώπου 
γνώμης κρατεῖται καὶ δεδούλωται. ἴσως δὲ οὐχ 
οὕτως ἔχει ταῦτα, ἀλλ᾽ ἄνθρωποι. βίου δεόμενοι 
πολλὰ καὶ παντοῖα τεχνῶνται καὶ ποικίλλουσιν 
ἔς τε τἄλλα πάντα καὶ ἐς τὴν νοῦσον ταύτην, 
ἑκάστῳ εἴδει τοῦ πάθεος θεῷ τὴν αἰτίην προστι- 
θέντες. καὶ ἢν μὲν γὰρ αἶγα μιμῶνται, καὶ ὴν3 βρύ- 
χωνται, ἢ τὰ δεξιὰ σπῶνται, μητέρα θεῶν φασὶν 
αἰτίην εἶναι. ἢν δὲ ὀξύτερον καὶ εὐτονώτερον φθέγ- 
γηται, ἵππῳ εἰκάζουσι," καὶ φασὶ ἸΤοσειδῶνα αἴτιον 
εἶναι. ἢν δὲ καὶ τῆς κόπρου τι παρῇ, ὅσα πολλάκις 
γίνεται ὑπὸ τῆς νούσου βιαζομένοισιν, ’Evosin 
πρόσκειται ἡ ἐπωνυμίη: ἢν δὲ πυκνότερον καὶ 
λεπτότερον, οἷον ὄρνιθες, ᾿Απόλλων νόμιος. ἢν δὲ 
ἀφρὸν ἐκ τοῦ στόματος ἀφίῃ καὶ τοῖσι ποσὶ λα- 

1 ἃ my emendation (anticipated by Ermerins): ποιέοντες 
ἕνεκά ye: πῶς Μ΄: ποιέοντες ws θ: τῶν ἐσχάτων ποιέοντες, ἕνεκά γε 
τῶν θεῶν. δεινοὶ ἄρ᾽ αὐτοῖσίν εἰσιν Reinhold: τῶν ἐσχάτων 
ποιέοντες ἕνεκά γε θεῶν. εἰ γὰρ «.7.A. Wilam. See Postscript. 

2 After προστιθέντες the MSS., with many variations, have 
a sentence which in Littré appears as οὐ yap καθάπαξ ἀλλὰ 


πλεονάκις ταῦτα μέμνηνται. θι Omit καθάπαξ and add γε μὴν 
after πλεονάκις, M has ἕν for καθάπαξ, and so have two other 


146 


THE SACRED DISEASE, ιν. 


it be by rites or by some cunning or practice that 
they can, according to the adepts, be effected, in any 

case I am sure that they are impious, and cannot 
believe that the gods exist or have any strength, and 
that they would not refrain from the most extreme 
actions. Wherein surely they are terrible in the eyes 
of the gods. For if a man by magic and sacrifice will 
bring the moon down, eclipse the sun, and cause storm 
and sunshine, I shall not believe that any of these 
things is divine, but human, seeing that the power of 
godhead is overcome and enslaved by the cunning 
of man. But perhaps what they profess is not true, 
the fact being that men, in need of a livelihood, 
contrive and devise many fictions of all sorts, about 
this disease among other things, putting the blame, 
for each form of the affection, upon a particular god.! 
If the patient imitate a goat, if he roar, or suffer 
convulsions in the right side, they say that the 
Mother of the Gods is to blame. If he utter a 
piercing and loud cry, they liken him to a horse and 
blame Poseidon. Should he pass some excrement, as 
often happens under the stress of the disease, the 
surname Enodia is applied. If it be more frequent 
and thinner, like that of birds, it is Apollo Nomius. 
If he foam at the mouth and kick, Ares has the 


1 Tf the sentence be retained which I have deleted as a 
gloss the general meaning will be: ‘‘ Again and again do 
they bethink themselves of this trick.” 


MSS. M and @ have μεμίμηνται. Ermerins reads οὐ yap ἕν 
ἀλλὰ πολλὰ ταῦτα μέμνηνται : Reinhold οὐ γὰρ καθάπαξ ἑνί, 
ἀλλὰ πλεόνεσι ταῦτα νενέμηται. The last reading is the most 
intelligible, but I reject the whole sentence as a gloss. So 
apparently Wilamowitz. 
3 θ omits yap to καὶ ἤν. 
4 ἰκάζουσι (or ἱκάζουσι) θ. 


147 


30 


40 


50 


ΠΈΡΙ IEPHS NOYZOY 


, Ν \ a 2 v ? \ Ν ’ 
κτίξῃ, "Άρης τὴν αἰτίην ἔχει. οἷσι δὲ νυκτὸς δεί- 
ματα παρίσταται καὶ φόβοι καὶ παράνοιαι καὶ 
> ͵ > al / 1 \ / »" 
ἀναπηδήσιες ἐκ τῆς κλίνης καὶ φεύξιες ἔξω, 
« ΄ \ le ’ \ \ e ΄ > , 
Exdatns φασὶν εἶναι ἐπιβολὰς καὶ ἡρώων ἐφόδους. 
καθαρμοῖσί τε χρέονται καὶ ἐπαοιδῇσι, καὶ ἀνο- 
σιώτατόν τε καὶ ἀθεώτατον πρῆγμα ποιέουσιν, 
ὡς ἔμοιγε δοκεῖ: καθαίρουσι γὰρ τοὺς ἐχομένους 
τῇ νούσῳ αἵματί τε καὶ ἄλλοισι τοιούτοις 
ὥσπερ μίασμά TL ἔχοντας, ἢ ἀλάστορας, ἢ πε- 

\ ΄ » 
φαρμακευμένους ὃ ὑπὸ ἀνθρώπων, ἤ τι ἔργον 
ἀνόσιον εἰρημένου; ods ἐχρῆν τἀναντία. τού- 
των ποιεῖν, θύειν ὃ τε καὶ εὔχεσθαι καὶ ἐς τὰ ἱερὰ 
φέροντας ἱκετεύειν τοὺς θεούς: νῦν δὲ τούτων 
μὲν ποιέουσιν οὐδέν, καθαίρουσι. δέ. καὶ τὰ μὲν 
τῶν καθαρμῶν 3 yh κρύπτουσι, τὰ δὲ ἐς θάλασσαν 
5 / \ δὲ > \ v » / 5 isd 
ἐμβάλλουσι, Ta δὲ ἐς τὰ ὄρεα ἀποφέρουσιν," ὅπη 

\ [4 \ » / \ > > lel ’ 

μηδεὶς ἅψεται μηδὲ ἐμβήσεται' ta δ᾽ ἐχρῆν ἐς 

τὰ ἱερὰ φέροντας τῷ θεῷ ἀποδοῦναι, εἰ δὴ ὁ θεός 

/ a Ν fal 

ἐστιν αἴτιος" ov μέντοι ἔγωγε ἀξιῶ ὑπὸ θεοῦ 
lal \ U e 

ἀνθρώπου σῶμα μιαίνεσθαι, τὸ ἐπικηρότατον ὑπὸ 

τοῦ ἁγνοτάτου" ἀλλὰ καὶ ἢν σπυγχάνῃ ὑπὸ ἑτέρου 

μεμιασμένον A. TL πεπονθύς, ὑ ὑπὸ τοῦ θεοῦ καθαί- 

ρεσθαι ἂν αὐτὸ καὶ ἁγνίζεσθαι μᾶχλον ἢ μιαί- 

fal / “ 
νεσθαι. τὰ γοῦν μέγιστα τῶν ἁμαρτημάτων καὶ 
Ν ar \ Lal 

ἀνοσιώτατα τὸ θεῖόν ἐστι τὸ καθαῖρον Kal ayvifov 
« Ἄ a / “- 

καὶ puppa® γινόμενον ἡμῖν, αὐτοί τε ὅρους τοῖσι 

1 After κλίνης some MSS. have καὶ φόβητρα, which the 
editors retain. 6: omit. 

2 πεφαρμακευμένους 01: πεφαρμαγμένους most MSS. and 
editors. 

3 θύειν omitted by θ. 


4 καθαρμῶν. Should not this be caapuatwr? 
5 φέρουσιν 8, 


148 


THE SACRED DISEASE, iv. 


blame. When at night occur fears and _ terrors, 
delirium, jumpings from the bed and rushings out 
of doors, they say that Hecate is attacking or that 
heroes are assaulting! In making use, too, of 
purifications and incantations they do what 1 think 
is a very unholy and irreligious thing. For the 
sufferers from the disease they purify with blood 
and such like, as though they were polluted, blood- 
guilty, bewitched by men, or had committed some 
unholy act. All such they ought to have treated in 
the opposite way; they should have brought them 
to the sanctuaries, with sacrifices and prayers, in 
supplication to the gods. As it is, however, they 
do nothing of the kind, but merely purify fuHein: 
Of the purifying objects? some they hide in the 
earth, others they throw into the sea, others they 
carry away to the mountains, where nobody can 
touch them or tread on them. Yet, if a god is indeed 
the cause, they ought to have taken them to the 
sanctuaries and oflered them to him. However, I 
hold that a man’s body is not defiled by a god, the 
one being utterly corrupt the other perfectly holy. 
Nay, even should it have been defiled or in any way 
injured through some different agency, a god is more 
likely to purify and sanctify it than he is to cause 
defilement. At least it is godhead that purifies, 
sanctifies and cleanses us from the greatest and 
most impious of our sins; and we Aten: fix 


1 The person is ‘‘ possessed,” as we say. 

alt καθαρμάτων be right, the translation will be ‘‘ refuse,” 
“‘off-scourings.” I am ‘not sure that my emendation is right, 
because what are καθαρμοὶ before the process of purification 
become καθάρματα afte erwards, 

S ῥύμμα θι: ἔρυμα M: ῥῦμα Reinhold. 


149 


60 
61 


10 


ΠΕΡῚ IEPH= NOYZOY 


θεοῖσι τῶν ἱερῶν Kal TOV τεμενέων ἀποδείκνυμεν,, 
ὡς ἂν “μηδεὶς ὑπερβαίνῃ ἢν μὴ ἁγνεύῃ, ἐσιόντες 
τε ἡμεῖς περιρραινόμεθα οὐχ ὡς μιαινόμενοι, ἀλλ᾽ 
εἴ τι καὶ πρότερον ἔχομεν. μύσος, τοῦτο ἀφαγνιού- 
μενοι. 2 καὶ περὶ μὲν τῶν καθαρμῶν οὕτω μοι 
δοκεῖ ἔχειν. 

V. Τὸ δὲ νόσημα τοῦτο οὐδέν τί μοι δοκεῖ 
θειότερον εἶναι τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ φύσιν ἔχει ἣν 
καὶ τὰ ἄλλα νοσήματα, καὶ πρόφασιν ὅθεν 
ἕκαστα γίνεται" 3 καὶ ἰητὸν εἶναι, καὶ οὐδὲν 
ἧσσον ἑτέρων, ὅ τι ἂν μὴ ἤδη ὑ ὑπὸ χρόνου πολλοῦ 
καταβεβιασμένον ἡ 7, ὥστε ἤδη 3 ἰσχυρότερον εἶναι 
τῶν φαρμάκων τῶν προσφερομένων. ἄρχεται δὲ 
ὥσπερ καὶ τἄλλα νοσήματα κατὰ γένος: εἰ γὰρ 
ἐκ φλεγματώδεος φλεγματώδης, καὶ ἐκ χολώδεος 
χολώδης γίνεται, καὶ ἐκ φθινώδεος φθινώδης, καὶ 
ἐκ σπληνώδεος σπληνώδης," τί κωλύει ὅτῳ 
πατὴρ ἢ μήτηρ εἴχετο νοσήματι, τούτῳ ὃ καὶ τῶν 
ἐκγόνων ἔχεσθαί τινα; ὡς ὁ γόνος ἔρχεται 
πάντοθεν τοῦ σώματος, ἀπο τε τῶν “ὑγιηρῶν 
ὑγιηρός, καὶ ἀπὸ τῶν νοσερῶν νοσερός. ἕτερον δὲ 


1 ἀποδείκνυμεν Ermerins and Reinhold: ἀποδεικνύμενοι 
(δείκνυνται θι) MSS. Reinhold also reads οἵους for ὡς, an 
ingenious correction. In θ we have reuey and then a gap 
followed by δείκνυνται. 

2 From aad’ to ἀφαγνιούμενοι is omitted by @ but is found 
in M. Probably the eye of the scribe of @ passed from the 
first -wevor to the second. 

3 The MSS. (with slight variations) read μὲν after φύσιν, 
and after γίνεται have φύσιν δὲ τοῦτο καὶ πρόφασιν ἀπὸ ταὐτοῦ 
τὸ θεῖον γίνεσθαι ἀφ᾽ ὅτου καὶ τἄλλα πάντα. There is obviously 
corruption here as in Chapter I, one passage having been 
compared by ascribe to the other. It is hard to mark off 
the two passages as they were written originally. Reinhold 


150 


THE SACRED DISEASE, w.-v. 


boundaries to the sanctuaries and precincts of the 
gods, so that nobody may cross them unless he be 
pure; and when we enter we sprinkle ourselves, not 
as defiling ourselves thereby, but to wash away any 
pollution we may have already contracted. Such is 
my opinion about purifications. 

V. But this disease is in my opinion no more 
divine than any other; it has the same nature as 
other diseases, and the cause that gives rise to 
individual diseases.!_ It is also curable, no less than 
other illnesses, unless by long lapse of time it be 
so ingrained as to be more powerful than the 
remedies that are applied. Its origin, like that of 
other diseases, lies in heredity. For if a phlegmatic 
parent has a phlegmatic child, a bilious parent a 
bilious child, a consumptive parent a consumptive 
child, and a splenetic parent a splenetic child, there 
is nothing to prevent some of the children suffering 
from this disease when one or the other of the 
parents suffered from it; for the seed comes from 
every part of the body, healthy seed from the 
healthy parts, diseased seed from the diseased parts. 


1 Possibly ὅθεν ἕκαστα γίνεται is also part of the gloss; in 
which case the translation will be, ‘‘it has the same nature 
and cause as other diseases.” 

emends Chapter I and reads here τῶν λοιπῶν, GAN ἀπὸ ταὐτοῦ 
γίγνεσθαι ap ὅτου καὶ τἄλλα πάντα, καὶ ἰητὸν εἶναι κιτιλ. I 
believe that not only has there been corruption due to com- 
parison, but also glosses have crept in. 

4 @has ὡς for ὥστε ἤδη. 

5 @ has σπληνίας. 

ὃ εἴχετο νοσήματι, τούτῳ Reinhold: εἴχετο τούτω τῶ 
νοσήματι θι. 


αἴ 


20 


10 


20 


ΠΕΡῚ IEPHZ NOYLOY 


μέγα τεκμήριον ὅτι οὐδὲν Beverepos ἐστι τῶν 
λοιπῶν νοσημάτων" τοῖσι yap} φλεγματώδεσι 
φύσει γίνεται" τοῖσι δὲ χολώδεσιν οὐ προσπίπτει" 
καίτοι εἰ θειότερόν ἐστι τῶν ἄλλων, τοῖσιν ἅπασιν 
ὁμοίως ἔδει γίνεσθαι τὴν νοῦσον ταύτην, καὶ μὴ 
διακρίνειν μήτε χολώδεα μήτε φλεγματώδεα. 

Val. ᾿Αλλὰ γὰρ αἴτιος ὁ ἐγκέφαλος τούτου τοῦ 
πάθεος, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων νοσημάτων τῶν 
μεγίστων" ὅτῳ δὲ τρόπῳ καὶ ἐξ oins προφάσιος 
γίνεται, ἐγὼ φράσω σάφα. ὁ ἐγκέφαλός ἐστι 
τοῦ ἀνθρώπου διπλόος ὥσπερ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι 
ζῴοις ἅπασιν: τὸ δὲ μέσον αὐτοῦ διείργει 
μῆνιγξ λεπτή: διὸ οὐκ αἰεὶ κατὰ τωὐτὸ “τῆς 
κεφαλῆς ἀλγεῖ, ἀλλ᾽ ἐν μέρει ἑκάτερον, ὁτὲ δὲ 


ἅπασαν. καὶ φλέβες δ᾽ ἐς αὐτὸν τείνουσιν ἐξ 


ἅπαντος τοῦ σώματος, πολλαὶ καὶ λεπταί, δύο δὲ 
παχεῖαι, ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ ἥπατος, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ 
σπληνός. καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ ἥπατος ὧδ᾽ ἔχει" 
τὸ μέν τι τῆς φλεβὸς " κάτω τείνει διὰ τῶν ἐπὶ 
δεξιὰ παρ᾽ αὐτὸν τὸν “νεφρὸν καὶ τὴν ψυὴν ἐς 
τὸ ἐντὸς τοῦ μηροῦ, καὶ καθήκει ἐ ἐς τὸν πόδα, καὶ 
καλεῖται κοίλη prey: ἡ δὲ ἑ ἑτέρη ἄνω τείνει διὰ 
φρενῶν τῶν δεξιῶν ὃ καὶ τοῦ πλεύμονος" ἀπέσχι- 
σται δὲ καὶ ἐς τὴν καρδίην καὶ ἐς τὸν βραχίονα 
τὸν δεξιόν: καὶ τὸ λοιπὸν ἄνω φέρει διὰ τῆς 
κληῖδος ἐς τὰ δεξιὰ τοῦ αὐχένος, ἐς αὐτὸ τὸ 
δέρμα, ὥστε κατάδηλος εἶναι; παρ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ 
ods κρύπτεται καὶ ἐνταῦθα σχίζεται, καὶ τὸ μὲν 
παχύτατον καὶ μέγιστον καὶ κοιλότατον ἐς τὸν 
ἐγκέφαλον τελευτᾷ, τὸ δὲ ἐς τὸ οὖς τὸ δεξιόν, τὸ 
δὲ ἐς τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιόν, τὸ δὲ ἐς τὸν 


152 


THE SACRED DISEASE, ν.- νι. 


Another strong proof that this disease is no more 
divine than any other is that it affects the naturally 
phlegmatic, but does not attack the bilious. Yet, 
if it were more divine than others, this disease 
ought to have attacked all equally, without making 
any difference between bilious and phlegmatic. 

VI. The fact is that the cause of this affection, as 
of the more serious diseases generally, is the brain. 
The manner and the cause I will now set forth 
clearly. The brain of man, like that of all animals, 
is double, being parted down its centre by a thin 
membrane. For this reason pain is not always felt 
in the same part of the head, but sometimes on one 
side, sometimes on the other, and occasionally all 
over. Veins lead up to it from all the body, many 
of which are thin, while two are stout, one coming 
from the liver, the other from the spleen. The 
vein from the liver has the following character. 
One part of it stretches downwards on the right 
side, close by the kidney and the loin, to the inner 
part of the thigh, reaching down to the foot; it is 
called the hollow vein. The other part of it stretches 
upwards through the right diaphragm and lung. It 
branches away to the heart and the right arm. The 
rest leads upwards through the collar-bone to the 
right of the neck, to the very skin, so as to be 
visible. Right by the ear it hides itself, and here 
it branches, the thickest, largest and most capacious 
part ending in the brain, another in the right ear, 


another in the right eye, and the last in the nostril. 
1 τρῖσι yap M: τοῖσι δὲ λοιποῖσι 0. 
2 τῆς φλεβὺς M: τοῦ σπληνὺς θ. 
5.Μ and θ read τῶν φλεβῶν and place τῶν δεξιῶν after 
πλεύμονος. 


153 


80 


10 


12 


10 


ΠΕΡῚ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ͂ 


μυκτῆρα. ἀπὸ μὲν τοῦ ἥπατος οὕτως ἔχει τὰ τῶν 
φλεβῶν. διατέταται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνὸς 
prey ἐς τὰ ἀριστερὰ καὶ κάτω καὶ ἄνω, ὥσπερ 
καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ἥπατος, λεπτοτέρη δὲ καὶ 
ἀσθενεστέρη. 

ΠΕ Κατὰ ταύτας δὲ τὰς φλέβας καὶ “ἐπαγό- 
μεθα τὸ πολὺ τοῦ πνεύματος" αὗται γὰρ ἡμῖν 
εἰσὶν ἀναπνοαὶ τοῦ σώματος τὸν ἠέρα ἐς σφᾶς 
ἕλκουσαι, καὶ ἐς τὸ σῶμα τὸ λοιπὸν ὀχετεύουσι 
κατὰ τὰ φλέβια, καὶ ἀναψύχουσι καὶ πάλιν 
ἀφιᾶσιν. οὐ γὰρ οἷόν. τε τὸ πνεῦμα στῆναι, 
ἀλλὰ χωρεῖ ἄνω τε καὶ κάτω" ἢν γὰρ στῇ που 
καὶ ἀποληφθῇ, ἀκρατὲς γίνεται ἐκεῖνο τὸ μέρος 
ὅπου" ἂν στῇ" τεκμήριον δέ: ὅταν ,κατακειμένῳ 
ἢ καθημένῳ φλέβια πιεσθῇ, ὥστε τὸ πνεῦμα 5 μὴ 
διεξιέναι διὰ τῆς φλεβός, εὐθὺς νάρκη ἔχει. 
περὶ μὲν τῶν φλεβῶν οὕτως ἔχει. 

VIII. Ἣ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται, τοῖσι μὲν 
φλεγματίῃσι, τοῖσι δὲ χολώδεσιν οὔ. ἄρχεται 
δὲ φύεσθαι ἐπὶ τοῦ ἐμβρύου ἔτι ἐν τῇ μήτρῃ 
ἐόντος" καθαίρετα: γὰρ καὶ ἀνθεῖ, ὥσπερ τἄλλα 
μέρεα, πρὶν γενέσθαι, καὶ ὁ ἐγκέφαλος. ἐν ταύτῃ 
δὲ τῇ καθάρσει ἢν μὲν καλῶς καὶ μετρίως 
καθαρθῇ καὶ μήτε πλέον μήτε ἔλασσον τοῦ 
δέοντος ἀπορρυῇ, οὕτως ὑγιηροτάτην τὴν κεφαλὴν 
ἔχει" ἢν δὲ πλέονα p ῥυῇ ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐγκεφάλου 
καὶ ἀπότηξις πολλὴ γένηται, νοσώδεά TE τὴν 
κεφαλὴν ἕξει αὐξανόμενος καὶ ἤχου πλέην, καὶ 
οὔτε ἥλιον οὔτε ψῦχος ἀνέξεται" ἢν δὲ ἀπὸ ἑνός 


1 καθὸ M: καθότι θ. 
3 πνεῦμα most MSS. : αἷμα θ. 


154 


THE SACRED DISEASE, v1i.-vin. 


Such is the character of the veins from the liver. 
From the spleen too extends a vein downwards and 
upwards to the left; it is similar to the one from 
the liver, but thinner and weaker. 

VII. By these veins we take in the greater part 
of our breath, for they are vents of our body, 
drawing the air to themselves, and they spread it 
over the body in general through the minor veins 
and cool it; then they breathe it out again. For 
the breath cannot rest, but moves up and down. 
If it is caught anywhere and rests, that part of the 
body where it rests becomes paralysed. A proof is 
that should minor veins be so compressed, when a 
man is lying or seated, that the breath cannot pass 
through the vein, a numbness immediately seizes 
him. Such is the character of the veins.4 

VIII. This disease attacks the phlegmatic, but 
not the bilious. Its birth begins in the embryo 
while it is still in the womb, for like the other parts, 
the brain too is purged and has its impurities? expelled 
before birth. In this purging if the action be thorough 
and regulated, and if there flow away neither more 
nor less than is proper, the infant has a perfectly 
healthy head. But if the flux from all the brain 
be too abundant, and a great melting® take place, 
he will have as he grows a diseased head, and one 
full of noise, and he will not be able to endure either 
sun or cold. If an excessive flux come from one eye 


1 Compare with this the argument of the treatise Breaths. 

2 av@et‘is a difficult word. It seems to be equivalent to 
ἐξανθεῖ, but may be corrupt. The meaning, however, is 
plain. The old explanation was that ἀνθεῖ means ‘‘ grows,” 
but it surely is connected with ἐξανθεῖ lower down. 

3 **Deliquescence” would be the modern technical term. 


r55 


20 


28 


Ι0 


ΠΕΡῚ ΙΕΡΗΣ NOYZOY 


τινος γένηται ἢ ὀφθαλμοῦ ἢ ὠτός, ἢ φλέψ' τις 
συνισχνανθῇ, € ἐκεῖνο κακοῦται τὸ μέρος, ὅπως ἂν 
καὶ τῆς ἀποτήξιος ἔχη: ἣν δὲ κάθαρσις μὴ 
ἐπιγένηται, ἀλλὰ συστραφῇ τῷ ἐγκεφάλῳ, οὕτως 
ἀνάγκη φλεγματώδεα εἶναι. καὶ οἷσι μὲν παιδίοις 
ἐοῦσιν ἐξανθεῖ ἕλκεα καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς 
τὰ ὦτα καὶ ἐς τὸν χρῶτα, καὶ σιαλώδεα γίνεται 
καὶ μυξόρροα, ταῦτα μὲν ῥήϊστα διάγει προϊούσης 
τῆς ἡλικίης: ἐνταῦθα γὰρ ἀφίει καὶ ἐκκαθαίρεται 
τὸ φλέγμα, ὃ ὃ ἐχρῆν ἐν τῇ μήτρῃ καθαρθῆναι: καὶ 
τὰ οὕτω καθαρθέντα οὐ γίνεται ἐπίληπτα 
τῇ νούσῳ ταύτῃ ἐπὶ τὸ πολύ. ὅσα δὲ καθαρά 
τέ ἐστι, καὶ μήθ᾽ ἕλκος μηδὲν μήτε, μύξα μήτε 
σίαλον αὐτοῖς προέρχεται, μήτε ἐν τῇσι μήτρῃησι 
πεποίηται τὴν κάθαρσιν," τούτοισι δὲ ἐπικίνδυνόν 
ἐστιν ἁλίσκεσθαι ὑπὸ ταύτης τῆς νούσου. 

IX. “Hy δὲ ἐπὶ τὴν καρδίην ποιήσηται ὁ 
κατάρροος τὴν πορείην, παλμὸς ἐπιλαμβάνει καὶ 
ἄσθμα, καὶ τὰ στήθεα διαφθείρεται, ἔνιοι δὲ 
καὶ nue γίνονται" ὅταν γὰρ ἐπικατέλθῃ τὸ 
φλέγμα 5 ψυχρὸν ἐπὶ τὸν πλεύμονα καὶ τὴν 
καρδίην, ἀποψύχεται τὸ αἷμα" αἱ δὲ φλέβες πρὸς 
βίην ψυχόμεναι πρὸς τῷ πλεύμονι καὶ τῇ καρδίῃ 
πηδῶσι, καὶ ἡ καρδίη πάλλεται, ὥστε ὑπὸ τῆς 
ἀνάγκης ταύτης τὸ ἄσθμα ἐπιπίπτειν καὶ τὴν 
ὀρθοπνοίην. οὐ γὰρ δέχεται τὸ πνεῦμα ὅσον 
ἐθέλει, aype® κρατηθῇ τοῦ φλέγματος τὸ ἐπιρρυὲν 
καὶ διαθερμανθὲν διαχυθῇ ἐς τὰς φλέβας" ἔπειτα 
παύεται τοῦ παλμοῦ καὶ τοῦ ἄσθματος" παύεται 

1 καθαρθέντα: four MSS. (including θι) have παιδευθέντα. 


= Sere M: πνεῦμα θ. 
3 ἄχρι θι: μέχρις M: μέχρις ἂν some MSS. and the editors 


156 


THE SACRED DISEASE, vin.—-ix, 


or one ear, or if a vein be reduced in size, that part 
suffers a lesion in proportion to the melting. Should 
the purging not take place, but congestion occur in 
the brain, then the infants cannot fail to be phlegm- 
atic. If while they are children sores break out 
on head, ears and skin, and if saliva and mucus be 
abundant, as age advances such enjoy very good 
health, for in this way the phlegm is discharged 
and purged away which should have been purged 
away in the womb. Those who have been so purged 
are in general not attacked by this disease. Those 
children, on the other hand, that are clean,! do not 
break out in sores, and discharge neither mucus nor 
saliva, run a risk of being attacked by this disease, if 
the purging has not taken place in the womb. 

IX. Should the discharge make its way to the 
heart, palpitation and difficulty of breathing super- 
vene, the chest becomes diseased, and a few even 
become hump-backed; for when the phlegm de- 
scends cold to the lungs and to the heart, the blood 
is chilled ; and the veins, being forcibly chilled, beat 
against the lungs and the heart, and the heart 
palpitates, so that under this compulsion difficulty 
of breathing and orthopnoea result. For the patient 
does not get as much breath as he wants until the 
phlegm that has flowed in has been mastered, warmed 
and dispersed into the veins. Then the palpitation 
and difficulty of breathing cease. It ceases in pro- 


1 This use of καθαρός in the sense of ‘‘ unpurged,” ‘‘show- 
ing no discharge,” is peculiar. It should mean ‘‘ needing no 
purgation,’ not that the necessary purging does not take 
place. One suspects that the correct reading should be: ὅσα 
δὲ μήτε καθαρά ἐστι. 


1:51 
ΜΟΙ. Η 


19 


20 


ΠΕΡῚ IEPH= NOYZOY 


δὲ ὅπως ἂν καὶ τοῦ πλήθεος ἔχῃ: ἢν μὲν yap 
πλέον ἐπικαταρρυῇ, σχολαίτερον,, ἢν δὲ ἔλασσον, 
θᾶσσον' καὶ ἢν πυκνότεροι ἔωσιν οἱ κατάρροοι, 
πυκνότερα ἐπίληπτος γίνεται. ταῦτα μὲν οὖν 5 
mao et, ἢν ἐπὶ τὸν πλεύμονα καὶ τὴν καρδίην 
ἴῃ" ἢν δὲ ἐς τὴν κοιλίην, διάρροιαι λαμβάνουσιν. 

X. Ἢν δὲ τούτων μὲν τῶν ὁδῶν ἀποκλεισθῇ, ἐ ἐς 
δὲ τὰς φλέβας, ἃς προείρηκα, τὸν ,κατάρροον 
ποιήσηται, ἄφωνος γίνεται καὶ πνίγεται, καὶ 
ἀφρὸς ἐκ τοῦ στόματος éxpel,* καὶ οἱ ὀδόντες 
συνηρείκασι, καὶ αἱ χεῖρες συσπῶνται, καὶ τὰ 
ὄμματα διαστρέφονται, καὶ οὐδὲν “φρονέουσιν, 
ἐνίοισι δὲ καὶ ὑποχωρεῖ ἡ κόπρος 5 κάτω ὅπως 
δὲ τούτων ἕκαστον πάσχει ἐγὼ φράσω: ἄφωνος 
μέν ἐστιν ὅταν ἐξαίφνης τὸ φλέγμα ἢ ἐπικατελθὸν 
ἐς 8 τὰς φλέβας ἀποκλείσῃ τὸν ἠέρα καὶ μὴ 
παραδέχηται μήτε ἐς τὸν ἐγκέφαλον μήτε ἐς τὰς 
φλέβας τὰς κοίλας μήτε ἐς τὰς κοιλίας, ἀλλ᾽ 
ἐπιλάβῃ τὴν ἀναπνοήν" ὅταν γὰρ λάβῃ ἄνθρωπος 
κατὰ τὸ στόμα καὶ τοὺς μυκτῆρας τὸ πνεῦμα, 
πρῶτον μὲν ἐς τὸν ἐγκέφαλον ἔρχεται, ἔπειτα 
δὲ ἐς τὴν κοιλίην τὸ πλεῖστον μέρος, τὸ δὲ ἐ ἐπὶ τὸν 
πλεύμονα, τὸ δὲ ἐπὶ τὰς φλέβας. ἐκ τούτων δὲ 
σκίδναται Ἐπ τὰ λοιπὰ μέρεα κατὰ τὰς φλέβας: 
καὶ ὅσον μὲν ἐς τὴν κοιλίην ἔρχεται, τοῦτο μὲν 
τὴν κοιλίην διαψύχει, καὶ ἄλλο οὐδὲν συμβάλ- 
λεται" ὁ δ᾽ ἐς τὸν πλεύμονά τε καὶ τὰς φλέβας 


1 σχολαίτερον Μ: σχολέτερον θ. 

2 θ omits οὖν. 8. ἢ θ: εἴῃ Μ. 

4 ἐκρεῖ M: ῥεῖ θ. δ ἣ κόπρος omitted by θ. 

6 After κάτω the MSS. have (with slight variations) καὶ 
ταῦτα γίνεται ἐνίοτε μὲν ἐς τὰ ἀριστερά, ὁτὲ δὲ ἐς τὰ δεξιά, ὁτὲ 
δὲ ἐς ἀμφότερα. It is surely a gloss. 


158 


THE SACRED DISEASE, 1x.-x 


portion to the quantity of the flux, that is, slower 
if the flux be great, quicker if it be less. And if 
the fluxes be frequent, the attacks are frequent. 
Such are the symptoms when the flux goes to the 
lungs and heart; when it goes to the bowels, the 
result is diarrhoea. 

X. If the phlegm be cut off from these passages, 
but makes its descent into the veins I have men- 
tioned above, the patient becomes speechless and 
chokes, froth flows from the mouth; he gnashes 
his teeth and twists! his hands; the eyes roll and 
intelligence fails, and in some cases excrement is 
discharged.” I will now explain how each symptom 
occurs. The sufferer is speechless when suddenly 
the phlegm descends into the veins and intercepts 
the air, not admitting it either into the brain, or 
into the hollow veins, or into the cavities, thus 
checking respiration. For when a man takes in 
breath by the mouth or nostrils, it first goes to 
the brain, then most of it goes to the belly, though 
some goes to the lungs and some to the veins. 
From these parts it disperses, by way of the veins, 
into the others. The portion that goes into the 
belly cools it, but has no further use; but the air 
that goes into the lungs and the veins is of use 


1 Possibly ‘‘clenches.” The word can denote any sort of 
convulsion. 

2 The omitted words mean: ‘‘ These symptoms manifest 
themselves sometimes on the left, sometimes on the right, 
sometimes on both sides.” 


7 φλέγμα θ: πνεῦμα M. 8 és M: én 6. 
® μήτε ἐς Tas κοιλίας is in M but is omitted by θ, perhaps 
rightly. 


10 ἐς M: ἐπὶ θ. 


159 


90 


ΠΕΡῚ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ͂ 


ἀὴρ συμβάλλεται ἐς τὰς κοιλίας ἐσιὼν καὶ ἐς τὸν 
ἐγκέφαλον, καὶ οὕτω τὴν φρόνησιν καὶ τὴν 
κίνησιν τοῖσι μέλεσι παρέχει, ὥστε, ἐπειδὰν 
ἀποκλεισθῶσιν αἱ φλέβες τοῦ ἠέρος ὑπὸ τοῦ 
φλέγματος καὶ μὴ παραδέχωνται,Σ ἄφωνον 
καθιστᾶσι καὶ ἄφρονα τὸν ἄνθρωπον. αἱ δὲ 
χεῖρες ἀκρατεῖς γίνονται καὶ σπῶνται, τοῦ 
αἵματος ἀτρεμίσαντος καὶ οὐ διαχεομένου Ξ ὥσπερ 
εἰώθει. καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ διαστρέφονται, τῶν 
φλεβίων ἀποκλειομένων τοῦ ἠέρος καὶ σφυζξόντων. 
ἀφρὸς δὲ ἐκ τοῦ στόματος προέρχεται ἐκ τοῦ 
πλεύμονος" ὅταν γὰρ τὸ πνεῦμα μὴ ἐσίῃ ἐς αὐτόν, 
ἀφρεῖ καὶ ἀναβλύει ὥσπερ ἀποθνήσκων. ἡ δὲ 
κόπρος ὑπέρχεται ὑπὸ βίης πνιγομένου" πνίγεται 
€ τοῦ ἥπατος καὶ τῆς ἄνω κοιλίης πρὸς τὰς 
φρένας προσπεπτωκότων καὶ τοῦ στομάχου τῆς 
γαστρὸς ἀπειλημμένου" προσπίπτεϊ, δ᾽ ὅταν τὸ 
πνεῦμα μὴ ἐσίῃ ἐς τὸ στόμα ὅσον εἰώθει. 
λακτίζει δὲ τοῖσι ποσὶν ὅταν ὁ ἀὴρ ἀποκλεισθῇ 
ἐν τοῖσι μέλεσι καὶ μὴ οἷός τε ἢ διεκδῦναι ἔξω 
ὑπὸ τοῦ φλέγματος: ἀΐσσων δὲ διὰ τοῦ αἵματος 
ἄνω καὶ κάτω σπασμὸν ἐμποιεῖ καὶ ὀδύνην, διὸ 


, a e / μ᾿ 
λακτίζει. ταῦτα δὲ πάσχει πάντα, ὁπόταν τὸ 


φλέγμα παραρρυῇ ψυχρὸν ἐς τὸ αἷμα θερμὸν 
ἐόν" ἀποψύχει γὰρ καὶ ἵστησι τὸ αἷμα: καὶ ἢν 
μὲν πολὺ ἢ τὸ ῥεῦμα καὶ παχύ, αὐτίκα ἀποκτείνει" 
κρατεῖ γὰρ τοῦ αἵματος τῷ ψύχει ἦ καὶ πήγνυσιν" 
ἢν δὲ ἔλασσον ἡ, τὸ μὲν παραυτίκα κρατεῖ 
ἀπυφράξαν τὴν ἀναπνοήν: ἔπειτα τῷ χρόνῳ 


1 Here θ has ἔρχεται. 
2 Both M and @ have παραδέχονται. 


160 


THE SACRED. DISEASE, x. 


when it enters the cavities and the brain, thus 
causing intelligence and movement of the limbs, so 
that when the veins are cut off from the air by the 
phlegm and admit none of it, the patient is rendered 
speechless and senseless. The hands are paralysed 
and twisted when the blood is still, and is not 
distributed as usual. The eyes roll when the minor 
veins are shut off from the air and pulsate. The 
foaming at the mouth comes from the lungs; for 
when the breath fails to enter them they foam and 
boil as though death were near. Excrement is 
discharged when the patient is violently compressed, 
as happens when the liver and the upper bowel are 
forced against the diaphragm and the mouth of the 
stomach is intercepted; this takes place when the 
normal amount of breath does not enter the mouth. 
The patient kicks when the air is shut off in the 
limbs, and cannot pass through to the outside 
because of the phlegm; rushing upwards and 
downwards through the blood it causes convulsions 
and pain; hence the kicking. The patient suffers 
all these things when the phlegm flows cold into 
the blood which is warm; for the blood is chilled 
and arrested. If the flow be copious and _ thick, 
death is immediate, for it masters the blood by 
its coldness and congeals it. If the flow be less, 
at the first it is master, having cut off respiration ; 


1 With the reading of 0, ‘‘body.” Perhaps this reading 
is correct. 


3 For διαχεομένου M and some other MSS. have d:adexo- 
μένου. 
4 ἀπειλημμένου Μ: κατειλημμένων θ. 
5 στόμα M: σῶμα θ. 8 ὁκόταν τὸ Μ: ὅποιαν θ. 
7 ψύχει M: ψυχρῷ θ. 
161 


54 


10 


20 


ΠΕΡῚ IEPH= NOYZOY 


e ὦ fol \ fol rn 
ὁπόταν σκεδασθῇ κατὰ τὰς φλέβας Kal μιγῇ TO 
αἵματι πολλῷ ἐόντε καὶ θερμῷ, ἢν κρατηθῇ 
ef > / XN 7 e / \ 
οὕτως, ἐδέξαντο τὸν ἠέρα αἱ φλέβες, καὶ 
ἐφρόνησαν. 
\ , 
XI. Kal ὅσα μὲν σμικρὰ παιδία κατάληπτα 
r Ἂς 
γίνεται τῇ νούσῳ ταύτῃ, τὰ πολλὰ ἀποθνήσκει, 
ὴν πολὺ τὸ ῥεῦμα ἐπιγένηται καὶ νότιον: τὰ γὰρ 
/ \ 7 > / ΄ / ἣν 
φλέβια λεπτὰ ἐόντα οὐ δύναται ὑποδέχεσθαι τὸ 
ig \ / \ / 5 oT > 7 
φλέγμα ὑπὸ πάχεος καὶ πλήθεος, ἀλλ᾽ ἀποψύχε- 
ται καὶ πήγνυται τὸ αἷμα, καὶ οὕτως ἀποθνήσκει. 
x \ 2 / 3 \ b] ’ / \ / \ 
ἢν δὲ ὀλίγον ἢ καὶ ἐς ἀμφοτέρας τᾶς φλέβας τὸν 
΄ ἡ \ 
KaTappoov ποιήσηται, ἢ ἐς Tas ἐπὶ θάτερα, 
, \ 
περιγίνεται ἐπίσημα éovtas ἢ yap στόμα 
I rx? \ x \ Ἃ > / e , 
παρέσπασται ἢ ὀφθαλμὸς ἢ χεὶρ ἢ αὐχὴν, ὁπόθεν 
ΩΝ Ν \ “ / rn 
ἂν τὸ φλέβιον πληρωθὲν τοῦ φλέγματος κρατηθῇ 
καὶ ἀπισχνανθῇ. τούτῳ οὖν τῷ φλεβίῳ ἀνάγκη 
ἀσθενέστερον εἶναι καὶ ἐνδεέστερον τοῦτο τοῦ 
/, \ / ’ \ \ ’ la 
σώματος τὸ βλαβέν: és δὲ τὸν πλείω χρόνον 
> an . ᾽ Ν Ν 4 > \ »Μ 5 / 
ὠφελεῖ ws ἐπὶ TO πολύ: οὐ γὰρ ETL ἐπίληπτον 
/ Xx Ὁ » θῇ ὃ Ν "ὃ ᾿ ig \ fol 
γίνεται, ἢν ἅπαξ ἐπισημανθῇ, διὰ τόδε: ὑπὸ τῆς 
id nr 
ἀνάγκης ταύτης αἱ φλέβες αἱ λοιπαὶ κακοῦνται 
καὶ μέρος τι συνισχναίνονται, ws) τὸν μὲν ἠέρα 
δέχεσθαι, τοῦ δὲ φλέγματος τὸν κατάρροον μηκέτι 
, fal / 
ὁμοίως ἐπικαταρρεῖν: ἀσθενέστερα μέντοι" τὰ 
, be AN 3 n lal la e 
μέλεα εἰκὸς εἰναι, των φλεβῶν κακωθεισῶν. οἷσι 
yf / a 
δ᾽ ἂν βόρειόν τε καὶ πάνυ ὀλίγον παραρρυῆ καὶ 
ἐς τὰ δεξιά, ἀσήμως περιγίνονται" κίνδυνος δὲ 
συντραφῆναι καὶ συναυξηθῆναι, ἢν μὴ θεραπευ- 
θῶσι τοῖσιν ἐπιτηδείοισιν.: τοῖσι μὲν οὖν 
παιδίοισιν οὕτω γίνεται, ἢ ὅτι τούτων ἐγγυτάτω. 
1 ὡς Μ: ὥστεθ. 
2 After μέντοι both M and @ have ὁμοίως. It is omitted in 
162 


THE SACRED DISEASE, x.-x1. 


but in course of time, when it is dispersed through- 
out the veins and mixed with the copious, warm 
blood, if in this way it be mastered, the veins admit 
the air and intelligence returns. 

XI. Little children when attacked by this disease 
generally die, if the flow come on copious and with 
a south wind ; for the minor veins being thin cannot 
admit the phlegm because of its thickness and 
abundance, but the blood is chilled and congeals, 
causing death. But if the flow be slight, and make 
its descent either into both veins or into one or the 
other, the child recovers but bears the marks of the 
disease—a distortion of mouth, eye, hand or neck, 
according to the part from which the minor vein, 
filled with phlegm, was mastered and reduced. So 
by reason of this minor vein this part of the body 
which has been injured must be weaker and more 
detective. But the injury generally proves beneficial 
in the long run, as a child is no longer subject to 
the malady if it be once marked, the reason being 
as follows. In sympathy with this lesion the other 
veins too suffer and are partially reduced, so that 
while they admit the air the flux of phlegm that 
flows down into them is lessened. The limbs, how- 
ever, are naturally weaker, the veins having suffered 
injury. When the flux takes place with the wind 
in the north, and is very slight and to the right, the 
children recover without a mark. There is a risk 
however that the disease will be nourished and grow 
with the patient, unless appropriate remedies be 
used. Children, then, suffer in this way, or very 
nearly so. 

several Paris MSS. It is probably a repetition of the 
preceding ὁμοίως. 


163 


ΠΈΡΙ ΙΕΡΗΣ NOYZOY 


XII. Τοὺς δὲ πρεσβυτέρους οὐκ ἀποκτείνει, 
ὅταν ἐπιγένηται, οὐδὲ διαστρέφει' αἵ τε γὰρ 
φλέβες εἰσὶ κοῖλαι καὶ αἵματος μεσταὶ θερμοῦ, 
διὸ οὐ! δύναται ἐπικρατῆσαι τὸ φλέγμα, οὐδ᾽ 
ἀποψῦξαι τὸ αἷμα, ὥστε καὶ πῆξαι, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
κρατεῖται καὶ καταμείγνυται τῷ αἵματι ταχέως" 
καὶ οὕτω παραδέχονται αἱ φλέβες τὸν ἠέρα, καὶ 
τὸ φρόνημα ἐγγίνεται, τά τε σημεῖα τὰ προειρη- 
μένα ἧσσον ἐπιλαμβάνει διὰ τὴν ἰσχύν. τοῖσι δὲ 

10 πρεσβυτάτοις 6 ὅταν ἐπιγένηται τοῦτο τὸ νόσημα, 
διὰ τόδε ἀποκτείνει ἢ παράπληκτον ποιεῖ, ὅτι αἱ 
φλέβες κεκένωνται καὶ τὸ αἷμα ὀλίγον τέ ἐστι 
καὶ λεπτὸν καὶ ὑδαρές. ἢν μὲν οὖν πολὺ κἄτάβη 
ρυῇ καὶ χειμῶνος, ἀποκτείνει" ,ἀπέφραξε" γὰρ 
τὰς ἀναπνοὰς καὶ ἀπέπηξε τὸ αἷμα, ἣν ἐπ᾽ 
ἀμφότερα ὁ κατάρροος γένηται: ἢν δ᾽ ἐπὶ θάτερα 
μοῦνον, παράπληκτον ποιεῖ: οὐ γὰρ δύναται τὸ 
αἷμα ἐπικρατῆσαι τοῦ φλέγματος λεπτὸν ἐὸν καὶ 
ψυχρὸν καὶ ὀλίγον, ἀλλ᾽ αὐτὸ κρατηθὲν ἐπάγη, 

20 ὥστε ἀκρατέα εἶναι ἐκεῖνα καθ᾽ ἃ τὸ αἷμα 

21 διεφθάρη. 

ΧΗΙ. "Es δὲ τὰ δεξιὰ μᾶλλον καταρρεῖ ἢ ἐς 
τὰ ἀριστερά, ὅτι αἱ φλέβες ἐπικοιλότεραί 3 εἰσι 
καὶ πλέονες ἢ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. ἐπικαταρρεῖ 
δὲ καὶ ἀποτήκεται τοῖσι μὲν παιδίοισι μάλιστα, 
οἷς ἂν διαθερμανθῇ ἡ κεφαλὴ ἦν τε ὑπὸ ἡλίου, 
ἤν τε ὑπὸ πυρός, καὶ ἐξαπίνης φρίξῃ ὁ ἐγκέ- 


1 διὸ οὐ Ermerins, Reinhold: ἅ οὐ @: ὅτι οὐ M: ἃ οὐδὲ 
Littre. 
2 ἀπέφραξε θ: ἀπέπνιξε M. 
8. Before ἐπικοιλότεραι Ermerins adds ἐνταῦθα. 
4 After ἀριστέροις @ has ὅτι ἀπὸ τοῦ ἥπατος (αἵματος pu) 


164 


THE SACRED DISEASE, xu.—x1n, 
XII. Older people are not killed by an attack of 


the disease, nor are they distorted ; for their veins 
are capacious and full of hot blood, so that the 
phlegm cannot gain the mastery, nor chill the blood 
so as to congeal it; but is itself quickly mastered 
by the blood and mixed with it. So the veins admit 
the air, intelligence is present, and the symptoms 
already mentioned attack less violently because the 
patient is strong. When this disease attacks very 
old people it kills or paralyses them, the reason 
being that their veins are emptied, and their blood 
is scanty, thin and watery. Now if the flux be 
copious and in winter, death results; for it chokes 
respiration and congeals the blood should the flux 
take place to both sides. If on the other hand the 
flux be to one side only it causes paralysis; for the 
thin, cold, scanty blood cannot master the phlegm, 
but is itself mastered and congealed, so that those 
parts are powerless where the blood has been 
corrupted. 

XIII. The flux is to the right rather than to the 
left because the veins are more capacious and more 
in number than on the left. The flux and melting 
occur mostly in children when the head has been 
heated by sun or fire, and then suddenly the brain 

τείνουσι καὶ ἀπὺ τοῦ σπληνός. M has ἀπὸ yap τοῦ ἥπατος 
τείνουσι καὶ ἀπὺ τοῦ σπληνός. Ermerins (after Dietz) reads 
amd γὰρ Tot ἥπατος τείνουσι καὶ οὐκ amd τοῦ σπληνός. Reinhold 
rewrites this: ὅτι af φλέβες αἱ ἀπὸ τοῦ ἥπατος τείνουσαι ἐπι- 
κοιλότεραί εἰσι καὶ πλέονες ἢ ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσιν αἱ amd τοῦ 
σπληνός. I feel that the sentence is a note which has crept 
into the text. 

5 Before καὶ ἐξαπίνης the MSS. have ἤν τε. Littré, followed 
by Ermerins, deletes. Reinhold adds ἐπειδὰν before δια- 
θερμανθῇ and reads ἔπειτα for ἤν τε καὶ before ἐξαπίνης. 


165 


10 


20 


90 


ΠΕΡῚ ΙΕΡῊΣ NOYZOY 


φαλος" τότε γὰρ ἀποκρίνεται τὸ φλέγμα. ἀποτή- 
κεται μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς θερμασίης καὶ διαχύσιος 
τοῦ ἐγκεφάλου: ἐκκρίνεται δὲ ἀπὸ τῆς ψύξιός 
τε καὶ συστάσιος, καὶ οὕτως ἐπικαταρρεῖ. τοῖσι 
μὲν αὕτη ἡ πρόφασις γίνεται, τοῖσι δὲ καὶ ἐπειδὰν 
Α U 
ἐξαπίνης μετὰ βόρεια πνεύματα νότος μεταλάβῃ, 
συνεστηκότα τὸν ἐγκέφαλον καὶ εὐσθενέοντα ' 
» \ > / 4 a \ / 
ἔλυσε καὶ ἐχάλασεν, ὥστε πλημμυρεῖν TO φλέγμα, 
καὶ οὕτω τὸν κατάρροον ποιεῖται. ἐπικαταρρεῖ 
\ \ > ’ / ἊΣ , , Ὁ ΝΣ ὃ 
δὲ καὶ ἐξ ἀδήλου 5 φόβου γινομένου, καὶ ἢν δείσῃ 
΄, \ 
βοήσαντός τινος, ἢ μεταξὺ κλαίων μὴ οἷός τε 
Ν ἴω / “-“ 
ἢ τὸ πνεῦμα ταχέως ἀναλαβεῖν, οἷα γίνεται 
παιδίοισι πολλάκις" ὅ τι δ᾽ ἂν τούτων αὐτῷ 
/ > \ ” \ a Lge wv , 
γένηται, εὐθὺς ἔφριξε τὸ σῶμα, καὶ ἄφωνος γενό- 
μενος τὸ πνεῦμα οὐχ εἵλκυσεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα 
ἠρέμησε, καὶ ὁ ἐγκέφαλος συνέστη, καὶ τὸ αἷμα 
ἐστάθη, καὶ οὕτως ἀπεκρίθη καὶ ἐπικατερρύη τὸ 
φλέγμα. τοῖσι μὲν παιδίοισιν αὗται αἱ προφά- 
σιες τῆς ἐπιλήψιός εἰσι τὴν ἀρχήν. τοῖσι δὲ 
πρεσβύτῃσιν ὁ ὁ χειμὼν πολεμιώτατός ἐστιν" ὅταν 
γὰρ παρὰ πυρὶ πολλῷ διαθερμανθῇ τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὸν ἐγκέφαλον, ἔπειτα ἐν ψύχει γέν ται καὶ 
ῥιγώσῃ, ἢ καὶ ἐκ ψύχεος. εἰς ἀλέην ἔλθῃ καὶ παρὰ 
πῦρ πολύ, τὸ αὐτὸ τοῦτο πάσχει, καὶ οὕτως 
ἐπίληπτος γίνεται κατὰ τὰ προειρημένα. κίνδυ- 
νος δὲ πολὺς καὶ ἦρος παθεῖν τωὐτὸ τοῦτο, ἢν 
id - « / rr δὲ θέ 3 a > ἈΝ 
ἡλιωθῇ ἡ κεφαλή: τοῦ δὲ θέρεος ὃ ἥκιστα, οὐ γὰρ 
γίνονται μεταβολαὶ ἐξαπιναῖοι. ὅταν δὲ εἴκοσιν 


1 εὐσθένεοντα Littré, with one MS.: ἀσθενέα ὄντα θ: 
ἀσθενέοντα Μ. 

2 T have adopted the readings of θμ in this sentence. The 
editors omit καὶ before ἣν and put a comma at ἀδήλου, as 


166 


THE SACRED DISEASE, xm. 


has been chilled, for then it is that the phlegm 
separates off. It melts owing to the heat and 
diffusion of the brain; it separates owing to the 
chill and contraction, and so flows down. This is 
one cause. In other cases the cause is that the 
south wind, suddenly coming on after north winds, 
loosens and relaxes the brain when it is braced and 
strong, so that the phlegm overflows, and thus it 
produces the flux. It is also caused by fear of the 
mysterious, if the patient be afraid at a shout, or 
if while weeping he be unable quickly to recover 
his breath, things which often happen to children. 
Whichever of them occur, the body is immediately 
chilled, the patient loses the power of speech and does 
not breathe, the breath stops, the brain hardens, the 
blood stays, and so the phlegm separates off and 
flows down. Such among children are the causes 
of the seizure} to begin with. Of old patients the 
greatest enemy is winter. For when an old man 
has been heated in head and brain by a large fire, 
and then comes into the cold and is chilled, or if 
he leave the cold for warmth and a large fire, he 
experiences the same symptoms and has a seizure, 
according to what has been said already. There 
is a serious risk of the same thing happening in 
spring also, if the head be struck by the sun. In 
summer the risk is least, as there are no sudden 


1 ἐπίληψις occurs only here in this treatise. 


though the meaning were, ‘‘ obscure causes too produce it, 
for instance a shout, ete.”’ The objection to this is that the 
examples given are certainly not ἄδηλα. 

3 Tov δὲ θέρεος M: τὸ δὲ θέρος θ. 


167 


40 
4] 


10 


ΠΕΡῚ IEPHE NOYZOYr 


ἔτεα “παρέλθῃ, οὐκέτι ἡ νοῦσος αὕτη ἐπιλαμβά- 
vel, ἢν μὴ ἐκ παιδίου σύντροφος ἢ 7, ἀλλ᾽ ἢ ὀλίγους 
ἢ οὐδένα: αἱ γὰρ φλέβες αἵματος μεσταὶ πολλοῦ 
εἰσίν, καὶ ὁ ἐγκέφαλος συνέστηκε καί ἐστι 
στρυφνός, ὥστε οὐκ ἐπικαταρρεῖ ἐπὶ τὰς φλέβας" 
ἢν δ᾽ ἐπικαταρρυῇ, τοῦ αἵματος οὐ κρατεῖ, 
πολλοῦ ἐόντος καὶ θερμοῦ. 

XIV. Ὧι, δὲ ἀπὸ παιδίου συνηύξηται καὶ 
συντέθραπται, ἔθος πεποίηται ἐν τῇσι μετα- 
βολῇσι τῶν πνευμάτων τοῦτο πάσχειν, καὶ 
ἐπίληπτον γίνεται ὡς τὰ πολλά, καὶ μάλιστα ἐν 
τοῖσι νοτίοισιν: ἥ τε ἀπάλλαξις χαλεπὴ γίνεται" 
ὁ γὰρ ἐγκέφαλος ὑγρότερος γέγονε τῆς φύσιος καὶ 
πλημμυρεῖ ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὥστε τοὺς μὲν 
καταρρόους πυκνοτέρους γίνεσθαι, ἐκκριθῆναι δὲ 
μηκέτι οἷόν τε elvar τὸ φλέγμα, μηδὲ ἀναξηραν- 
θῆναι τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ διαβεβρέχθαι καὶ 
εἶναι ὑγρόν. γνοίη δ᾽ ἄν τις τόδε" μάλιστα τοῖσι 
προβάτοισι τοῖσι καταλήπτοισι γινομένοις ὑπὸ 
τῆς νούσου ταύτης καὶ μάλιστα τῆσιν αἰξίν' 
αὗται γὰρ πυκνότατα λαμβάνονται: ἢν διακόψῃς 
τὴν κεφαλήν, εὑρήσεις τὸν ἐγκέφαλον ὑ ὑγρὸν ἐόντα 
καὶ ὕδρωπος περίπλεων καὶ κακὸν ὄξοντα, καὶ ἐν 
τούτῳ δηλονότι γνώσει ὅτι οὐχ ὁ θεὸς τὸ σῶμα 
λυμαίνεται, ἀλλ᾽ ἡ νοῦσος. οὕτω δ᾽ ἔχει. καὶ τῷ 
ἀ wo pate ὁπόταν γὰρ ὁ χρόνος γένηται τῇ νούσῳ, 
οὐκ ἔτι ἰήσιμος γίνεται" διεσθίεται γὰρ ὁ ἐγκέφα- 
λος ὑπὸ τοῦ φλέγματος καὶ τήκεται, τὸ δὲ a ἀποτη- 
κόμενον ὕδωρ γίνεται, καὶ περιέχει, τὸν ἐγκέφαλον 
ἐκτὸς καὶ περικλύξει" καὶ διὰ τοῦτο πυκνότερον 
ἐπίληπτοι γίνονται καὶ ῥᾷον. διὸ δὴ πολυχρόνιος 
ἡ νοῦσος, ὅτι τὸ περιρρέον λεπτόν ἐστιν ὑπὸ 
168 


THE SACRED DISEASE, χπι.--χιν. 


changes. After the twentieth year this disease does 
not occur, or occurs but rarely, unless it has been pre- 
sent frominfancy, For the veinsare full of abundance 
of blood, and the brain is compact and hard, so that 
either there is no flux to the veins, or, if there be a 
flux, it does not master the blood, which is copious 
and hot. 

XIV. But when the disease dates from infancy and 
has grown and been nourished with the body, the habit 
has been formed of the flux occurring at the changes 
of the winds, and the patient generally has an attack 
then, especially if the wind be in the south. Recovery, 
too, proves difficult; the brain is unnaturally moist, 
and flooded with phlegm, so that not only do fluxes 
occur more frequently but the phlegm can no longer 
separate, nor the brain be dried, being on the contrary 
soaked and moist. The truth of this is best shown 
by the cattle that are attacked by this disease, 
especially by the goats, which are the most common 
victims. If you cut open the head you will find the 
brain moist, very full of dropsy and of an evil odour, 
whereby you may learn that it is not a god but the 
disease which injures the body. So is it also with a 
man. In fact, when the disease has become chronic 
it then proves incurable, for the brain is corroded by 
phlegm and melts, and the part which melts becomes 
water, surrounding the brain outside and flooding it, 
for which reason such people are attacked more 
frequently and more readily. Wherefore the disease 
lasts a long time, because the surrounding fluid is thin 


1 κρατέει 0: κατακρατέει M. 
τόδε M: τῷδε θ. 
3 διακόψης M: διακόψας οραις (sic) θ. 


10 


14 


10 


ΠΕΡῚ ΙΕΡΗΣ NOYZOY 


πολυπληθείης, καὶ εὐθὺς κρατεῖται ὑπὸ τοῦ 
αἵματος καὶ διαθερμαίνεται. 

XV. “Ὅσοι δὲ ἤδη ἐθάδες εἰσὶ τῇ νούσῳ, πτρογινώ- 
σκουσιν ὅταν μέλλωσι λήψεσθαι, καὶ φεύγουσιν 
ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ἣν μὲν ἐγγὺς ἡ αὐτῷ τὰ οἰκία," 
οἴκαδε, ἣν δὲ μή, ἐς τὸ ἐρημότατον, ὅπη μέλ- 
λουσιν αὐτὸν ἐλάχιστοι ὄψεσθαι πεσόντα, εὐθὺς 
τε ἐγκαλύπτεται" τοῦτο δὲ ποιεῖ ὑπ᾽ αἰσχύνης 
τοῦ πάθεος καὶ οὐχ ὑπὸ φόβου, ὡς οἱ πολλοὶ 
νομίζουσι, τοῦ δαιμονίου. τὰ δὲ παιδάρια τὸ 
μὲν πρῶτον πίπτουσιν ὅπη ἂν τύχωσιν ὑπὸ 
ἀηθίης: ὅταν δὲ πολλάκις 3 κατάληπτοι, γένωνται, 
ἐπειδὰν προαίσθωνται, φεύγουσι παρὰ τὰς μη- 
τέρας ἢ παρὰ ἄλλον ὅντινα μάλιστα γινώσκουσιν, 
ὑπὸ δέους καὶ φόβου τῆς πάθης: τὸ yap αἰσχύ- 
νεσθαι 4 οὔπω γινώσκουσιν. 

XVI. ᾿ἂν δὲ τῇσι μεταβολῇσι τῶν πνευμάτων 
διὰ τάδε φημὶ ἐπιλήπτους γίνεσθαι, καὶ μάλιστα 
τοῖσι νοτίοισιν, ἔπειτα τοῖσι βορείοισιν, ἔπειτα 
τοῖσι λοιποῖσι πνεύμασι" ταῦτα γὰρ τῶν λοιπῶν 
πνευμάτων ἰσχυρότατά ἐστι καὶ ἀλλήλοις ἐ ἐναντιώ- 
Tata κατὰ τὴν στάσιν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν. 
ὁ μὲν γὰρ βορέης συνίστησι τὸν ἠέρα καὶ τὸ 
θολερόν τε καὶ τὸ νοτῶδες ἐκκρίνει καὶ λαμπρόν 
τε καὶ διαφανέα ποιεῖ: κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον 
καὶ τἄλλα πάντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἀρξάμενα ὃ 
καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων" ἐκκρίνει γὰρ ἐξ ἁ ἁπάντων 
τὴν νοτίδα καὶ τὸ δνοφερόν, καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν 
ἀνθρώπων, διὸ καὶ ὑγιηρότατός ἐστι τῶν ἀνέμων. 


1 ἢ αὐτῷ τὰ οἰκία θ: αὐτῶν ὁ οἶκος ἔῃ M. 
2 Tiere θ adds καὶ, 


170 


THE SACRED DISEASE, x1v.-xvi. 


through its abundance, and is immediately mastered 
and warmed by the blood. 

XV. Such as are habituated to their disease have a 
presentiment when an attack is imminent, and run 
away from men, home, if their house be near, if not, 
to the most deserted spot, where the fewest people 
will see the fall, and immediately hide their heads. 
This is the result of shame at their malady, and not, 
as the many hold, of fear of the divine. Young 
children at first fall anywhere, because they are un- 
familiar with the disease; but when they have 
suffered several attacks, on having the presentiment 
they run to their mothers or to somebody they know 
very well, through fear and terror at what they are 
suffering, since they do not yet know what shame is. 

XVI. At the changes of the winds for these reasons 
do I hold that patients are attacked, most often when 
the.south wind blows, then the north wind, and then 
the others. In fact the north and south are stronger 
than any other winds, and the most opposite, not 
only in direction but in power. For the north wind 
contracts the air and separates from it what is turbid 
and damp, making it clear and transparent. It acts 
in the same way upon everything as well that rises 
from the sea or waters generally. For it separates 
the moist and the dull from everything, including 
men themselves, for which reason it is the most 

3 πολλάκις 8: πλεονάκις Other MSS. and the editors. 

4 Before οὔπω the MSS. except M and @u have παῖδες ὄντες. 
Littré retains, and so does Reinhold. I think it must be a 
gloss (we should expect ἐόντες) and so, I find, do Ermerins 
and Wilamowitz. 

5 aptdueva MSS.: ἐξάρμενα Mack’s Codex Mediceus: 
ἀρξάμενος Ermerins: ἐξαερούμενα Reinhold. 


171 


20 


90 


40 


46 


ΠΕΡῚ IEPHZ NOYZOY 


ὁ δὲ νότος τἀναντία τούτῳ ἐργάξεται" πρῶτον μεν 
ἄρχεται τὸν ἠέρα. συνεστηκότα κατατήκειν καὶ 
διαχεῖν, καθότι καὶ οὐκ εὐθὺς πνεῖ μέγας, ἀλλὰ 
γαληνίζει πρῶτον, ὅτι οὐ δύναται ἐπικρατῆσαι 
τοῦ ἠέρος αὐτίκα, τοῦ πρόσθεν πυκνοῦ τε ἐόντος 
καὶ συνεστηκότος,5 ἀλλὰ τῷ “χρόνῳ διαλύει: τὸ δ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο καὶ τὴν γῆν ἐργάζεται καὶ τὴν θάλασ- 
σαν καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας καὶ φρέατα 
καὶ ὅσα φύεται καὶ ἐν οἷς τι ὑγρόν ἐστιν" 
ἔστι δὲ ἐν παντί, ἐν τῷ μὲν πλέον, ἐν τῷ δὲ 
ἔλασσον ἅπαντα δὲ ταῦτα αἰσθάνεται τοῦ πνεύ- 
ματος TOUTOUV, καὶ ἔκ τε λαμπρῶν δνοφώδεα 
γίνεται, καὶ ἐκ ψυχρῶν θερμά, καὶ ἐκ ξηρῶν 
νοτώδεα" ὅσα δ᾽ ἐν οἰκήμασι κεράμια ἢ κατὰ “γῆς 
ἐστι μεστὰ οἴνου ἢ ἄλλου τινὸς ὑγροῦ, πάντα 
ταῦτα αἰσθάνεται τοῦ νότου καὶ διαλλάσσει τὴν 
μορφὴν ἐς ἕτερον εἶδος" τόν τε ἥλιον καὶ τὴν 
σελήνην καὶ τἄλλα ἄστρα πολὺ ἀμβλυωπότερα 
καθίστησι τῆς φύσιος. ὅτε οὖν καὶ τούτων οὕτω 
μεγάλων ἐόντων καὶ ἰσχυρῶν τοσοῦτον ἐπικρατεῖ 
καὶ τὸ σῶμα ποιεῖ αἰσθάνεσθαι καὶ μεταβάλλειν 
ἐν τῶν ἀνέμων τούτων τῇσι μεταλλαγῇσιν, 
ἀνάγκη τοῖσι μὲν νοτίοισι λύεσθαί τε καὶ prutay 
τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὰς φλέβας χαλαρωτέρας 
γίνεσθαι, τοῖσι δὲ βορείοισι συνίστασθαι τὸ 
ὑγιηρότατον τοῦ ἐγκεφάλου, τὸ δὲ νοσηλότατον 
καὶ ὑγρότατον ἐκκρίνεσθαι καὶ περικλύζξειν ἔξω- 
θεν, καὶ οὕτω τοὺς KaTappoous ἐπιγίνεσθαι ἐν 
τῇσι μεταβολῇσι τούτων τῶν πνευμάτων. οὕτως 
αὕτη ἡ νοῦσος γίνεται καὶ θάλλει ἀπὸ τῶν προσι- 
ὄντων τε καὶ ἀπιόντων, καὶ οὐδέν ἐστιν ἀπο- 
ρωτέρη τῶν ἄλλων οὔτε ἰῆσθαι οὔτε ἡνῶναι, 
οὐδὲ θειοτέρη ἢ αἱ ἄλλαι. 

172 


THE SACRED. DISEASE, xv. 


healthy of the winds. But the action of the south 
wind is the opposite. At first it begins to melt and 
diffuse the condensed air, inasmuch as it does not 
blow strong immediately, but is calm at first, because 
it cannot at once master the air, that before was 
thick and condensed, but requires time to dissolve it. 
In exactly the same way it acts upon earth, sea, 
rivers, springs, wells, and everything that grows in 
which there is moisture, and moisture is in everything, 
though more in some things than in others. All 
these things feel the effects of this wind, and become 
dull instead of bright, hot instead of cold, wet instead 
of dry. Vessels of pottery too kept in rooms or 
underground, which are full of wine or other liquid 
always feel the effects of the south wind and change 
their shape to a different form. The sun, moon and 
stars it makes much duller than they naturally are. 
Since then it so masters even things that are so big 
and strong, makes the body feel its effects and change 
with the changes of these winds, of necessity a south 
wind relaxes and moistens the brain and enlarges the 
veins, while north winds press together the healthiest 
part of the brain, separating the most diseased and 
moist, and washing it out; for which reason the fluxes 
occur at the changes of these winds. ‘Thus this 
disease is born and grows from the things that come 
to the body and leave it, is no more troublesome to 
understand and cure than are others, and is no more 
divine than others are. 


1 γαληνίζει Ou: λαγανίζει M: λαγαρίζει Ermerins. 
2 So M: θ has αὐτίκα τοῦ πρόσθεν ἠέρος πυκνοῦ κιτ.λ. 


173 


10 


20 


25 


ΠΕΡῚ IEPH= NOYLOY 


XVII. Εἰδέναι δὲ χρὴ τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐξ 
οὐδενὸς ἡ ἡμῖν αἱ ἡδοναὶ γίνονται καὶ * εὐφροσύναι 
καὶ γέλωτες καὶ παιδιαὶ ἢ ἐντεῦθεν," καὶ λῦπαι 
καὶ ἀνίαι 3 καὶ δυσφροσύναι καὶ κλαυθμοί. καὶ 
τούτῳ φρονέομεν μάλιστα 3 καὶ βλέπομεν καὶ 
ἀκούομεν καὶ -διαγινώσκομεν τά τε αἰσχρὰ καὶ 
καλὰ καὶ κακὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ ἡδέα. καὶ ἀηδέα, τὰ 
μὲν νόμῳ διακρίνοντες, τὰ δὲ τῷ aumpepovie 
αἰσθανόμενοι. τῷ δὲ αὐτῷ τούτῳ καὶ μαινόμεθα 5 
καὶ παραφρονέομεν, καὶ δείματα καὶ φόβοι παρί- 
στανται ἡμῖν, τὰ μὲν νύκτωρ, τὰ δὲ καὶ μεθ᾽ 
ἡμέρην, καὶ ἀγρυπνίαι καὶ πλάνοι ἄκαιροι, καὶ 
φροντίδες οὐχ ἱκνεύμεναι, καὶ ἀγνωσίαι τῶν 
καθεστώτων καὶ ἀηθίαι. καὶ ταῦτα πάσχομεν 
ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου πάντα, ὅταν οὗτος μὴ ὑγιαίνῃ, 
ἀλλὰ θερμότερος τῆς φύσιος γένηται ἢ ψυχρό- 
τερος ἢ ὑγρότερος ἢ ξηρότερος, ἤ ἤ τι ἄλλο πεπόνθῃ 
πάθος παρὰ τὴν φύσιν ὃ μὴ ἐώθει. καὶ μαινό- 
μεθα μὲν ὑπὸ ὑγρότητος" ὅταν γὰρ ὑγρότερος 
τῆς φύσιος ἢ, ἀνάγκη κινεῖσθαι, “κινευμένου δὲ 
μήτε τὴν ὄψιν ἀτρεμίξειν μ μήτε τὴν ἀκοήν, ἀλλ᾽ 
ἄλλοτε ἄλλα ὁρᾶν καὶ ἀκούειν, τήν τε γλῶσσαν 
τοιαῦτα διαλέγεσθαι οἷα ἂν βλέπῃ τε καὶ ἀκούῃ 
ἑκάστοτε: ὅσον δ᾽ ἂν ἀτρεμήσῃ ὁ ἐγκέφαλος 

ρόνον, τοσοῦτον καὶ “φρονεῖ ὁ ἄνθρωπος. 

ΧΥΗΙ. Γίνεται δὲ ἡ ἡ διαφθορὴ τοῦ ἐγκεφάλου 
ὑπὸ φλέγματος καὶ χολῆς" γνώσει δὲ ἑκάτερα 

1 Before εὐφροσύναι some MSS. have ai. It is omitted by 
θμ. and in M was first omitted and then restored. 

2 After ἐντεῦθεν Ou have ὅθεν, whichis read by Wilamowitz 

3 aviac M: pavia θ. 


4 After μάλιστα the MSS. (except @) and the editors have 
καὶ νοεῦμεν. 


174 


THE SACRED DISEASE, xvi.—xvitt. 


XVII. Men ought to know that from the brain, 
and from the brain only, arise our pleasures, joys, 
laughter and jests, as well as our sorrows, pains, 
griefs and tears. Through it, in particular, we think, 
see, hear, and distin guish the ugly from the beautiful, 
the bad ΕΣ the good, the pleasant from the un- 
pleasant, in some cases using custom as a test, i 
others perceiving them from their utility. It is the 
same thing which makes us mad or delirious, inspires 
us with dread and fear, whether by night or by day, 
brings sleeplessness, inopportune mistakes, aimless 
anxieties, absent-mindedness, and acts that are con- 
trary to habit. These things that we suffer all come 
from the brain, when it is not healthy, but becomes 
abnormally hot, cold, moist, or dry, or suffers any other 
unnatural affection to which it was not accustomed. 
Madness comes from its moistness. When the brain 
is abnormally moist, of necessity it moves, and when 
it moves neither sight nor hearing are still, but we 
see or hear now one thing and now another, and the 
tongue speaks in accordance with the things seen 
and heard on any occasion. But all the time the 
brain is still a man is intelligent. 

XVIII. The corruption of the brain is caused not 
only by phlegm but by bile. You may distinguish 

5 After αἰσθανόμενοι the MSS. have: τῷ δὲ καὶ τὰς ἡδονὰς 
καὶ τὰς ἀηδίας τοῖς καιροῖς διαγινώσκοντες, καὶ οὐ (οὗ Without καὶ 
Ou) ταὐτὰ ἀρέσκει ἡμῖν. Reinhold reads διαγιγνώκουσιν οὐ. 
Littré and Ermerins retain. I reject the phrase, as being a 
gloss. Wilamowitz has τῷ δὲ τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἀηδίας τοῖσι 
καιροῖσι διαγιγνώσκοντες, οὐ ταὐτὰ ἀρέσκει ἡμῖν. This restores 
the grammar to a simple anacoluthon, but in sense it is little 
more than a repetition of the preceding words. 

δ᾽ @ has μαινομενόμεθα. 


175 


LO 


20 


30 


ΠΕΡῚ IEPHZ NOYZOY 


ode οἱ μὲν ὑπὸ φλέγματος μαινόμενο: ἥσυχοί 
τέ εἰσι καὶ οὐ βοηταὶ οὐδὲ θορυβώδεες, 
οἱ δὲ ὑπὸ χολῆς κεκράκται τε καὶ κακοῦρ- 
yor καὶ οὐκ ἀτρεμαῖοι, ἀλλ᾽’ αἰεί τι ἄκαι- 
ρον δρῶντες. ἢν μὲν οὖν συνεχῶς μαίνωνται, 
αὗται αἱ προφάσιές εἰσιν" ἢν δὲ δείματα καὶ 
φόβοι παριστῶνται, ὑπὸ μεταστάσιος τοῦ ἐγ- 
κεφάλου" μεθίσταται δὲ θερμαινόμενος" θερμαίνε- 
ται δὲ ὑπὸ τῆς χολῆς, ὅταν ὁρμήσῃ ἐπὶ τὸν 
ἐγκέφαλον κατὰ τὰς φλέβας τὰς αἱματίτιδας 
ἐκ τοῦ σώματος" καὶ ὁ φόβος παρέστηκε μέχρι 
ἀπέλθῃ πάλιν ἐς τὰς φλέβας καὶ τὸ σῶμα" ἔπειτα 
πέπαυται. ἀνιᾶται δὲ καὶ ἀσᾶται παρὰ καιρὸν 
ψυχομένου τοῦ ἐγκεφάλου καὶ συνισταμένου 
παρὰ τὸ ἔθος" τοῦτο δὲ ὑπὸ φλέγματος πάσχει" 
ὑπ᾽ αὐτοῦ δὲ τοῦ πάθεος καὶ “ἐπιλήθεται. ἐκ 
νυκτῶν δὲ βοᾷ καὶ κέκραγεν, ὅταν ἐξαπίνης ὁ 
ἐγκέφαλος διαθερμαίνηται' τοῦτο δὲ πάσχουσιν 
οἱ χολώδεες, οἱ δὲ φλεγματώδεες ov"! διαθερμαί- 
νεται δὲ καὶ ἐπὴν τὸ αἷμα ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἐγκέ- 
φαλον πολὺ καὶ ἐπιζέση. ἔρχεται, δὲ κατὰ τὰς 
φλέβας πολὺ τὰς προειρημένας, ὅταν τυγχάνῃ 
ὥνθρωπος ἐ ἐνύπνιον ὁρῶν φοβερὸν καὶ ἐν τῷ φόβῳ" Ἶ 
7" ὥσπερ οὖν καὶ ἐγρηγορότι τότε μάλιστα τὸ 
πρόσωπον φλογιῶ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐρεύθονται, 
ὅταν φοβῆται, καὶ ἡ γνώμη ἐπινοῇ τι κακὸν 
ἐργάσασθαι, οὕτω καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ πάσχει. 
ὅταν δὲ ἐπέγρηται καὶ καταφρονήσῃ καὶ τὸ αἷμα 


81 πάλιν σκεδασθῇ ἐς τὰς φλέβας 5 πέπαυται. 


176 


1M places the δὲ after φλεγματώδεες. 
3 τῷ φόβῳ M: πόνῳ 8. 


THE SACRED DISEASE, χνπι. 


them thus. Those who are mad through phlegm are 
quiet, and neither shout nor make a disturbance ; 
those maddened through bile are noisy, evil-doers 
and restless, always doing something inopportune. 
These are the causes of continued madness. But if 
terrors and fears attack, they are due to a change in 
the brain. Now it changes when it is heated, and it 
is heated by bile which rushes to the brain from the 
rest of the body by way of the blood-veins. The 
fear besets the patient until the bile re-enters the 
veins and the body. Then it is allayed. The patient 
suffers from causeless distress and anguish when the 
brain is chilled and contracted contrary to custom. 
These effects are caused by phlegm, and it is these 
very effects that cause loss of memory. Shouts and 
cries at night are the result of the sudden heating of 
the brain, an affection from which the bilious suffer 
but not the phlegmatic. The brain is heated also 
when the blood rushes to it in abundance and boils. 
The blood comes in abundance by the veins mentioned 
above, when the patient happens to see a fearful 
dream and is in fear. Just as in the waking state 
the face is flushed, and the eyes are re}, mostly 
when a man is afraid and his mind contemplates 
some evil act, even so the same phenomena are dis- 
played in sleep. But they cease when the man 
wakes to consciousness! and the blood is dispersed 
again into the veins. 


1 Or, ‘‘and comes to his senses.” 


3 Littré with some inferior MSS. inserts τὰς προειρημένας 
before mémavrat: Reinhold reads τὰς κατὰ τὸ σῶμα, 


177 


10 


20 
21 


ΠΕΡῚ IEPH= ΝΟΥΣΟΥ͂ 


XTX. Kata ταῦτα νομίζω τὸν ἐγκέφαλον δυνα- 
μιν ἔχειν πλείστην ἐν τῷ ἀνθρώπῳ" οὗτος γὰρ 
ἡμῖν ἐστι τῶν ἀπὸ τοῦ ἠέρος γινομένων ἑρμηνεύς, 
ἣν ὑγιαίνων τυγχάνῃ" τὴν δὲ φρόνησιν ὁ ἀὴρ 
παρέχεται. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ ὦτα καὶ ἡ 
γλῶσσα καὶ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες οἷα ἂν ὁ ἐγκέ- 
φαλος γινώσκῃ, τοιαῦτα πρήσσουσι: Ἷ γίνεται, γὰρ 
ἐν ἅπαντι τῷ σώματι τῆς φρονήσιος, @s* ἂν 
μετέχῃ τοῦ ἠέρος. ἐς δὲ τὴν. σύνεσιν ὁ ἐγκέφαλός 
ἐστιν ὁ διαγγέλλων" ὅταν γὰρ σπάσῃ τὸ πνεῦμα 
ὥνθρωπος ἐς ἑωυτόν, ἐς τὸν ἐγκέφαλον πρῶτον 
ἀφικνεῖται, καὶ οὕτως ἐς τὸ λοιπὸν σῶμα σκίδναται 
ὁ ἀήρ, καταλελοιπὼς ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἑωυτοῦ 
τὴν ἀκμὴν καὶ ὅ τι ἂν ἡ φρόνιμόν τε καὶ γνώμην 
ἔχον' εἰ γὰρ ἐς τὸ σῶμα πρῶτον ἀφικνεῖτο καὶ 
ὕστερον ἐς τὸν ἐγκέφαλον, ἐν τῇσι σαρξὶ καὶ ἐν 
τῇσι φλεψὶ καταλελοιπὼς τὴν διάγνωσιν ἐς τὸν 
ἐγκέφαλον ἃ ἂν ἴοι " θερμὸς ἐὼν καὶ οὐκ ἀκραιφνής, 
ἀλλ᾽ ἐπιμεμιγμένος πῇ ἰκμάδι τῇ ἀπό τε τῶν 
σαρκῶν καὶ τοῦ αἵματος, ὥστε μηκέτι εἶναι 
ἀκριβής. 

XX. Διὸ φημὶ τὸν ἐγκέφαλον εἶναι τὸν 
ἑρμηνεύοντα τὴν σύνεσιν. αἱ δὲ φρένες, ἄλλως 
ὄνομα ἔχουσι τῇ τύχη κεκτημένον καὶ τῷ νόμῳ, 
τῷ δ᾽ ἐόντι οὔκ, οὐδὲ τῇ “φύσει, οὐδὲ οἶδα ἔγωγε 
τίνα δύναμιν ἔχουσιν αἱ φρένες ὥστε νοεῖν τε 
καὶ φρονεῖν, πλὴν εἴ τι ὥνθρωπος ὑ ὑπερχαρείη ἐξ 
ἀδοκήτου ἢ ἢ ἀνιηθείη,3 πηδῶσι καὶ ἅλσιν ἢ παρέχου- 
σιν ὑπὸ λεπτότητος καὶ ὅτι ἀνατέτανται μάλιστα 


1 re ὥς OM: ὡς Littré. But see Pos/script. 
> ἀνήει @M: ἂν ἴοι Littré. Perhaps we should read ἂν ἤει. 


178 


THE SACRED DISEASE, χιχ.- χχ. 


XIX. In these ways I hold that the brain is the 
most powerful organ of the human body, for when it 
is healthy it is an interpreter to us of the phenomena 
caused by the air, as it is the air that gives it 
intelligence. Eves, ears, tongue, hands and feet act 
in accordance with the discernment of the brain; in 
fact the whole body participates in intelligence in 
proportion to its participation in air. ‘To conscious- 
ness the brain is the messenger. For when a man 
draws breath into himself, the air first reaches the 
brain, and so is dispersed through the rest of the 
body, though it leaves in the brain its quintessence, 
and all that it has of intelligence and sense. If it 
reached the body first and the brain afterwards, it 
would leave discernment in the flesh and the veins, 
and reach the brain hot, and not pure but mixed 
with the humour from flesh and blood, so as to have 
lost its perfect nature. 

XX. Wherefore I assert that the brain is the 
interpreter of consciousness. The diaphragm has 
a name due merely to chance and custom, not to 
reality and nature, and I do not know what power 
the diaphragm has for thought and intelligence. It 
can only be said that, if a man be unexpectedly 
over-joyed or grieved, the diaphragm jumps and 
causes him to start. This is due, however, to its 


1 Modern psychology has no terms exactly corresponding 
to σύνεσις, γνώμη, φρόνησις, and διάγνωσις in this chapter. It 
is doubtful if the author distinguished them very clearly. 
Contrast with this Chapter Breaths, xtv. 


3.1 follow Littré with much diffidence. M has εἴ τι 6 
ἄνθρωπος ὑπερχαρῇ ἐξ ἀδοκήτου ἢ ἀνιαθείη : Ohas ἤν τι ὥνθρωπος 
ὑπερχαρῇ ἐξ ἀπροσδοκήτου πάθους. The sense is clear but the 
true reading seems lost. 

4 aonv 0M: ἅλσιν Littré with several Paris MSS. 


179 


10 


20 


30 


36 


IIEPI IEPHZ ΝΟΥΣΟΥ͂ 


ἐν τῷ σώματι, καὶ κοιλίην οὐκ ἔχουσι ἐς ἥντινα 
χρὴ δέξασθαι ἣ ἀγαθὸν ἢ κακὸν προσπῖπτον, 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τούτων τεθορύβηνται διὰ 
τὴν ἀσθενείην τῆς φύσιος" ἐπεὶ αἰσθάνονταί γε 
οὐδενὸς πρότερον τῶν ἐν τῷ σώματι ἐόντων, ἀλλὰ 
μάτην τοῦτο τὸ ὄνομα ἔχουσι καὶ τὴν αἰτίην, 
ὥσπερ τὰϊ πρὸς τῇ καρδίῃ ὦτα καλεῖται, 
οὐδὲν ἐς τὴν ἀκοὴν συμβαλλόμενα. λέγουσι δέ 
τινες ὡς καὶ φρονέομεν τῇ καρδίῃ καὶ τὸ 
ἀνιώμενον τοῦτό ἐστι καὶ τὸ φροντίζον' τὸ δὲ 
οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ. σπᾶται μὲν ὥσπερ, αἱ 
φρένες καὶ μᾶλλον διὰ ταύτας τὰς αἰτίας" 
ἐξ ἅπαντος τοῦ σώματος φλέβες ἐς αὐτὴν 
τείνουσι, καὶ συγκλείσασα 2 ἔχει ὥστε αἰσθά- 
νεσθαι, ἤν τις πόνος ἢ τάσις γίνηται τῷ 
ἀνθρώπῳ: ἀνάγκη δὲ καὶ ἀνιώμενον φρίσσειν τε 
τὸ σῶμα καὶ συντείνεσθαι, καὶ ὑπερχαίροντα τὸ 
αὐτὸ τοῦτο πάσχειν" ὅτι ἡ καρδίη αἰσθάνεταί 
τε μάλιστα καὶ αἱ φρένες. τῆς μέντοι φρονή- 
σιος οὐδετέρῳ μέτεστιν, ἀλλὰ πάντων τούτων 
αἴτιος ὁ Marat ee: €oTlv' ὡς οὖν Kal τῆς 
φρονήσιος ὃ τοῦ ἠέρος πρῶτος αἰσθάνεται τῶν ἐν 
τῷ σώματι ἐόντων, οὕτω καὶ ἤν τις μεταβολὴ 
ἰσχυρὴ “γένηται ἐν τῷ ἠέρι ὑπὸ τῶν ὡρέων, καὶ 
αὐτὸς ἑωυτοῦ διάφορος γίνεται ἃ ὁ “ἐγκέφαλος. 
διὸ καὶ τὰ νοσήματα ἐς αὐτὸν ἐμπίπτειν φημὶ 
ὀξύτατα καὶ μέγιστα καὶ θανατωδέστατα καὶ 
δυσκριτώτατα τοῖς ἀπείροισιν. 


l ὥσπερ τὰ M: ὥστε θ. 

= συγκλείσασα Ou: ξυγκλύσιας Reinhold. 

ὃ φρονήσιος Μ55.: ἐφορμήσιος Reinhold. 

4 After γίνεται (for which @ reads γένηται) the MSS. have 


180 


THE SACRED. DISEASE, xx. 


being thin, and having a wider extent than any 
other organ; it has no cavity where it can receive 
any accident, good or bad, but it is disturbed by both 
owing to the weakness of its nature. Since it per- 
ceives nothing before the other parts do, but is idly 
named as though it were the cause of perception ; just 
like the parts by the heart called ‘“ears,’? though 
they contribute nothing to hearing. Some people say 
that the heart is the organ with which we think, and 
that it feels pain and anxiety. But it is not so; it 
merely is convulsed, as is the diaphragm, only more so 
for the following reasons. From all the body veins 
extend to it, and it so encloses them that it feels any 
pain or tension that comes upon a man. The body 
must, too, when in pain, shiver and be strained, and 
the same effects are produced by excess of joy, because 
the heart and the diaphragm are best endowed with 
feeling. Neither, however, has any share of in- 
telligence, but it is the brain which is the cause of 
all the things I have mentioned.? As therefore it is 
the first of the bodily organs to perceive the intelli- 
gence coming from the air, so too if any violent 
change has scoured in the air owing to the seasons, 
the brain also becomes different from what it was. 
Therefore I assert that the diseases too that attack 
it are the most acute, most serious, most fatal, and 
the hardest for the inexperienced to judge of. 


Σ Our “auricles.” The Greek word φρένες can mean either 
beget ah > or ‘‘ diaphragm.” 
The author can distinguish between αἴσθησις and φρόνησις. 

ἐν τῷ ἠέρι, and, after ἐγκέφαλος, πρῶτος αἰσθάνεται. Both 
appear to be repetitions of phrases which have just occurred. 


181 


10 


ΠΕΡῚ IEPH= NOYZOY 


XX. Αὕτη δὲ ἡ νοῦσος ἡ ἱερὴ καλεομένη ἀπο 
τῶν αὐτῶν προφασίων γίνεται ἀφ᾽ ὧν" καὶ αἱ 
λοιπαὶ ἀπὸ τῶν προσιόντων καὶ ἀπιόντων, καὶ 
ψύχεος καὶ ἡλίου καὶ πνευμάτων μεταβαλλο- 
μένων τε καὶ οὐδέποτε ἀτρεμιζόντων. ταῦτα 
ἐστὶ θεῖα, ὥστε μηδὲν Set” ἀποκρίνοντα τὸ 
νόσημα θειότερον τῶν λοιπῶν νομίσαι, ἀλλὰ 
πάντα θεῖα καὶ πάντα ἀνθρώπινα: φύσιν δὲ 
ἕκαστον ἔχει καὶ δύναμιν ἐφ᾽ ἑωυτοῦ, καὶ οὐδὲν 
ἄπορόν ἐστιν οὐδὲ ἀμήχανον: ἀκεστά τε τὰ 
πλεῖστά ἐστι τοῖς αὐτοῖσι τούτοισιν ad’ ὧν 
καὶ γίνεται. ἕτερον γὰρ ἑτέρῳ τροφή ἐστι, τοτὲ 
δὲ καὶ κάκωσις. τοῦτο οὖν δεῖ τὸν ἰητρὸν 
ἐπίστασθαι, ὅπως τὸν καιρὸν διαγινώσκων 
ἑκάστου τῷ μὲν ἀποδώσει τὴν τροφὴν καὶ αὐξήσει, 

- \ > 4 \ ’ \ \ ‘ > 
τῷ δὲ ἀφαιρήσει καὶ κακώσει. χρὴ γὰρ καὶ ἐν 
TUT TH νουδῷ" καὶ εν τῇσιν ἄλλῃσιν ἀἁπάσῃσι 
μὴ αὔξειν τὰ νοσήματα, ἀλλὰ τρύχειν προσφέ- 
ροντα τῇ νούσῳ τὸ πολεμιώτατον ἑ ἑκάστῃ καὶ μὴ 
τὸ σύνηθες" ὑπὸ μὲν γὰρ τῆς συνηθείης θάλλει 
καὶ αὔξεται, ὑπὸ δὲ τοῦ πολεμίου φθίνει. τε καὶ 
ἀμαυροῦται. ὅστις δὲ ἐπίσταται ἐν ἀνθρώποισι 
ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ποιεῖν, καὶ ψυχρόν καὶ θερμόν, 
ὑπὸ διαίτης, οὗτος καὶ ταύτην τὴν νοῦσον ἰῷτο 
ἄν, εἰ τοὺς καιροὺς διαγινώσκοι τῶν συμφερόντων, 
ἄνευ καθαρμῶν καὶ μαγείης.3 


1 @ omits ἀφ᾽ ὧν, perhaps rightly. 

2 δεῖ is not inthe MSS. It was added by Ermerins, who 
reads μὴ δεῖ; Reinhold has μηδὲν δεῖ ἀποκρίνοντα. In 8 the 
phrase appears as μηδένη (sic) ἀποκρίνοντα. M has διακρίνοντα. 

3 ἄπορόν M: ἄπειρόν 0. 

4 The last sentence in nearly all the MSS. contains many 


182 


THE SACRED DISEASE, χχι. 


XXI. This disease styled sacred comes from the 
same causes as others, from the things that come to 
and go from the body, from cold, sun, and from the 
changing restlessness of winds. These things are 
divine. So that there is no need to put the disease 
in a special class and to consider it more divine than 
the others; they are all divine and all human. Each 
has a nature and power of its own; none is hopeless 
or incapable of treatment. Most are cured by the 
same things as caused them. One thing is food for 
one thing, and another for another, though occa- 
sionally each actually does harm. So the physician 
must know how, by distinguishing the seasons for in- 
dividual things, he may assign to one thing nutriment 
and growth, and to another diminution and harm. 
Tor in this disease as in all others it is necessary, 
not to increase the illness, but to wear it down by 
applying to each what is most hostile to it, not that 
to which it is conformable. For what is conformity 
gives vigour and increase; what is hostile causes 
weakness and decay. Whoever knows how to cause 
in men by regimen moist or dry, hot or cold, he can 
cure this disease also, if he distinguish the seasons 
for useful treatment, without having recourse to 
purifications and magic. 


i T 


glosses ; Thy τοιαύτην μεταβολὴν καὶ δύναμιν after ἀνθρώποισι, 
after διαίτης the words τὸν ἄνθρωπον, and for μαγείης the 
phrase μαγευμάτων καὶ πάσης ἄλλης βαναυσίης τοιαύτης. I have 
kept the readings of @, merely changing the ποιέει of this 
MS. to ποιεῖν. The reading of M is ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ποιέειν, 
καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὑπὸ διαίτης, οὗτος καὶ ταύτην τὴν νοῦσον 
ἰῶτο ἄν, εἰ τοὺς καιροὺς διαγινώσκοι τῶν ξυμφερόντων, ἄνευ 
καθαρμῶν καὶ μαγευμάτων καὶ πάσης τῆς τοιαύτης βαναυσίης. 


183 

ee 
add if. mort aseiyyJ 


of Stn Jess =} 
tice ap pala eg: 
add sport, ἢ DE 2 ; 
os δα ἢ} beat? » Shaiwa ἢ 
nangetb. adi tue, ps + boost ons aie soa Star fc δ 
ΒΆΘΗ f Ps ) ΩΣ ipa 
dt oe vib ote 4 ἴδον, ἡ σῇ brie 
te) jest Me πὸ aacpvil 
i ono ἃ (Aveo ati 10 13y oq haa, “5107 


Δ6{} τα ἔγχε 100 Hh, “αὶ ᾿ "Διο διβδὴ ἡ 10s 


ν ; Ὗ 
Tor DOOL, ἀρ Ὁ ΠΙΠῚ sar 
ἔν 1 ἐπι 

pest 0. 
ΤΣ Δ τῆς, oe ie 


ἜΜ AS ssa Pals 2 
ΦΦΙΒ 

; 
BRD 91 


7 ΔῊ κε ee ee, PT SRLS @ 
eho2kse 9: rea Ι Jai Si 

my a ae te “Ate ¢ Dts. 2 Eee 

. Οὰ ‘Man )γΟ1 tts 1 0} 
Ἵ Π » } 

A 
, Π 
ΕῚ 
7 "ἄ - oe a + ere er, « 


» 7 ΒΕ & 4 ΠῚ Ἔ 4 
- Ἀ τ 
Ω͂ 17 4a “ 73 
"εἰ Α sp . I ' 
᾿ s) ᾿ ᾿ } "Ἱ ͵ 
. + 
WAS, “Te ¥ ry) A 
A 
‘ { “ Ψ 
Uy i ] . tov" ae 
25 ΕἾ Ty : “ 
Z ν J mA 


Pre AAR E 


INTRODUCTION 


Tue little treatise called The Art has as its object 
to prove that there is such a thing as an art of 
medicine. After a few preliminary remarks, in 
which the writer attacks the unreasonableness of 
denying the reality of a thing which is seen to exist, 
the art of medicine is’ defined as the relief of 
suffering caused by disease, and the refusal to treat 
incurable disorders. Then four objections are dealt 
with in some detail. Detractors are said to urge :-— 


(1) That cures are due to luck; 

(2) That patients often recover without medical 
help; 

(3) That some patients die although treated by a 
physician ; 

(4) That physicians refuse to treat some diseases, 
knowing that they are powerless. 


After meeting these objections the writer goes on to 
divide diseases into two main classes, external and 
internal. ‘The former are said to be easy to cure, 
the latter difficult. These difficulties are then dis- 
cussed at some length, and the failures that occur 
are attributed to circumstances, not to medicine 
itself. * 

It is quite plain from even a cursory reading of 
the treatise that its author was not ἃ physician. 
His interest lies in subtle reasonings and in literary 
style, not in science. Besides this, in the last 


186 


INTRODUCTION 


chapter he speaks of “ those who are skilled in the 
art”’ as giving a proof of the existence of medicine 
based on works, and not, like the proofs given in 
the present book, on words. He evidently dis- 
tinguishes himself from medical men. 

The two most striking characteristics of 716 Art 
are an attenuated logic and a fondness for sophistic 
rhetoric. The rhetorical character of the whole 
book is so striking that without doubt it must be 
attributed to a sophist. The elaborate parallels, 
verbal antitheses, and balancing of phrase with 
phrase, can have no other explanation. 

When, however, we attempt to advance further 
than this we are met by serious difficulties. 
Gomperz, relying among other things upon the 
second chapter, declares that the author must have 
been Protagoras. Professor Taylor,! relying on the 
same chapter, calls him an adherent of the Eleatic 
doctrine of being. The key-sentence to this 
chapter, “Things that exist are seen and are 
known; things that do not exist are neither seen 
nor known,” does not seem strikingly either Prota- 
gorean or Eleatic; indeed in its context it does not 
seem to have any metaphysical reference at all, but 
merely points out the absurdity of denying the 
obvious. 

The writer of Epidemics IT, was known in Abdera, 
the native town of Protagoras, and the two men 
may well have met. There is, on the whole, some 
evidence that Gomperz is right. On the other 
hand, almost as good a case could be made out for 
considering the author to be Hippias. In the 
Protagoras Plato represents him as making a speech 2 


1 Varia Socratica, p. 225. 2337 C-338 B. 


187 


INTRODUCTION 


full of sophistic rhetoric, and insisting on the con- 
trast between φύσις and νόμος, besides containing 
the word εἶδος, which occurs so frequently in The 
Art as to be almost a peculiarity. In the same 
dialogue Protagoras slyly criticizes? Hippias for 
making “the arts” instruments of education, the 
implication being that they were considered of 
great importance by Hippias but were slighted by 
Protagoras. The first sentence of Zhe Art refers 
to those who “make an art of vilifying the arts in 
order to show off their learning.” We should not 
be surprised to find that it was the famous poly- 
math who took up the cudgels in defence of 
medicine, but the evidence is much too slight to 
warrant any conclusion being drawn. It is never- 
theless curious, to say the least, to find that 
Gomperz notices a magisterial complacency and 
pedagogic self-confidence in T’he Art, which are the 
very traits we observe® in the Platonic Hippias. 
The irony of Gomperz’s position is all the greater 
in that he attributes to the author of Zhe Art 
“ encyclopaedic learning,’ to which Protagoras could 
lay no claim, though it is a commonplace to attribute 
it to Hippias. Here the matter must be left, in 
that tantalizing uncertainty which darkens so many 
of the questions springing out of the study of the 
Hippocratic collection. We may, however, with 
some confidence put the date of The Art in the 
great sophistic period, namely the end of the fifth 
century B.c. It is in Erotian’s list. 


1 See The Art, Chapter II (end). 2 318 E. 

3 See especially Prutagoras 315 C, where Hippias is described 
as sitting on a magisterial seat giving answers on abstruse 
points to his questioners. 


188 


INTRODUCTION 


Manuscripts AND EpITIONS 


The chief manuscripts are A and M, and the book 
is also included in many of the inferior manu- 
scripts. It has been edited with great learning and 
enthusiasm by Gomperz.t Many interesting remarks 
will also be found in the first volume of the same 
author’s Greek Thinkers. 1 have not thought it 
necessary, after the labours of Gomperz, to record 
all the readings of A and M, and a similar remark 
applies to Breaths, which has been ably edited by 
Nelson. 


1 Die Apologie der Heilkunst von Theodor Gomperz. Zweite 
durchgesehene Auflage, Leipzig, 1910. 


VOI. 11 I 


Ι0 


20 


24 


ΠΕΡῚ ΤΕΧΝΗΣ 


I. Εἰσί τινες οἱ τέχνην πεποίηνται τὸ τὰς 
τέχνας αἰσχροεπεῖν, ὡς μὲν οἴονται οὐ τοῦτο 
διαπρησσόμενοι ὃ ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ ἱστορίης 
οἰκείης ἐπίδειξιν ποιεύμενοι. ἐμοὶ δὲ τὸ μέν τι 
τῶν μὴ εὑρημένων ἐξευρίσκειν, ὅ τι καὶ εὑρεθὲν 
κρέσσον ἢ ἢ ἀνεξεύρετον, συνέσιος δοκεῖ ἐπιθύ- 
μημά τε καὶ ἔργον εἶναι, καὶ τὸ τὰ ἡμίεργα ἐς 
τέλος ἐξεργάζεσθαι ὡσαύτως: τὸ δὲ λόγων οὐ 
καλῶν τέχνῃ τὰ τοῖς ἄλλοις εὑρημένα αἰσχύνειν 
προθυμεῖσθαι, ἐπανορθοῦντα μὲν μηδέν, διαβἀλ- 
λοντα δὲ τὰ τῶν εἰδότων πρὸς τοὺς μὴ εἰδότας 
ἐξευρήματα, οὐκέτι συνέσιος δοκεῖ ἐπιθύμημά τε 
καὶ ἔργον εἶναι, ἀλλὰ κακαγγελίη μᾶλλον φύσιος 
ἢ ἀτεχνίη: μούνοισι γὰρ δὴ τοῖσιν ἀτέχνοισιν 
ἡ ἐργασίη αὕτη ἁρμόζει, φιλοτιμεομένων μέν, 
οὐδαμὰ δὲ δυναμένων κακίῃ ὑπουργεῖν ἐς τὸ τὰ 
τῶν πέλας ἔργα ἢ ὀρθὰ ἐόντα διαβάλλειν, ἢ οὐκ 
ὀρθὰ μωμεῖσθαι. τοὺς μὲν οὖν ἐς τὰς ἄλλας 
τέχνας τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐμπίπτοντας, οἷσι μέλει 
τε, καὶ ὧν μέλει, οἱ δυνάμενοι κωλυόντων" ὁ δὲ 
παρεὼν λόγος τοῖσιν ἐς ἰητρικὴν οὕτως ἐμπο- 
ρευομένοις ἐναντιώσεται, θρασυνόμενος μὲν διὰ 
τούτους οὺς ψέγει, εὐπορέων δὲ διὰ τὴν τέχνην 
A 5 Mirek , : , 

ἡ βοηθεῖ, δυνάμενος δὲ διὰ σοφίην 7) πεπαίδευται. 

Il. Δοκεῖ δή μοι τὸ μὲν σύμπαν τέχνη εἶναι 

1 οὐ τοῦτο διαπρησσόμενοι ὃ ἔγὼ λέγω So Gomperz: οἱ τοῦτο 
διαπρησσόμενοι οὐχ ὃ ἐγὼ λέγω Littré with some Paris MSS. 
190 


PAE ART 


I. Some there are who have made an art of 
vilifying the arts, though they consider, not that 
they are accomplishing the object I mention, but 
that they are making a display of their own know- 
ledge. In my opinion, however, to discover that 
was unknown before, when the discovery of it is 
better than a state of ignorance, is the ambition and 
task of intelligence, and so is to bring to completion 
what was already accomplished in part. On the 
other hand, to be eager to bring shame through the 
art of abuse upon the discoveries of others, improving 
nothing, but disparaging before those who do not 
know the discoveries of those who do, seems to me 
to be not the ambition and work of intelligence, but 
the sign of a nasty nature, or of want of art. Indeed it 
becomes only those who are without art to act in this 
manner, with the ambition, though not the power, 
to indulge their malevolence by disparaging what is 
right in their neighbours’ works and by cavilling at 
what is amiss. Now as for the attacks of this kind 
that are made on the other arts, let them be repelled 
by those who care to do so and can, and with regard 
to those points about which they care; the present 
discussion will oppose those who thus invade the art 
of medicine, and it is emboldened by the nature of 
those it blames, well equipped through the art it 
defends, and powerful through the wisdom in which 
it has been educated. 

II, Now it seems to me that generally speaking 


IgI 


ΠΕΡῚ ΤΕΧΝΗΣ 


οὐδεμία οὐκ ἐοῦσα: καὶ γὰρ ἄλογον τῶν ἐόντων 
τι ἡγεῖσθαι μὴ ἐόν: ἐπεὶ τῶν γε μὴ ἐόντων τίνα 
ἂν τίς οὐσίην θεησάμενος ἀπαγγείλειεν ὡς ἔστιν ; ; 
εἰ γὰρ δὴ ἔστι rf ἰδεῖν τὰ μὴ ἐόντα, ὥσπερ τὰ 
ἐόντα, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν τις αὐτὰ νομίσειε “μὴ 
ἐόντα, ἅ γε εἴη καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν καὶ γνώμῃ 
νοῆσαι ὡς ἔστιν: ἀλλ᾽ ὅπως μὴ οὐκ ἢ τοῦτο 
τοιοῦτον: ἀλλὰ τὰ μὲν ἐόντα αἰεὶ ὁρᾶταί τε καὶ 


΄, Ν Ν \ SUF, ” een » 
10 γινώσκεται, τὰ δὲ μὴ ἐόντα οὔτε ὁρᾶται οὔτε 


18 


10 


γινώσκεται. γινώσκεται τοίνυν δεδευγμένων ἤδη 1 
τῶν τεχνέων, καὶ οὐδεμία ἐστὶν ἥ γε ἔκ τινος 
εἴδεος οὐχ ὁρᾶται. οἶμαι δ᾽ ἔγωγε καὶ τὰ ὀνόματα 
αὐτὰς διὰ τὰ εἴδεα λαβεῖν: ἄλογον γὰρ ἀπὸ 
τῶν ὀνομάτων ἡγεῖσθαι τὰ εἴδεα βλαστάνειν, 
καὶ ἀδύνατον: τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα νομοθετήματά 
ἐστι, τὰ δὲ εἴδεα οὐ νομοθετήματα, ἀλλὰ βλαστή- 
ματα φύσιος." 

IIL. Περὶ μὲν οὖν τούτων εἴ γέ τις μὴ ἱκανῶς 
ἐκ τῶν εἰρημένων συνίησιν, ἐν ἄλλοισιν ἂν λόγοι- 
σιν σαφέστερον διδαχθείη. περὶ δὲ ἰητρικῆς, ἐς 
ταύτην γὰρ ὁ λόγος, ταύτης οὖν τὴν ἀπόδειξιν 
ποιήσομαι, καὶ πρῶτόν γε διοριεῦμαι ὃ νομίζω 
ἰητρικὴν εἶναι: τὸ δὴ πάμπαν ἀπαλλάσσειν τῶν 
νοσεόντων τοὺς καμάτους καὶ τῶν νοσημάτων τὰς 
σφοδρότητας ἀμβλύνειν, καὶ τὸ μὴ ἐγχειρεῖν τοῖσι 
κεκρατημένους ὑπὸ τῶν νοσημάτων, εἰδότας ὅτι 
ταῦτα οὐ δύναται ἰητρική. ὡς οὖν ποιεῖ τε 


1 After ἤδη Gomperz would add εἴδεα. 

2 In the MSS. φύσιος occurs after ὀνόματα ; it was trans- 
posed by Gomperz. Possibly the transposition is not 
necessary, aS φύσιος is easily understood after βλαστή- 
ματα. 


192 


THE ART, 1-11. 


there is no art which does not exist; in fact it is 
absurd to regard as non-existent one of the things 
that exist. Since what substance could there be of 
non-existents, and who could behold them and 
declare that 1 they exist? For if really it be possible 
to see the non-existent, as it is to see the existent, 
I do not know how a man could regard as non- 
existent what he can both see with his eyes and 
with his mind think that! it exists. Nay, it cannot 
be so; but the existent is always seen and known, 
and the non-existent is neither seen nor known. 
Now reality is known when the arts have been 
already revealed, and there is no art which is not 
seen as the result of? some real essence.’ I for my 
part think that the names also of the arts have been 
given them because of their real essences; for it is 
absurd—nay impossible—to hold that real essences 
spring from names. For names are conventions, but 
real essences are not conventions but the offspring of 
nature. 

III. As to this subject in general, if it is not 
sufficiently understood from what I have said, other 
treatises will give clearer instruction. I will now 
turn to medicine, the subject of the present treatise, 
and set forth the exposition of it. First I will 
define what I conceive medicine to be. In general 
terms, it is to do away with the sufferings of the 
sick, to lessen the violence of their diseases, and to 
retuse to treat those who are overmastered by their 
diseases, realizing that in such cases medicine is 
powerless, That medicine fulfils these conditions, 

ΤΟΥ hows 2 Or ‘springing from.” 

3 εἶδος is often used with this meaning in the present 
treatise. 


193 


15 


10 


20 


22 


ΠΕΡῚ ΤΈΧΝΗΣ 


ταῦτα, καὶ οἵη τέ ἐστι διὰ παντὸς ποιεῖν, περὶ 
τούτου μοι ὁ λοιπὸς λόγος ἤδη ἔσται. ἐν δὲ τῇ 
τῆς τέχνης ἀποδείξει ἅμα καὶ τοὺς “λόγους τῶν 
αἰσχύνειν αὐτὴν οἰομένων ἀναιρήσω, ἡ ἂν ἕκαστος 
αὐτῶν πρήσσειν τι οἰόμενος τυγχάνῃ. 

IV. "Ἔστι μὲν οὖν μοι “ἀρχὴ τοῦ λόγου ἣ ἣ καὶ 
ὁμολογηθήσεται παρὰ πᾶσιν" ὅτι μὲν ἔνιοι ἐξ- 
υγιαίνονται τῶν θεραπευομένων ὑπὸ ἰητρικῆς 
ὁμολογεῖται" ὅτι δὲ οὐ πάντες, ἐν τούτῳ ἤδη 
ψέγεται ἡ τέχνη, καὶ φασὶν οἱ τὰ χείρω λέγοντες 
διὰ τοὺς ἁλισκομένους ὑπὸ τῶν νοσημάτων τοὺς 
ἀποφεύγοντας αὐτὰ τύχῃ ἀποφεύγειν καὶ οὐ διὰ 
τὴν τέχνην. ἐγὼ δὲ οὐκ ἀποστερέω μὲν οὐδ᾽ 
αὐτὸς τὴν τύχην ἔργου οὐδενός, ἡ ἡγεῦμαι δὲ τοῖσι 
μὲν κακῶς θεραπευομένοισι νοσήμασι τὰ πολλὰ 
τὴν ἀτυχίην ἕπεσθαι, τοῖσι δὲ εὖ τὴν εὐτυχίην. 
ἔπειτα δὲ καὶ TOS οἷόν τ᾽ ἐστὶ τοῖς ὑγιασθεῖσιν 
ἄλλο τι αἰτιήσασθαι 7) τὴν τέχνην, εἴπερ χρώ- 
μενοι αὐτῇ καὶ ὑπουργέοντες ὑγιάσθησαν ; ; τὸ μὲν 
γὰρ τῆς τύχης εἶδος ψιλὸν οὐκ ἐβουλήθησαν 
θεήσασθαι, ἐν ᾧ. τῇ τέχνῃ ἐπέτρεψαν σφέας 
αὐτούς, ὥστε τῆς "μὲν ἐς τὴν τύχην ἀναφορῆς 
ἀπηλλαγμένοι εἰσί, τῆς μέντοι ἐς τὴν τέχνην οὐκ 
ἀπηλλαγμένοι" ἐν ᾧ ᾧ γὰρ ἐπέτρεψαν αὐτῇ σφέας 
καὶ ἐπίστευσαν, ἐν τούτῳ αὐτῆς καὶ τὸ εἶδος 
ἐσκέψαντο καὶ τὴν δύναμιν περανθέντος τοῦ 
ἔργου ἔγνωσαν. 

1 Literally, “effects,” ‘‘ works.” 

2 That is, they refused to see nothing but luck in the 
sphere of medicine and therapeutics. It is impossible to 
bring out in a translation all the associations of the words 
used in this passage. Is εἶδος ‘‘form,” ‘‘face,” as is sug- 


194 


THE ART, im.-1v. 


and is able constantly to fulfil them, will be the 
subject of my treatise from this point. In the ex- 
position of the art I shail at the same time refute 
the arguments of those who think to shame it, and 
1 shall do so just in those points where severally 
they believe they achieve some success. 

IV. The beginning of my discourse is a point 
which will be conceded by all. It is conceded that 
of those treated by medicine some are healed. But 
because not all are healed the art is blamed, and 
those who malign it, because there are some who 
succumb to diseases, assert that those who escape 
do so through luck and not through the art. Now 
I, too, do not rob luck of any of ‘its prerogatives,! 
but I am nevertheless of opinion that when diseases 
are badly treated ill-luck generally follows, and good 
luck when they are treated well. Again, how is it 
possible for patients to attribute their recoveries to 
anything else except the art, seeing that it was by 
using it and serving it that they recovered? For 
in that they committed themselves to the art they 
showed their unwillingness to behold nothing but 
the reality of luck, so that while freed from de- 
pendence upon luck they are not freed from 
dependence upon the art. For in that they com- 
mitted themselves with confidence to the art, they 
thereby acknowledged also its reality, and when its 
work was accomplished they recognized its power. 


gested by θεήσασθαι So Gomperz, who translates ‘‘das 
nackte Antlitz des Zufalls wollten sie nicht erschauen.” Or 
is it ‘‘essence,” as A. E. Taylor thinks (Varia Socratica, 
p. 226, where τὸ τῆς τύχης εἶδος is equated with 4 τύχη). 
Though I translate εἶδος by ‘‘reality” I think that the 
meaning ‘‘ form,” ‘‘face” is not excluded. 


195 


ΠΕΡῚ TEXNH= 


V. "Epet δὴ ὁ τἀναντία λέγων, ὅτι πολλοὶ 
ἤδη καὶ οὐ χρησάμενοι ἰητρῷ νοσέοντες ὑγιά- 
σθησαν, καὶ “ἐγὼ τῷ λόγῳ οὐκ ἀπιστέω" δοκεῖ δέ 
μοι οἷόν τε εἶναι καὶ ἰητρῷ μὴ χρωμένους ἰητρικῇ 
περιτυχεῖν, οὐ μὴν ὥστε εἰδέναι ὅ τι ὀρθὸν ἐν 
αὐτῇ ἔνι ἢ" ὅ τι μὴ ὀρθόν, ἀλλ᾽ ὥσει ἐπιτύχοιεν 5 
τοιαῦτα θεραπεύσαντες ἑωυτούς, ὁποῖά περ ἂν 
ἐθεραπεύθησαν εἰ καὶ ἰητροῖσιν ἐχρῶντο. καὶ 
τοῦτό γε, τεκμήριον μέγα τῇ ᾿οὐσίῃ τῆς τέχνης, ὅτι 

10 ἐοῦσά τέ ἐστι καὶ μεγάλη, ὅπου γε φαίνονται καὶ 
οἱ μὴ νομίζοντες αὐτὴν. εἶναι σῳζόμενοι δι’ αὐτήν" 
πολλὴ γὰρ ἀνάγκη καὶ τοὺς μὴ χρωμένους 
ἰητροῖσι νοσήσαντας δὲ καὶ ὑγιασθέντας εἰδέναι, 
ὅτι ἢ δρῶντές τι ἢ μὴ δρῶντες ὑγιάσθησαν' ἢ 
γὰρ ἀσιτίῃ ἢ πολυφαγίῃ, ἢ ποτῷ πλέονι ἢ δίψῃ, 
ἢ λουτροῖς, ἢ ἀλουσίῃ, ἢ rene ἢ ἡσυχίῃ, ἢ 
ὕπνοισιν ἢ ,ἀγρυπνίῃ, TH? ἁπάντων τούτων 
ταραχῇ χρώμενοι ὑγιάσθησαν. καὶ τῷ ὠφελῆ- 
σθαι πολλὴ ἀνάγκη αὐτοῖς ἐστὶν ἐγνωκέναι ὅ 

20 τὶ ἦν τὸ ἐπ ρλοιοτος καὶ ὅτε ἐβλάβησαν τῷ 
βχαβῆναι ὅ te ἣἦνλ τὸ βλάψαν. τὰ yap τῷ 


ἔνι ἢ Gomperz, from the ἐνῇ ἢ of A. 

2 nie: ὥσει my emendation: ἄλως τε εἰ A: ἄλλως τε M: 
ἄλλ᾽ ὥστ᾽ ἂν Littré: ἀλλ᾽ ὥστε Gomperz: perhaps ἀλλ᾽ ὥστε 
ἐπιτυχεῖν (with θεραπεύσαντα-"). 

8 ἢ τῇ Μ: ἢ τὶ A: ἥ τινι Gomperz. 

4 With some misgiving I omit the τι after ἦν, which A 
has in the second clause and Gomperz adds in the first. 
Gomperz reads ὅτε not 6 τι. 

1 The sense is clear but the reading is uncertain. No 
scholar will accept that of Gomperz or that of Littré, as both 
are impossible Greek. Perhaps the optative was the result 


196 


THE ART, v. 


V. Now my opponent will object that in the past 
many, even without calling in a physician, have been 
cured of their sickness, and I agree that he is right. 
But I hold that it is possible to profit by the art of 
medicine even without calling in a physician, not 
indeed so as to know what is correct medical treat- 
ment and what is incorrect, but so as by chance! to 
employ in self-treatment the same means as would 
have been employed had a physician actually been 
calledin. And it is surely strong proof of the existence 
of the art, that it both exists and is powerful, if it is 
obvious that even those who do not believe in it 
recover through it. For even those who, without 
calling in a physician, recovered from a sickness 
must perforce know that their recovery was due to 
doing something or to not doing something; it was 
eaused in fact by fasting or by abundant diet, by 
excess of drink or by abstinence therefrom, by 
bathing or by refraining therefrom, by violent 
exercise or by rest, by sleep or by keeping awake, or 
by using a combination of all these things. And 
they must perforce have learnt, by having been 
benefited, what it was that benefited them, just as 
when they were harmed they must have learnt, by 
having been harmed, what it was that harmed them.2 


of ém- being read as εἰ (which A has), and ἐπιτυχεῖν was the 
original reading. 

? I cannot think that Gomperz’s reading, with ὅτι for ὅ τι, 
is correct, It would surely make the sentence a flat repe- 
tition of the preceding one. I take the sequence of thought 
to be this. Cures apparently spontaneous are not really so. 
The cure has its cause, e.g. a bath or a sleep, and the fact 
that the cure followed the bath or sleep proves that the 
latter was the cause. To distinguish the beneficial in this 
way is not guesswork, but implies the existence of an art. 


197 


90 


35 


10 


ΠΕΡῚ TEXNH= 


ὠφελῆσθαι καὶ τὰ τῷ βεβλάφθαι ὡρισμένα οὐ 
πᾶς ἱκανὸς γνῶναι" εἰ τοίνυν ἐπιστήσεται ἢ 
ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν ὁ νοσήσας τῶν διαιτημάτων 
τι οἷσιν ὑγιάσθη, πάντα ταῦτα τῆς ἰητρικῆς." 
καὶ ἔστιν οὐδὲν ἧσσον τὰ ἁμαρτηθέντα τῶν 
ὠφελησάντων μαρτύρια τῇ τέχνῃ ἐς τὸ εἶναι" 
τὰ μὲν γὰρ ὠφελήσαντα τῷ ὀρθῶς προσενεχθῆναι 
ὠφέλησαν, τὰ δὲ βλάψαντα τῷ μηκέτι ὀρθῶς 
προσενεχθῆναι ἔβλαψαν. καίτοι. ὅπου τό τε 
ὀρθὸν καὶ τὸ μὴ ὀρθὸν ὅρον. ἔχει ἑκάτερον, πῶς 
τοῦτο οὐκ ἂν τέχνη εἴη.; τοῦτο γὰρ ἔγωγέ φημι 
ἀτεχνίην εἶναι, ὅπου μήτε ὀρθὸν ἔν: μηδὲν μήτε 
οὐκ ὀρθόν: ὅπου δὲ τούτων ἔνεστιν ἑκάτερον, 
οὐκέτι ἂν τοῦτο ἔργον ἀτεχνίης εἴη. 

VI. "Ere τοίνυν εἰ μὲν ὑπὸ φαρμάκων τῶν τε 
καθαιρόντων καὶ τῶν ἱστάντων ἡ ἴησις τῇ τε 
ἰητρικἢ καὶ τοῖσιν ἰητροῖσι μοῦνον ἐγίνετο, 
ἀσθενὴς ἣν ἂν ὁ ἐμὸς λόγος" νῦν δὲ φαίνονται 
τῶν ἰητρῶν οἱ μάλιστα ἐπαινεόμενοι καὶ διαιτή- 
μασιν ἰώμενον καὶ ἄλλοισί γε εἴδεσιν, ἃ οὐκ av 
TLS pain, μὴ ὅτι ἰητρός, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἰδιώτης a ἄνεπι- 
στήμων ἀκούσας, μὴ οὐ τῆς τέχνης εἶναι. ὅπου 
οὖν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐν τοῖς ἀγαθοῖσι τῶν ἰητρῶν οὔτ᾽ 
ἐν τῇ ἰητρικῇ αὐτῇ ἀχρεῖόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖσι 
πλείστοισι τῶν τε φυομένων καὶ τῶν ποιευμένων 
ἔνεστι τὰ εἴδεα τῶν θεραπειῶν καὶ τῶν φαρμάκων, 
οὐκ ἔστιν ἔτι οὐδενὶ τῶν ἄνευ ἰητροῦ ὑγιαζομένων 
τὸ αὐτόματον αἰτιήσασθαι ὀρθῷ λόγῳ: τὸ μὲν 
γὰρ αὐτόματον οὐδὲν φαίνεται ἐὸν ἐλεγχόμενον' 
πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον διά τι εὑρίσκοιτ᾽ ἂν γινό- 


1 After ἰητρικῆς in many MSS. occur the words ὄντα 
εὑρήσει. M has ἰητρικῆς ἔστι καὶ ἔστιν οὐδέν. A has ἰητρικῆς 


198 


THE/ART, (viv. 


For it is not everybody who is capable of dis- 
cerning things distinguished by benefit and things 
distinguished by harm. If therefore the patient will 
know how to praise or to blame what composed the 
regimen under which he recovered, all these things 
belong to the art of medicine. Again, mistakes, no 
less than benefits, witness to the existence of the 
art; for what benefited did so because correctly 
administered, and what harmed did so because 
incorrectly administered. Now where correctness 
and incorrectness each have a defined limit, surely 
there must be an art. For absence of art I take to 
be absence of correctness and of incorrectness; but 
where both are present art cannot be absent. 

VI. Moreover, if the medical art and medical men 
brought about a cure only by means of medicines, 
purgative or astringent, my argument would be 
weak. As it is, the physicians of greatest repute 
obviously cure by regimen and by other substances, 
which nobody—not only a physician but also an 
unlearned layman, if he heard of them—would say 
do not belong to the art. Seeing then that there 
is nothing that cannot be put to use by good 
physicians and by the art of medicine itself, but in 
most things that grow or are made are present the 
essential substances of cures and of drugs, no patient 
who recovers without a physician can logically attri- 
bute the recovery to spontaneity. Indeed, under a 
close examination spontaneity disappears ; for every- 
thing that occurs will be found to do so through 


ER Es ee 
ἔστιν οὐδέν. Gomperz reads ἰητρικῆς εὑρήσει ὡς ἔστιν. καὶ 


ἔστιν οὐδὲν κιτιλ. Littré follows the majority of the late 
MSS. (ὄντα εὑρήσει). 


199 


ΠΕΡῚ ΤΈΧΝΗΣ 


μενον, καὶ ἐν τῷ διά τι τὸ αὐτόματον οὐ φαίνεται 
οὐσίην ἔχον οὐδεμίην ἀλλ᾽ ὴ ὄνομα" ἡ δὲ ¢ ἰητρικὴ 
καὶ ἐν τοῖσι διά τι καὶ ἐν τοῖσι προνοουμένοισι 
20 φαίνεταί τε καὶ φανεῖται αἰεὶ οὐσίην ἔχουσα. 
VIL. Τοῖσι μὲν οὖν τῇ τύχῃ τὴν ὑγιείην προστι- 
θεῖσι τὴν δὲ τέχνην ἀφαιρέουσι τοιαῦτ᾽ ἄν τις 
λέγοι" τοὺς δ᾽ ἐν τῆσι τῶν ἀποθνῃσκόντων συμφο- 
ρῇσι τὴν τέχνην ἀφανίξοντας θαυμάξω, ὅτεῳ 
ἐπαιρόμενοι ἀξιοχρέῳ λόγῳ Τὴν μὲν τῶν ἀποθνῃ- 
σκόντων ἀτυχίην ἀναιτίην 1 καθιστᾶσι, τὴν δὲ 
τῶν τὴν ἰητρικὴν. μελετησάντων σύνεσιν αἰτίην" 
ὡς τοῖσι μὲν ἰητροῖς ἔνεστι τὰ μὴ δέοντα ἐπιτάξαι, 
τοῖσι δὲ νοσέουσιν οὐκ ἔνεστι τὰ προσταχθέντα 
10 παραβῆναι. καὶ μὴν πολύ γε εὐλογώτερον τοῖσι 
κάμνουσιν ἀδυνατεῖν τὰ προστασσόμενα ὑπουρ- 
γεῖν, ἢ τοῖς ἰητροῖσι τὰ μὴ δέοντα ἐπιτάσσειν. 
οἱ μὲν γὰρ ὑγιαινούσῃ γνώμῃ μεθ᾽ ὑγιαίνοντος 
σώματος ἐγχειρέουσι, λογισάμενοι, τά τε παρ- 
εόντα, τῶν τε παροιχομένων τὰ ὁμοίως διατεθέντα 
τοῖσι παρεοῦσιν, ὥστε ποτὲ θεραπευθέντα 3 εἰπεῖν 
ὡς ἀπήλλαξαν: οἱ δὲ οὔτε ἃ κάμνουσιν οὔτε Si 
ἃ κάμνουσιν. εἰδότες, οὐδ᾽ ὅ τι ἐκ τῶν παρεόντων 
ἔσται, οὐδ᾽ ὅ τι ἐκ τῶν τούτοισιν ὁμοίων γίνεται, 
20 ἐπιτάσσονται, ἀλγέοντες μὲν. ἐν τῷ παρεόντι, 
φοβεύμενοι δὲ τὸ μέλλον, καὶ πλήρεις μὲν τῆς 
νούσου, κενεοὶ δὲ σιτίων, θέλοντες τὰ πρὸς τὴν 
νοῦσον ἤδη μᾶλλον ἢ τὰ πρὸς τὴν ὑγιείην προσδέ- 
χεσθαι, οὐκ ἀποθανεῖν ἐρῶντες ἀλλὰ καρτερεῖν 
ἀδυνατέοντες. οὕτως δὲ διακειμένους πότερον 
1 ἀτυχίην ἀναιτίαν A: ἀκρασίην αἰτίην M: ἀκρουσίην ἀνα:τίην 
Gomperz: ἀκρησίην οὐκ αἰτίην Littré with several MSS 
2 θβεραπευθέντας Gomperz. 


200 


THE ART, vi.-vu. 


something, and this ‘‘through something’’ shows 
that spontaneity is a mere name, and has no reality. 
Medicine, however, because it acts ‘through some- 
thing,’ and because its results may be forecasted, 
has reality, as is manifest now and will be manifest 
for ever. 

VII. Such then might be the answer to those 
who attribute recovery to chance and deny the 
existence of the art. As to those who would de- 
molish the art by fatal cases of sickness, I wonder 
what adequate reason induces them to hold innocent 
the ill-luck? of the victims, and to put all the blame 
upon the intelligence of those who practised the art 
of medicine. It amounts to this: while physicians 
may give wrong instructions, patients can never 
disobey orders. And yet it is much more likely 
that the sick cannot follow out the orders than 
that the physicians give wrong instructions. The 
physician sets about his task with healthy mind and 
healthy body, having considered the case and past 
cases of like characteristics to the present, so as to 
say how they were treated and cured. The patient 
knows neither what he is suffering from, nor the 
cause thereof; neither what will be the outcome of 
his present state, nor the usual results of like con- 
ditions. In this state he receives orders, suffering 
in the present and fearful of the future; full of the 
disease, and empty of food; wishful of treatment 
rather to enjoy immediate alleviation of his sickness 
than to recover his health; not in love with death, 
but powerless to endure. Which is the more likely: 


1 With the reading of Gomperz, ‘‘ weakness.” I follow A 
here, but it is one of the few cases where the other tradition 
has the more vigorous reading, which may be correct. 


201 


30 


34 


ΠΕΡῚ TEXNH= 


εἰκὸς τούτους τὰ ὑπὸ τῶν ἰητρῶν ἐπιτασσόμενα 
ποιεῖν ἢ ἄλλα ποιεῖν ἢ ἃ ἐπετάχθησαν, ' ἢ τοὺς 
ἰητροὺς τοὺς ἐκείνως διακειμένους ὡς ὁ πρόσθεν 
λόγος ἡρμήνευσεν ἐπιτάσσειν τὰ μὴ δέοντα ; ap 
οὐ πολὺ μᾶλλον, τοὺς μὲν δεόντως ἐπιτάσσειν 
τοὺς δὲ εἰκότως ἀδυνατεῖν πείθεσθαι, μὴ πειθο- 
μένους δὲ περιπίπτειν τοῖσι θανάτοις, ὧν οἱ μὴ 
ὀρθῶς λογιζόμενοι τὰς αἰτίας τοῖς οὐδὲν αἰτίοις 
ἀνατιθέασι, τοὺς αἰτίους ἐλευθεροῦντες ; 

VIII. Ἑϊσὶ δέ τινες οἱ καὶ διὰ τοὺς μὴ θέλοντας 
ἐγχειρεῖν τοῖσι κεκρατημένοις ὑπὸ τῶν νοσημάτων 
μέμφονται τὴν ἰητρικήν, λέγοντες ὡς ταῦτα μὲν 
καὶ αὐτὰ ὑφ᾽ ἑωυτῶν ἂν ἐξυγιάζοιτο ἃ ἐγχειρέουσιν 
ἰῆσθαι, ἃ δ᾽ ἐπικουρίης δεῖται μεγάλης οὐχ ἅπτον- 
ται, δεῖν δέ, εἴπερ ἦν ἡ τέχνη, πάνθ᾽ ὁμοίως ἰῆσθαι. 
οἱ μὲν οὖν ταῦτα λέγοντες, εἰ ἐμέμφοντο τοῖς 
ἰητροῖς, ὅτι αὐτῶν τοιαῦτα λεγόντων οὐκ ἐπιμέ- 
λονται ὡς παραφρονεύντων, εἰκότως ἂν ἐμεμῴοντο 


10 μᾶλλον ἢ ἐκεῖνα μεμφόμενοι. εἰ γάρ τις ἢ τέχνην 


ἐς ἃ μὴ τέχνη, ἢ ἢ φύσιν ἐς ἃ μὴ φύσις πέφυκεν, 
ἀξιώσειε δύνασθαι, ἀγνοεῖ ἄγνοιαν ἁρμόζουσαν 
μανίῃ μᾶλλον ἢ ἢ ἀμαθίῃ. ὧν yap ἔστιν ἡμῖν τοῖσί 
τε τῶν φυσίων τοῖσι τε τῶν τεχνέων ὀργάνοις 
ἐπικρατεῖν, τούτων ἔστιν ἡμῖν δημιουργοῖς εἶναι, 
ἄλλων δὲ οὐκ ἔστιν. ὅταν οὖν τι πάθῃ ὥνθρωπος 
κακὸν ὃ κρέσσον ἐστὶ τῶν ἐν ἰητρικῇ ὀργάνων, 

1 Littré (Ermerins, Reinhold) reads ἐπιτασσόμενα «“μὴ;» 
ποιέειν, ἢ ἀλλὰ ποιέειν, ἃ οὐκ ἐπετάχθησαν. He inserts μὴ on 


his own authority and reads οὐκ with many MSS. A reads 
ἡ a, M has ἢ ἃ. 


1 The word φύσις (and φυσίων below) is difficult to trans- 
late. It refers to the natural powers of the human constitu- 


202 


THE ART, vu—vun. 


that men in this condition obey, instead of varying, 
the physician’s orders, or that the physician, in the 
condition that my account has explained above, 
gives improper orders? Surely it is much more 
likely that the physician gives proper orders, which 
the patient not unnaturally is unable to follow; and 
not following them he meets with death, the cause 
of which illogical reasoners attribute to the innocent, 
allowing the guilty to go free. 

VJII. Some too there are who blame medicine 
because of those who refuse to undertake desperate 
cases, and say that while physicians undertake cases 
which would cure themselves, they do not touch 
those where great help is necessary; whereas, if the 
art existed, it ought to cure all alike. Now if those 
who make such statements charged physicians with 
neglecting them, the makers of the statements, on 
the ground that they are delirious, they would bring 
a more plausible charge than the one they do bring. 
For if a man demand from an art a power over what 
does not belong to the art, or from nature! a power 
over what does not belong to nature, his ignorance 
is more allied to madness than to lack of knowledge. 
For in cases where we may have the mastery through 
the means afforded by a natural constitution or by 
an art, there we may be craftsmen, but nowhere 
else. Whenever therefore a man suffers from an 
ill which is too strong for the means at the disposal 


tion, which may be too weak to resist the attack of a severe 
disease. Its ὄργανα are the means whereby we can influence 
the φύσις, the various bodily ‘‘ organs” which can be affected 
by medicine and treatment generally. Gomperz translates 
Φύσις by ““ Natur,” and τοῖσι τῶν φυσίων ὀργάνοις by ‘‘ durch 
die Krifte der Korper.’ 


203 


20 


80 


4] 


ΠΕΡῚ ΤΈΧΝΗΣ 


οὐδὲ προσδοκᾶσθαι τοῦτό που δεῖ ὑπὸ ἰητρικῆς 
κρᾶτηθῆναν ἃ ἄν' αὐτίκα yap τῶν ἐν ἰητρικῇ sat Ah 
TO πῦρ" ἐσχάτως καίει, τούτου δὲ 7) ἧσσον καὶ "ἄλλα 
moda? τῶν “μὲν οὖν ἡσσόνων τὰ κρέσσω οὔπω 
δηλονότι ἀνίητα: τῶν δὲ κρατίστων τὰ κρέσσω 
πῶς οὐ δηλονότι ἀνίητα; ἃ γὰρ πῦρ δημιουργεῖ, 

nity SIL ΠΕ) BOW ba ἢ Α ΓΟ ἵν 
πῶς οὐ τὰ τούτῳ ὃ μὴ ἁλισκόμενα δηλοῖ ὅτι ἄλλης 
τέχνης δεῖται, καὶ οὐ ταύτης, ἐν ἧ τὸ πῦρ ὄργανον; 
ωὑτὸς δέ μοι λόγος καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων ὅσα τῇ 
ἰητρικῇ συνεργεῖ, ὧν ἁπάντων φημὶ δεῖν ἑ ἑκάστου 
μὴ κατατυχόντα τὸν ἰητρὸν τὴν δύναμιν αἰτιᾶ- 
σθαι τοῦ πάθεος, μὴ τὴν τέχνην. οἱ μὲν οὖν 
μεμφόμενοι τοὺς τοῖσι κεκρατημένοισι μὴ ἐγχει- 
ρέοντας παρακελεύονται. καὶ ὧν μὴ προσήκει 
ἅπτεσθαι οὐδὲν ἧσσον ἢ ὧν προσήκει: παρακε- 
λευόμενοι δὲ ταῦτα ὑπὸ μὲν τῶν ὀνόματι ἰητρῶν 
θαυμάζονται, ὑπὸ δὲ τῶν καὶ τέχνῃ καταγελῶνται. 
οὐ μὴν οὕτως ἀφρόνων οἱ ταύτης τῆς δημιουργίης 
ἔμπειροι οὔτε μωμητέων. οὔτ᾽ ἐπαινετέων δέονται, 
ἀλλὰ λελογισμένων πρὸς ὅ τι αἱ ἐργασίαι τῶν 
δημιουργῶν τελευτώμενα: πλήρεις εἰσί, καὶ ὅτευ 
ὑπολειπόμεναι ἐνδεεῖς, ETL τῶν ἐνδειῶν, AS τε τοῖς 
δημιουργεῦσιν ἀναθετέον ἅς τε τοῖς δημιουργεο- 
μένοισιν. 

IX. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας ἄλλος 

/ 3 ἐἶΝ ΄ / \ \ \ \ 
χρόνος μετ᾽ ἄλλου λόγου δείξει: τὰ δὲ κατὰ τὴν 
ἰητρικὴν οἷά τέ ἐστιν ὥς τε κριτέα, τὰ μὲν ὁ 
παροιχόμενος τὰ δὲ ὁ παρεὼν διδάξει λόγος. ἔστι 


1 σὺ πῦρ A: πῦρ M. Hither dittography in A or τὸ has 
fallen out after -rwy in M. 

* Gomperz reads ἡσσόνως for ἧσσον καὶ. 

3 Gomperz reads τούτων τὰ τούτῳ for τὰ τούτῳ. 


204 


THE ART, νπι.--ἰχ. 


of medicine, he surely must not even expect that 
it can be overcome by medicine. For example, of 
the caustics employed in medicine fire is the most 
powerful, though there are many others less power- 
ful than it. Now affections that are too strong for 
the less powerful caustics plainly are not for this 
reason incurable; but those which are too strong 
for the most powerful plainly are incurable. For 
when fire operates, surely affections not overcome 
thereby show that they need another art, and not 
that wherein fire is the means, I apply the same 
argument to the other agents employed in medicine ; 
when any one of them plays the physician false, 
the blame should be laid on the power of the 
affection, and not on the art. Now those who blame 
physicians who do not undertake desperate cases, 
urge them to take in hand unsuitable patients just 
as much as suitable ones. When they urge this, 
while they are admired by physicians in name, they 
are a laughing-stock of really scientific physicians. 
Those experienced in this craft have no need either 
of such foolish blame or of such foolish praise; they 
need praise only from those who have considered 
where the operations of craftsmen reach their end 
and are complete, and likewise where they fall short ; 
and have considered moreover which of the failures 
should be attributed to the craftsmen, and which to 
the objects on which they practise their craft. 

IX. The scope of the other arts shall be discussed 
at another time and in another discourse; the scope 
of medicine, the nature of things medical and how 
they are to be judged, my discourse has or will set 

4 Neither A nor M have a negative after ἑκάστου: Littré 
reads μὴ with a few MSS.: Gomperz inserts οὐ. 


205 


10 


18 


10 


ΠΕΡῚ ΤΕΧΝΗΣ 


γὰρ τοῖσι ταύτην τὴν τέχνην ἱκανῶς εἰδόσι τὰ “μὲν 
τῶν νοσημάτων. οὐκ ἐν δυσόπτῳ κείμενα καὶ οὐ 
πολλά, τὰ δὲ οὐκ ἐν εὐδήλῳ καὶ πολλά. ἔστι δὲ 
τὰ μὲν ἐξανθεῦντα ἐς τὴν χροιὴν ἢ χροιῇ ἢ οἰδήμα- 
σιν ἐν εὐδήλῳ: παρέχει γὰρ ἑωυτῶν τῇ τε “ὄψει 
τῷ τε ψαῦσαι τὴν στερεότητα καὶ τὴν ὑγρότητα 

αἰσθάνεσθαι, καὶ ἅ τε αὐτῶν θερμὰ ἅ ἅ τε ψυχρά, 
ὧν τε ἑκάστου 7) παρουσίῃ ἢ ἀπουσίῃ τοιαῦτά 
ἐστιν. τῶν μὲν οὖν τοιούτων. πάντων ἐν πᾶσι τὰς 
ἀκέσιας ἀναμαρτήτους δεῖ εἶναι, οὐχ ὡς ῥηϊδίας, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐξεύρηνται: ἐξεύρηνταί γε μὴν οὐ τοῖσι 
βουληθεῖσιν, ἀλλὰ τούτων τοῖσι δυνηθεῖσι: δύ- 
vavtat δὲ οἷσι τά τε τῆς παιδείης μὴ ἐκποδὼν τά 
τε τῆς φύσιος μὴ ταλαίπωρα." 

X. ΤΙρὸς μὲν οὖν τὰ φανερὰ τῶν νοσημάτων 
οὕτω δεῖ εὐπορεῖν τὴν τέχνην" δεῖ γε μὴν αὐτὴν 
μηδὲ πρὸς τὰ ἧσσον φανερὰ ἀπορεῖν' ἔστι δὲ 
ταῦτα ἃ πρός τε τὰ ὀστέα τέτραπται καὶ τὴν 
νηδύν" ἔχει δὲ τὸ σῶμα οὐ μίαν, ἀλλὰ πλείους" 
δύο μὲν γὰρ αἱ τὸ σιτίον δεχόμεναί τε καὶ ἀφιεῖσαι, 
ἄλλαι δὲ τούτων πλείους, ἃ ἃς ἴσασιν οἷσι τούτων 
ἐμέλησεν" ὅσα γὰρ τῶν μελέων ἔχει σάρκα περι- 
φερέα, ἣ ἣν μῦν καλέουσι, πάντα νηδὺν ἔ ἔχει. πᾶν 
γὰρ τὸ ἀσύμφυτον, ἤν τε δέρματι, ἤν τε σαρκὶ 
καλύπτηται, κοῖλόν ἐστιν: πληροῦταί τε ὑγιαῖνον 
μὲν πνεύματος ἀσθενῆσαν δὲ ἰχῶρος: ἔχουσι μὲν 


1 ταλαίπωρα M: ἀταλαίπωρα A. 


μηδὲ many MSS.: οὐδὲ AM. 

1 The word νηδύς is here used in a rather strange sense, 
and in particular the singular is peculiar. It must be either 
collective, ‘‘ whatever is hollow,” or generic with the article. 


206 


THE ART, ιχ.- χ. 


forth. Men with an adequate knowledge of this art 
realize that some, but only a few, diseases have 
their seat where they can be seen; others, and they 
are many, have a seat where they cannot be per- 
ceived. Those that can be perceived produce erup- 
tions on the skin, or manifest themselves by colour 
or swelling ; for they allow us to perceive by sight 
or touch their hardness, moistness, heat or cold, and 
what are the conditions which, by their presence or 
absence in each case, cause the diseases to be of the 
nature they are. Of all such diseases in all cases 
the cures should be infallible, not because they are 
easy, but because they have been discovered. How- 
ever, they have not been discovered for those who 
have desire only, but for those of them who have 
power; this power belongs to those whose education 
has been adequate, and whose natural ability is not 
wretched. 

X. Now such being its nature the art must be a 
match for the open diseases; it ought however 
not to be helpless before diseases that are more 
hidden. These are those which are determined to 
the bones or to the cavities.1 The body has of 
these not one but several. There are two that take 
in food and discharge it, with several others besides 
these, known to men who are interested in these 
things; all limbs, in fact, have cavities that are 
surrounded by the flesh that is called muscle. 
Everything in fact not a continuous growth, whether 
it be skin or flesh that covers it, is hollow, and in 
health is filled with air, in disease with juice.? 


2 Apparently ‘‘pus,” a sense which ἰχώρ has in Wounds 
in the Head. 


207 


20 


90 


10 


ΠΕΡῚ ΤΕΧΝΗΣ 


τοίνυν οἱ βραχίονες σάρκα τοιαύτην" ἔχουσι δ᾽ οἱ 
μηροί: ἔχουσι δ᾽ αἱ κνῆμαι. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖσιν 
ἀσάρκοισι τοιαύτη ἔνεστιν οἵη καὶ ἐν τοῖσιν 
εὐσάρκοισιν εἶναι δέδεικται" 0 TE yap θώρηξ 
καλεύμενος, ἐν ᾧ τὸ ἧπαρ στεγάζεται, ὅ τε τῆς 
κεφαλῆς KUEXOG, ἐν ᾧ ὁ ἐγκέφαλος, τό τε νῶτον, 
πρὸς ᾧ ὁ πλεύμων, τούτων οὐδὲν ὅ τι οὐ καὶ αὐτὸ 
κενόν ἐστι, πολλῶν διαφυσίων μεστόν, ἧσιν οὐδὲν 
ἀπέχει πολλῶν ἀγγεῖα εἶναι, τῶν μέν te βλα- 
πτόντων τὸν κεκτημένον, τῶν δὲ καὶ ὠφελεύντων. 
ἔτι δὲ καὶ πρὸς τούτοισι φλέβες πολλαὶ καὶ νεῦρα 
οὐκ ἐν τῇ σαρκὶ μετέωρα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ὀστέοισι 
προστεταμένα, σύνδεσμος ἔς TL τῶν ἄρθρων, καὶ 
αὐτὰ τὰ ἄρθρα, ἐν οἷσιν αἱ συμβολαὶ τῶν κινεο- 
μένων ὀστέων ἐγκυκλέονται: καὶ τούτων οὐδὲν 
ὅ τι οὐχ ὑπόφορόν ἐστι καὶ ἔχον περὶ αὐτὸ 
θαλάμας, ἃς καταγγέλλει ἐχώρ, ὃς ἐκ διοιγομένων 
αὐτέων πολύς τε καὶ πολλὰ λυπήσας ἐξέρχεται. 
ΧΙ. Οὐ γὰρ δὴ ὀφθαλμοῖσί γε ἰδόντι τούτων τῶν 
εἰρημένων οὐδενὶ οὐδὲν ἔστιν εἰδέναι" διὸ καὶ ἄδηλα 
ἐμοί τε ὠνόμασται καὶ τῇ τέχνῃ κέκριται εἶναι. 
οὐ μὴν ὅτι ἄδηλα κεκράτηκεν, ἀλλ᾽ ἡ δυνατὸν 
κεκράτηται: δυνατὸν δέ, ὅσον αἵ τεῦ τῶν νοσεόντων 
φύσιες ἐς ἡ τὸ σκεφθῆναι παρέχουσιν, αἵ τε τῶν 
ἐρευνησόντων ἐς τὴν ἔρευναν πεφύκασιν. μετὰ 
πλείονος μὲν γὰρ πόνου καὶ οὐ μετ᾽ ἐλάσσονος 
χρόνου ἢ εἰ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἑ ἑώρατο γινώσκε- 
Tat ὅσα γὰρ τὴν τῶν ὀμμάτων ὄψιν ἐκφεύγει, 
ταῦτα τῇ τῆς γνώμης ὄψει κεκράτηται: καὶ ὅσα: 


1 ὅ τι οὐ καὶ αὐτὸ κενόν ἐστι Littré with M. Gomperz 
reads ὅ τι τούτων οὐ κενεών ἐστιν. 


THE ART, x.-x1. 


Such flesh then the arms have, and so have the 
thighs and the legs. Moreover, in the fleshless 
parts also there are cavities like those we have 
shown to be in the fleshy parts. For the trunk, 
as it is called, in which the liver is covered, the 
sphere of the head, in which is the brain, the back, 
by which are the lungs—all these are themselves 
hollow, being full of interstices, which do not at all 
fail to be vessels to contain many things, some of 
which do harm to the possessor and some do good. 
Moreover, in addition to these there are many veins, 
and sinews that are not near the surface of the flesh 
but stretched along the bones, binding the joints to 
acertain point, and the joints themselves, at which 
the movable bones meet and turn round. Of these 
none is not porous; all have cells about them, which 
are made known by juice, which, when the cells are 
opened, comes out in great quantity, causing many 
pains. 

XI. Without doubt no man who sees only with 
his eyes can know anything of what has been here 
described. It is for this reason that I have called 
them obscure, even as they have been judged to be 
by the art. Their obscurity, however, does not mean 
that they are our masters, but as far as is possible 
they have been mastered, a possibility limited only 
by the capacity of the sick to be examined and of 
researchers to conduct research. More pains, in 
fact, and quite as much time, are required to know 
them as if they were seen with the eyes; for what 


2 ὑπόφορόν Littré and Gomperz after Zwinger: ὕπαφρον 
MSS. : ὕποφρον Erotian. 

3 ὅσον αἵ te Littré: δὲ doar τε Az δὲ ὅσαι τε Μ΄: δ᾽ ἕως αἵ 
τε Gomperz. 4 Gomperz deletes ἐς after φύσιες. 


209 


20 


80 


ΠΕΡῚ ΤΕΧΝΗΣ 


\ , lal \ δ Va - e / ’ 
δὲ ἐν τῷ μὴ ταχὺ ὀφθῆναι οἱ νοσέοντες πάσχουσιν, 
» c / ’ \ ” > 9 -¢ / 
οὐχ Ol θεραπεύοντες αὐτοὺς αἴτιοι, AAN ἡ φύσις 
ἥ τε τοῦ νοσέοντος ἥ τε τοῦ νοσήματος: ὁ μὲν 
/ 5 \ > 3 > “ v ἰὃ cal Ν / ἡ δ᾽ 
γάρ, ἐπεὶ οὐκ ἣν αὐτῷ ὄψει ἰδεῖν τὸ μοχθέον οὐ 
A , a , \ 
ἀκοῇ πυθέσθαι, λογισμῷ μετήει. Kal yap δὴ Kal 
ἃ A tei S ͵ 
ἃ πειρῶνται οἱ τὰ ἀφανέα νοσέοντες ἀπαγγέλλειν 
περὶ τῶν νοσημάτων τοῖσι θεραπεύουσιν, δοξά- 
= λον > , > X 
ζοντες μᾶλλον ἢ εἰδότες ἀπαγγέλλουσιν" εἰ γὰρ 
ἠπίσταντο, οὐκ ἂν περιέπιπτον αὐτοῖσιν" τῆς γὰρ 
lol ’ r 
αὐτῆς TUVETLOS ἐστιν ἧσπερ TO εἰδέναι τῶν νούσων 
by δ 
τὰ αἴτια καὶ τὸ θεραπεύειν αὐτὰς ἐπίστασθαι 
a / Ὁ "2 ΄ 
πάσῃσι τῆσι θεραπείῃσιν αἱ κωλύουσι τὰ νοσή- 
ματα μεγαλύνεσθαι. ὅτε οὖν οὐδὲ ἐκ τῶν ἀπαγ- 
, \ 
γελλομένων ἔστι τὴν ἀναμάρτητον σαφήνειαν 
fal / fal 
ἀκοῦσαι, προσοπτέον τι καὶ ἄλλο TO θεραπεύοντι" 
͵7 5 an ὃ a ’ id / » > τ 
ταύτης οὖν τῆς βραδυτῆτος οὐχ ἡ τέχνη, ἀλλ᾽ ἡ 
“ Ν \ 
φύσις αἰτίη τῶν σωμάτων: ἡ μὲν γὰρ αἰσθανομένη 
“- / n , 
ἀξιοῖ θεραπεύειν, σκοπεῦσα ὅπως μὴ τόλμῃ 
an ΄ , la) δ 
μᾶλλον ἢ γνώμῃ, καὶ ῥᾳστώνῃ μᾶλλον ἢ Bin 
3. δ an 
θεραπεύῃ: ἡ δ᾽ ἢν μὲν διεξαρκέσῃ ἐς τὸ ὀφθῆναι, 
Ν an ΩΝ fal 
ἐξαρκέσει Kal ἐς TO ὑγιανθῆναι" ἢν δ᾽ ἐν ᾧ τοῦτο 
΄ a θῇ ὃ \ Ν δέ ΕΣ Ν ΦΕΕΝ Ν 
ὁρᾶται κρατηθῇ διὰ τὸ βραδέως αὐτὸν ἐπὶ τὸν 
- a fal 
θεραπεύσοντα ἐλθεῖν ἢ διὰ TO τοῦ νοσήματος 
τάχος, οἰχήσεται. ἐξ ἴσου μὲν γὰρ ὁρμώμενον 
nr / > ” lal x \ 
τῇ θεραπείῃ οὐκ ἔστι θᾶσσον, προλαβὸν δὲ 
θᾶσσον: προλαμβάνει δὲ διά τε τὴν τῶν σωμάτων 
στεγιότητα, ἐν ἣ οὐκ ἐν εὐόπτῳ οἰκέουσιν ai 
fal \ lal , 
νοῦσοι, διά TE τὴν TOV καμνόντων ὀλιγωρίην'" 


210 


ΤΉ ΑΙΒΊ xt: 


escapes the eyesight is mastered by the eye of 
the mind, and the sufferings of patients due to 
their not being quickly observed are the fault, not 
of the medical attendants, but of the nature of the 
patient and of the disease. ‘The attendant in fact, 
as he could neither see the trouble with his eyes nor 
learn it with his ears, tried to track it by reason- 
ing. Indeed, even the attempted reports of their 
illnesses made to their attendants by sufferers from 
obscure diseases are the result of opinion, rather 
than of knowledge. If indeed they understood 
their diseases they would never have fallen into 
them, for the same intelligence is required to know 
the causes of diseases as to understand how to treat 
them with all the treatment that prevents illnesses 
from growing worse. Now when not even the 
reports afford perfectly reliable information, the at- 
tendant must look out for fresh light. For the 
delay thus caused not the art is to blame, but 
the constitution of human bodies. For it is only 
when the art sees its way that it thinks it right 
to give treatment, considering how it may give it, 
not by daring but by judgment, not by violence but 
by gentleness. As to our human constitution, if it 
admits of being seen, it will also admit of being healed. 
But if, while the sight is being won, the body is 
mastered by slowness in calling in the attendant 
or by the rapidity of the disease, the patient will 
pass away. For if disease and treatment start 
together, the disease will not win the race, but it 
will if it start with an advantage, which advantage 
is due to the density of our bodies, in which diseases 
lurk unseen, and to the careless neglect of patients. 
This advantage is not to be wondered at, as it is 


211: 


40 
41 


17 


ΠΕΡῚ TEXNH= 


ἐπεὶ ἔοικε" οὐ λαμβανόμενοι yap, ἀλλ᾽ εἰλημμένοι 
ὑπὸ τῶν νοσημάτων θέλουσι θεραπεύεσθαι. 

XII. ᾿Επεὶ τῆς τέχνης τὴν δύναμιν ὁπόταν 
τινὰ τῶν τὰ ἄδηλα νοσεύντων ἀναστήσῃ, θαυ- 
μάζειν ἀξιώτερον, ἢ ὁπόταν ἐγχειρήσῃ τοῖς ἀδυ- 
νώτοις. . . . οὔκουν ἐν ἄλλῃ γε δημιουργίῃ τῶν 
εὑρημένων οὐδεμιῇ ἔνεστιν οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ 
αὐτῶν ὅσαι πυρὶ δημιουργεῦνται, τούτου μὴ πα- 
ρεόντος ἀεργοί εἰσι, μετὰ δὲ τοῦ ἁφθῆναι ἐ ἐνεργοί. 
καὶ ὅσαι τοι ἐν εὐεπανορθώτοισι σώμασι δημιουρ- 
γεῦνται, αἱ μὲν μετὰ ξύλων, αἱ δὲ μετὰ σκυτέων, 
αἱ δὲ γραφῇ χαλκῷ τε καὶ σιδήρῳ καὶ τοῖσι 
τούτων ὁμοίοισιν αἱ πλεῖσται," ἐόντα δὲϑ τὰ ἐκ 
τουτέων καὶ μετὰ τούτων δημιουργεύμενα. εὐεπαν- 
όρθωτα, ὅμως οὐ τῷ τάχει μᾶλλον, ἢ τῷ ὡς δεῖ 
δημιουργεῖται: οὐδ᾽ ὑπερβατῶς, ἀλλ᾽ ἢν ἀπῇ τι 
τῶν ὀργάνων, ἐλινύει" καίτοι κἀκείνησι τὸ βραδὺ 
πρὸς τὸ λυσιτελεῦν ἀσύμφορον, GAN ὅμως προτι- 
para. 

XIII. ᾿Τητρικὴ δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἐμπύων τοῦτο 


1 ἐπεὶ ἔοικε Littré: ἐπεὶ τί θῶμα Gomperz: ἐπιτίθεται or 
ἐπιτίθενται MSS. 

3 ἐπεὶ τῆς ye Littré with some MSS.: ἔτι τῆς Gomperz: ἐπὶ 
τῆς A: ἐπὶ τῆς ye Μ. 

5 Gomperz marks an hiatus after ἀδυνάτοις. 

4 τοι ἐν Gomperz: : καίτοι ἐν A: καὶ τοῖσιν M. 

5 ὁμοίοισιν αἱ πλεῖσται M: ὁμοιοις (2) χυμασιαι πλειται first 
hand in A, altered in various ways by later hands. 

6 Gomperz brackets δὲ after ἐόντα. 

1 The whole of this chapter, except the first sentence, 
arouses suspicion. A new subject is introduced. We may 
get over this difficulty by postulating a hiatus after ἀδυνάτοις, 
and supposing that it contained an objection to medicine 


212 


THE ART, x1.-x11. 


only when diseases have established themselves, not 
while they are doing so, that patients are ready to 
submit to treatment. 

XII. Now the power of the art, when it raises a 
patient suffering from an obscure disease, is more 
surprising than its failure when it attempts to treat 
incurables. . . . So in the case of no other craft that 
has been discovered are such extravagant demands 
made; those that depend on fire are inoperative 
when fire is not present, but operative when one has 
been lighted. And the arts that are worked in 
materials easy to shape aright, using in some cases 
wood, in others leather, in others—these form the 
great majority—paint, bronze, iron and similar sub- 
stances—the articles wrought, I say, through these 
arts and with these substances are easily shaped 
aright, and yet are wrought not so much with a view 
to speed as to correctness. Nor are they wrought 
in a casual manner, but functioning ceases if any 
instrument be lacking. Yet in these arts too slow- 
ness is contrary to their interests; but in spite of 
this it is preferred.4 

XIII. Now medicine, being prevented, in cases of 

based on the slowness of its cures. But there are other 
difficulties. The grammar is broken, while in the rest of 
the work it is very regular. The diction is curious; why, 
for instance, μετὰ ξύλων, μετὰ σκυτέων, but γραφῇ, χαλκῷ and 
σιδήρῳ Why ἐκ τουτέων (sc. τεχνέων) but μετὰ τούτων (sc. 
σωμάτων) ) Again, should not the active and not the middle 
(δημιουργεῦνται) be used with τέχναι as subject? Finally, the 
MSS. are more corrupt than usual, with readings that imply 
deep-seated corruption. The ὁμοίοις σχημασίαι πλεῖσται( of 
A (for ὁμοίοισιν αἱ πλεῖσται) seems to show that the text is 
mutilated. Perhaps the last pages of an early ancestor of our 
MSS. were lost, to be afterwards added from a corrupt and 
mutilated MS. 


213 


10 


ΠΕΡῚ TEXNH= 


δὲ τῶν TO “ἧπαρ ἢ τοὺς νεφροὺς τοῦτο δὲ τῶν συμ- 
πάντων τῶν ἐν τῇ νηδύι νοσεύντων ἀπεστερημένη τι 
ἰδεῖν ὄψει, ἡ ἡ τὰ πάντα πάντες ἱκανωτάτως ὁρῶσι, 
ὅμως ἄλλας εὐπορίας συνεργοὺς εὗρε. φωνῆς τε 
γὰρ λαμπρότητι καὶ τρηχύτητι, καὶ πνεύματος 
ταχυτῆτι. καὶ βραδυτῆτι, καὶ ῥευμάτων ἃ διαρρεῖν 
εἴωθεν ἑκάστοισι δι᾿ ὧν ἔξοδοι δέδονται, oY! τὰ μὲν 
ὀδμῇσι τὰ δὲ χροίησι τὰ δὲ λεπτότητι καὶ παχύ- 
τητι διασταθμωμένη τεκμαίρεται, ὧν τε σημεῖα 
ταῦτα, ἅ τε πεπονθότων ἅ τε παθεῖν δυναμένων. 
ὅταν δὲ ταῦτα μὴ 2 μηνύωνται, μηδ᾽ αὐτὴ ἡ φύσις 
ἑκοῦσα ἀφίῃ, ἀνάγκας εὕρηκεν, ἧσιν 7 φύσις 
ἀζήμιος βιασθεῖσα μεθίησιν" μεθεῖσα 5 δὲ δηλοῖ 
τοῖσι τὰ τῆς τέχνης εἰδόσιν ἃ ποιητέα. βιάζεται 
δὲ τοῦτο μὲν φλέγμα * διαχεῖν σιτίων δριμύτητι 
καὶ πωμάτων, ὅπως τεκμήρηταί τι ὀφθὲν περὶ 
ἐκείνων ὧν αὐτῇ ἐν ἀμηχάνῳ τὸ ὀφθῆναι Fv 
τοῦτο δ᾽ αὖ πνεῦμα ὧν κατήγορον ὁδοῖσί τε 
προσάντεσι καὶ δρόμοις ἐκβιᾶται κατηγορεῖν" 
ἱδρῶτάς τε τούτοισι τοῖσι προειρημένοις ἄγουσα, 
ὑδάτων θερμῶν ἀποπνοίῃσι πυρὶ ὅσα τεκμαί- 
ρονται, τεκμαίρεται. ἔστι δὲ ἃ καὶ διὰ τῆς 
κύστιος διελθόντα ἱκανώτερα δηλῶσαι τὴν νοῦσόν 


1 Gomperz brackets ὧν, 

® μὴ added by Littré (followed by Gomperz), 

3 μεθεῖσα Reinhold and Gomperz: ἀνεθῆσα or ἀνεθεῖσα 
MSS. 

4 Before φλέγμα A has mvov (another hand ποουσιν) τὸ 
σύντροφον, the other MSS. πῦρ τὸ σύντρυφον. 

1 The natural subject of βιάζεται is ἡ τέχνη, and the natural 
object φύσις. The various readings seem to imply that either 
(a) the true reading is lost, or (ὁ) a corrupt gloss has crept 


214 


THE ART, xm. 


empyema, and of diseased liver, kidneys, and the 
cavities generally, from seeing with the sight with 
which all men see everything most perfectly, has 
nevertheless discovered other means to help it. 
There is clearness or roughness of the voice, rapidity 
or slowness of respiration, and for the customary 
discharges the ways through which they severally 
pass, sometimes smell, sometimes colour, sometimes 
thinness or thickness furnishing medicine with the 
means of inferring, what condition these symptoms 
indicate, what symptoms mean that a part is already 
affected and what that.a part may hereafter be 
affected. When this information is not afforded, and 
nature herself will yield nothing of her own accord, 
medicine has found means of compulsion, whereby 
nature is constrained, without being harmed, to give 
up her secrets; when these are given up she makes 
clear, to those who know about the art, what course 
ought to be pursued. The art, for example, forces 
<nature> + to disperse phlegm by acrid foods and 
drinks, so that it may form a conclusion by vision 
concerning those things which before were invisible, 
Again, when respiration is symptomatic, by uphill 
roads and by running * it compels nature to reveal 
symptoms. [Ὁ brings on sweats by the means already 
stated, and forms the conclusions that are formed 
through fire when it makes hot water give out steam. 
There are also certain excretions through the bladder 
which indicate the disease better than those which 


into the text. I adopt the second alternative because the 

agent dispersing the phlegm is δριμύτης, not πῦρ, whether 

with Littré πῦρ τὸ σύντροφον means ‘‘ innate heat,” or with 

Gomperz we render τὸ σύντροφον φλέγμα ““ thickened phlegm.” 
* Perbaps a hendiadys; ‘‘making patients run uphill.” 


215 


30 


34 


10 


ΠΕΡῚ TEXNH= 


ἐστιν ἢ διὰ τῆς σαρκὸς ἐξιόντα. ἐξεύρηκεν οὖν 
καὶ τοιαῦτα πώματα καὶ βρώματα, ἃ τῶν θερ- 
μαινόντων θερμότερα γινόμενα τήκει τε ἐκεῖνα καὶ 
διαρρεῖν ποιεῖ, ἃ οὐκ ἂν διερρύη μὴ τοῦτο πα- 
θόντα. ἕτερα μὲν οὖν πρὸς ἑτέρων, καὶ ἄλλα δι᾿ 
ἄλλων ἐστὶ τά τε διιόντα τά πὶ ἐξαγγέλλοντα, 
ὥστ᾽ οὐ θαυμάσιον αὐτῶν τάς τε ἀπιστίας 
χρονιωτέρας γίνεσθαι τάς T ᾿ἐγχειρήσιας βρα- 
χυτέρας, οὕτω δι᾽ ἀλλοτρίων ἑρμηνειῶν πρὸς τὴν 
θεραπεύουσαν σύνεσιν ἑρμηνευομένων. 

ΧΙΝ. ὍὍτε μὲν οὖν καὶ λόγους ἐν ἑωυτῇ εὐ- 
πόρους ἐς τὰς ἐπικουρίας ἔχει ἡ ἰητρική, καὶ οὐκ 
εὐδιορθώτοισι δικαίως οὐκ ἂν ἐγχειροίη τῇσι 
νούσοισιν, ἢ ἐγχειρευμένας ἀναμαρτήτους ἃν 
παρέχοι, οἵ τε νῦν λεγόμενοι λόγοι δηλοῦσιν at 
τε τῶν εἰδότων τὴν τέχνην ἐπιδείξιες, ἃ ἃς ἐκ τῶν 
ἔργων ἐπιδεικνύουσιν, οὐ τὸ λέγειν καταμελε- 
τήσαντες, ἀλλὰ τὴν πίστιν τῷ πλήθει ἐξ ὧν 
ἂν ἴδωσιν οἰκειοτέρην ἡγεύμενοι ἢ ἐξ ὧν ἂν 
ἀκούσωσιν. 


1 After ἔργων the MSS, except A add ἥδιον ἢ ἐκ τῶν 
λόγων. 

ἘΠ do not see that there is any real difference between ἕτερα 
πρὸς ἑτέμων and ἄλλα δι’ ἄλλων. The whole phrase is a piece of 
“legal tautology,” bringing out the variability of the relation 


216 


THE ART, xu.—x1v. 


come out through the flesh. So medicine has also 
discovered drinks and foods of such a kind that, be- 
coming warmer thanthe natural heat, melt the matters 
I spoke of, and make them flow away, which they 
never would have done without this treatment. Now 
as the relation between excretions and the information 
they give is variable, and depends upon a variety of 
conditions,! it is accordingly not surprising that dis- 
belief in this information is prolonged, but treatment 
is curtailed, for extraneous factors must be used in 
interpreting the information before it can be utilized 
by medical intelligence. 

XIV. Now that medicine has plentiful reasoning 
in itself to justify its treatment, and that it would 
rightly refuse to undertake obstinate cases, or under- 
taking them would do so without making a mistake, 
is shown both by the present essay and by the 
expositions of those versed in the art, expositions set 
forth in acts, not by attention to words, under the 
conviction that the multitude find it more natural to 
believe what they have seen than what they have 
heard. 


between the phenomena of the excretions and what may be 
diagnosed from them. A number of ‘‘extraneous factors,” 
e.g. age of the patient, character of the disease, etc., have to 
be taken into account before the information has any real 
medical value. 


217 

ton shin οὐ soikagiia, Yk, ee 
ας τ τορος neck eek eae ail 
“ay, Η . 


Aba fren tie YES. tine pt Ὁ δὰ ἔξω. ἃ ἐκ τῶν 
ἜΚ δε τ ine Βαοί τσ τοχϑ ott lo δαϑηζοσθα offi peowded 
_ ὝΠΟ 75. ig dno 2 aed amet 


ΓῪ 


of ol anh , atonaamoaile, 

wetpereda Justia 
bans ‘a mots οἱ oe 
‘loge! tau caulegy,”” beinging oat the veacmiMily 

BREATHS 

νἝ, 


eHTAGAA 


INTRODUCTION 


Tuts work, like 716 Art, is a sophistic essay, 
probably written to be delivered to an audience.! 
The two books are similar in style,? and on this 
ground alone we might conjecture that they are not 
widely separated in date. The subject matter too 
points to the end of the fifth century s.c. as the 
time when Breaths was written. Diogenes of 
Apollonia, whose date indeed is very uncertain, 
though he probably flourished about 430 8.c., had 
revived the doctrine that air is the primal element 
from which all things are derived. The writer ot 
Breaths would prove that air, powerful in nature 
generally, is also the prime factor in causing diseases. 
He is a rhetorical sophist who, either in earnest or 
perhaps merely to show his skill in supporting a 


1 See e.g. Chapter XIV (beginning) robs ἀκούοντας πείθειν 
πειρήσομαι. These ἐπιδείξεις must have been to the average 
Athenian what our ‘‘reviews” are to the average English- 
man. 

2 Breaths shows the tendency to similes and highly meta- 
phorical language which Plato attributes (Protagoras 337 C- 
338 A) to Hippias. See e.g. Chapter III, air is πάντων 
δυνάστης : and (sub finem) γῇ τούτου βάθρον, οὗτός τε γῆς ὕχημα: 
ΠῚ ἐξεμόχλευσε τὸ στόμα: X χαραδρωθέωσιν οἱ πόροι: XIV 
Tis νούσου καὶ τοῦ παρέοντος χειμῶνος, and (swh finem) γαλήνης 
ἐν τῷ σώματι γενομένης. Ido not suggest that Hippias was 
the author, but I do hold that the book must have been 
written at a time when the sophistry he represented was 
a living force. 


VOL. il team 


INTRODUCTION 


ὑπόθεσις, adopted the fundamental tenet of a rather 
belated Jonian monist.! 

The author shows no genuine interest in medicine, 
nor do his contentions manifest any serious study of 
physiology or pathology. Any impartial reader will 
detect in Chapter XIV (the discussion of epilepsy) 
just the illogical but confident dogmatism that is 
associated with half-educated, would-be scientists. 
The account of dropsy in Chapter XII is not only 
illogical but ludicrously absurd. 

The work is a striking example of the necessity 
of experiment before accepting a hypothesis. The 
writer makes with a gay assurance a string of positive 
statements, unsupported by any evidence worth 
speaking of. It is easy enough to defend a hypo- 
thesis if you deal with an unexplored subject, pick 
out the phenomena which seem to support your 
view, ignore everything which tells against it, and 
never make an experiment to verify or condemn 
your generalization. 

Nearly all Greek speculation in biology and 
physiology is open to this criticism. In no depart- 
ment of science is experiment more necessary, and 
in no department did the Greeks experiment to less 
purpose. Dissection of human bodies, too, and con- 
stant use of the microscope, together with an exact 
knowledge of chemistry, are all necessary before 


1 In Chapter III (sub finem) we have in τούτου βάθρον and 
γῆς &xnua phrases which cannot be independent of the 
famous lines in Euripides’ 7voades 884 foll. (ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ 
γῆς ἔχων ἕδραν κιτ.λ.). If the author was not imitating 
Euripides they were both probably copying some famous 
philosophic dictwm, as it is most unlikely that Euripides copied 
the Hippocratic writer, whose intellect is distinctly of an 
inferior type. 


222 


INTRODUCTION 


any substantial progress can be made in this direc- 
tion. 

But here,as elsewhere, the modern stands amazed 
before the intellectual activity of the Greek. His 
imagination, although unchecked and ill-disciplined, 
was alive and active. He loathed mystery ; his 
curiosity remained unsatisfied until he had discovered 
arational cause, even though that cause was grounded 
on insecure foundations. His confidence that the 
human intelligence was great enough to solve all 
problems often led him into the fallacy of imagining 
that it had already discovered what was still dark ; 
his delight in a simple solution that satisfied his 
aesthetic sense often blinded him to its intellectual 
absurdities. The Greek lacked self-criticism; it 
was perhaps the greatest defect in his mental 
equipment. The astounding genius of Socrates is 
shown nowhere so plainly as in his constant insist- 
ence on the need of self-examination. We may 
laugh at the crudities of περὶ φυσῶν, which is “as 
windy in its rhetoric as in its subject matter” ;1 
but we must respect its inquiring spirit and its 
restless curiosity. 

The theme of the writer takes us back to the 
speculations of Anaximenes, and even earlier still, 
for in the very infancy of thought man must have 
noticed that air is an essential condition of life. 
For centuries the conviction that air, or some es- 
sential principle behind the manifestations of air as 
wind, breath and vapour, was primal and elemental, 
kept arising in one form or in another. On its 
physical side the quest came to an end in the 


1 Sir Clifford Allbutt, Greek Medicine in Rome, p. 248. 


223 


INTRODUCTION 


discovery of oxygen;! on its spiritual side it has 
given us the fine ideas we associate with the word 
‘spirit,’ which has come down to us through the 
Latin from the Greek πνεῦμα. The instinct of the 
Greeks in this matter was right, however pathetic 
their efforts may have been to satisfy it. 

The writer of περὶ φυσῶν uses three words to 
describe air—dioa, πνεῦμα and ἀήρ. Though he 
defines φῦσα as πνεῦμα in the body and ἀήρ as 
πνεῦμα out of it, he is not careful in his use of these 
words, and to translate them is a matter of great 
difficulty. The natural ‘renderings would be to 
translate φῦσα “air” and πνεῦμα “breath”; but 
what is one to do with dyp? So I have throughout 
(except in one passage referring to respiration) 
equated φῦσα and “breath,” πνεῦμα and “ wind,’ 
ἀήρ and “air.” I fully realize the objections to this 
course, but they are much less than those attaching 
to the plan of picking and choosing a translation to 
suit the context in each case. Such a plan would 
certainly give a faulty translation, with incongruous 
or wrong associations; it is surely better to use 
“breath,” “wind,” and “air,” in technical senses 
for the purpose of translating this particular treatise. 

It is at first sight surprising that a book of the 
character of περὶ φυσῶν should find its way into the 
Hippocratic collection. It is probable, however, that 
this collection represents, not works written by the 
Coan school, but works preserved in the library of 
the medical school at Cos. Knowing the vanity of 


1 See Sir Clifford Allbutt, op. cit. p. 224. Chapter X of 
this book contains the best account of pneumatism that I 
have seen. See also M. Wellmann, Die Prewmatioche Schule 
bis auf Archigenes. Berlin, 1895. 


224 


INTRODUCTION 


the sophists ! we ought not to be surprised that they 
sent “ presentation copies ” of their works on medical 
subjects to the chief centres where medicine was 
studied. Perhaps in this way were preserved both 
περὶ φυσῶν and περὶ réxvys.2 At quite an early date 
it became known as an Hippocratic work. It is 
referred to in Menon’s Jatrica (Chapter V), and it is 
in the list of Erotian. 


MSS. anv Epirions 


Περὶ φυσῶν is found in many Paris manuscripts, 
including A, and in M. On these two MSS. the 
text is constructed, with occasional help from variants 
noted in the old editions, and from the Renaissance 
translations into Latin of Francesco Filelfo and Janus 
Lascaris. The manuscript A shows its usual superiority 
to M, but on one occasion at least M appears to 
preserve the original reading. There are also some 
extracts from περὶ φυσῶν in a Milan MS, which 
Nelson calls “a.” 

There is a modern edition of περὶ φυσῶν by Dr. 
Axel Nelson,? in which every scrap of information 
about the work has been carefully collected. The 
reader feels, however, that much of his time is taken 
up with insignificant points, and that the learned 
autbor might have omitted these to make room for 
a fuller account of the position of περὶ φυσῶν in the 
development of philosophic thought. 


1 See e.g. Plato, Protagoras 347 Β, where Hippias in his 
vanity offers to deliver an ἐπίδειξις at a most inopportune 
moment, 

2 Perhaps too περὶ φύσιος ἀνθρώπων. 

3 Die hippokratische Schrift περὶ φυσῶν, Text und Studien 
von Axel Nelson. Uppsala 1909. 


225 


10 


ΠΕΡῚ ®YZON 


I. Eloi τινες τῶν τεχνέων, at τοῖσι μὲν κε- 
κτημένοις εἰσὶν ἐπίπονοι, τοῖσι δὲ χρεωμένοις 
ὀνήισται,' καὶ τοῖσι μὲν δημότησι κοινὸν ἀγαθόν, 
τοῖσι δὲ μεταχειριζομένοις σφας λυπηραί. τῶν δὴ 
τοιούτων ἐ ἐστὶ ᾿τεχνέων ἣν οἱ “Ἕλληνες καλέουσιν 
ἰητρικήν" ὁ μὲν γὰρ ἰητρὸς ὁρῇ τε δεινά, θιγγάνει 
τε ἀηδέων, ἐπ᾽ ἀλλοτρίῃσί τε συμφορῇσιν ἰδίας 
καρποῦται λύπας" οἱ δὲ νοσέοντες ἀποτρέπονται 
διὰ τὴν τέχνην τῶν μεγίστων κακῶν, νούσων, 
λύπης, πόνων, θανάτου: πᾶσι γὰρ τούτοις ἄν- 
TUKPUS ἰητρικὴ εὑρίσκεται ἀκεστορίς." ταύτης δὲ 
τῆς τέχνης τὰ μὲν φλαῦρα “χαλεπὸν γνῶναι, τὰ 
δὲ σπουδαῖα “ῥηίδιον' καὶ τὰ μὲν φλαῦρα τοῖσιν 
ἰητροῖσι μούνοις ἔστιν εἰδέναι, καὶ οὐ τοῖσι 
δημότῃσιν'" οὐ “γὰρ σώματος, ἀλλὰ γνώμης ἐστὶν 
ἔργα. ὅσα μὲν γὰρ χειρουργῆσαι χρή, συνεθι- 
σέῆναι δεῖ: τὸ γὰρ ἔθος τῇσι χερσὶ κάλλιστον 
διδασκάλιον γίνεται" περὶ δὲ τῶν ἀφανεστάτων 
καὶ χαλεπωτάτων νοσημάτων δόξῃ μᾶλλον ἢ 
τέχνῃ κρίνεται" διαφέρει δὲ ἐν αὐτοῖσι πλεῖστον 
ἡ πείρη τῆς “ἀπειρίης. ev δὲ δή τι τῶν τοιούτων 
ἐστὶ τόδε, τί ποτε τὸ αἴτιόν ἐστι τῶν νούσων, καὶ 
τίς ἀρχὴ καὶ πηγὴ γίνεται τῶν ἐν τῷ σώματι 

1 ὀνήισται Nelson: ὠφέλιμοι A: ὀνήιστοι or ὀνηισταὶ other 


MSS. 
2 ἄντικρυς . . - ἀκεστορίς most MSS. : ἀνθέστηκεν 7 ηἡτρική 
Nelson, 


226 


BREATHS! 


I. ΤΉΕΒΕ are some arts which to those that possess 
them are painful, but to those that use them are 
helpful, a common good to laymen, but to those that 
practise them grievous. Of such arts there is one 
which the Greeks call medicine. For the medical 
man sees terrible sights, touches unpleasant things, 
and the misfortunes of others bring a harvest of 
sorrows that are peculiarly his; but the sick by 
means of the art rid themselves of the worst 
of evils, disease, suffering, pain and death. For 
medicine proves for all these evils a manifest cure. 
And of this art the weak points are difficult to 
apprehend, while the strong points are more easy ; 
the weak points laymen cannot know, but only those 
skilled in medicine, as they are matters of the 
understanding and not of the body. For whenever 
surgical treatment is called for, training by habitua- 
tion is necessary, for habit proves the best teacher 
of the hands; but to judge of the most obscure and 
difficult diseases is more a matter of opinion than of 
art, and therein there is the greatest possible differ- 
ence between experience and inexperience. Now 
of these obscure matters one is the cause of diseases, 
what the beginning and source is whence come 


1 This word is a very inadequate rendering of pica, which 
means, according to the definition in Chapter III, air in the 
body, as opposed to air outside it. 


227 


80 


ΠΈΡΙ ΦΥΣΩΝ 


n > / » / \ > , nw / 
παθῶν ; εἰ γάρ τις εἰδείη τὴν αἰτίην τοῦ νοσή- 
ματος, οἷός 7 ἂν εἴη τὰ συμφέροντα προσφερέιν 
τῷ σώματι: Ξ αὕτη “γὰρ ἡ int pen μάλιστα κατὰ 
φύσιν ἐστίν. αὐτίκα yap λιμὸς νοῦσός ἐστιν" ὃ 
γὰρ ἂν λυπῇ τὸν ἄνθρωπον, τοῦτο καλεῖται 
νοῦσος" τί οὖν λιμοῦ φάρμακον ; ὃ παύει λιμόν" 
a ᾽ A v = 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ βρῶσις: τούτῳ apa ἐκεῖνο inréov. 
= = ΄ » ΄ 

αὗτις αὖ δίψαν ἔπαυσε Toots πάλιν αὖ πλησ- 

\ IA / / 

μονὴν ἰῆται κένωσις" κένωσιν δὲ πλησμονή: 
΄ \ , \ , 
πόνον δὲ ᾿ἀπονίη." ἑνὶ δὲ συντόμῳ λόγῳ, τὰ 
ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐατὶν ἰήματα: ἰητρικὴ γάρ 
ἐστιν ἀφαίρεσις καὶ πρόσθεσις, ἀφαίρεσις μὲν 
τῶν πλεοναζόντων, πρόσθεσις δὲ τῶν ἐλλειπόν- 
€ \ a3 , , Μ΄, 
των! ὁ δὲ τοῦτ᾽ ἄριστα ποιέων ἄριστος ἰητρός" 
« / fr al 
ὁ δὲ τούτου πλεῖστον ἀπολειφθεὶς πλεῖστον 
΄, \ “ / a Ἀ > 
ἀπελείφθη καὶ τῆς τέχνης. ταῦτα μὲν οὖν ἐν 
rn / r 
παρέργῳ τοῦ λόγου τοῦ μέλλοντος εἴρηται. 
-“ 7 « , 
Il. Τῶν δὲ δὴ νούσων ἁπασέων ὁ μὲν τρόπος 

, \ \ , ,ὔ Lal ἣν 
ὡυτός, ὁ δὲ τόπος διαφέρει: δοκεῖ μὲν οὖν οὐδὲν 
» , \ / > / \ \ » / 
ἐοικέναι TA νοσήματα ἀλλήλοισι διὰ τὴν ἀλλοιό- 

-“ , / , 
tTnTa® τῶν τόπων, ἔστι δὲ μία πασέων νούσων 
As od / \ > / ΄ ΔΨ > \ \ - 
καὶ ἰδέη καὶ αἰτίη. ταύτην δὲ ἥτις ἐστὶ διὰ τοῦ 

,ὔ 
μέλλοντος λόγου φράσαι πειρήσομαι. 

my ΄ \ \ a bY \ 
Ill. Ta σώματα καὶ Ta τῶν ἄλλων ζῴων καὶ 
τὰ τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τρισσῶν τροφέων τρέ- 
φεται" τῇσι δὲ τροφῇσι τάδε ὁ ὀνόματά ἐστιν, σιτία 
ποτά, πνεῦμα. πνεῦμα δὲ τὸ μὲν ἐν τοῖσι σώμασι 

-“ -“ “ e > 
φῦσα καλεῖται, τὸ δὲ ἔξω τῶν σωμάτων ὁ ἀήρ. 
1 After σώματι most MSS. have ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπιστά- 
μενος τὰ νουσήματα, M however reading τῷ νουσήματι--ἃ 
reading adopted by Nelson. ἱστάμενος τῷ νοσήματι is the 


reading of a. Littré changes νουσήματα to βοηθήματα. 1 
believe the phrase to be a gloss. It is omitted by A. 


228 


BREATHS, 1-11. 


affections of the body. For knowledge of the cause 
of a disease will enable one to administer to the body 
what things are advantageous. Jndeed this sort of 
medicine is quite natural. For example, hunger is 
a disease, as everything is called a disease which 
makes a man suffer. What then is the remedy for 
hunger? That which makes hunger to cease. This 
is eating; so that by eating must hunger be cured. 
Again, drink stays thirst; and again repletion is 
cured by depletion, depletion by repletion, fatigue 
by rest. To sum up in a single sentence, opposites 
are cures for opposites. Medicine in fact is sub- 
straction and addition, substraction of what is in 
excess, addition of what is wanting. He who per- 
forms these acts best is the best physician; he who 
is farthest removed therefrom is also farthest re- 
moved from the art. These remarks I have made 
incidentally in passing to the discourse that is to 
come. 

11. Now of all diseases the fashion is the same, 
but the seat varies. So while diseases are thought 
to be entirely unlike one another, owing to the 
difference in their seat, in reality all have one 
essence! and cause. What this cause is I shall try 
to declare in the discourse that follows. 

III. Now bodies, of men and of animals generally, 
are nourished by three kinds of nourishment, and 
the names thereof are solid food, drink, and wind. 
Wind in bodies is called breath, outside bodies it is 


1 ἰδέη has the meaning of οὐσία here, as εἶδος has in περὶ 
τέχνης. See the discussion in Taylor’s Varia Socrativca. 
2 After amovin M has ἀπονίην δὲ πόνος. 
3 After ἀλλοιότητα many MSS. have καὶ ἀτομοιότητα. 


229 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩΝ 


οὗτος δὲ μέγιστος ἐν τοῖσι πᾶσι τῶν πάντων δυνά- 
στῆς ἐστίν' ἄξιον δὲ αὐτοῦ θεήσασθαι τὴν δύναμιν. 
ἄνεμος γάρ ἐστιν ἠέρος ῥεῦμα καὶ χεῦμα' ὅταν 
οὖν πολὺς ἀὴρ ἰσχυρὸν ῥεῦμα ποιήσῃ, τά τε 
δένδρα ἀνασπαστὰ πρόρριξα γίνεται διὰ τὴν 
βίην τοῦ πνεύματος, τὸ τε πέλαγος κυμαίνεται, 
ὁλκάδες τε ἄπειροι τῷ * μεγέθει διαρριπτεῦνται. 
τοιαύτην μὲν οὖν ἐν τούτοις ἔχει δύναμιν" ἀλλὰ 
μήν ἐστί γε τῇ μὲν ὄψει ἀφανής, τῷ δὲ λογισμῷ 
φανερός" τί γὰρ ἄνευ τούτου γένοιτ᾽ ἄν; ἢ τίνος 
οὗτος ἄπεστιν; ἢ τίνι οὐ συμπάρεστιν ; ἅπαν 
γὰρ τὸ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ πνεύματος 
ἔμπλεόν. ἐστιν. τοῦτο καὶ χειμῶνος καὶ θέρεος 
αἴτιον, ἐν μὲν τῷ χειμῶνι πυκνὸν καὶ ψυχρὸν 


20 γινόμενον, ἐν δὲ τῷ θέρει πρηὺ καὶ γαληνόν. 


ἀλλὰ μὴν ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ ἄστρων ὁδὸς 
διὰ τοῦ πνεύματός ἐστιν: τῷ γὰρ πυρὶ τὸ πνεῦμα 
τροφή" πῦρ δὲ ἠέρος στερηθὲν οὐκ ἂν δύναιτο 
ζῆν: ὥστε καὶ τὸν τοῦ ἡλίου βίον ἀένναον ὁ ἀὴρ 
λεπτὸς ἐὼν παρέχεται. ἀλλὰ μὴν ὅτι καὶ τὸ 
πέλαγος μετέχει πνεύματος, φανερόν" οὐ γὰρ ἄν 
ποτε τὰ πλωτὰ ζῷα ζῆν ἠδύνατο, μὴ μετέχοντα 
πνεύματος" μετέχοι δ᾽ ἂν πῶς ἂν ἄλλως ἀλλ᾽ ἢ 
τοῦ ὕδατος ἕλκοντα τὸν ἠέρα ; ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ 


80 γῆ τούτου βάθρον, οὗτός τε γῆς ὄχημα, κενεόν τε 


31 


οὐδέν ἐστιν τούτου. 
Τ , x Skt es κω ἐν 9 γε οἷ ” 
IV. Διότι μὲν οὖν ἐν τοῖς ὅλοις 5 ὁ ἀὴρ Eppwrat, 
-“ ᾽ a r 
εἴρηται" τοῖς δ᾽ av θνητοῖσιν οὗτος αἴτιος τοῦ TE 
fal al / 
βίου, καὶ τῶν νούσων τοῖσι νοσέουσι' τοσαύτη δὲ 


1 ἄπειροι τῷ M: ἀπείρατοι A: ἀπείραντοι Diels: ἄπλετοι 
Nelson after Danielsson. 


230 


BREATHS, πι|.--ἰν. 


called air. It is the most powerful of all and in all, 
and it is worth while examining its power. A 
breeze is a flowing and a current of air. When 
therefore much air flows violently, trees are torn up 
by the roots through the force of the wind, the sea 
swells into waves, and vessels of vast bulk are tossed 
about. Such then is the power that it has in these 
things, but it is invisible to sight, though visible to 
reason. For what can take place without it? In 
what is it not present? What does it not accom- 
pany? For everything between earth and heaven 
is full of wind. Wind is the cause of both winter 
and summer, becoming in winter thick and cold, 
and in summer gentle and calm. Nay, the progress 
of sun, moon, and stars is because of wind; for 
wind is food for fire, and without air fire could not 
live. Wherefore, too, air being thin causes the life 
of the sun to be eternal. Nay, it is clear that the 
sea, too, partakes of wind, for swimming creatures 
would not be able to live did they not partake of 
wind.'| Now how could they partake except by 
inhaling the air of the water? In fact the earth 
too is a base for air, and air is a vehicle of the 
earth,’ and there is nothing that is empty of air. 

ιν. How air, then, is strong in the case of wholes? 
has been said; and for mortals too this is the cause 
of life, and the cause of disease in the sick, So 


* This is one of the ancient guesses that modern science 
has shown to be correct. 
Cf. Euripides Troades 884: ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν. 
8 J.e., in the case of the sea and of the earth, etc., as 
wholes. 
ee ee er ek dee τε. πεν ee a 
ἢ τοῖς ὅλοις Nelson (after Schneider) : τοῖς ὁδοῖς A : τοῖσιν 
ἄλλοισιν M (so Littré). 


231 


10 


15 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩ͂Ν 


τυγχάνει ἡ χρείη πᾶσι τοῖς σώμασι τοῦ πνεύ- 
ματος ἐοῦσα, ὥστε τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων 
ἀποσχόμενος ὥνθρωπος καὶ σιτίων καὶ ποτῶν 
δύναιτ᾽ ἂν ἡμέρας καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ πλέονας 
διάγειν: εἰ δέ τις ἀπολάβοι τὰς τοῦ πνεύματος 
ἐς τὸ σῶμα ἐσόδους," ἐν βραχεῖ “μέρει, ἡμέρης 
ἀπόλοιτ᾽ ἄν, ὡς μεγίστης τῆς χρείης ἐούσης τῷ 
σώματι τοῦ πνεύματος. ἔτι τοίνυν τὰ μὲν ἄλλα 
πάντα διαλείπουσιν οἱ ἄνθρωποι πρήσσοντες. ὁ 
γὰρ βίος μεταβολέων πλέως: τοῦτο δὲ μοῦνον 
ἀεὶ διατελέουσιν ἅπαντα τὰ θνητὰ ζῷα πρήσ- 
σοντα, τοτὲ μὲν ἐκπνέοντα, τοτὲ δὲ ἀναπνέοντα. 

V. Ὅτε μὲν οὖν μεγάλη κοινωνίη ἅπασι τοῖσι 
ζῴοισι τοῦ ἠέρος ἐστίν, εἴρηται: μετὰ τοῦτο 
τοίνυν ῥητέον, ὡς οὐκ ἄλλοθέν ποθεν εἰκός ἐστι 
γίνεσθαι τὰς ἀρρωστίας ἢ ἐντεῦθεν. περὶ μὲν 
οὖν ὅλου τοῦ πρήγματος ἀρκεῖ μοι ταῦτα" μετὰ 
δὲ ταῦτα πρὸς αὐτὰ τὰ ἔργα τῷ αὐτῷ λόγῳ 
πορευθεὶς ἐπιδείξω τὰ νοσήματα τούτου ἃ ἔκγονα 
πάντα ἐόντα. 

VI. Πρῶτον δὲ ἀπὸ τοῦ κοινοτάτου νοσήματος 
ἄρξομαι, πυρετοῦ" τοῦτο γὰρ τὸ νόσημα πᾶσιν 
ἐφεδρεύει τοῖσιν ἄλλοισιν νοσήμασι. ἔστι δὲ 
δισσὰ ἔθνεα πυρετῶν, ὡς ταύτῃ διελθεῖν" ὁ μὲν 
κοινὸς ἅπασι καλεόμενος λοιμός" ὁ δὲ διὰ πονηρὴν 
δίαιταν 5 ἰδίῃ τοῖσι πονηρῶς διαιτεομένοισι γινό- 
μενος" ἀμφοτέρων δὲ τούτων ὁ ἀήρ αἴτιος. ὁ μὲν 

1 ἐσόδους Nelson: ἐξόδους A: διεξόδους most MSS. 

2 ἐκπνέοντα καὶ ἀναπνέοντα Nelson: ἐνπνέοντα καὶ ἀναπνέοντα 
A: ἐμπνέοντα καὶ ἐκπνέοντα M. 

3 After ἐντεῦθεν the MSS. have (with unimportant varia- 
tions) ὅταν τοῦτο πλέον ἢ ἔλασσον ἢ ἀθροώτερον γένηται ἢ 


μεμιασμένον νοσηροῖσι μιάσμασιν és τὸ σῶμα ἐσέλθῃ. Nelson 
brackets πλέον ἢ ἔλασσον and γένηται. 


232 


BREATHS, ιν.--νι. 


great is the need of wind for all bodies that while a 
man can be deprived of everything else, both food 
and drink, for two, three, or more days, and live, yet 
if the wind passages into the body be cut off he will 
die ina brief part of a day, showing that the greatest 
need for a body is wind. Moreover, all other 
activities of a man are intermittent, for life is full 
of changes; but breathing is continuous for all 
mortal creatures, inspiration and expiration being 
alternate. 

V. Now I have said that all animals participate 
largely in air. So after this I must say that it is 
likely that maladies occur from this source and from 
no other. On the subject as a whole I have said 
sufficient; after this I will by the same reasoning 
proceed to facts and show that diseases are all the 
offspring of air. 

VI. I will begin in the first place with the most 
common disease, fever, for this disease is associated 
with all other diseases. To proceed on these lines,1 
there are two kinds of fevers; one is epidemic, called 
pestilence, the other is sporadic, attacking those 
who follow a bad regimen. Both of these fevers, 
however, are caused by air. Now epidemic fever 


1 It is uncertain whether ταύτῃ refers to the first sentence 
or to the one to which ὡς ταύτῃ διελθεῖν is appended. The 
translation implies the first interpretation ; if the other be 
correct the whole sentence will be : ‘‘There are two kinds 
of fevers, if I may be allowed to classify them thus.” 

4 After τούτου M has ἀπόγονά τε καί. 

5 After νοσήμασι the MSS. except A have μάλιστα δὲ 
φλεγμονῇ: δηλοῖ δὲ τὰ γινόμενα προσκόμματα: ἅμα γὰρ τῇ 
φλεγμονῇ εὐθὺς βουβὼν καὶ πυρετὸς ἕπεται. The Paris MS. 
K omits δηλοῖ to φλεγμονῇ. 

° Nelson deletes διὰ πονηρὴν δίαιταν, perhaps rightly. 


233 


10 


20 


22 


10 


ΠΈΡΙ ΦΥΣΩΝ 


οὖν κοινὸς πυρετὸς διὰ τοῦτο τοιοῦτός ' ἐστιν, 
ὅτε τὸ πνεῦμα τωὐτὸ πάντες ἕλκουσιν: ὁμοίου 
δὲ ὁμοίως τοῦ πνεύματος τῷ σώματι μιχθέντος, 
ὅμοιοι καὶ οἱ πυρετοὶ γίνονται. ἀλλ᾽ ἴσως φήσει 
τις" τί οὖν οὐχ ἅπασι τοῖσι ζῴοισι, ἀλλ᾽ ἔθνει 
τινὶ αὐτῶν ἐπιπίπτουσιν αἱ τοιαῦται νοῦσοι ; ὅτι 
διαφέρει, φαίην ἄν, καὶ σῶμα σώματος, καὶ ἀὴρ 
ἠέρος, καὶ φύσις φύσιος, καὶ τροφὴ τροφῆς" οὐ 
γὰρ πᾶσι τοῖσιν ἔθνεσι τῶν ξῴων ταὐτὰ οὔτ᾽ 
εὐάρμοστα οὔτ᾽ ἀνάρμοστά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἕτερα 
ἑτέροισι σύμφορα, καὶ ἕτερα ἑτέροις ἀσύμφορα" 
ὅταν μὲν οὖν ὁ ἀὴρ τοιούτοισι χρωσθῇ μιάσμασιν, 
ἃ "τῇ ἀνθρωπείῃ φύσει πολέμιά ἐστιν, ἄνθρωποι 
τότε νοσέουσιν" ὅταν δὲ ἑτέρῳ τινὶ ἔθνει, ζῴων 
ἀνώρμοστος ὁ ἀὴρ γένηται, κεῖνα τότε νοσέουσιν. 
VIL. Αἱ μέν νυν δημόσιαι τῶν νούσων εἴρηνται," 
καὶ οἷσι καὶ ad’ ὅτευ γίνονται" τὸν δὲ δὴ διὰ πονη- 
ρὴν δίαιταν γινόμενον πυρετὸν διέξειμι. πονηρὴ 
δέ ἐστιν ἡ τοιήδε δίαιτα, τοῦτο μὲν ὅταν τις 
πλέονας τροφὰς ὑγρὰς ἢ ξηρὰς διδῷ τῷ σώματι 
ἢ τὸ σῶμα δύναται φέρειν, καὶ πόνον μηδένα 
τῷ πλήθει TOV τροφέων ἀντιτιθῇ, τοῦτο δ᾽ ὅταν 
ποικίλας καὶ ἀνομοίους ἀλλήλησιν ἐσπέμπῃη 
τροφάς: τὰ γὰρ ἀνόμοια στασιάζει, καὶ τὰ μὲν 
θᾶσσον, τὰ δὲ σχολαίτερον πέσσεται. μετὰ δὲ 
πολλῶν σιτίων ἀνάγκη καὶ πολὺ πνεῦμα ἐσιέναι" 
μετὰ πάντων γὰρ τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομέ- 
νων ἀπέρχεται πνεῦμα ἐς τὸ σῶμα ἢ πλέον ἢ 
᾿ ey ee : ‘ ‘ 
ἔλασσον. φανερὸν δ᾽ ἐστὶν τῷδε: ἐρυγαὶ yap 


1 τοιοῦτός MSS. : δὴ &urés Nelson. 
2 After εἴρηνται the MSS. except A have καὶ ὅτι καὶ ὅκω5. 


234 


BREATHS, νυι.--νιι. 


has this characteristic because all men inhale the 
same wind; when a similar wind has mingled with 
all bodies in a similar way, the fevers too prove 
similar. But perhaps someone will say, “ Why then 
do such diseases attack, not all animals, but only 
one species of them?” I would reply that it is 
because one body differs from another, one air from 
another, one nature from another and one nutriment 
from another. For all species of animals do not 
find the same things either well or ill-adapted to 
themselves, but some things are beneficial to some 
things and other things to others, and the same is 
true of things harmful. So whenever the air has 
been infected with such pollutions as are hostile to 
the human race, then men fall sick, but when the 
air has become ill-adapted to some other species of 
animals, then these fall sick. 

VII. Of epidemic diseases I have already spoken, 
as well as of the victims and of the cause thereof; 
I must now go on to describe the fever caused by 
bad regimen.’ By bad regimen I mean, firstly, the 
giving of more food, moist or dry, to the body than 
the body can bear, without counteracting the bulky 
food by exercise ; and, secondly, the taking of foods 
that are varied and dissimilar. For dissimilar foods 
disagree,! and some are digested quickly and some 
more slowly. Now along with much food much 
wind too must enter, for everything that is eaten 
or drunk is accompanied into the body by wind, 
either in greater quantity or in less. This is shown 
by the following fact. After food and drink most 

? The meaning of στάσις in the medical writers is generally 


“stagnation,” ‘‘stopping,” and στασιάζει possibly means 
here ‘‘stagnate,” ‘‘do not digest.” 


235 


20 


28 


LO 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩ͂Ν 


γίνονται μετὰ τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ τοῖσι πλεί- 
στοισιν' ἀνατρέχει γὰρ ὁ κατακλεισθεὶς ἀήρ, 
ὁπόταν ἀναρρήξῃ τὰς πομφόλυγας, ἐν ἧσι apn 
TETAL. ὅταν οὖν τὸ σῶμα πληρωθὲν τροφῆς" 
πλησθῇ, καὶ πνεύματος ἐπίπλεον γίνεται, τῶν 
σιτίων χρονιζομένων' χρονίζεται δὲ τὰ σιτία διὰ 
τὸ πλῆθος οὐ δυνάμενα διελθεῖν: ἐμφραχθείσης 
δὲ τῆς κάτω κοιλίης, ἐς ὅλον τὸ σῶμα διέδραμον 
αἱ φῦσαι: προσπεσοῦσαι δὲ πρὸς τὰ ἐναιμότατα 
τοῦ σώματος ἔψυξαν' τούτων δὲ τῶν τόπων 
ψυχθέντων, ὅπου αἱ ῥίξαι καὶ αἱ πηγαὶ τοῦ 
αἵματός εἰσι, διὰ παντὸς τοῦ σώματος " φρίκη 
διῆλθεν: ἅπαντος δὲ τοῦ αἵματος ὃ ψυχθέντος, 
ἅπαν τὸ σῶμα φρίσσει. 

VIII. Διὰ τοῦτο μέν νυν αἱ φρῖκαι γίνονται 
πρὸ τῶν πυρετῶν" ὅπως δ᾽ ἂν ὁρμήσωσιν αἱ 
φῦσαι πλήθει καὶ ψυχρότητι, τοιοῦτον γίνεται 
τὸ ῥῖγος, ἀπὸ μὲν πλεόνων καὶ ψυχροτέρων 
ἰσχυρότερον, ἀπὸ δὲ ἐλασσόνων καὶ ἧσσον 
ψυχρῶν ἧσσον ἰσχυρόν. ἐν δὲ τῆσι φρίκῃσι καὶ 
οἱ τρόμοι τοῦ σώματος κατὰ τόδε γίνονται. τὸ 
αἷμα φοβεύμενον τὴν παρεοῦσαν φρίκην συντρέχει 
καὶ διαΐσσει διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἐς τὰ 
θερμότατα Ε αὐτοῦ. καθαλλομένου δὲ τοῦ αἵματος 
ἐκ των ἀκρωτηρίων τοῦ σώματος ἐς τὰ σπλάγχνα, 
τρέμουσιν' τὰ μὲν γὰρ τοῦ “σώματος γίνεται 
πολύαιμα, τὰ δ᾽ ἄναιμα' τὰ μὲν οὖν ἄναιμα διὰ 
τὴν ψύξιν οὐκ ἀτρεμέουσιν, ἀλλὰ σφάλλονται, 
τὸ γὰρ θερμὸν ἐξ αὐτῶν ἐκλέλοιπε τὰ δὲ 

1 πληρωθὲν τροφῆς A: σιτίων M, followed by Nelson. 


2 σώματος AM: αἵματος Nelson, from one of Foes’ variants. 
3 αἵματος A: σώματος M. 


236 


BREATHS, vit.-vin. 


people suffer from belching, because the enclosed 
air rushes upwards when it has broken the bubbles 
in which it is concealed. When therefore the body 
is filled full of food, it becomes full of wind too, if 
the foods remain a long time; and they do remain 
a long time because owing to their bulk they cannot 
pass on. The lower belly being thus obstructed, 
the breaths spread through all the body, and striking 
the parts of the body that are most full of blood 
they chill them. These parts being chilled, where 
are the roots and springs of the blood, a shiver passes 
through all the body, for when all the blood has 
been chilled all the body shivers. 

VIII. Now this is the reason why shivering occurs 
before fevers. The character, however, of the rigor 
depends upon the volume and coldness of the 
breaths that burst out; from copious and colder 
breaths come more violent rigor, from less copious 
and less cold, less violent rigor. The tremors of 
the body in shivers are caused as follows. The 
blood, through fear of the shivers that are present, 
runs together and dashes throughout the body to 
the warmest parts of it. As the blood leaps from 
the extremities of the body to the viscera, the sick 
man shakes. The reason is that some parts of the 
body become over-full, but others depleted, of 
blood. Now the depleted parts cannot be still, but 
shake, because of their being chilled; for the heat 
has left them. But the over-filled parts tremble 


1 If we give δὲ the not uncommon sense of ““ for” we can 
keep the reading of the MSS. Otherwise we must with 
Nelson read αἵματος for σώματος. 

4 After θερμότατα most MSS. have αὗται μὲν οὖν ἄλλαι (ai 
ἄλαι H). Reinhold conjectured αὐτοῦ μὲν οὖν ἑάλη. 


237 


20 


90 


40 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩΝ 


πολύαιμα διὰ τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος τρεμουσιν'" 
οὐ γὰρ δύναται πολὺ γενόμενον ἀτρεμίζειν. 
χασμῶνται δὲ πρὸ τῶν πυρετῶν, ὅτι πολὺς ἀὴρ 
ἀθροισθείς, ἀθρόως ἄνω διεξιών, ἐξεμόχλευσε καὶ 
διέστησε τὸ στόμα: ταύτῃ γὰρ εὐδιέξοδός ἐστιν" 
ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τῶν λεβήτων ἀτμὸς ἀνέρχεται 
πολὺς ἑψομένου τοῦ ὕδατος, οὕτω καὶ τοῦ 
σώματος θερμαινομένου διαΐσσει διὰ τοῦ στόματος 
ὁ ἀὴρ συνεστραμμένος καὶ βίῃ φερόμενος. τὰ τε 
ἄρθρα διαλύεται πρὸ τῶν πυρετῶν' χλιαινόμενα 
γὰρ τὰ νεῦρα διίσταται. ὅταν δὲ δὴ συναλισθῇ 
τὸ πλεῖστον τοῦ αἵματος, ἀναθερμαίνεται πάλιν 
ὁ ἀὴρ ὁ ψύξας τὸ αἷμα, κρατηθεὶς ὑπὸ τῆς 
θέρμης" διάπυρος δὲ καὶ ἄνυδρος " γενόμενος 
ὅλῳ τῷ σώματι τὴν θερμασίην ἐνειργάσατο. 
συνεργὸν δὲ αὐτῷ τὸ αἷμά ἐστιν" τήκεται γὰρ 
χλιαινόμενον ὃ καὶ γίνεται ἐξ αὐτοῦ πνεῦμα: τοῦ 
δὲ “πνεύματος προσπίπτοντος πρὸς τοὺς πόρους 
τοῦ σώματος ἱδρὼς γίνεται: τὸ γὰρ πνεῦμα 
συνιστάμενον ὕδωρ χεῖται, καὶ διὰ τῶν πόρων 
διελθὸν ἔξω περαιοῦται τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ 
ἀπὸ τῶν ἑψομένων ὑδάτων ἀτμὸς ἐπανιών, ἢν 
ἔχη στερέωμα πρὸς ὅ τι χρὴ προσπίπτειν, 
; ‘ δ 
παχύνεται καὶ πυκνοῦται, καὶ σταγόνες ἀπο- 


>? \ Led / 
πίπτουσιν ἀπὸ TOV πωμάτων," οἷς ἂν ὁ ATMOS 


1 Nelson brackets τά τε ἄρθρα... . διίσταται. 
2 ἀμυδρὸς AM: μύδρος many MSS. : ἁλυκρὸς Nelson: ἄνυδρος 
my conjecture. 
9 χλιαινόμενον A: πυρούμενον M. 
4 ἔξω περαιοῦται MSS. : ἐξυδαροῦται Nelson. 
δ᾽ πομάτων A correc ted to πωμάτων : σωμάτων Μ. 


238 


BREATHS, vit. 


because of the quantity of blood; having become 
great it cannot keep still. Gapes precede fevers 
because much air gathers together, and, passing 
upwards in a mass, unbolts the mouth and forces it 
open, as through it there is an easy passage. For 
just as copious steam rises from pots when the 
water boils, even so, as the body grows hot, the air 
rushes through the mouth compressed and violently 
carried along. The joints too relax before fevers, 
because the sinews stretch when they grow warm. 
But when the greater part of the blood has been 
massed together, the air that cooled the blood be- 
comes warm again, being overcome by the heat; 
and when it has become fiery and waterless,! it 
imparts its heat to the whole body. Herein it is 
aided by the blood, which melts? as it grows warm, 
and wind arises out of it; as the wind strikes the 
channels of the body, sweat is formed. For the 
wind when it condenses flows as water, and going 
through the channels passes on to the surface, just 
as steam rising from boiling water, should it meet 
a solid object that it must strike, thickens and 
condenses, and drops fall away from the lids on 


1 The text is most uncertain. Neither ἀμυδρὸς (“ faint ”’) 
nor pvdpos (‘mass of molten metal’’) gives a possible sense, 
and Nelson’s ἁλυκρὸς is only a weak repetition of διάπυρος. 
If ἄνυδρος be the original reading (cold air becomes misty, 
see below), it would easily turn into ἀμυδρός, which would 
in its turn become μύδρος, a scribe perceiving that duvdpds 
makes no sense, and knowing that διάπυρος and μύδρος often 
occur together, 

2 I am uncertain whether τήκεται means ‘‘ evaporates ” or 
** becomes thinner.” 


239 


19 


10 


16 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩ͂Ν 


προσπίπτῃ. πόνοι δὲ κεφαλῆς ἅμα τῷ πυρετῷ 
γίνονται διὰ τόδε: στενοχωρίη τῆσι διεξόδοισιν 
ἐν τῇ κεφαλῇ γίνεται τοῦ αἵματος" πέπληνται 
γὰρ αἱ φλέβες ἡ ἠέρος, πλησθεῖσαι δὲ καὶ πρησθεῖ- 
σαι τὸν πόνον ποιέουσιν τῇ κεφαλῇ: βίῃ γὰρ τὸ 
αἷμα βιαζόμενον διὰ στενῶν ὁδῶν θερμὸν ἐὸν οὐ 
δύναται περαιοῦσθαι ταχέως" πολλὰ γὰρ ἐμπο- 
δὼν αὐτῷ κωλύματα καὶ ἐμφράγματα' διὸ δὴ καὶ 
οἱ σφυγμοὶ γίνονται περὶ τοὺς κροτάφους. 

ΙΧ. Οἱ μὲν οὖν πυρετοὶ διὰ ταῦτα γίνονται 
καὶ τὰ μετὰ τῶν πυρετῶν ἀλγήματα καὶ 
νοσήματα: τῶν δὲ ἄλλων ἀρρωστημάτων, ὅσοι 
μὲν εἰλεοί, ἢ ἀνειλήματα, ὅτι ἀποστηρίγματα 
φυσέων ἐστί, πᾶσιν ἡγεῦμαι φανερὸν εἶναι.1 
πάντων γὰρ τῶν τοιούτων ἰητρικὴ τοῦ πνεύματος 
ἀπαρύσαι. τοῦτο γὰρ ὅταν προσπέσῃ πρὸς 
τόπους ἀπαθέας 5 καὶ ἀήθεας,ὃ ὥσπερ τόξευμα 
ἐγκείμενον διαδύνει διὰ τῆς σαρκός" προσπίπτει 
δὲ τοτὲ μὲν πρὸς τὰ ὑποχόνδρια, τοτὲ δὲ πρὸς 
τὰς λαπάρας, τοτὲ δὲ ἐς ἀμφότερα" διὸ δὴ καὶ 
θερμαίνοντες ἔξωθεν πυριήμασι πειρέονται 
μαλθάσσειν τὸν πόνον" ἀραιούμενον γὰρ ὑπὸ 
τῆς θερμασίης τοῦ πυριήματος διέρχεται τὸ 
πνεῦμα τοῦ σώματος, ὥστε παῦλάν τινα γενέσθαι 
τῶν πόνων. 

X. Ἴσως ay τις εἴποι" πῶς οὖν καὶ τὰ ῥεύματα 
γίνεται διὰ τὰς φύσας; ἢ τίνα τρόπον τῶν 

1 ὅτι ἀποστηρίγματα φυσέων ἐστί, πᾶσιν ἡγεῦμαι φανερὸν 
εἶναι. So Nelson, slightly changing the reading of A, which 
has ἢ before, and ὅτι after, ἀποστηρίγματα. 

2 ἀπαθέας A: ἁπαλοὺς M. 

3 After ἀήθεας many MSS. read καὶ ἀθίκτους. 


240 


BREATHS, vut.—x. 


which the steam strikes. Headache with fever 
arises in the following manner. The blood passages 
in the head become narrowed. The veins in fact 
are filled with air, and when full and inflated cause 
the headache; for the hot blood, forcibly forced 
through the narrow passages, cannot traverse them 
quickly because of the many hindrances and barriers 
in the way. This too is the reason why pulsations 
occur about the temples. 

1X. This then is the way fevers are caused, and 
the pains and illnesses that accompany fever. As to 
other maladies, ileus and tormina for example, it is 
obvious, I think, to everybody that they are settle- 
ments of breaths, for the medical treatment for 
such disorders is to draw off some of the wind. For 
when it strikes against places that are not usually 
attacked by it, it pierces the flesh like an arrow 
forcing its way. Sometimes it strikes against the 
hypochondria, sometimes against the flanks, some- 
times against both. It is for this reason that 
attendants try to soothe the pain by applying hot 
fomentations to the skin. For by the heat of the 
fomentation the wind is rarefied and passes through 
the body, thus affording some relief of the pains.! 

X. Perhaps it may be objected: “ How then do 
breaths cause fluxes, and in what way is wind the 


1 The first part of this chapter presents a mass of variant 
readings in the MSS. See Littré VI. 104, and Nelson, p. 20. 
It seems impossible to fix the text with any certainty, the 
variants indicating that the true reading has been lost, and 
that its place has been taken by glosses and guesses. For 
example, where A has τοιούτων ἰητρικὴ τοῦ πνεύματος ἀπαρύσαι 
(surely an impossible use of ἰητρική), M has τοιούτων μία 
ἰητρικὴ Tod πνεύματος ἡ διόδευσις, and other MSS. τοιούτων 
αἰτίη τοῦ πνεύματος 7 διόδευσις 


241 


10 


20 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩΝ 


αἱμορραγιῶν τῶν περὶ τὰ στέρνα τοῦτ᾽ αἴτιόν 
ἐστιν; οἶμαι δὲ καὶ ταῦτα δηλώσειν διὰ τοῦτο 
γινόμενα. ὅταν αἱ περὶ τὴν κεφαλὴν φλέβες 
γεμισθῶσιν ἠέρος, πρῶτον μὲν ἡ κεφαλὴ 
βαρύνεται τῶν φυσέων ἐγκειμένων: ἔπειτα 
εἰλεῖται τὸ αἷμα, οὐ διαχεῖν δυναμένων διὰ 
τὴν στενότητα τῶν ὁδῶν; τὸ δὲ λεπτότατον τοῦ 
αἵματος διὰ τῶν φλεβῶν ἐκθλίβεται τοῦτο δὴ 
τὸ ὑγρὸν ὅταν ἀθροισθῇ πολύ, ῥεῖ δι’ ἄλλων 
πόρων" ὅπη δ᾽ ἂν ἀθρόον ἀφίκηται τοῦ σώματος, 
ἐνταῦθα συνίσταται νοῦσος" ἦν μὲν οὖν ἐπὶ τὴν 
ὄψιν ἔλθῃ, ταύτῃ. ὁ πόνος" ἢν δὲ ἐς τὰς ἀκοάς, 
ἐνταῦθ᾽ ἡ νοῦσος" ἢν δὲ ἐς τὰ στέρνα, βράγχος 
καλεῖται. τὸ γὰρ φλέγμα δριμέσι χυμοῖσι 
μεμιγμένον, ὅπη ἂν προσπέσῃ ἐς ἀήθεας τόπους, 
ἑλκοῖ: τῇ δὲ φάρυγγι ἁπαλῇ ἐούσῃ ῥεῦμα 
προσπῖπτον τρηχύτητας ἐμποιεῖ: τὸ γὰρ πνεῦμα 
τὸ διὰ τῆς φάρυγγος διαπνεόμενον ἐς τὰ στέρνα 
βαδίζει,3 καὶ πάλιν ἔξεισι διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης" 
ὅταν οὖν ἀπαντήσῃ τῷ ῥεύματι τὸ πνεῦμα 3 
κάτωθεν ἰὸν κάτω ἰόντι, βὴξ ἐπιγίνεται, καὶ 
ἀναρρίπτεται ἄνω τὸ φλέγμα: τούτων δὲ τοιούτων 
ἐόντων φάρυγξ ἑλκοῦται καὶ τρηχύνεται καὶ 
θερμαίνεται καὶ ἕλκει τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρὸν 
θερμὴ ἐοῦσα ἡ δὲ κεφαλὴ παρὰ τοῦ ἄλλου 
σώματος λαμβάνουσα τῇ φάρυγγι διδοῖ. ὅταν 


1 Nelson reads οὐ διαχωρεῖν δυνάμενον, per haps rightly. 

2 After νοῦσος most MSS. read ἣν δὲ és τὰς ῥῖνας, κόρυζα 
γίνεται. 

3 βαδίζει M: πορεύεται A. 

4 The reading in the text is that of Littré. A has ὅταν 
οὖν ἀπαντήσῃ τὸ ῥεῦμα τῷ πνεύματι κιτιλ. M has ὅταν δὲ 


242 


BREATHS, x. 


cause of chest hemorrhages?”’ 1 think I can show 
that these too are caused by this agent. When 
the veins about the head are loaded with air, at 
first the head becomes heavy through the breaths 
that press against it. Then the blood is compressed, 
the passages being unable, on account of their 
narrowness, to pour it through.t. The thinnest part 
of the blood is pressed out through the veins, and 
when a great accumulation of this liquid has been 
formed, it flows through other channels. Any part 
of the body it reaches in a mass becomes the seat of 
a disease. If it go to the eyes, the pain is there ; if 
it be to the ears, the disease is there. If it go to 
the chest, it is called sore throat; for phlegm, 
mixed with acrid humours, produces sores wherever 
it strikes an unusual spot, and the throat, being soft, 
is roughened when a flux strikes it. For the wind 
that is breathed in through the throat passes? into 
the chest, and comes out again through this passage. 
So when the ascending wind meets the descending 
flux, a cough ‘comes on, and the phlegm is thrown 
upwards. This being so the throat becomes sore, 
rough and hot, and being hot draws the moisture 
from the head, which passes on to the throat the 
moisture it receives from the rest of the body. 


1 | keep the text of A, but with no great confidence. As 
it stands, ὁδῶν must be taken with δυναμένων, though this 
gives a strange sense to διαχεῖν. Can it be said that ai 
ὁδοὶ διαχέουσι τὸ αἷμα) Nelson’s emendation (od διαχωρεῖν 
δυνάμενον) is possibly right. I had myself thought of οὐ 
διαρρεῖν δυνάμενον. 

2 [have kept the reading of M, because Breaths is full of 
startling metaphors. 


υμβάλῃ τῷ πνεύματι τὸ ῥεῦμα κάτωθεν τῷ κατιόντι Other 
μβαλῇ τῷ ῳ 
MSS. read κάτωθεν τῷ ἀνιόντι. 


243 


90 


40 


48 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩΝ 


οὖν ἐθισθῇ τὸ ῥεῦμα ταύτῃ ῥεῖν καὶ χαραδρωθέω- 
σιν οἱ πόροι, διαδιδοῖ ἤδη καὶ ἐς τὰ στέρνα" 
δριμὺ δὲ ἐ ἐὸν τὸ φλέγμα προσπῖπτόν τε τῇ σαρκὶ 
ἑλκοῖ καὶ ἀναρρηγνύει τὰς φλέβας. ὅταν δὲ 
ἐκχυθῇ τὸ αἷμα, χρονιζόμενον καὶ σηπόμενον 
γίνεται πῦον" οὔτε γὰρ ἄνω δύναται ἀνελθεῖν 
οὔτε κάτω ὑπελθεῖν" ἄνω μὲν γὰρ οὐκ εὔπορος ἡ 
πορείη πρὸς ἄναντες ὑγρῷ χρήματι πορεύεσθαι, 
κάτω δὲ κωλύει ὁ φραγμὸς τῶν φρενῶν. διὰ τί 
δὲ δήποτε τὸ ῥεῦμα ἀναρρήγνυται τὸ μὲν αὐτό- 
ματον, τὸ δὲ διὰ “πόνους ; αὐτόματον μὲν οὖν, 
ὅταν αὐτόματος ὁ ἀὴρ ἐλθὼν ἐς τὰς φλέβας 
στενοχωρίην ποιήσῃ τῇσι τοῦ αἵματος διεξόδοισι" 
τότε γὰρ “πιεξεύμενον τὸ αἷμα πολὺ γενόμενον 
ἀναρρηγνύει τοὺς πόρους, 7 ἂν μάλιστα βρίσῃ: 
ὅσοι δὲ διὰ πόνων πλῆθος ἡμορράγησαν, καὶ 
τούτοις οἱ πόνοι πνεύματος ἐνέπλησαν τὰς 
φλέβας" ἀνάγκη γὰρ τὸν πονέοντα τόπον 
κατέχειν τὸ πνεῦμα. τὰ δὲ ἄλλα τοῖς εἰρημένοις 
ὅμοια γίνεται. 

XI. Ta δὲ ῥήγματα πάντα γίνεται διὰ τόδε" 
ὅταν ὑπὸ βίης διαστέωσιν αἱ σάρκες ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
ἐς δὲ τὴν διάστασιν ὑποδράμῃ πνεῦμα, τοῦτο τὸν 
πόνον παρέχει. 

ΧΙ. Ἣν δὲ διὰ τῶν σαρκῶν αἱ φῦσαι 
διεξιοῦσαι: τοὺς πόρους τοῦ σώματος ἀραιοὺς 
ποιέωσιν, ἕπηται δὲ τῇσι φύσῃσιν ὑγρασίη, ἧς" 
τὴν ὁδὸν ὁ ἀὴρ ὑπειργάσατο, διαβρόχου δὲ 
γενομένου τοῦ σώματος, ὑπεκτήκονται μὲν αἱ 


1 The MSS. here present hopeless varieties of readings. 
For ἕπηται δὲ A has ἐν δὲ and Μ ἕπεται δὲς After bypacin 


244 


BREATHS, χ.- χη. 


When therefore the flux has grown used to flowing 
by this route, and the passages have become 
channelled, it now spreads even to the chest. Being 
acrid the phlegm ulcerates the flesh when it strikes 
it, and bursts open the veins. The extravasated 
blood rots in course of time and becomes pus, as it 
can neither ascend nor get away downwards. For 
a fluid thing cannot easily ascend upwards, and the 
diaphragm is a barrier to its descent. Why ever 
then is it that the flux bursts upwards, either 
spontaneously or through pains? Well, there is a 
spontaneous flux whenever the air spontaneously 
enters the veins and makes the channels narrow for 
the passage of the blood; for on such occasions the 
blood is compressed because of its volume, and 
bursts open the passages wherever the pressure is 
greatest. Whenever excessive pains cause hemor- 
rhage, in these cases also it is wind with which the 
pains have filled the veins, seeing that any part in 
pain must retain the wind, Other cases are like 
those that 1 have already described. 

XI. Lacerations in all cases occur for the follow- 
ing reason. Whenever flesh is violently severed 
from flesh, and wind slips into the gap, the pain is 
thereby produced. 

XII. If the breaths by passing through the flesh 
dilate the passages of the body, and these breaths 
are followed by moisture, the way for which is 
prepared by the air, hen when the body has 
become sodden, the flesh melts away and swellings 


we find τῆσι (A), τοῖσι (45), ἥτις (M). Nelson conjectures ἐν 
δὲ τῇσι φύσῃσι ὑγρασίη ἢ, Tis τὴν ὁδὸν K.7.A., but surely τῆς 
is impossible. 


245 


10 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩΝ 


’ >? / \ > \ / , 
σάρκες, οἰδήματα δὲ ἐς τὰς κνήμας καταβαίνει: 
καλεῖται δὲ τὸ τοιοῦτον νόσημα Dopo. ᾿ μέγιστον 
δὲ σημεῖον ὅτι φῦσαι τοῦ νοσήματός εἰσιν αἴτιαι, 
τόδε ἐστίν: ἤδη τινὲς ὀλεθρίως ἔχοντες ἐκλύσθη- 
σαν" καὶ ἐκενώθησαν τοῦ ὕδατος" παραυτίκα 

\ ς Artis \ > Ξ ΄ “ \ 
μὲν οὖν τὸ ἐξελθὸν ἐκ τῆς κοιλίης ὕδωρ πολὺ 
φαίνεται, χρονιζόμενον δὲ ἔλασσον γίνεται. δῆλον 
οὗν," 6 ὅτι παραυτίκα μὲν τὸ ὕδωρ ἠέρος πλῆρές 
ἐστιν: ὁ δὲ ἀὴρ ὄγκον παρέχει μέγαν" ἀπιόντος 
δὲ τοῦ πνεύματος ὑπολείπεται τὸ ὕδωρ αὐτό: διὸ 
δὴ φαίνεται μὲν ἔλασσον, ἐστὶν δὲ ἴσον. ἄλλο δὲ 

A = , \ A 
αὐτῶν τόδε σημεῖον: κενωθείσης yap παντελῶς 

a > e 
τῆς κοιλίης, οὐδ᾽ ἐν τρισὶν ἡμέρῃσιν ὕστερον 
πάλιν πλήρεις γίνονται. τί οὖν ἐστὶ τὸ πληρῶ- 

» , xX r /, \ x ef ” 
σαν ἀλλ ἢ πνεῦμα; TL yap ἂν οὕτως ἄλλο 
\ , 
ταχέως ἐξεπλήρωσεν; οὐ γὰρ δήπου ποτόν γε 
τοσοῦτον ἐσῆλθεν ἐς τὸ σῶμα: καὶ μὴν οὐδὲ 
σάρκες ὑπάρχουσιν ἔτι αἱ τηξόμεναι:. λείπεται 
γὰρ ὀστέα καὶ νεῦρα καὶ ῥινός," ἀφ᾽ ὧν οὐδενὸς 
οὐδεμίη δύναιτ᾽ ἂν αὔξησις ὕδατος εἶναι. 

XIII. Τοῦ μὲν οὖν τοῦ ὕδρωπος εἴρηται τὸ 

» his x tis / ΄, \ \ ΄ 
αἴτιον: αἱ δὲ ἀποπληξίαι γίνονται διὰ τὰς φύσας" 
ὅταν γὰρ αὗται διαδύνουσαιδ ἐμφυσήσωσι τὰς 
σάρκας, ἀναίσθητα ταῦτα γίνεται τοῦ σώματος" 
ἢν μὲν οὖν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πολλαὶ φῦσαι 

1 As A reads καταβαίνη, Nelson conjectures ὑπεκτήκωνται 
and κατα 3αίνῃ, and changes δὲ after καλεῖται to δή. 

2 A later hand in A has ἤγουν ἠντλήθησαν (an intelligent 
gloss), and a note says that there was another reading 
ἐταύθησαν, which Littré adopts. 

3 For δῆλον οὖν many MSS. have διὰ τί οὖν γίγνεται καὶ 


τοῦτο δῆλον. 
4 Nelson has πλήρης γίνεται from the γίνεται of Μ. 


240 


BREATHS, xu.—-xm. 


descend to the legs. A disease of this kind is called 
dropsy. The strongest evidence that breaths cause 
the disease is the following. Patients already at 
death’s door in some cases are pumped! dry of the 
water. Now the water appears to come copiously 
from the cavity at first, becoming less plentiful after 
a time. Now it is plain that at first the water is 
full of air, and the air makes it of great bulk. But 
as the wind goes away the water is left by itself, 
and so it appears to be less, though the quantity is 
really equal. These patients furnish another proof, 
in that when the cavity has been completely 
emptied, not even three days elapse before they are 
full again. What then filled them except air? 
What else could fill them up so quickly? Not 
drink ; for surely so much does not enter the body. 
Not flesh either; as there does not remain flesh to 
be dissolved. In fact only bones, sinews and _ skin 
are left, from none of which could come any increase 
of water. 

XIII. The cause of dropsy then has been set 
forth ; apoplexy, too, is caused by breaths. For 
when they pass through the flesh and puff it up, the 
parts of the body affected lose the power of feeling. 
So if copious breaths rush through the whole body, 


1 An unique use of κλύζω, which accounts for the variant 
ἐκαύθησαν. I translate the aorists throughout as gnomic, and 
do not confine their meaning to past instances only. 

Ὁ ῥινός A: ives other MSS. Nelson says Erotian also, but 
ives occurs in Places in Man (Littré vi. 284). We must not 
assume that Krotian read ives here. 

ὁ αὗται διαδύνουσαι A: αἱ φῦσαι ψυχραὶ οὖσαι καὶ πολλαὶ 
διαδύνωσι καὶ other MSS. (with slight variations). 


247 


10 


20 


ΠΕΡῚ ®YLOQN 


διατρέχωσιν, bros ὥνθρωπος ἀπόπληκτος γίνεται. 
ἢν δὲ ἐν μέρει τινί, τοῦτο τὸ μέρος" καὶ ἢν μὲν 
ἀπέλθωσιν αὗται, παύεται ἡ νοῦσος" ἢν δὲ 
παραμείνωσι, παραμένει." 

XIV. Δοκεῖ δέ μοι καὶ τὴν ἱερὴν καλεομένην 
νοῦσον τοῦτο εἶναι τὸ παρεχόμενον' οἷσι δὲ 
λόγοις ἐμαυτὸν ἔπεισα, τοῖς αὐτοῖσι τούτοισι καὶ 
τοὺς ἀκούοντας πείθειν πειρήσομαι. ἡγεῦμαι δὲ 
οὐδὲν ἔμπροσθεν οὐδενὶ εἶναι μᾶλλον τῶν ἐν τῷ 
σώματι συμβαλλόμενον ἐς φρόνησιν ἢ τὸ αἷμα; 3 
τοῦτο δὲ ὅταν μὲν ἐν τῷ καθεστεῶτι μένῃ, μένει 
καὶ ἡ φρόνησις" ἑτεροιουμένου ὃ δὲ τοῦ αἵματος 
μεταπίπτει καὶ a φρόνησις. ὅτι δὲ ταῦτα οὕτως 
ἔχει, πολλὰ τὰ μαρτυρέοντα" πρῶτον μέν, ὅπερ 
ἅπασι ἕῴοις κοινόν ἐστιν, ὁ ὕπνος, οὗτος μαρτυρεῖ 
τοῖς εἰρημένοισιν᾽ ὅταν γὰρ ἐπέλθῃ τῷ σώματι," 
τὸ αἷμα ψύχεται, φύσει γὰρ ὁ ὕπνος πέφυκεν 
ψύχειν" ψυχθέντι δὲ τῷ αἵματι νωθρότεραι 
γίνονται αἱ διέξοδοι. δῆλον δέ' ῥέπει τὰ σώματα 
καὶ βαρύνεται (πάντα γὰρ τὰ βαρέα πέφυκεν ἐς 
βυσσὸν φέρεσθαι), καὶ τὰ ὄμματα συγκλείεται, 
καὶ ἡ φρόνησις ἀλλοιοῦται, δόξαι δὲ ἕτεραί τινες 
ἐνδιατρίβουσιν, αἱ δὴ ἐ ἐνύπνια καλέονται. πάλιν 
ἐν τῇσι μέθησι πλέονος ἐξαίφνης γενομένου τοῦ 


1 After παραμένει M and several other MSS. read ὅτι δὲ 
ταῦτα οὕτως EXEL, χασμῶνται συνεχῶς. 

2 ἡγεῦμαι ovdey ... αἷμα: Nelson. Littré has ἡγεῦμαι δὲ 
ἔμπροσθεν μηδὲν εἶναι κιτιλ. Ermerins transposes ἔμπροσθεν 
to before ἐμαυτὸν (above). Reinhold has ἔμπρ. μηδενὶ εἶναι 
μηδὲν ἀλλὸ τῶν. .-. ἀλλ᾽ ἢ τὸ aiua. The MSS. show a 
variety of readings, A having the same as the printed text, 
except that for συμβαλλόμενον (Littré’s emendation) it has 
(with M) ξυμβαλομένων. 


248 


BREATHS, χπι.--χιν. 


the whole patient is affected with apoplexy. If the 
breaths reach only a part, only that part is affected. 
If the breaths go away, the disease comes to an end ; 
if they remain, the disease too remains. 

XIV. To the same cause I attribute also the 
disease called sacred. I will try to persuade my 
hearers! by the same arguments as_ persuaded 
myself. Now I hold that no constituent of the 
body in anyone contributes more to intelligence 
than does blood.2 So long as the blood remains 
in its normal condition, intelligence too remains 
normal; but when the blood alters, the intelligence 
also changes. There are many testimonies that 
this is the case. In the first place sleep, which is 
common to all the animals, witnesses to the truth 
of my words. When sleep comes upon the body 
the blood is chilled, as it is of the nature of sleep 
to cause chill, When the blood is chilled its 
passages become more sluggish. This is evident; 
the body grows heavy and sinks (all heavy things 
naturally fall downwards) ; the eyes close; the in- 
telligence alters, and certain other fancies linger, 
which are called dreams. Again, in cases of 
drunkenness, when the blood has increased in 


1 This word (ἀκούοντας) seems to imply that περὶ φυσῶν was 
originally a lecture or ἐπίδειξις. 

21 have followed A and Nelson only because I have 
nothing better to propose. Although the general meaning is 
clear, the text is intolerably harsh, both in grammar and 
in order. If I may hazard a conjecture, the manuscript 
tradition represents a conflation of simpler readings, one of 
which worked with ἔμπροσθεν and the other with μᾶλλον. 

3 ἑτεροιουμένου A: ἐξαλλάσσοντος M. 
4 After σώματι many MSS. have ὁ ὕπνος τύτε. 


249 


80 


40 


δυ 


ΠΈΡΙ ΦΥΣΩ͂Ν 


αἵματος μεταπίπτουσιν αἱ ψυχαὶ καὶ τὰ ἐν 
τῆσι ψυχῆσι φρονήματα, καὶ γίνονται τῶν μὲν 
παρεόντων κακῶν ἐπιλήσμονες, τῶν δὲ μελλόντων 
ἀγαθῶν εὐέλπιδες. ἔχοιμι δ᾽ ἂν πολλὰ τοιαῦτα 
εἰπεῖν, ἐν οἷσιν αἱ τοῦ αἵματος ἐξαλλαγαὶ τὴν 
φρόνησιν ἐξαλλάσσουσιν. ἢν μὲν οὖν παντελῶς 
ἅπαν ἀναταραχθῇ τὸ αἷμα, παντελῶς ἡ φρόνησις 
ἐξαπόλλυται: τὰ γὰρ μαθήματα καὶ τὰ ἀναγνω- 
ρίσματα ἐθίσματά ἐστιν" ὅταν οὖν ἐκ τοῦ 
εἰωθότος ἔθεος μεταστέωμεν, ἀπόλλυται ἡμῖν ἡ 
φρόνησις. φημὶ δὲ τὴν ἱερὴν νοῦσον ὧδε γίνεσθαι" 
ὅταν πνεῦμα πολὺ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα παντὶ τῷ 
αἵματι μιχθῆ, πολλὰ ἐμφράγματα γίνεται 
πολλαχῆ κατὰ τὰς φλέβας" ἐπειδὰν οὖν ἐς τὰς 
παχείας καὶ πολυαίμους φλέβας πολὺς ἀὴρ 
βρίσῃ, βρίσας δὲ μείνῃ, κωλύεται τὸ αἷμα 
διεξιέναι" τῇ μὲν οὖν ἐνέστηκε, τῇ δὲ νωθρῶς 
διεξέρχεται, τῇ δὲ θᾶσσον" “ἀνομοίης δὲ τῆς 
πορείης τῷ αἵματι διὰ τοῦ σώματος γενομένης, 
παντοῖαι αἱ ἀνομοιότητες" πᾶν γὰρ τὸ σῶμα 
πανταχόθεν ἕλκεται καὶ τετίνακται τὰ μέρεα 
τοῦ σώματος ὑπηρετέοντα τῷ ταράχῳ καὶ θορύβῳ 
τοῦ αἵματος, διαστροφαί τε παντοῖαι παντοίως 
γίνονται" κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν ἀναίσθητοι 
πάντων εἰσίν, κωφοί τε τῶν λεγομένων τυφλοί 
τε τῶν γινομένων, ἀνάλγητοί τε πρὸς τοὺς πόνους" 
οὕτως ὁ ἀὴρ ταραχθεὶς ᾿ἀνετάραξε τὸ αἷμα καὶ 
ἐμίηνεν. ap pol | δὲ διὰ TOD στόματος ἀνατρέχουσιν 
εἰκότως" διὰ “γὰρ τῶν φλεβῶν διαδύνων ὁ ἀήρ, 
ἀνέρχεται μὲν αὐτύς, ἀνάγει δὲ μεθ' ἑωυτοῦ τὸ 
λεπτότατον τοῦ αἵματος᾽ τὸ δὲ ὑγρὸν τῷ ἠέρι 
μιγνύμενον λευκαίνεται" διὰ λεπτῶν γὰρ ὑμένων 
250 


BREATHS, χιν. 


quantity, the soul and the thoughts in the soul 
change; the ills of the present are forgotten, but 
there is confidence that the future will be happy. 
1 could mention many other examples of an 
alteration in the blood producing an alteration of 
the intelligence. So if all the blood experience a 
thorough disturbance, the intelligence is thoroughly 
destroyed. For learnings and recognitions are 
matters of habit. So whenever we depart from our 
wonted habit our intelligence perishes. I hold that 
the sacred disease is caused in the following way. 
When much wind has combined throughout the body 
with all the blood, many barriers arise in many 
places in the veins. Whenever therefore much air 
weighs, and continues to weigh, upon the thick, 
blood-filled veins, the blood is prevented from 
passing on. So in one place it stops, in another 
it passes sluggishly, in another more quickly. The 
progress of the blood through the body proving 
irregular, all kinds of irregularities occur. The 
whole body is torn in all directions; the parts of the 
body are shaken in obedience to the troubling and 
disturbance of the blood; distortions of every kind 
occur in every manner. At this time the patients 
are unconscious of everything—deaf to what is 
spoken, blind to what is happening, and insensible 
to pain. So greatly does a disturbance of the air 
disturb and pollute the blood. Foam naturally rises 
through the mouth. For the air, passing through 
the veins, itself rises and brings up with it the 
thinnest part of the blood. The moisture, mixing 
with the air, becomes white, for the air being pure is 


251 


60 


64 


10 


12 


ΠΕΡῚ ΦΥΣΩ͂Ν 


καθαρὸς ἐὼν ὁ ἀὴρ διαφαίνεται; διὸ δὴ λευκοὶ 
φαίνονται παντελῶς οἱ ἀφροί. πότε οὖν παύσον- 
ται τῆς νούσου καὶ τοῦ παρεόντος χειμῶνος οἱ 
ὑπὸ τούτου τοῦ νοσήματος ἁλισκόμενοι ; ὁπόταν 
γυμνασθὲν ὑπὸ τῶν πόνων τὸ σῶμα θερμήνῃ τὸ 
αἷμα" τὸ δὲ διαθερμανθὲν ἐθέρμηνε τὰς φύσας, 
αὗται δὲ διαθερμανθεῖσαι διαφέρονται καὶ 
διαλύουσι τὴν σύστασιν τοῦ αἵματος, αἱ μὲν 
συνεξελθοῦσαι μετὰ τοῦ πνεύματος, αἱ δὲ μετὰ 
τοῦ φλέγματος" ᾿ἀποξέσαντος δὲ τοῦ ἀφροῦ καὶ 
καταστάντος τοῦ αἵματος καὶ γαλήνης ἐν τῷ 
σώματι γενομένης πέπαυται τὸ νόσημα. 

XV. Φαίνονται τοίνυν αἱ φῦσαι διὰ πάντων 
τῶν νοσημάτων μάλιστα πολυπραγμονέουσαι" 
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα συναίτια καὶ μεταίτια᾽ τοῦτο 
δὴ τὸ αἴτιον τῶν νούσων ἐπιδέδεικταί μοι. 
ὑπεσχόμην δὲ τῶν νούσων τὸ αἴτιον φράσειν, 
ἐπέδειξα δὲ τὸ πνεῦμα καὶ ἐν τοῖς ὅλοις * πρήγμασι 
δυναστεῦον καὶ ἐν τοῖσι σώμασι τῶν ζῴων' 
ἤγαγον δὲ τὸν λόγον ἐπὶ τὰ γνώριμα τῶν 
ἀρρωστημάτων, ἐν οἷς ἀληθὴς ἡ ὑπόθεσις ἐφάνη" 
εἰ γὰρ περὶ πάντων τῶν ᾿ἀρρωστημάτων λέγοιμι, 
μακρότερος μὲν ὁ λόγος ἂν γένοιτο, ἀτρεκέστερος 
δὲ οὐδαμῶς, οὐδὲ πιστότερος. 


1 After ἁλισκόμενοι M adds ἐγὼ φράσω. 
2 ὅλοις A: ἄλλοισι M. Cf. p, 231. 


252 


BREATHS, χιν.--χν. 


seen through thin membranes. For this reason the 
foam appears completely white. When then will 
the victims of this disease rid themselves of their 
disorder and the storm that attends it? When the 
body exercised by its exertions has warmed the 
blood, and the blood thoroughly warmed has 
warmed the breaths, and these thoroughly warmed 
are dispersed, breaking up the congestion of the 
blood, some going out along with the respiration, 
others with the phlegm. The disease finally ends 
when the foam has frothed itself away, the blood 
has re-established itself, and calm has arisen in the 
body. 

XV. So breaths are seen to be the most active 
agents during all diseases; all other things are but 
secondary and subordinate causes. This then as 
the cause of diseases I have now expounded. 1 
promised to declare the cause of diseases, and I 
have set forth how wind is lord, not only in things 
as wholes, but also in the bodies of animals. I 
have led my discourse on to familiar maladies in 
which the hypothesis has shown itself correct. If 
indeed I were to speak of all maladies, my dis- 
course, while being longer, would not be in the 
least more true or more convincing. 


253 
VOL. I L 


as τος sotalol 
lin cad gad > . 

ἥλω | ΟΤΈΧΔΝ 
oO 23° ͵ (ainsi 

151, oe 481} 

"ἢ St ebrisiiz u add ΤΩΙ 
| ἃ, aol ie ΤῈΣ “oF 

anit boxiiay γι ἡ δοίοῦι, "dD 


σι ὟΝ ΠΕ Οὐ 3: ὁ, 6 lat Beit 


> 
oo Re 


I 

ent aady! 
i 
i 


7 bes Tee | Bw “δεῖ! 


‘sy $s 7 Ι 
Yo ον δ᾽ aay air Ὁ piri 

ὦ ΣΙ it 
JA - fee ee ὲ τὰ ἀν  » ἢ > weds 
ΟΠ ΝΙΡΟΙ SN Tht TROLS ὙΠῸ 
* om. ; Ἢ . 
ἘΠ᾽: ΓΙΣΙ 3289 ᾽ a red >} Μὲ Ὁ} 
4 » “a “4 > rr 
ΤΥ  Μ i¢ ἢ per, tye. ti! : 
᾿ . a ys = 
, a λέ-.- ᾿ ᾿ 
τε ΣΤῚΣ t {εὖτ}. SPP eey od : 
svi J id Sty OF) F993, 9 
} ἢ " Σ ἁ t ἔ be = 
ῦ ) ἘΝ αὐ, Us ot ERDAS 
‘ Ai ": PF 
ns ΨΥ! P : , 
1.29.1: ail " } Ϊ f 
- , ἧς . %s 
: wow > Wot ΣΙ ΕῚ Sc 
fs ἧς ω 
; Ἂ 7 
[ὁ ΤῸ Ε ΕἹ » ΞΔ of ν 
7 ᾿ A a . ἢ 
τε Ὶ ΤΟΥΣ Ot ΠῚ 
᾿ Ια ᾿ ᾿ 
alncuinen Yo esthed sit ai 
Ti τοι Ὧι ὙΕΙ͂ O73. 1). Sel 
Ὦ Harton 198] ΠΡ ΠΣ: 
=o) uu - aS Εν Oo “Sea 
: ’ . 
Jile S55 ΓΟ ΠΟΥ͂Ν IDO tis 
υῖ UE imo τὺ 
> 


LAW 

INTRODUCTION 


THe quaint little piece called Law has been 
strangely neglected by scholars. Yet it presents 
many fascinating problems, and its style is simple 
and graceful. 

To date it is difficult. Known to Erotian, it is 
mentioned by no other ancient authority. The 
internal evidence is very slight, but such as it is 
it points to Stoic influence. The piece is too short 
for the historian to base any argument upon general 
style or subject matter, but the third chapter is so 
similar to a well-known passage in Diogenes Laertius 
that it is difficult to believe that they did not both 
originate in the same school. For the Stoics, of all 
ancient sects, were the most fond of analogy and 
imagery,! deriving this fondness from the eastern 
universities in which their earliest teachers were 
educated, 

The passage in Diogenes Laertius is VII. 40: 
εἰκάζουσι δὲ Low τὴν φιλοσοφίαν, ὀστοῖς μὲν Kal νεύροις 
τὸ λογικὸν προσομοιοῦντες" τοῖς δὲ σαρκωδεστέροις τὸ 
ἠθικόν: τῇ δὲ ψυχῇ τὸ φυσικόν. ἢ πάλιν wo τὰ μὲν γὰρ 

1 See 4. 4. Sextus Empiricus II. 7: Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἐρωτηθεὶς 
ὅτῳ διαφέρει διαλεκτικὴ ῥητορικῆς, συστρέψας" τὴν χεῖρα καὶ πάλιν 
ἐξαπλώσας ἔφη τούτῳ κιτ.λ. and Cicero Academica II. 145: 
(Zeno) cum extensis digitis adversam manum ostenderat, 
“visum,”’ inquiebat ‘‘huiusmodi est’ etc. Compare the 
‘*parabolic” teaching of the New Testament. Possibly the 


characteristic was more prominent in Zeno than in other 
Stoics. 


257 


INTRODUCTION 


ἐκτὸς εἶναι τὸ λογικόν" τὰ δὲ μετὰ ταῦτα τὸ ἠθικόν" τὰ 
δ᾽ ἐσωτάτω τὸ φυσικόν" ἢ ἀγρῷ παμφόρῳ᾽ τὸν μὲν περιβε- 
βλημένον φραγμὸν τὸ λογικόν" τὸν δὲ καρπὸν τὸ ἠθικόν᾽ 
τὴν δὲ γῆν ἢ τὰ δένδρα τὸ φυσικόν. 

Chapter III of Law reads: ὁκοίη γὰρ τῶν ἐν γῇ φυο- 
μένων θεωρίη, τοιήδε καὶ τῆς ἰητρικῆς ἡ μάθησις. ἡ μὲν 
γὰρ φύσις ἡμέων ὁκοῖον ἡ χώρη: τὰ δὲ δόγματα τῶν διδα- 
σκόντων ὁκοῖον τὰ σπέρματα᾽ ἡ δὲ παιδομαθίη, τὸ καθ᾽ 
ὥρην αὐτὰ πεσεῖν ἐς τὴν ἄρουραν: ὃ δὲ τύπος ἐν ᾧ ἡ 
μάθησις, ὁκοῖον ἡ ἐκ τοῦ περιέχοντος ἠέρος τροφὴ γιγνο- 
μένη τοῖσι φυομένοισι: ἡ δὲ φιλοπονίη, ἐργασίη. 

The resemblance may not appear striking, but the 
similarity of expression makes it probable ‘that Law 
was written by somebody who was under Stoic 
influence, particularly as there is no positive evidence 
against the supposition. 

It is called “ Law” because it gives the essential 
factors in the education of a good physician. 

The last two sentences seem to imply that some 
physicians were initiated into a craft or guild, but 
the metaphorical style of the rest of the piece 
forbids any confident conclusion to be drawn. If, 
however, we take into account the evidence from 
Precepts and Decorum, which I discuss in the intro- 
duction to the latter, it seems very probable that 
some physicians at least joined together in secret, 
societies, with a ritual and a liturgy. 

From Chapter IV (ἀνὰ ras πόλιας φοιτεῦντας) we 
see that physicians still wandered like Sophists from 
city to city. 

The most important piece of information in the 
piece is the assertion, made at the beginning of 
Chapter I, that there were no penalties to keep 
erring physicians in order, and that in consequence 


258 


INTRODUCTION 


the profession was in bad repute. So we see that 
even thus early some men realized the necessity of 
discipline for practitioners.! 

We cannot decide whether or not Law is a frag- 
ment. It is, however, tempting to think that it 
forms a short address delivered by the head of some 
medical school to pupils about to begin their pro- 
fessional studies, pointing out to them the necessary 
conditions of real success. 


MSS. anv EpirT1ons 


Law is found in V and M, as well as in several 
Paris MSS. I have on the whole preferred M to V. 
The readings I have given show how closely allied 
V is to the C of Littré. 

Littré mentions some twelve editions, the chief of 
which are those of Coray in his second edition of 
Airs Waters Places (Paris, 1816) and Daremberg 
(Hippocrate, Paris, 1843). 

Since Littré’s edition there have appeared the 
editions of Ermerins and Reinhold. 

I have myself collated both V and M, as well 
as Vaticanus Graecus 277.2. Neither Oath nor Law 
appears in Holkhamensis 282, so that it is impossible 
to compare it and V as far as these two pieces are 
concerned. 

When preparing the text of Oath for Volume I 
was obliged to rely on the critical notes of Ermerins 
and Littré. It seems convenient to give here such 
notes on the text of the Oath as I should have 
written if I had seen the manuscripts earlier. 


1T have treated this question fully in my lecture Greek 
Medical Ktiquette. 2 XJVth century. 


259 


INTRODUCTION 


My references are to Volume I, pages 298 and 
300. 

For ὄμνυμι in 1. 1 M and V have ὀμνύω; Vat. 
Gr. 277 has ὄμνυμι. 

In |. 2 V has ἅπαντας, and punctuates after 
iatopas; Wat. Gr. 277 has μάρτυς over ἵστορας and 
συμφωνίαν over ξυγγραφὴν in 1. 5. 

V has χρέους where M and Vat. Gr. 277 have 
χρεῶν. 

Then occur some most important variants. Though 
the writing in Vat. Gr. 277 is rather smudged, it 
seems to have for ἡγήσεσθαι, κοινώσεσθαι and ποιήσε- 
σθαι the aorists ἡγήσασθαι, κοινώσασθαι and ποιήσασθαι. 
Both M and V clearly have the aorists. When 
preparing the text I yielded to the authority of 
certain scholars, and changed the text of Littré to 
the future, thus securing a uniformity of tense 
throughout Oath. I did not realize at the time how 
strong the evidence is for the aorist, which I now 
feel should be adopted. Lower down (I. 13) M and 
Vat. Gr. 277 have ποιήσασθαι, but V omits all the 
intervening words from one μετάδοσιν ποιήσασθαι to 
the other; the eye of the scribe evidently passed 
from the first occurrence of the phrase to the second. 
In 11. 20, 21 Vat. Gr. 277 places πεσσὸν after δώσω, 
but M and V place it before φθόριον. In 1. 22 M 
and V omit both τὸν and τήν, but they appear in 
Vat. Gr. 277. From this point there seem to be no 
important variants, but M and V (not Vat. Gr. 277) 
read ἀνδρείων for ἀνδρῴων, and V (but not M or 
Vat. Gr. 277) places εἶναι after τοιαῦτα. Vat. Gr. 277 
has many notes, both marginal and interlinear, some 
of which are almost, or quite, illegible. 1 have 
noted the glosses μάρτυς and συμφωνίαν. The word 


260 


INTRODUCTION 


παραγγελίης also presented difficulty, as it is glossed 
by a word which seems to be παράκλησις. There is 
along marginal note on yevéryow which Littré also 
quotes from the margin of E (Paris. 2255). 

The conclusions I have reached are that the 
vulgate text of Oath is approximately correct; that 
Littré’s C (2146) is akin to V, and that E is closely 
related to Vat. Gr. 277. 


261 


ΝΟΜΟΣ 


iy ᾿Ιητρικὴ τεχνέων μὲν πασέων ἐστὶν ᾿ cmnpite 
νεστάτη" διὰ δὲ ἀμαθίην τῶν τε χρεωμένων αὐτῇ." 
καὶ τῶν εἰκῆ τοὺς τοιούσδε κρινόντων, πολύ τι 
πασέων ἤδη τῶν τεχνέων ἀπολείπεται. ἡ δὲ 
τῶνδε ἁμαρτὰς μάλιστά μοι δοκεῖ ἔχειν αἰτίην 
τοιήνδε" πρόστιμον γὰρ ἰητρικῆς μούνης ἐν τῇσι 
πόλεσιν οὐδὲν ὥρισται, πλὴν ἀδοξίης" αὕτη δὲ 
οὐ τιτρώσκει τοὺς ἐξ αὐτῆς συγκειμένους. ὁμοιό- 
τατοι γάρ εἰσιν ὃ οἱ τοιοίδε τοῖσι παρεισαγο- 

10 μένοισι προσώποισιν ἐν τῇσι τραγῳδίῃσιν" ὡς 
γὰρ“ ἐκεῖνοι σχῆμα μὲν ὃ καὶ στολὴν καὶ πρόσ- 
ὡπον ὑποκριτοῦ ἔχουσιν, οὐκ εἰσὶν δὲ ὑ ὑποκριταί, 
οὕτω καὶ οἱ ἰητροί, φήμῃ μὲν πολλοί, ἔργῳ δὲ 

la πάγχυ βαιοί. 

Il. Χρὴ γάρ, ὅστις μέλλει ἐἑητρικῆς σύνεσιν 
ἀτρεκέως ἁρμόζεσθαι, τῶνδέ μιν ἐπήβολον ὃ yevé- 
σθαι: φύσιος: διδασκαλίης" τόπου Ἴ εὐφυέος" 
παιδομαθίης: φιλοπονίης: χρόνου. πρῶτον μὲν 
οὖν πάντων δεῖ φύσιος" φύσιος 3 γὰρ ἀντιπρησ- 
σούσης κενεὰ πάντα" 19 φύσιος δὲ ἐς τὸ ἄριστον 
ὁδηγεούσης, διδασκαλίη τέχνης γίνεται" ἣν μετὰ 
φρονήσιος δεῖ περιποιήσασθαι, παιδομαθέα γενό- 
μενον ἐν τόπῳ ὁκοῖος εὐφυὴς πρὸς μάθησιν ἔσται" 

10 ἔτε δὲ φιλοπονίην προσενέγκασθαι ἐς χρόνον 


' πασῶν ἐστὶν omitted by V. 2 V omits τε and αὐτῇ. 
3 V places εἰσιν after τραγῳδίῃσιν. 
4 V has καὶ γάρ. > V omits μέν. 


262 


LAW 


I. Mepicine is the most distinguished of all the 
arts, but through the ignorance of ‘those who practise 
it, and of those who casually judge such practitioners, 
it is now of all the arts by far the least esteemed. 
The chief reason for this error seems to me to be 
this: medicine is the only art which our states have 
made subject to no penalty save that of dishonour, 
and dishonour does not wound those who are com- 
pacted of it. Such men in fact are very like the 
supernumeraries in tragedies. Just as these have 
the appearance, dress and mask of an actor without 
being actors, so too with physicians; many are 
physicians by repute, very few are such in reality. 

II. He who is going truly to acquire an under- 
standing of medicine must enjoy natural ability, 
teaching, a suitable place, instruction from childhood, 
diligence, and time. Now first of all natural ability 
is necessary, for if nature be in opposition everything 
isin vain. But when nature points the way to what 
is best, then comes the teaching of the art. This 
must be acquired intelligently by one who from a 
child has been instructed in a place naturally suit- 
able for learning. Moreover he must apply diligence 

6 V has μὴν and ἐπήβολος ; so apparently Vat. Gr. 277. 

7 For τόπου M has τρόπου. So too below. 

8 The order in V is φύσιος" παιδομαθίης: diSackadlns: τόπου 
εὐφυέος: φιλοπονίης: χρόνου. ® V has ταύτης for φύσιος. 

10 V has πάντα Keved. 


263 


ΝΟΜΟΣ 


πολύν, ὅκως ἡ μάθησις ἐμφυσιωθεῖσα ἕεξιῶς τε 
12 καὶ εὐαλδέως τοὺς καρποὺς ἐξενέγκηται. 

ΤΠ Ὁκοίη γὰρ τῶν ἐν γῇ φυομένων θεωρίη, 
τοιήδε καὶ τῆς ἰητρικῆς ἡ μάθησις. ἡ μὲν γὰρ 
φύσις ἡμέων ὁκοῖον ἡ χώρη" τὰ δὲ όγματα τών 
διδασκόντων ὁκοῖον τὰ σπέρματα" ἡ δὲ παιδο- 
μαθίη, τὸ καθ᾽ ὥρην αὐτὰ πεσεῖν ἐς τὴν ἄρουραν" 

ὁ δὲ τόπος ἐν ᾧ ἡ μάθησις, ὁκοῖον ἡ ἐκ τοῦ 
pair’ bap ἠέρος τροφὴ γιγνομένη τοῖσι φυομέ- 
voici? ἡ δὲ φιλοπονίη, ἐργασίη: ὁ δὲ χρόνος 

9 ταῦτα ἐνισχύει πάντα, ἢ ὡς τραφῆναι πελέως." 

i: Tatra ὧν χρὴ T ἐς τὴν ἰητρικὴν τέχνην 
ἐσενεγκαμένους, καὶ ἀτρεκέως αὐτῆς γνῶσιν λα- 
βόντας, οὕτως ἀνὰ τὰς “πόλιας φοιτεῦντας, μὴ 
λόγῳ μοῦνον, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἰητροὺς “Ψομίξεσθαι. 
ἡ δὲ a ἀπειρίη, κακὸς θησαυρὸς καὶ κακὸν κειμήλιον 
τοῖσιν ἔχουσιν αὐτήν, καὶ ὄναρ καὶ ὕπαρ, εὐθυ- 
μίης τε καὶ εὐφροσύνης ἄμοιρος, δειλέης τε καὶ 
θρασύτητος τιθήνη. δειλίη μὲν γὰρ ἀδυναμίην 
σημαίνει: θρασύτης δὲ ἀτεχνίην. δύο γάρ, 

10 ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι 

ll ποιεῖ, τὸ δὲ ἀγνοεῖν." 

V. Τὰ δὲ ἱερὰ ἐόντα πρήγματα ἱεροῖσιν ἀνθρώ- 
ποισι δείκνυται: βεβήλοισι δὲ οὐ θέμις, πρὶν 

8 ἢ τελεσθῶσιν ὀργίοισιν ἐπιστήμης. 

1 T reprint Littré, but with no confidence, as both ὡς and 
ὧν are strange and the reading of M (καὶ τραφῆναι τελέως 
ταῦτα * ὧν xo7n) indicates a deep-seated corruption. WV has 
kal τραφῆναι τελείως- ταῦτα ὧν χρεών ἐστιν. This seems to 
suggest as the correct reading ταῦτα χρεών ἐστιν or perhaps 
χρὴ οὖν ταῦτα. 


2 After ἀγνοεῖν most MSS (including M) have ἡ μὲν οὖν 
ἐπιστήμη ποιέει τὸ ἐπίστασθαι, ἡ δόξα τὸ ἀγνοεῖν V has δύο 


264 


LAW, 11.-v. 


for a long period, in order that learning, becoming 
second nature, may reap a fine and abundant 
harvest. 

III. The learning of medicine may be likened to 
the growth of plants. Our natural ability is the 
soil. The views of our teachers are as it were the 
seeds. Learning from childhood is analogous to the 
seeds’ falling betimes upon the prepared ground, 
The place of instruction is as it were the nutriment 
that comes from the surrounding air to the things 
sown, Diligence is the working of the soil. Time 
strengthens all these things, so that their nurture is 
perfected. 

IV. These are the conditions that we must allow 
the art of medicine, and we must acquire of it a real 
knowledge before we travel from city to city and 
win the reputation of being physicians not only in 
word but also in deed. Inexperience on the other 
hand is a cursed treasure and store for those that 
have it, whether asleep or awake ;1 it is a stranger 
to confidence and joy, and a nurse of cowardice and 
of rashness. Cowardice indicates powerlessness ; 
rashness indicates want of art. There are in fact 
two things, science and opinion; the former begets 
knowledge, the latter ignorance. 

V. Things however that are holy are revealed only 
to men who are holy. The profane may not learn 
them until they have been initiated into the mysteries 
of science. 


1 A proverbial expression meaning ‘‘ always.” 

\ 


γάρ, ὧν τὸ μὲν ([) ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ μὴ ἐπίστασθαι, ἣ δὲ 
δόξα Td ἀγνοεῖν. 
265 
105 sak ΓΕ 3 
ti τς κυ ν has put By Δ ΟΝ 


ot aces 5a πὶ ΕΙΣ ey? τ PRN SIE gS 
2.3} a Mifide Tatu sd ἼΟΥ efit” Yo. oe 
ΜῈ base YF $a BYE ξτδι St and Ἴο᾽ A ha ἷ 
bf os δ ce at Booitblids tet αι αν ΕἾ ΒΕ 
halon δ δυπεαϑτὰ πόδι 5 0350 sere ba 
Srsitin sw Silt ‘S137 Ji ea et ἩΟ δ ΘΟ Ὁ lo holly ὁ 
apiiity orld cod wig guibadeanie: glk tee δ! “aera digas 
gent» lige Srlt! 30 entdiow ΞΠ οὐ ἔφυσας ΕΗ Π᾿ Xarwoe 
eh vars ti sina jadd. πού ϑυϑεδ: “Ans gee ct 
) γριὰ 
wail hic newt adhd pao OD - odd, one saoth.. χε. 
ls 5.5}, odt lorasiopab, Serge, ave brs 42! tisibasndo- fa “Ὁ Ὁ 
ΠΡ" μὴ of, ghia, ποτὶ ΕΣ ave. i, ta 
fs τα, ton eiemizyile Ἢ aiodt0 ROU BINGI. Sd} aby 
Sitio 2) πὸ paaghsqaonl bab ct ols “Fad brow. 
250] Saodt ἸΟΥ s70te bila sian 50 hae a ei ‘Bani - 
iSctinia #2 SP PS aaa τὸ qoslan’ τὸ σὲ St ovat 
δ ὁ θά πο» To οί 8 δὴ, yo) has Bolts basen ὃ 
᾿εαθί δι TSWOg ἡ ἌΡ ΤῈ 29 ΕἸ ΟἿ, solfitlent ἐς 3 
| RE APs ΘΙ Mis loinew aibibar eesidead ~ 
Nano ἐσ aa: PHotniqo Bure soreise ΘᾺ ΠΗ owt 
Lannea retinal (9 {8 A resins 
yak boinovet susylohk aia tadt 134s worl aged CY ἢ» Ὁ 
«τ ῤλλουό gare oaajeiq: ol Tr fork are otlw asin ot 
eojresevar oils οἱ bojsitini nood 37% sch Youd, lidwe ecrodt \ 


‘ 7 = ἢ 
ΓΝ 
a & } 7 uf ‘ tL. Vy 5 
“hE: Wl giricaoet πο 2 igre {ει πογολῆ A teen ἣν 
ΡῈ Σ ὧν ἔστιν oF τῇ 


renal 


nati ne Spee te a ne 


bck λφοπ ον. ὅν ὁδ δι eee sain ena Tats ἃς yi 
᾿ sys shy ἢ 

a δ 9 


DECORUM 

~ 


. MUAODAG Ὁ 


INTRODUCTION 


Tuis tract, so far as I can trace, is mentioned by 
no ancient author. 

Strange ideas are current as to its date. The 
writer in Pauly-Wissowa (s.v. “ Hippocrates 16”’) 
says briefly “Zeit 350 v. Chr.” It has even been 
connected with Ancient Medicine. 

An examination of its style and language shows 
that this date is much too early. The broken 
grammar, strange expressions, and queer turns are 
too numerous to be explained by the corruptness of 
the manuscript tradition. They indicate a late date, 
and probably an imperfect knowledge of Greek. 1 
would in particular call attention to the following 
unusual expressions, rare compounds and ἅπαξ 
λεγόμενα. 

τὰς μηδὲν ἐς χρέος πιπτούσας διαλέξιας. 
ἱδρῶτας τίθενται βλέποντες. 

νομοθεσίην τίθενται ἀναίρεσιν. 

ἀγορὴν ἐργαζόμενοι. 

πικροὶ πρὸς τὰς συναντήσιας. 


εὔκρητοι ** good-tempered.” 
ἀνάστασις ** disturbance.” 
ἀποσίγησις * silence.” 
ἐνθυμηματικός “skilled in argument.” 
λημματικός “ quick to seize.” 
ἀποτερματίζεσθαι “ to turn towards,” 
ἀπαρηγόρητος * inexorable.” 


INTRODUCTION 


ἀπάντησις “ pugnacity.” 

ἀπεμπόλησις “sale. 

ἐγκατάντλησις “‘ washing.” 

παρέξοδος “traveller's case.” 

παλαίωσις “a growing old.” 

προδιαστέλλεσθαι “to give a positive opinion 
beforehand.” 

καταστολὴ “moderation.” 

ἀνακυρίωσις ‘authoritative affirmation.” 

ἀταρακτοποιησίη “acting with perfect com- 
posure. 

ἀδιάπτωτος “infallible.” 

ἀβλεπτέω “not to see.” 

ὑπόδεξις “solicitous attention” (as to ἃ 
guest). 


This list by no means exhausts the peculiar words. 
I would also lay stress upon the late words εἴδησις, 
εἰδῆσαι, and the constant use of the preposition πρός 
im a variety of relations.! 

The general tortuousness of the style is a further 
indication of late date. The subject matter, again, 
of the first four chapters is similar to the common- 
place moralizing which was the result of Stoicism 
when it became a rule of life. There is indeed 
nothing in the tract peculiar to Stoic philosophy, 
except perhaps the word ἡγημονικός in Chapter IV. 
But the picture of the true philosopher in Chapter 
III will, I think, be considered by most readers to 


1 The queerness of the diction of Decorum (there is 
scarcely a sentence which can fairly be called normal) con- 
vinces me that we are dealing with an address purposely 
written in a quaint and obscure manner. It is the language 
of a secret society, and some parts are completely un- 
intelligible. See pp. 272-276. 


270 


INTRODUCTION 


be an effort to bring the Stoic “ wise man” down to 
earth as a grave, self-controlled, orderly man of the 
world. The insistence upon the importance of 
“nature” (φύσις) is not only not inconsistent with 
Stoicism, but suggestive of it. 

It would be rash to dogmatize about either the 
date or the authorship of Decorum. But perhaps 
the facts would be accounted for if we suppose that 
a teacher of medical students, of a later date than 
300 B.c., happened to be attracted by Stoic morality, 
which exerted a wider influence upon the general 
public than any of the other schools of philosophy, 
and so displayed forms attenuated to various degrees, 
“watered down,’ so to speak, to suit the needs of 
different types of character. He prepared in writing 
a lecture on how a physician should conduct himself, 
in particular how he should be a devotee of true 
“philosophy.” 1 In other words, he gave instruction 
in etiquette and bed-side manners. Never intended 
for publication, but for an aid to memory in deliver- 
ing the lecture, Decorum shows all the roughness 
and irregularities that might be expected in the 
circumstances.? In particular, the first two chapters 
read as though some unintelligent scribe had tried 
to make a continuous narrative of rough jottings and 
alternative expressions. 

Whatever its origin, Decorum is invaluable to the 


1 The use of σοφία in the sense of ethics, or rather moral 
conduct, and the description of the φιλόσοφος as the artist in 
living, are typical of later Greek thought. 

21 would insist that we must not treat the text of 
Decorum as though it were literature. It is corrupt, but if 
we could restore the exact words of the writer they would 
still be in great part a series of ungrammatical notes to 
remind the lecturer of the heads of his discourse. 


271 


INTRODUCTION 


historian of medicine. We are told many things 
which enable us to picture the Greek physician on 
his rounds, and one chapter gives us the clue to 
what otherwise would be a mystery, the way in 
which the Greeks got over the difficulty of nursing 
serious cases of illness. 

How the work came to be included in the 
Hippocratic collection is not known. Though not 
in V it is in the V index, and so it must have been 
in the library of books of which the common ancestor 
of M and V was composed. 

1 had written this introduction, and had spent 
nearly a week in attempting to translate Chapter IV, 
when the conclusion forced itself upon me that none 
of my explanations—not even the sum total of them 
—accounted for the phenomena before me. Let it 
be granted that M, our most reliable manuscript, 
shows deep-seated corruption ; that the writer wrote 
a debased Greek ; that he was a lecturer who jotted 
down heads of discourse, and fragments of sentences 
that he wished particularly to remember, without 
paying attention to grammar, and without marking 
the connection between one phrase and another— 
even though all this is taken for granted the 
peculiarity of Decorum is not fully explained. There 
is something unnatural and fantastic about certain 
parts of it; one might say that the obscurity was 
apparently intentional. 

While these thoughts were occurring to me I re- 
membered that a similar peculiarity is to be observed 
in certain parts of Precepts, and then it suddenly 
flashed across my mind that probably the obscurity 
was intentional, and that there were certain formulae 
and scraps of knowledge which the lecturer conveyed 


272 


INTRODUCTION 


orally, not wishing that his written notes should 
convey much information to the uninitiated. What 
if the address was delivered at a meeting of a secret 
society of physicians, and purposely was intelligible 
only to those familiar with the formulae and ritual 
of the society ὃ 

We must never forget that secret societies were 
perfectly familiar to the Greeks from at least the 
days of Py thagoras. As the vigour of the City-State 
decayed in the fourth and third centuries B.c., Greek 
corporate feeling found expression more and more 
in smaller bodies—in clubs, in friendly societies, 
and in fraternities generally. That these would 
have some “secrets” is highly probable if not 
certain, the great “mysteries” of Eleusis among 
others setting an example which would very readily 
be followed. 

Physicians too would have a fraternity of their 
own, probably several fraternities. We must not 
say that no doctor could practise unless he belonged 
to such a society, but we may be certain that out- 
siders would not be looked upon with favour by 
their fellow-physicians. 

Now it is clear that the “secrets” of this society 
(or societies, if there were several) could not possibly 
be the ordinary medical knowledge of the age. A 
moment’s thought will show that any attempt to 
conceal this knowledge would have been futile. 
The secrets would rather be mystic formulae and 
maxims of little or no practical value. It is at least 
curious that Chapter IV of Decorum does not become 
unintelligible until, after a statement of the pre- 
dominant influence of nature (φύσις), the task of 
wisdom (σοφία) is mentioned. At once the language 


273 


INTRODUCTION 


becomes dark. Apparently there is also a gap, for 
the next sentence refers to two λόγοι which have 
never been mentioned before, at least upon any 
natural interpretation of the text, and also to two 
“acts taken together” (πρήγμασι συναμφοτέροισι), 
these also being mentioned here for the first time. 
The chapter goes on to speak of a “road traversed 
by those others,” and of rogues “stript bare and 
then clothing themselves in all manner of badness 
and disgrace.” Shortly after this the chapter becomes 
comparatively intelligible. 

I put it forward as a mere suggestion that the two 
λόγοι and the two πρήγματα refer to the “ secrets,” 
and that at this point in the lecture the λόγοι were 
spoken and the πρήγματα done. Those clothed in 
badness and disgrace may be the uninitiated. 

If at meetings of medical associations lectures 
were given to the initiated, we should surely expect 
them to be on the subjects dealt with in Precepts 
and Decorum—professional behaviour, etiquette and 
so forth. And where, if not in addresses of this 
type, should we expect to find veiled allusions to the 
secret formulae and ritual of the society?+ I believe 
that Decorum and (possibly) Precepts are running 
commentaries on ritualistic observances, and pre- 
suppose much knowledge in the hearer. They are 
φωνάεντα συνετοῖσιν. 

A reader may object that all my remarks are pure 
conjecture. I would point out, however, that this 
is not so. There is strong evidence that medical 


1 We should also expect in such addresses peculiar words 
and phrases. A glance at Decorwm will show that they are 
common enough. The language in many places is positively 
grotesque. 


274 


INTRODUCTION 


secret societies existed, although I confess that I did 
not appreciate it fully until I saw that it threw light 
upon the fourth chapter of Decorum, which is per- 
haps the darkest spot in Greek literature. The last 

sentence of Law runs thus :— 
τὰ δὲ ἱερὰ ἐόντα πρήγματα ἱεροῖσιν ἀνθρώποισι 
δείκνυται, βεβήλοισι δὲ οὐ θέμις πρὶν ἢ τελεσθῶ- 

σιν ὀργίοισιν ἐπιστήμης: 

“Holy things are shown to holy men; to the 
profane it is not lawful to show them until 
these have been initiated into the rites of 
knowledge.” 


Is it very unnatural to take this language as literal 
and not metaphorical ? 

Secondly, in Precepts V., a genuine physician is 
called ἠδελφισμένος. W hat can this strange phrase 
mean except “one made a brother,” “ initiated into 
the brotherhood ”’ ? 

My third passage is taken from Oath. The taker 
of this oath says that only to his own sons, to those 
of his teacher, and to those pupils who have sworn 
allegiance νόμῳ ἰητρικῷ, will he impart :— 

παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος Kal τῆς λοιπῆς ἁπάσης 

μαθήσιος. 
“« Precept, oral instruction and all the other teaching.” 


Note that allusion is made to a νόμος ἰητρικός, and 
that it is at the end of our Nopos that the reference 
to initiation occurs. Moreover, Precepts is the title of 


u The best manuscript of Precepts, M, reads i in this passage : 
τίς yap ὦ πρὸς dds ἠδελφισμένως ἰητρεύοι πίστει ἢ ἀτεραμνίηι 
(sic). But the correcting hand has written o over the w of 
ἠδελφισμένως ; SO itis clear that ἰητρὸς has fallen out before 
ἰητρεύοι. 


275 


INTRODUCTION 


one of the puzzlingly obscure Hippocratic treatises. 
Lastly, “Precept, oral instruction and all other 
teaching,” is a curiously verbose expression, and may 
very well allude, among other things, to mystic 
λόγοι imparted to initiated members of a physicians’ 
guild. 

I trust that the reader will pardon the personal 
tone of this discussion. I feel that he will be the 
better able to appreciate and criticize my suggestion 
if he is told how I came to make it. I would also 
remark that I leave my notes on Chapters I-V 
practically as they were before I thought of 
references to mysterious “ secrets.” 


MSS. anv EpITIoNns 


Decorum is found in seven Paris manuscripts and 
in M.!_ Foes and Mack note a few readings from 
manuscripts now lost. Unfortunately there is no 
manuscript of a superior class which enables us to 
check M when that manuscript is obviously corrupt. 

If parts of Decorum were originally rough jottings, 
it is not surprising that our manuscript tradition is 
full of errors. It is hopeless to attempt to restore 
the original text; indeed for a long time I thought 
the only course to follow was to print M exactly as 
it is written. Finally I decided to take Littré as a 


1 Ὶ have collated this manuscript from excellent photo- 
graphs sent to me through the kindness of the Librarian of 
St. Mark’s Library, Venice. The collation used by Littré 
(who calls the manuscript ‘‘a”) was very accurate. In 
Chapter VII, however, M reads, not λεχθημονευόμενον as 
Littré says, but λεσχημονευόμενον. In Chapter XI Littré 
says that M has ἐσθίης. The photograph, however, shows 
plainly ἐσίῃς. 


276 


INTRODUCTION 


basis, and to correct his text wherever I thought the 
general sense could be made plainer by a simple 
alteration.1 I do not pretend, however, that the 
text I have printed represents the autograph, nor 
that the English is in many places anything but a 
rough paraphrase. 

I must add that in 1740 Decorwn was published 
at Gottingen by G. Matthiae, but I have not seen 
this work, nor yet T'railés hippocratiques. Préceptes. 
De la Brenséance. Traduction par MM. Boyer et 
Girbal. Montpellier, 1853. 


1 T believe that I have given the reading of M wherever 
it differs seriously from the printed text. 


277 


10 


14 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΎΥΎΝΗΣ 


I. Οὐκ ἀλόγως οἱ προβαλλόμενοι τὴν σοφίην 
πρὸς πολλὰ εἶναι χρησίμην, ταύτην δὴ" τὴν ἐν 
τῷ βίῳ. αἱ γὰρ πολλαὶ πρὸς περιεργίην desl gee 
ται γεγενημέναι" devo δέ, αὗται αἱ μηδὲν ἐς " 
χρέος τῶν πρὸς ἃ διαλέγονται: ληφθείη δ᾽ ἂν 
τουτέων “μέρεα ἐς ἐκεῖνο, ὅτι ὅπη 3 οὐκ ἀργίη, οὐδὲ 
μὴν κακίη: τὸ γὰρ σχολάζον καὶ ἄπρηκτον ζητεῖ 
ἐς κακίην ἃ καὶ ἀφέλκεται" ὃ τὸ δ᾽ ἐγρηγορὸς καὶ 
πρός τι τὴν διάνοιαν ἐντετακὸς ἐφειλκύσατό τι 
τῶν πρὸς καλλονὴν βίου τεινόντων. ἐῶ δὲ 
τουτέων ὁτὰς μηδὲν ἐς χρέος πιπτούσας διαλέξιας" Ἷ 
χαριεστέρη γὰρ καὶ ὃ mp8 ἕτερόν τι ἐς τέχνην 
πεποιημένη, τέχνην δὴ 1) πρὸς εὐσχημοσύνην 
καὶ δόξαν. 

Il. Πᾶσαι γὰρ ai μὴ μετ᾽ αἰσχροκερδείης καὶ 
ἀσχημοσύνης καλαί, jor μέθοδός τις ἐοῦσα 

1 δὲ M: δὴ Littré. 2 és omitted by M. 

3 és ἐκεῖνα, ἢ ὕτι M: ἐς ἐκεῖνο, ὅτι ban Littré: ἐς ἐκείνην, 
ὅτι Ermerins. 

4 (ητέει ἐς κακίην M and Littré: ζηγτέει κακίην Ermerins. 
ἀφέλκεται M: ἀφέλκεσθαι Littré: ἐφέλκεται Ermerins. 

6 ἑωυτοῦ: τουτέων τὰς M: ἐῶ δὲ τουτέων τὰς Littré. 
7 διαλέξιας Μ and Littré: διαλέξιος Ermerins. 
® καὶ πρὸς M and Ermerins: ἡ πρὸς Littré. 


® After ὃ ἕτερον the MSS. have μέν. 


10 πεποιημένην M. 
11 τέχνην δὲ τὴν πρὸς M and Littré: ταύτην δὴ τὴν πρὸς 


Ermerins. ἣν 
12 κακείνοισι M: καλαὶ for Littréd, 


278 


σι 


DECORUM 


I. Nor without reason are those who present 
as useful for many things wisdom, that is, wisdom 
applied to life. Most kinds of wisdom, indeed, have 
manifestly come into being as superfluities; I mean 
those which confer no advantage upon the objects 
that they discuss. Parts thereof may be tolerated 
up to this point, that where idleness is not neither is 
there evil. Idleness and lack of occupation tend— 
nay are dragged—towards evil. Alertness, however, 
and exercise of the intellect, bring with them 
something that helps to make life beautiful. I leave 
out of account mere talk that leads to no useful 
purpose.! More gracious is wisdom that even with 
some other object? has been fashioned into an art, 
provided that it be an art directed towards decorum 
and good repute. 

II. Any wisdom, in fact, wherein works some 
scientific method, is honourable if it be not tainted 


1 It is hard not to believe that this sentence is a gloss on 
αὗται. .. διαλέγονται above. 
2 J. ὁ. than that of being useful. 

3 The text is so corrupt (or the original was so careless) 
that one cannot be sure that the version given above is even 
approximately correct. The general argument seems to be 
that σοφία ‘‘ keeps a man out of mischief,” but that the best 
kind of σοφία is that which has been reduced to an art, and 
that the art of making life more decorous and honourable— 
a point of view typical of later Greek thought, particularly 
of Stoicism. 


279 


10 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


τεχνικὴ ἐργάζεται" ἀλλ᾽ εἴ γε μή, πρὸς ἀναιδείην 
δημεύονται.ἢ νέοι τε γὰρ αὐτοῖσιν ἐμπίπτουσιν" 
ἀκμάζοντες δὲ δι’ ἐντροπίην ἱδρῶτας τίθενται 
βλέποντες" πρεσβῦται δὲ διὰ πικρίην νομοθεσίην 
τίθενται ἀναίρεσιν ἐκ τῶν πόλεων. καὶ γὰρ 

ἀγορὴν ἐργαζόμενοι οὗτοι, μετὰ βαναυσίης 
ἀπατέοντες, καὶ ἘΡ πόλεσιν ἀνακυκλέοντες οἱ 
αὐτοί.38 ἴδοι δέ τις 4 καὶ ἐπ᾽ ἐσθῆτος καὶ ἐν τῆσιν 
ἄλλῃσι περιγραφῇσι' κἢν γὰρ ἔωσιν ὑπερηφανέως 
κεκοσμημένοι, πολὺ μᾶλλον φευκτέοι καὶ μιση- 
τέοι τοῖσι θεωμένοισίν εἰσιν." 

111. Τὴν δὲ ἐ ἐναντίην χρὴ ὧδεϑ σκοπεῖν" οἷς οὐ 
διδακτὴ κατασκευή, οὐδὲ “περιεργίη: ἔκ τε γὰρ 
περιβολῆς καὶ τῆς ἐν ταύτῃ εὐσχημοσύνης καὶ 
ἀφελείης, οὐ πρὸς περιεργίην πεφυκυίης, ἀλλὰ 
μᾶλλον πρὸς εὐδοξίην, τό τε σύννουν, καὶ τὸ ἐν 
νῷ πρὸς ἑωυτοὺς διακεῖσθαι, πρός τε τὴν πορείην. 
οἵ τε ἑκάστῳ σχήματι τοιοῦτοι" ἀδιάχυτοι, 
ἀπερίεργοι, πικροὶ πρὸς τὰς συναντήσιας, εὔθετοι 
πρὸς τὰς ἀποκρίσιας, χαλεποὶ πρὸς τὰς ἀντι- 
πτώσιας, πρὸς τὰς ὁμοιότητας εὔστοχοι καὶ 
ὁμιλητεκοί, εὔκρητοι πρὸς ἅπαντας, πρὸς τὰς 
ἀναστάσιας συγητικοί, πρὸς τὰς ἀποσιγήσιας 

1 πρὸς ἀναιτίην δημευταὶ M: πρὸς ἀναιτίην δημευτέαι Littré: 
πρὸ: ἀναιδείην δημεύονται Ermerins (Zwinger, Foes and Mack 
note a reading δημεύεται). 2 οὗτοι M: οὔτοι Littré. 

3 of αὐτοί is possibly a gloss. 

4 After τις Littré adds ἂν with three Paris MSS. It is not 
in M. In the Hippocratic writings the optative without 
ἂν often has the meaning of the optative with it. 

S φευκτέον καὶ μισητέον τοῖσι θεωμένοισίν ἐστιν M: φευκτέοι 
καὶ μισητέοι τ. θ. εἰσιν Littré. 


δ χρειῶδες M: χρὴ ὧδε Littré. 
7 of τε ἑκάστῳ σχήματι M: οἷοι ἕκαστοι σχήματι Littré, 


280 

DECORUM, τπι.--παῖν 


with base love of gain and unseemliness. If they be 
so tainted, such kinds of wisdom become popular 
only through impudence. Young men fall in with 
the devotees thereof; when they are grown up they 
sweat with shame! at the sight of them; when they 
are old, in their spleen they pass laws to banish 
these devotees from their cities. These are the 
very men who go around cities, and gather a 
crowd about them, deceiving it with cheap vulgarity. 
You should? mark them by their dress, and by the 
rest of their attire ; for even if magnificently adorned, 
they should much more be shunned and hated by 
those who behold them.® 

Ill. The opposite kind of wisdom one should 
conceive of thus. No studied preparation, and no 
over-elaboration. Dress decorous and simple, not 
over-elaborated, but aiming rather at good repute, 
and adapted for contemplation, introspection and 
walking.t| The several characteristics are: to be 
serious, artless, sharp in encounters, ready to reply, 
stubborn in opposition, with those who are of like 
mind quick-witted and affable, good-tempered 
towards all, silent in face of disturbances, in the 


1 ἐντροπίην is a strange form, and should probably be 
ἐντροπήν. 

2.Orcamayen, 

8 The details of this chapter are hopelessly obscured, 
partly through the corruption of the text, but the general 
outline is clear. ‘‘ Quack” philosophers are described, to be 
compared with genuine philosophers in the next chapter. 
It is useless to try to rewrite the text so as to make it 
grammatical and logical. We are dealing with lecture 
notes, not literature. 

4 So Littré, and the context seems to require such a sense. 
The construction apparently is: ‘‘ you may judge of the 
opposite kind from dress, etc.” 


281 


20 


10 


ΠΕΡῚ EYZXHMOZYNH= 


ἐνθυμηματικοὶ Kal καρτερικοί, πρὸς τὸν καιρὸν 
εὔθετοι καὶ ᾿“λημματικοί, πρὸς τὰς τροφὰς 
εὔχρηστοι καὶ αὐτάρίεες; ὑπομονητικοὶ * πρὸς 
καιροῦ τὴν ὑπομονήν, πρὸς λόγους ἀνυστοὺς 
πᾶν τὸ ὑποδειχθὲν ἐκφέροντες, εὐεπίῃ χρεώμενοι, 
χάριτι διατιθέμενοι, δόξῃ τῇ ἐκ τούτων διισχυρι- 
ζόμενοι, ἐς ἀληθείην πρὸς τὸ ὑποδειχθὲν 
ἀποτερματιζόμενοι.8 

ΙΝ. ᾿Ηγεμονικώτατον μὲν οὖν τούτων ἁπάντων 
τῶν Πιρθειρήμενμο, ἡ φύσις" καὶ γὰρ οἱ ἐν τέχνῃσιν, 
ἢν προσῇ" αὐτοῖσι τοῦτο, διὰ πάντων τούτων 
πεπόρευνται τῶν προειρημένων. ἀδίδακτον γὰρ 
τὸ χρέος ἔν τε σοφίῃ καὶ ἐν τῇ τέχνῃ; πρόσθε 
μὲν ἢ διδαχθῇ," ἐς πὸ ἀρχὴν λαβεῖν ἡ φύσις 
κατερρύη καὶ κέχυται, ἡ δὲ σοφίη ἐς τὸ εἰδῆσαι 
τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσιος ποιεύμενα. καὶ γὰρ ἐν 
ἀμφοτέροισι τοῖσι λόγοισι πολλοὶ κρατηθέντες 
οὐδαμῆ συναμφοτέροισιν ἐχρήσαντο τοῖσι πρήγ- 
μασιν ἐς δεῖξιν" ἐπὴν οὖν τις αὐτῶν ἐξετάξῃ τι 
πρὸς ἀληθείην τῶν ἐν ῥήσει τιθεμένων, οὐδαμῆ 


1 ὑπομενητικοὶ M. 


2 πρὸς καιρὸν πρὸς ὑπομονήν M: πρὸς καιροῦ τὴν ὑπυμονήν 
Littré. 
3 ἀποτελματισθῆιαι M: ἀποτερματιζόμενοι Coray and Littré. 
4 ὁ προσῆν M: προσῇ Littré. 
* προσθεμενη διδαχθῇ M: πρόσθε μὲν ἢ διδαχθῇ Littré: 
πρόσθε μὲν ἢ διδαχθῆναι Ermerins. 
5 λαβεῖν" ἡ δὲ φύσις κατερρύη καὶ κέχυται τῇ δὲ σοφίῃ Μ: 
ed ἢ φύσις κατερρύη καὶ κέχυται, ἣ δὲ σοφίη Littré, 
τε M: τι Littré with Van der Linden. 

11 do not believe that a modern can catch the exact 
associations of these ad jectiv es, many of which are very rare 
words, if not ἅπαξ λεγόμενα. The difficulty is all the greater 


282 

DECORUM, 111.-1v, 


face of silence ready to reason and endure, prepared 
for an opportunity and quick to take it, knowing 
how to use food and temperate, patient in waiting 
for an opportunity, setting out in effectual language 
everything that has been shown forth, graceful in 
speech, gracious in disposition, strong in the reputa- 
tion that these qualities bring, turning to the truth 
when a thing has been shown to be true.! 

IV. The dominant factor in all the qualities [ 
have mentioned is nature. In fact, if they have 
natural ability, those engaged in the arts have 
already made progress in all the qualities mentioned. 
For in the art, as in wisdom, use is not a thing that 
can be taught. Before any teaching has taken 
place nature has rushed down in a flood to make the 
beginning; it is afterwards that wisdom comes to 
know the things that are done by nature herself.? 
In fact many, worsted in both words, have in no 
way used for demonstration both the actual things 
together. Accordingly, whenever one of them 
examines in regard to truth something that is being 


because the writer works to death his favourite preposition 
(πρός), using it sometimes in cases which, if a modern may be 
allowed to judge, make dubious Greek, I find it hard to 
give avvords its usual meaning, and may not ὑποδειχθὲν mean 
‘*seen as in a glass, darkly”? 

3 The translation of this sentence is largely guess-work. 
It seems plain, however, that φύσις is contrasted with σοφία ; 
nature comes first and conditions all that wisdom and 
instruction can accomplish afterwards. 

3 What are ἀμφότεροι of λόγοι ἢ Does λόγοι mean ‘‘ words” 
or ‘respects’? We cannot tell, as the lecturer has in this 
chapter jotted down merely the heads of his discourse. 
However λόγοισι seems certainly contrasted with πρήγμασιν. 
Apparently the meaning is that without natural gifts and train- 
ing combined no visible achievement can be accomplished. 


283 


30 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


τὰ πρὸς φύσιν αὐτοῖσι χωρήσει. εὑρίσκονται 
γοῦν οὗτοι παραπλησίην ὁδὸν ἐκείνοισι πεπορευ- 
μένοι. διόπερ ἀπογυμνούμενοι τὴν πᾶσαν ἀμφιέν- 
νυνται κακίην καὶ ἀτιμίην. καλὸν γὰρ ἐκ τοῦ 
διδαχθέντος ἔργου λόγος" πᾶν γὰρ τὸ ποιηθὲν 
τεχνικῶς ἐκ λόγου ἀνηνέχθη" τὸ δὲ ῥηθὲν 
τεχνικῶς, μὴ ποιηθὲν δέ, μεθόδου ἀτέχνου 
δεικτικὸν ἐγενήθη: τὸ γὰρ οἴεσθαι μέν, μὴ 
πρήσσειν δέ, ἀμαθίης καὶ ἀτεχνίης σημεῖόν ἐστιν' 
οἴησις γὰρ καὶ μάλιστα ἐν ἰητρικῇ αἰτίην μὲν 
τοῖσι κεκτημένοισιν,; ὄλεθρον δὲ τοῖσι χρεω- 
μένοισιν ἐπιφέρει" καὶ γὰρ ἢν ἑωυτοὺς ἐν λόγοισι 
πείσαντες οἰηθῶσιν εἰδέναι ἔργον τὸ ἐκ μαθήσιος, 
καθάπερ χρυσὸς φαῦλος ἐν πυρὶ κριθεὶς τοιούτους 
αὐτοὺς ἀπέδειξεν. καίτοι γε τοιαύτη ἡ πρόρρησις 
ἀπαρηγόρητον.Σ ἡ σύνεσις ὁμογενής ἐστιν, εὐθὺ 
τὸ πέρας ἐδήλωσε γνῶσις" τῶν δ᾽ ὁ χρόνος τὴν 
τέχνην tevadéat® κατέστησεν, ἢ τοῖσιν ἐς τὴν 


1 κεκτημένοισιν Coray: κεχρημένοισιν MSS. 

2 ἀπαρηγόρητον ἐς ξύνεσιν ὁμογένεσιν ὡς ἐστιν εὐθὺ 7d πέρας 
ἐμήνυσε γνῶσις M: ἀπαρηγόρητος: ἣ σύνεσις ὁμογενήῆς ἐστιν 
Littré. I have followed Littré, keeping however ἄπαρη- 
yépntov. Perhaps ἐμήνυσε is a better reading than ἐδήλωσε. 

3 εὐαδέα M: εὐοδέα Littré. Neither can be right. Perhaps 


ἐς εὐοδίην. 

1 Who are οὗτοι and ἐκεῖνοι ἢ Once more the lecturer’s 
notes are too scanty for us to say, but, unless we are to 
suppose that he left a gap here to be filled up in his actual 
delivery of the lecture, ἐκεῖνοι will refer to the ‘‘quacks” of 
Chapter II and οὗτοι to those deficient in natural ability and 
training. 


284 


DECORUM, ιν. 


set out in speech, nature will in no way come to 
their aid. These are found at any rate to have 
walked in a path similar to that followed by the 
others.t Wherefore being stripped they clothe 
themselves with the whole of badness and disgrace. 
For reasoning? that comes as the result of work 
that has been taught is a good thing; for everything 
that has been done artistically has been performed 
as the result of reasoning. But when a thing is not 
done, but only expressed artistically, it indicates 
method divorced from art. For to hold opinions, 
without putting them into action, is a sign of want 
of education and of want of art.4 For mere opining 
brings, in medicine most particularly, blame upon 
those who hold opinions and ruin upon those who 
make use of them.® In fact, if they persuade them- 
selves by word,® and opine that they know the work 
that is the result of education, they show themselves 
up like gold proved by fire to be dross. And yet 
such a forecast is something inexorable. Where 
understanding is on a par with action, knowledge 
at once makes plain the end. In some cases time 
has put the art on the right track, or has made clear 


2 Apparently λόγος here means “theory,” ‘ hypothesis” 
(so Littré), although the usual contrast, ‘‘ word” as opposed 
to ‘‘deed,” is not lost sight of. 

8 Here the lecturer, having mentioned the necessity of 
theory, passes on to the mistake of words being allowed to 
take the place of deeds. 

4 We must remember when we translate τέχνη “‘art,” that 
it includes both what we call art and what we call science. 
The importance of uniting both these aspects of τέχναι seems 
to be the subject of part of this difficult chapter. 

5. This seems adapted from Breaths, p. 226. 

® Possibly, ‘‘ by reasoning.” 


28 
VOL. II M 5 


42 


10 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


παραπλησίην οἶμον ἐμπίπτουσι τὰς ἀφορμὰς 
δήλους ἐποίησε. 

V. Διὸ δὴ: ἀναλαμβάνοντα τούτων τῶν 
προειρημένων ἕκαστα, μετάγειν τὴν σοφίην ἐς 
τὴν ἰητρικὴν καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς ΩΡ σοφίην. 
ores yap φιχόσοφος ἰσόθεος" οὐ" πολλὴ᾽ γὰρ 
διαφορὴ ἐπὶ τὰ ἕτερα" καὶ γὰρ ἔνι τὰ πρὸς 
σοφίην ἐν ἰητρικῇ πάντα, ἀφιλαργυρίη, ἐντροπή, 
ἐρυθρίησις, καταστολή, δόξα, κρίσις, ἡσυχίη, 
ἀπάντησις, καθαριότης, γνωμολογίη, εἴδησις τῶν 
πρὸς βίον χρηστῶν καὶ ἀναγκαίων, καθάρσιος ὃ 
ἀπεμπόλησις, ἀδεισιδαιμονίη, ὑπεροχὴ θείη." 
ἔχουσι γὰρ ἃ ἔχουσι πρὸς ἀκολασίην, πρὸς 
βαναυσίην, πρὸς ἀπληστίην, πρὸς ἐπιθυμίην, 
πρὸς ἀφαίρεσιν, πρὸς ἀναιδείην αὕτη yap® 
γνῶσις τῶν προσιόντων καὶ χρῆσις τῶν πρὸς 
φιλίην, καὶ ὡς καὶ ὁκοίως Ta’ πρὸς τέκνα, πρὸς 
χρήματα. ταύτῃ μὲν οὖν ἐπικοινωνὸς σοφίη 


1 δὴ Μ: δεῖ Littré. 

2 οὐ one MS., and also mentioned in Zwinger and Foes. 
So Littré. M omits. 

3 καθαρσίης M: ἀκαθαρσίης Littré: καθάρσιος my conjecture. 

4M has θεῖα and Littré reads θεία. 1 suspect a gap in 
the text at this place. See note 6 of the translation. 

δ ἐνιδεῖν M: ἀναιδείην Littre. 

6 Before γνῶσις Littré with one MS. has 7. 

7 τὰ Littré with one MS.: τε M. 


1 Nature and education; practice and theory; fact and 


reasoning ; deed and word—such seem to.be the com- 
plementary correlatives insisted upon in this chapter. The 
last sentence means that long experience sometimes makes 
ἘΣ deficient education. See, however, the /ntreduction, 
p: 273. 
2 So Littré; but the Greek can hardly bear that meaning, 


286 


DECORUM, τν.-ν. 


the means of approach to those who have chanced 
upon the like route.} 

V. Wherefore resume each of the points men- 
tioned, and transplant wisdom into medicine and 
medicine into wisdom. For a physician who is a 
lover of wisdom is the equal of a god. Between 
wisdom and medicine there is no gulf heed: 2 in fact 
medicine possesses all the qualities that make for 
wisdom. It has disinterestedness, shamefastness, 
modesty, reserve,’ sound opinion, judgment, quiet, 
pugnacity,* purity, sententious speech, knowledge of 
the things good and necessary for life, selling of 
that which cleanses,® freedom from superstition, 
pre-excellence divine. What they have, they have 
in opposition to® intemperance, vulgarity, greed, 
concupiscence, robbery, shamelessness. This 15 
knowledge of one’s income, use of what conduces 
to friendship, the way and manner to be adopted to- 
wards one’s children aud money.’ Now with medicine 


even the debased Greek of Decorvm, and the omission of οὐ 
in M and many other MSS. points to corruption. 

3 Possibly (as Littré) modesty in dress. 

4 The word in the text (ἀπάντησι5) must mean ‘‘ power to 
stand up against opponents.” 

δ. Littré’s ‘‘rejet de limpureté” merely repeats καθαριότης 
above, and gives an impossible sense to ἀπεμπόλησις. My 
emendation is simple, and suggests that as the physician 
cleanses the sick body, so wisdom cleanses the sick mind. 
**Dispensation” would perhaps be a better word than 
“selling.” 

ὁ The author’s favourite word is πρός, and here he uses it 
in a sense exactly opposite to that in which he employs it 
scores of times—in fact in the very next sentence (πρὸς 
φιλίην). Surely there is a gap in the text, the filling of which 
would give a suitable subject to ἔχουσι. 

* This sentence is strangely out of place, and most 
obscurely expressed. 


M 2 287 


\7 


10 


16 


IEPI ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


“ Ν lal Nak 
TLS, OTL Και TAUTA KAL 


ἔχει. 

ΥΙ. Καὶ γὰρ μάλιστα ἡ περὶ θεῶν εἴδησις ἐν 
vow αὐτῇ 5 ἐμπλέκεται: ἐν γὰρ τοῖσιν ἄλλοισι 
πάθεσι καὶ ἐν συμπτώμασιν εὑρίσκεται τὰ πολλὰ 
πρὸς θεῶν ἐντίμως κειμένη ἡ ἰητρική. οἱ δὲ 
ἰητροὶ θεοῖσι παρακεχωρήκασιν' οὐ yap ἔνι 

an - \ 
περιττὸν ἐν αὐτῇ TO δυναστεῦον. Kal yap οὗτοί 
\ 

πολλὰ MEV METAYELPEOVTAL, πολλὰ δὲ Kal κεκρά- 
τηται αὐτοῖσι δ ἑωυτῶν. Τὰ δὲ καταπλεονεκτεῖ 
νῦν ἡ ἰητρική, ἐντεῦθεν παρέξει. τίς yap ὁδὸς 
τῆς ἐν σοφίῃ ὧδε: καὶ γὰρ αὐτέοισιν ἐκείνοισιν" 
οὕτω δ᾽ οὐκ οἴονται ὁμολογέουσιν ὧδε τὰ περὶ 
σώματα παραγινόμεναι,)1 ἃ δὴ διὰ πάσης αὐτῆς 
πεπόρευται, μετασχηματιζόμενα ἢ ἢ μεταποιούμενα, 
ἃ δὲ μετὰ χειρουργίης ἰώμενα, ἃ δὲ βοηθεόμενα, 
θεραπευόμενα ἢ διαιτώμενα. τὸ δὲ κεφαλαιω- 
δέστατον ἔστω ἐς τὴν τούτων εἴδησιν. 

1 After ταῦτα M has καὶ. It is omitted by Littré. 

2 αὐτῇ M: αὐτὴ Littré with one MS.: αὐτῷ Ermerins (con- 
jectured also by Foes). 

3 τίς yap ὁδὸς τῆς ἐν σοφίῃ ὧδε: καὶ yap αὐτέοισιν ἐκείνοισιν" 
οὕτω δ᾽ οὐκ οἴονται ὁμολογέουσιν ὧδε τὰ περὶ σώματα παραγινό- 
μεναι M. A hopelessly corrupt passage. ‘The restoration of 
Littré is almost as obscure as the MS. ἔστι yap ὅδός τις ἐν 


σοφίῃ ὧδε καὶ αὐτέοισιν ἐκείνοισιν: οὕτω δ᾽ οὐκ οἴονται, ὁμολο- 
γέουσι δὲ τὰ περὶ σώματα παραγενόμενα. 


\ -“ « > \ 
Ta πλεῖστα O ἰητρὸς 


1 The words ὅτι to ἔχει read like a gloss. 

2 Surely not ‘ symptoms,” as Littré translates it. 

3 Littré says ‘‘la médecine est, dans la plupart des cas, 
pleine de révérence ἃ Végard des dieux ” This is an impos- 
sible rendering of πρὸς θεῶν ἐντίμως κειμένη. 

4 T take the general sense of this chapter to be that though 
physicians may be the means. the gods are the cause, of cures 
in medicine and surgery. The gods confer this honour on 
medicine, and medical men must realize that the gods are 
their masters. Unfortunately the middle of the chapter is 


288 


Ἦ i i ΨΥ «νυ Oe 

DECORUM, ν.--νι. 


ἃ kind of wisdom is an associate, seeing that the physi- 
cian has both these things and indeed most things.1 

VI. In fact it is especially knowledge of the gods 
that by medicine is woven into the stuff of the 
mind. For in affections generally, and especially in 
accidents,? medicine is found mostly to be held in 
honour by the gods. Physicians have given place 
to the gods. For in medicine that which is powerful 
is not in excess. In fact, though physicians take 
many things in hand, many diseases are also over- 
come for them spontaneously. + All that medicine 
has now mastered it will supply thence. The gods 
are the real physicians, though people do not think 
so. But the truth of this statement is shown by 
the phenomena of disease,f which are co-extensive 
with the whole of medicine, changing in form or in 
quality, sometimes being cured by surgery, some- 
times being relieved, either through treatment or 
through regimen. The information I have given 
on these matters must serve as a summary. 


the most corrupt passage in the Corpus, and I have been 
compelled to print the reading of M, faulty as it is, between 
daggers. Littré makes οὗτοι μεταχειρέονται to refer to quack 
doctors, as though only charlatans would take the credit of 
their cures. I would note that μεταχειρέονται and κατα- 
πλεονεκτεῖ appear to be ἅπαξ λεγόμενα, while παρέξει in M is 
written with the -é altered, as though the scribe were 
uncertain what to write. It is at least curious that we again 
have a passage where, if the writer in his address referred to 
the mystical formulae of a secret fraternity, he would be 
likely to write words conveying no meaning to the un- 
initiated. We should expect these formulae to contain 
references to the action of the gods in healing diseases. Be 
this as it may, the exact meaning of the chapter seems lost 
to us. It is most unfortunate, as it would have been an: 
interesting development of the thesis worked out in Airs 
Waters Places and The Sacred Disease, that all diseases are 
equally divine and equally natural. 


289 


13 


10 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


VII. Ὄντων ἢ οὖν τοιούτων τῶν “προειρημένων 
ἁπάντων, χρὴ τὸν ἰητρὸν ἔχειν τινὰ εὐτραπελίην 
παρακειμένην" τὸ γὰρ αὐστηρὸν δυσπρόσιτον καὶ 
τοῖσιν ὑγιαίνουσι καὶ τοῖσι νοσέουσιν. τηρεῖν 
δὲ χρὴ ἑωυτὸν ὅτι μάλιστα, μὴ πολλὰ φαίνοντα 
τῶν τοῦ σώματος μερέων, μηδὲ πολλὰ ; λεσχηνευό- 
μενον τοῖσιν ἰδιώτῃσιν, ἀλλὰ τἀναγκαῖα" Tt νομίζει 
γὰρ τοῦτο βίη εἶναι ἐς πρόσκλησιν Geparnins.t 5 
ποιεῖν δὲ κάρτα μηδὲν περιέργως αὐτῶν, μηδὲ 
μετὰ φαντασίης" ἐσκέφθω δὲ ταῦτα πάντα, ὅκως 
ἢ σοι προκατηρτισμένα ἐς τὴν εὐπορίην, ὡς 
δέοι: εἰ δὲ μή, ἐπὶ τοῦ χρέους ἀπορεῖν αἰεὶ 
δεῖ. 

VIII. Μελετᾶν δὲ χρὴ ἐν ἰητρικῇ ταῦτα μετὰ 
πάσης καταστολῆς, περὶ ψηλαφίης, καὶ ἐγχρίσιοες, 
καὶ ἐγκαταντλήσιος, πρὸς τὴν εὐρυθμίην τῶν 
χειρῶν, περὶ τιλμάτων, περὶ σπληνῶν, περὶ 
ἐπιδέσμων, περὶ τῶν ἐκ καταστάσιος, περὶ 
φαρμάκων, ἐς τραύματα καὶ ὀφθαλμικά, καὶ 
τούτων τὰ πρὸς τὰ γένεα, iy ἡ σοι προκατηρτισ- 
μένα ὄργανά τε καὶ μηχαναὶ καὶ σίδηρος καὶ τὰ 
ἑξῆς" ἡ γὰρ ἐν τούτοισιν ἀπορίη ἀμηχανίη καὶ 
βλάβη. ἔστω δέ σοι ἑτέρη παρέξοδος ἡ ἡ λειτοτέρη 
πρὸς τὰς ἀποδημίας, ἡ διὰ χειρῶν" ἡ δ᾽ εὐχερε- 

1 ὄντων M: perhaps ἐόντων or ἀληθευόντων. 

2 The sentence within daggers is as it appears in M, and 
shows obvious signs of corruption. Littré emends to νομίζειν 
yap τωὐτὸ βίῃ εἶναι és πρόκλησιν θεραπηΐης. M writes és 
πρόσκλησιν as one word. The sense seems to be that gossip 


may cause criticism of the treatment proposed by the doctor. 
It would perhaps be given by reading: 


νομίζει yap οὕτως ἰητρὸν ἰέναι ἐς EyKAnow θεραπείης. 


Possibly νομίζεται γὰρ οὕτως ἰητρὸς x.7.A. would be even 
better. 


290 


Ἷ 

DECORUM, vu.-vii. 


VII. As all I have said is true, the physician must 
have at his command a certain ready wit, as dourness 
is repulsive both to the healthy and to the sick. 
He must also keep a most careful watch over him- 
self, and neither expose much of his person nor 
gossip to laymen, but say only what is absolutely 
necessary. For he realizes that gossip may cause 
criticism of his treatment. He will do none at all 
of these things in a way that savours of fuss 
or of show. Let all these things be thought out, so 
that they may be ready beforehand for use as 
required. Otherwise there must always be lack 
when need arises. 

VIII. You must practise these things in medi- 
cine with all reserve, in the matter of palpation, 
anointing, washing, to ensure elegance in moving 
the hands, in the matter of lint, compresses, 
bandages, ventilation, purges, for wounds and eye- 
troubles, and with regard to the various kinds of 
these things, in order that you may have ready 
beforehand instruments, appliances, knives and so 
forth. For lack in these matters means helplessness 
and harm. See that you have a second physician’s 
vase, of simpler make, that you can carry in your 
hands when on a journey. The most convenient is 

8 ἀπορίη αἰεὶ δεῖ M: ἀπορίη ἀηδής Littré: ἀπορεῖν αἰεὶ δεῖ my 
emendation. Ermerins omits δεῖ (dittography). 
4 M has επιδημίας. 


201 


M 3 


13 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


στάτη διὰ μεθόδων' 1 οὐ γὰρ οἷόν τε διέρχεσθαι" 
πάντα τὸν ἰητρόν. 

ΙΧ. "Kotw δέ σοι εὐμνημόνευτα φάρμακά τε 
καὶ δυνάμιες ἁπλαῖ καὶ ἀναγεγραμμέναι, εἴπερ 
ἄρα ἐστὶν ἐν νόῳ καὶ τὰ περὶ νούσων ἰήσιος, καὶ 
οἱ τούτων τρόποι, καὶ ὁσαχῶς καὶ ὃν τρόπον περὶ 
ἑκάστων ἔχουσιν: αὕτη γὰρ ἀρχὴ ἐν ἰητρικῇ καὶ 
μέσα καὶ τέλος. 

X. ἹΙροκατασκευάσθω 3 δέ σοι καὶ μαλαγμάτων 
γένεα πρὸς τὰς ἑκάστων χρήσιας, ποτήματα 
τέμνειν δυνάμενα ἐξ ἀναγραφῆς ἐσκευασμένα 
πρὸς τὰ γένεα. προητοιμάσθω δὲ καὶ τὰ πρὸς 
φαρμακίην ἐς τὰς καθάρσιας, εἰλημμένα ἀπὸ 
τόπων τῶν καθηκόντων, ἐσκευασμένα ἐς ὃν δεῖ 
τρόπον, πρὸς τὰ γένεα καὶ τὰ μεγέθεα ἐς 
παλαίωσιν μεμελετημένα, τὰ δὲ πρόσφατα ὑπὸ 
τὸν καιρόν, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον. 


1 Should we not read διὰ μεθοδίων ? 

2 διέρχεσθαι Littré (without stating authority): περιέρ- 
χεσθαι M. 

3 In M προσκατασκευάσθω was written first and then the ¢ 
of προσ- was smudged out. 


1 T retain the reading of Littré without confidence, for διὰ 
μεθόδων is very curious Greek for ‘‘methodically,” and M 
reads plainly περιέρχεσθαι. Hesychius has a gloss μεθόδιον = 
ἐφόδιον, and 1 suspect that we should read here διὰ μεθοδίων, 
and περιέρχεσθαι with M. The μεθόδια would be packets or 
compartments, filled with small quantities of the chief 
medical necessaries, with convenient instruments of a port- 
able size, and so on, so that the physician, on arriving at his 
destination, would not be obliged ‘‘ to go round every where » 
to get what he wanted. The article before λιτοτέρη is 
strange, and suggests that 7 λιτοτέρη and perhaps 7 διὰ 
χειρῶν are glosses. 


292 


DECORUM, νπῖι.--χ. 


one methodically arranged, for the physician cannot 
possibly go through everything.! 

IX. Keep well in your memory drugs and their 
properties, both simple and compound,” seeing that 
after all it is in the mind that are also the cures of 
diseases ;* remember their modes, and their number 
and variety in the several cases. This in medicine 
is beginning, middle and end, 

X. You must have prepared in advance emollients 
classified according to their various uses, and get 
ready powerful draughts prepared according to 
formula after their various kinds. You must make 
ready beforehand purgative medicines also,®> taken 
from suitable localities, prepared in the proper 
manner, after their various kinds and sizes, some 
preserved so as to last a long time, others fresh to 
be used at the time, and similarly with the rest. 


* Literally, ‘‘ written down,” because compounded accord- 
ing to a written formula. 

3 Littré says, ‘‘si déja sont dans l’esprit les notions sur le 
traitement.” This is an impossible translation of εἴπερ ἄρα 
«.7.A. Apparently Littré did not see that the εἴπερ clause is 
a parenthesis, and that καὶ of τούτων continues the first clause. 
The general sense is, ‘‘carry your knowledge in your head, 
not on paper, seeing that it is with your mind that you must 
work a cure.’ 

4 Littré takes τέμνειν δυνάμενα = ‘breuvages incisifs,” 
whatever this may mean, adding that some critics suggest 
ἀνύειν for τέμνειν. It is more likely that τέμνειν is an im- 
peratival intinitive, and that it has its usual meaning of 


‘‘eutting simples.” But δυνάμενα is strange, unless it means 
“having the appropriate δυνάμεις. Cf. Chapter IX (be- 
ginning). 


5. Lituré brackets és τὰς καθάρσιας as a gloss, and he may be 
right. But Decorwm is alternately over-concise and verbose, 
and és τὰς καθάρσιας may have been added for the sake of 
clearness. 


293 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


ΧΙ. ᾿᾿πὴν δὲ ἐσίῃς πρὸς τὸν νοσέοντα, τούτων 
σοι ἀπηρτισμένων, ἵνα μὴ ἀπορῆς, εὐθέτως ἔχων 
ἕκαστα πρὸς τὸ ποιησόμενον, ἴσθι γινώσκων ὃ 
χρὴ ποιεῖν πρὶν ἢ ἐσελθεῖν: πολλὰ γὰρ οὐδὲ 
συλλογισμοῦ, ἀλλὰ βοηθείης. δεῖται τῶν πρηγμά- 
των. προδιαστέλλεσθαι" οὖν χρὴ τὸ ἐκβησό- 
μενον ἐκ τῆς ἐμπειρίης" ἔνδοξον γὰρ καὶ εὐμαθές. 

XII. ᾽ν δὲ τῇ ἐσόδῳ μεμνῆσθαι καὶ καθέδρης, 
καὶ καταστολῆς, περιστολῆς, ἀνακυριώσιος, 
βραχυλογίης, ἀταρακτοποιησίης, προσεδρίης, 
ἐπιμελείης, ἀντιλέξιος πρὸς τὰ ἀπαντώμενα, πρὸς 
τοὺς ὄχλους τοὺς ἐπιγινομένους εὐσταθείης τῆς 
ἐν ἑωυτῷ, πρὸς τοὺς θορύβους ἐπιπλήξιος, πρὸς 
τὰς ὑπουργίας ἑτοιμασίης. ἐπὶ τούτοισι μέμνησο 
παρασκευῆς τῆς πρώτης: εἰ δὲ μή, Tra κατ᾽ 
ἄλλα ἀδιάπτωτον, ἐξ ὧν παραγγέλλεται ἐς 
ἑτοιμασίην. 

XL. ᾿σόδῳ χρέο πυκνῶς, ἐπισκέπτεο ἐπι- 
μελέστερον, τοῖσιν Garret) μενοι δι κατὰ τὰς 
μετα Βολὰς ἀπαντῶν" * ῥᾷον γὰρ εἴσῃ, ἅμα δὲ καὶ 
εὐμαρέστερος ἔσῃ: ἄστατα γὰρ τὰ ἐν ὑγροῖσι" 
διὸ καὶ εὐμεταποίητα ὑπὸ φύσιος καὶ ὑπὸ τύχης: 
ἀβλεπτηθέντα γὰρ τὰ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς 
ὑπουργίης ἔφθασαν 3 ὁρμήσαντα καὶ ἀνελόντα: 


1 M reads προσδιαστέλλεσθαι. 
2 ἁπάντων M: ἀπαντῶν Littré without comment. He prob- 
ably followed some Paris MS. 3 Query, ἔφθασεν. 

1 T agree with Littré that the text cannot be right, but 1 
should hesitate to restore it confidently. I believe that here, 
too, we have the lecturer’s rough, ungrammatical notes. The 
quaintness, the apparently purposed strangeness of the 


204 


DECORUM, χι.-- χαῖ. 


XI. When you enter ἃ sick man’s room, having 
made these arrangements, that you may not be at a 
loss, and having everything in order for what is to 
be done, know what you must do before going in. 
For many cases need, not reasoning, but practical 
help. So you must from your experience forecast 
what the issue will be. To do so adds to one’s 
reputation, and the learning thereof is easy. 

XIT. On entering bear in mind your manner of 
sitting, reserve, arrangement of dress, decisive utter- 
ance, brevity of speech, composure, bedside manners, 
care, replies to objections, calm self-control to meet 
the troubles that occur, rebuke of disturbance, readi- 
ness to do what has to be done. In addition to 
these things be careful of your first preparation. 
Failing this, make no further mistake in the matters 
wherefrom instructions are given for readiness } 

AIII. Make frequent visits; be especially careful 
in your examinations, counteracting the things 
wherein you have been deceived at the changes.? 
Thus you will know the case more easily, and at the 
same time you will also be more at your ease.2 For 
instability is characteristic of the humours, and so 
they may also be easily altered by nature and by 
chance. For failure to observe the proper season 
for help gives the disease a start and kills the 
patient, as there was nothing to relieve him. 


diction of this chapter makes me more than ever convinced 
that we have in Decorum the language of ritual and not of 
every-day life. In this particular case the sense is quite 
plain. 

* Apparently the ‘‘ changes” shown by a disease in passing 
from one phase to another. 

3 I can find no parallel for εὐμαρής in this sense, but the 
context makes it necessary to interpret it as I have done. 


295 


10 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


> \ 3 \ 5 a \ \ A ἊΝ 
οὐ γὰρ ἣν τὸ ἐπικουρῆσον. πολλὰ γὰρ ἅμα τὰ 
ποιέοντά τι χαλεπόν: τὸ" γὰρ καθ᾽ ἕν κατ᾽ 
ἐπακολούθησιν εὐθετώτερον καὶ ἐμπειρότερον. 

XIV. ᾿Επιτηρεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν 
/ , a / 3 ὃ ΄ > 
καμνόντων, δι’ ὧν πολλάκις ὃ διεψεύσαντο ἐν 
τοῖσι προσάρμασι τῶν προσφερομένων" ἐπεὶ ὁ τὰ 
΄ , 
μισητὰ ποτήματα ov λαμβάνοντες, ἢ φαρμακευό- 
΄ lal 
μενοι ἢ θεραπευόμενοι, ἀνῃρέθησαν: Kat αὐτῶν 
μὲν οὐ πρὸς ὁμολογίην τρέπεται τὸ ποιηθέν, τῷ 
δὲ ἰητρῷ τὴν αἰτίην προσῆψαν. 
XV. ᾿Εσκέφθαι δὲ χρὴ καὶ τὰ περὶ ἀνακλίσεων, 
ἃ “μὲν αὐτῶν πρὸς τὴν ὥρην, ἃ δὲ πρὸς τὰ γένεα" 
οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐς εὐπνόους, οἱ δὲ ἐ ἐς καταγείους 
καὶ σκεπινοὺς τόπους ὃ τά τε ἀπὸ ψόφων καὶ 
ὀσμῶν, μάλιστα δ᾽ ἀπὸ οἴνου, χειροτέρη Ἷ γὰρ 
αὕτη, φυγεῖν δὲ καὶ μετατιθέναι. 
oa / > ef a 2 / 
AVI. Ipjccev δ᾽ ἅπαντα ταῦτα ἡσύχως, 
εὐσταλέως, μεθ᾽ ὑπουργίης τὰ πολλὰ τὸν νοσέοντα 
ὑποκρυπτόμενον. ἃ δὲϑ χρή, παρακελεύοντα 
φ lal lal A 
ἱλαρῶς καὶ εὐδιεινῶς, σφέτερα δὲ ἀποτρεπόμενον, 
\ ΄ 
ἅμα μὲν ἐπιπλήσσειν μετὰ πικρίης καὶ ἐντάσεων, 
ral > a 
ἅμα δὲϑ παραμυθεῖσθαι pet ἐπιστροφῆς Kai 

1 ποιέοντα M: προσιόντα Littré. I see no reason for the 
change. 

2 7» Littré, apparently following some MSS.: τῶν M. 

3 Before πολλάκις Littré has πολλοί. 

4 For ἐπεὶ M reads ἐπί. 

δ᾽ The MSS. omit οὐ before λαμβάνοντες. Apparently it 
was added by Calvus. 

8 οἱ μὲν yap αὐτέων és πόνου", of δ᾽ ἐς καταγείους καὶ σκεπινοὺς 
τόπους M: οἱ μὲν γὰρ αὐτέων ἐς ὑψηλούς, οἱ δὲ ἐς μὴ ὑψηλούς, οἱ 
δὲ ἐς καταγείους καὶ σκοτεινοὺς τόπους Littré. Ermerins has 
εὐπνόους for πόνους. I have kept as closely to the reading of 


M as is possible, merely changing πόνους to εὐπνόους with 
Ermerins, who adopted this reading from a note of Foes. 


296 


DECORUM, χπι.--χνι. 


For when many things together produce a result 
there is difficulty. Sequences of single phenomena 
are more manageable, and are more easily learnt 
by experience.! 

XIV. Keep a watch also on the faults of the 
patients, which often make them lie about the 
taking of things prescribed. For through not taking 
disagreeable drinks, purgative or other, they some- 
times die. What they have done never results in 
a confession, but the blame is thrown upon the 
physician. 

XV. The bed also must be considered. The 
season and the kind of illness? will make a 
difference. Some patients are put into breezy spots, 
others into covered places or underground. Consider 
also noises and smells, especially the smell of wine. 
This is distinctly bad, and you must shun it or 
change it. 

XVI. Perform all this calmly and adroitly, con- 
cealing most things from the patient while you are 
attending to him. Give necessary orders? with 
cheerfulness and serenity, turning his attention away 
from what is being done to him; sometimes reprove 
sharply and emphatically, and sometimes comfort 


1 Such must be the meaning, but the Greek is strange, 
2 Littré takes yévea to refer to different kinds of bed. 
3.1 suppose by eating something with a strong and pleasant 
odour. 
4 Perhaps, ‘‘ give encouragement to the patient to allow 
himself to be treated.” 


7M has χειριστοτέρη, apparently a ‘‘portmanteau” of 
focal and χειροτέρη. 
ὧδε M: ἃ δὲ Matthiae. 
9. For ἅμα δὲ M has ἃ δέ. 


297 


10 


10 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


« / \ ’ / fal > la a 
ὑποδέξιος, μηδὲν ἐπιδείκνυντα τῶν ἐσομένων ἢ 
“ > , 
ἐνεστώτων αὐτοῖσι" πολλοὶ yap δι᾽ αἰτίην ταύτην 
ἐφ᾽ ἕτερα" ἀπεώσθησαν, διὰ τὴν πρόρρησιν τὴν 
προειρημένην τῶν ἐνεστώτων ἢ ἐπεσομένων. 
XVII. Τῶν δὲ μανθανόντων ἔστω τις ὁ ἐφεστὼς 
ὅκως τοῖσι παραγγέλμασιν οὐ πικρῶς 5 χρήσεται, 
ποιήσει δὲ ὑπουργίην τὸ προσταχθέν" ἐκλέγεσθαι 
fal \ » ~ ΄- 
δὲ αὐτῶν τοὺς ἤδη ὃ ἐς τὰ τῆς τέχνης εἰλημμένους, 
προσδοῦναί τι τῶν ἐς τὸ χρέος, ἢ ἀσφαλέως 
προσενεγκεῖν: ὅκως τε ἐν διαστήμασι μηδὲν 
λανθάνῃ σε ἐπιτροπὴν δὲ τοῖσιν ἰδιώτησι 
/ < \ Ἂν la 5 > Ν ΄ \ : fal 
μηδέποτε διδοὺς περὶ μηδενός" εἰ δὲ μή, TO κακῶς 
a , - 
πρηχθὲν ἐς σὲ χωρῆσαι τὸν ψόγον ἐᾷ"5 μήποτ᾽ 
ἀμφιβόλως ἔχῃ, ἐξ ὧν τὸ μεθοδευθὲν χωρήσει, 
Wee 15 NN , 7 θὲν δὲ ace 
Kal οὐ σοὶ τὸν ψύγον Trepiawet,’ τευχθὲν δὲ πρὸς 
, ly lal ‘ 
τὸ γάνος ὃ ἔσται" πρόλεγε οὖν ταῦτα πάντα ἐπὶ 
τῶν ποιευμένων, οἷς καὶ τὸ ἐπεγνῶσθαι πρόκειται. 
XVIIL. Τούτων οὖν ἐόντων τῶν πρὸς εὐδοξίην 
καὶ εὐσχημοσύνην τῶν ἐν τῇ σοφίῃ καὶ ἰητρικῇ 
καὶ ἐν τῆσιν ἄλλῃσι τέχνῃσι, χρὴ τὸν ἰητρὸν 

1 ἕτερα M: ἑκάτερα Littré (with other MSS.). 

2 Littré reads οὐκ ἀκαίρως for οὐ πικρῶς. 

3 M has χρήσηται,» οὶ Littré emends to the future. 

4 τὸ προσταχθέν L take to bea gloss on ὑπουργίην. It is just 
possible that ποιήσει ὑπουργίην is a compound expression 
governing τὸ προσταχθέν in the accusative. Cf. Chapter II 
νομοθεσίην τίθενται ἀναίρεσιν. 

5 T have transposed ἤδη, which in the MSS. is after αὐτῶν. 

6 τοῦ ψόγου ἐὰν M. ‘The text is Littré’s. 

? περιάψει Littré with one Paris MS.: περιάψειεν M. 


8 γένος M: κλέος Littré’s emendation I think the writer 
used the poetic word γάνος. 


298 


DECORUM, χνι.--χνηι. 


with solicitude and attention, revealing nothing of 
the patient’s future or present! condition, For 
many patients through this cause have taken a turn 
for the worse, 1 mean by the declaration I have 

mentioned of what is present,! or by a forecast of 
what is to come. 

XVII. Let one of your pupils be left in charge, to 
carry out instructions without unpleasantness, and 
to administer the treatment. Choose out those who 
have been already admitted into the mysteries of 
the art, so as to add anything necessary, and to give 
treatment with safety. He is there also to prevent 
those things escaping notice that happen in the 
intervals between visits. Never put a layman in 
charge of anything, otherwise if a mischance occur 
the Blane will fall on you.” Let there never be any 
doubt about the points which will secure the success 
of your plan,? and no blame will attach to you, but 
achievement will bring you pride.4 So say before- 
hand all this at the Fae the things are done,® to 
those whose business it is to have fuller knowledge.é 

XVIII. Such being the things that make for good 
reputation and decorum, in wisdom, in medicine, 
and in the arts generally, the physician must mark 


1 Tam in doubt whether or not ἐνεστὼς in these two cases 
means ‘‘imminent.” But ἐσομένων and ἐπεσομένων seem to 
supeest the meaning ‘‘ present.” 

I make no attempt to correct the broken grammar, 
holding that the remarks are a lecturer’s notes. 

3 The meaning is very obscure. 

4 The yévos of M points to the reading γάνος, ‘‘ brightness,”’ 
perhaps here ‘‘ glory.” 

5 The meaning of ἐπὶ τῶν ποιευμένων is very uncertain. 

6 Apparently ἐπιγιγνώσκω here means ‘to know in 
addition.” 


299 


ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 


διειληφότα τὰ μέρεα περὶ ὧν εἰρήκαμεν, περιεννύ- 

μενον πάντοτε τὴν ἑτέρην διατηρέοντα φυλάσσειν, 

καὶ παραδιδόντα ποιεῖσθαι; εὐκλεᾶ γὰρ ἐόντα 

πᾶσιν ἀνθρώποισι διαφυλάσσεται." οἵ τε δι 

αὐτῶν ὁδεύσαντες δοξαστοὶ πρὸς γονέων καὶ 

τέκνων" κἤν τινες αὐτῶν μὴ πολλὰ γινώσκωσιν, 
10 ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πρηγμάτων ἐς σύνεσιν καθ- 
ll ἔστανται. 


1 Probably a reference to Chapter I, ληφθείη δ᾽ ἂν τούτων 
μέρεα. - 
3 What is τὴν ἑτέρην ἢ I must once more revert to my 
suggestion that Decorum, with its stilted and often unnatural 
language, is full of the secret formulae of a medical fraternity, 
the most ‘‘holy” phrases being omitted or disguised. I 
think τὴν ἑτέρην is one of these phrases. Surely at the 


300 


DECORUM, χνπι. 


off the parts! about which I have spoken, wrap 
himself round always with the other,? watch it and 
keep it, perform it and pass it on. For things that 
are glorious are closely guarded among all men. 
And those who have made their way through them 
are held in honour by parents and children; and if 
any of them do not know many things, they are 
brought to understanding by the facts of actual 
experience, 


end of an address to ‘‘the brethren” (ἠδελφισμένος ἰητρός, 
Precepts V.) we should expect references to the mysteries of 
the craft. And this last chapter seems full of them. How 
else can we explain διατηρέοντα φυλάσσειν, παραδιδόντα (hand- 
ing on the pass-words), εὐκλεᾶ διαφυλάσσεται, δι’ αὐτῶν 
ddevcavtTes? The word σύνεσις, too, seems to be a word of 
this class, 


301 

Ἰά' διοώτω Βέτρμ ἔνεσδα sepia’ pata 


Chink fw ἀξέρῤον a οὐδ we ησ pit 


fay 


PHYSICIAN 

~ 
- 


VAIDICYHS | 


ime = 


INTRODUCTION 
CHAPTER I 


In order to give a fairly complete account of what 
was anciently considered good manners and good 
behaviour for doctors I must add to Law, Oath, 
Precepts and Decorum the first chapter of the work 
Physician. 

Very little is known about the position of Physician 
in the history of medicine. “Cet opuscule,” says 
Littré,’! “n’est mentionné par aucun des anciens 
critiques.” And later on; “Dans le silence des 
anciens commentateurs il n’est pas possible de se 
faire une idée sur l’origine del’opuscule du Médecin.’’? 

After the first chapter the piece goes on to dis- 
cuss the arrangement of the surgery, the preparation 
of bandages, instruments, and so forth. Then follows 
a short discussion of tumours and sores, and the 
book finishes with a recommendation to a student 
to attach himself to mercenary troops in order to 
have practice in surgery *—a fairly sure indication 
of a date later than 400 B.c. 


1.1: 412: a J. 414: 

3 Ἔν τῇσι κατὰ πόλιν diatpiBho: βραχεῖά τίς ἐστι τούτων ἣ 
χρῆσις: ὀλιγάκις γὰρ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ γίνονται πολιτικαὶ 
στρατιαὶ καὶ πολεμικαί: συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα πλειστάκις 
καὶ συνεχέστατα περὶ τὰς ξενικὰς στρατιὰς γίνεσθαι. τὸν μὲν 
οὖν μέλλοντα χειρουργεῖν στρατεύεσθαι δεῖ καὶ παρηκολουθηκέναι 
στρατεύμασι ξενικοῖς: οὕτω γὰρ ἂν εἴη γεγυμνασμένος πρὸς 
ταύτην τὴν χρείαν. Chapter XIV. 


395 


INTRODUCTION 


In Chapter IV an interesting passage occurs in 
which the surgeon is advised to avoid showiness 
and ostentation in manipulating bandages, as all 
such conduct savours of vulgarity and charlatanism.! 

Dr. J. F. Bensel? holds that Physician is closely 
connected with the treatises Precepts and Decorum. 
It is most important to come to some conclusion 
as to whether there is a real connection, or whether 
there are merely resemblances. 

Bensel’s monograph (it is really an edition of 
Physician) is very instructive, and compares well 
with the somewhat arid discussions to be found 
in most similar works. The author sees that all 
three books are intended for young beginners; he 
points out that the artifices we associate with the 
style of Isocrates are to be seen in Physician, and 
in particular that in some cases there are verbal 
parallels. These tend to indicate that the date of 
Physician is 350-300 B.c. 

Up to this point it is easy to agree with Bensel. 
But when he goes on to assert that Physician is 
contemporary with Precepts and Decorum, and that 
the last shows Epicurean tendencies, it is difficult 
to follow his argument. Physician is comparatively 
simple, and the Greek is rarely strange or obscure, 
‘There are none of the signs of late date. Precepts 
and Decorum, on the other hand, are not only 
strange but even fantastic. No extant Greek prose 


1 εὐρύθμους δὲ ἐπιδέσιας (surely this is the right accentua- 
tion and not ἐπιδεσίας with Littré) καὶ θεητρικὰς μηδὲν 
ὠφελεούσας ἀπογινώσκειν: φορτικὸν yap τὸ τοιοῦτον Kal παντελῶς 
ἀλαζονικόν, πολλάκις τε βλαβὴν οἷσον τῷ θεραπευομένῳ- ζητεῖ 
δὲ ὁ νοσέων οὐ καλλωπισμόν, ἀλλὰ τὸ συμφέρον. 


2 See Philologus for 1922, LXXVIIL. 88-130. 
306 


INTRODUCTION 


shows such peculiar vagaries in diction. The signs 
of late date are many and insistent. Finally, the 
supposed Epicureanism of Decorum cannot possibly 
be reconciled with the assertion made in that work 
that physicians give way before the gods, and know 
that their art is under the direction of a higher 
power. Surely this is Stoic rather than Epicurean 
doctrine. The truth seems to be that what Bensel 
takes to be Epicureanism is really the received 
ethical teaching of later Alexandrine times, which 
is in part common to both schools of thought. 

The likeness, then, between Physician and the 
other two works is a similarity of subject. All are 
addresses to young men at the beginning of their 
medical course, and lay down the rules of conduct 
and practice that such students must follow. In 
the face of the evidence it is illegitimate to go 
further, and to assert that all were written at the 
same time. On the contrary, there is every reason 
to think that Physician is considerably earlier than 
the other two. 

Littré, having pointed out parallel passages to 
parts of Physician in Surgery, Ancient Medicine and 
several other Hippocratic works, concludes his 
Argument with a paragraph so admirable that I quote 
it in full. 

“A Vaide de ces renseignements on entrevoit 
comment un étudiant faisait son éducation. I] 
était, ainsi que l’indique le Serment, d’ordinaire de 
famille médicale; sinon, il s'agrégeait ἃ une de ces 
familles; il commencait de bonne heure; on le 
placait dans (zatrion ou officine, et la il s’exercait 
au maniement des instruments, ἃ l’application des 
bandages, et ἃ tous les debuts de l'art; puis il voyait 


397 


INTRODUCTION 


les malades avec son maitre, se familiarisait avec 
les maladies, apprenait ἃ reconnaitre les temps oppor- 
tuns et ἃ user des remedes. De la sorte il devenait 
un praticien, et, si son zéle et ses dispositions le 
favorisaient, un praticien habile. Dans tout cela 
il n’est question ni d’anatomie ni de physiologie ; 
c'est qu’en effet ces choses-la n’existaient qu’a état 
de rudiment, et dés lors ne servaient pas de fonde- 
ment ἃ une éducation. Un médecin pouvait, comme 
eelui dont parle Hippocrate, croire que l’apophyse 
styloide du cubitus et l’apophyse de l’humérus, qui 
est dans le pli du coude, appartenaient ἃ un méme 
os (des Fractures, § 3), ou, comme un autre dont il 
se raille aussi, prendre les apophyses épineuses du 
rachis pour le corps méme des vertébres (des Articula- 
tions, § 46); ceux-la, on le voit, n’avaient pas la 
moindre notion, je ne dirai pas d’anatomie, mais 
de l’ostéologie la plus élémentaire. Les hippocra- 
tiques, sans avoir une vue distincte des rapports de 
Vanatomie avee la médecine, nous montrent les 
premiers essais pour sortir de l’empirisme primitif, 
obligé nécessairement de se passer d’anatomie et de 
physiologie. Hippocrate avait une connaissance 
trés-précise des os, Passé cela, son é€cole n’avait 
plus rien de précis; des notions, en gros, sur les 
principaux viscéres, des efforts infructueux pour 
débrouiller la marche des vaisseaux sanguins, une 
méconnaissance complete des nerfs proprement dits, 
confondus sous le nom de νεῦρα avec toutes les 
parties blanches, et, pour me servir du langage 
hippocratique, la mention de deux cavilés qui regowwent 
et expulsent les matiéres alimentaires, et de beaucoup 
d’autres cavilés que connaissent ceux qui soccupent de 
ces objets (de l Art, § 10). Les choses étant ainsi 


308 


INTRODUCTION 


a l’état rudimentaire, on ne s’étonnera pas que toute 
la partie théorique roule essentiellement sur les 
quatre humeurs et leurs modifications; la spécula- 
tion ne pouvait se généraliser qu’a l’aide de ces 
éléments qui avaient assez de réalité apparente pour 
permettre quelques tentatives de théorie. Mais ce 
point de vue suffit pour faire apprécier, sans plus 
de détail, ce qu’étaient ces systémes primitifs qu’on 
a si longtemps surfaits, et qui ne peuvent pas mieux 
valoir que les bases qui les supportent.” 


MSS. anv EpitT1ons 


Physician is found in V, C, E and Holkhamensis 
282. It has been edited by J. F. Bensel in Philo- 
logus LX XVIII. (1922), pp. 88-130. 

I have collated V and Holkhamensis 282. The 
hand of V does not appear to be the same as that of 
this manuscript in Dentition, though possibly the 
same scribe adopted another style of writing. It is 
finer and somewhat neater, while \ and a are written 
with long strokes that slope downwards from left to 
right. Iota subscript is not written, so that as 
δικαιοσύνη is the reading towards the end of Chapter 
I, the dative is almost certainly correct. V agrees 
very nearly with the vulgate, 


399 


10 


IEPI IHTPOY 


"Intpod μέν ἐστι Tpoctacin}) ὁρᾶν εὔχρως τε 
καὶ εὔσαρκος πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ φύσιν' 
ἀξιοῦνται γὰρ ὑπὸ τῶν πολλῶν οἱ μὴ εὖ διακεί- 
μενοι TO σῶμα οὕτως " οὐδ᾽ ἂν ἑτέρων ἐπιμελη- 
θῆναι καλῶς" ἔπειτα τὰ περὶ αὐτὸν καθαρίως ὃ 
ἔχειν, ἐσθῆτι" χρηστῇ καὶ χρίσμασιν εὐόδμοις, 
ὀδμὴν ἔχουσιν ἀνυπόπτως πρὸς ἅπαντα' τοῦτο 
γὰρ ἡδέως ἔχειν συμβαίνει τοὺς νοσέοντας 5 δεῖ δὲ 
σκοπεῖν τάδε περὶ τὴν ψυχὴν τὸν σώφρονα, μὴ 
μόνον τὸ σιγᾶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν βίον πάνυ 
εὔτακτον, μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δόξαν ἀγαθά, 
τὸ δὲ ἦθος εἶναι καλὸν καὶ ἀγαθόν, τοιοῦτον δ᾽ 
ὄντα ἴ πᾶσι καὶ σεμνὸν καὶ φιλάνθρωπον" τὸ γὰρ 


1 εἶναι προστασίην with ἔσται after εὔσαρκος MSS.: ἐστι 
προστασίη, with ἔσται omitted, Ermerins: ἰητροῦ μὲν προ- 
στασίη ὁρᾶν ὡς εὔχρως τε καὶ εὔσαρκος ἔσται Bensel. 

2 οὕτως ὡς MSS.: οὕτως Littré: αὐτοὶ Ermerins. 

3 V has ἔπειτα περὶ αὐτῶν καθαίρειν ὧς. πρέπει (for τὰ περὶ) 
Ermerins. Bensel reads καθαρείως. 

4 After ἐσθῆτι Ermerins adds τε. 

5 J think that εὐόδμοις isa gloss on ὀδμὴν ἔχουσιν ἀνυπόπτως 
πρὺς ἅπαντα, and that τοῦτο. -. νοσέοντας is a gloss on the 
whole preceding sentence. It should be noticed that the 
grammar of the second gloss is faulty, and perhaps τοῖς 
νοσέουσι should be read. 

6 περὶ τὴν ψυχὴν σώφρονα V, which has also τοῦτο before 


310 


ΕΠ Rid SICLAN 


CHAPTER I 


Tue dignity of a physician requires that he should 
look healthy, and as plump as nature intended him 
to be; for the common crowd consider those who 
are not of this! excellent bodily condition to be 
unable to take care of others. Then he must be 
clean in person, well dressed, and anointed with 
sweet-smelling unguents that are not in any way 
suspicious. ‘This, in fact, is pleasing to patients. 
The prudent man must also be careful of certain 
moral considerations?— not only to be silent, 
but also of a great regularity of life since 
thereby his reputation will be greatly enhanced; he 
must be a gentleman in character, and being this he 
must be grave and kind to all, For an over-forward 

1 The οὕτως of this sentence is not otiose: ‘*those who 
are not well off in these respects” (1.6. of a healthy com- 
plexion and not too thin). Ermerins emendation to αὐτοί is 
therefore not necessary, though it is ingenious. 

* Bensel’s reading will mean ‘‘ the following are important 
characteristics of a prudent soul.” 

3 It is easy to understand εἶναι with εὔτακτον from the εἶναι 
in the clause after the parenthesis. This understanding of 
a word or phrase in a first clause, which is actually used in a 
second clause, being unknown in modern English, is often a 
cause of obscurity. 
σκοπεῖν. Hrmerins reads and punctuates τὴν ψυχήν" σώφρονα. 


«ον εὔτακτον εἶναι. Gensel has τὴν ψυχὴν τὴν σώφρονα. 
7 Perhaps ἐόντα. 


318 


ἹΤΕΙΡῚ IHTPOY 


προπετὲς καὶ τὸ πρόχειρον καταφρονεῖται, κὴν 
πάνυ χρήσιμον ἢ" σκεπτέον > δὲ ἐπὶ τῆς ἐξουσίης" 
τὰ γὰρ αὐτὰ παρὰ τοῖς αὐτοῖς σπανίως ἔχοντα " 
ἀγαπᾶται. σχήμασι δὲ ἀπὸ μὲν προσώπου 
σύννουν μὴ πικρῶς" αὐθάδης 8 γὰρ δοκεῖ εἶναι 
καὶ μισάνθρωπος, ὁ δὲ ἐς γέλωτα ἀνιέμενος καὶ 
20 λίην ἱλαρὸς φορτικὸς ὑπολαμβάνεται" φυλακτέον 
€ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἥκιστα. δίκαιον δὲ πρὸς 
πᾶσαν ὁμιλίην εἶναι" χρὴ γὰρ πολλὰ ἐπικουρεῖν 
δικαιοσύνην" * πρὸς δὲ ἰητρὸν οὐ μικρὰ συναλὰ- 
λάγματα τοῖσι νοσέουσίν 5 ἐστιν καὶ γὰρ 
αὐτοὺς ὃ ὑποχειρίους ποιέουσι τοῖς ἰητροῖς, καὶ 
πᾶσαν ὥρην ἐντυγχάνουσι γυναιξί, παρθένοις, 
καὶ Ἷ τοῖς ἀξίοις πλείστου κτήμασιν" ἐγκρατέως 
οὖν δεῖ πρὸς ἅπαντα ἔχειν ταῦτα. τὴν μὲν οὖν 
29 ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα οὕτω διακεῖσθαι. 


1 Bensel with V reads σκοπὸν for σκεπτέον. 

2 σπανίως ἔχουσιν MSS.: σπανίως ἔχοντα Littré. 

8 αὐθάδης... μισάνθρωπος MSS.: Ermerins has neuters. 

4 δικαιοσύνην Holkhamensis 282, and apparently E: δικαι- 
οσύνη V andC: δικαιοσύνῃ Bensel 

5 yoootalv V: ἀρρωστέουσιν Ermerins. 

§ αὐτοὺς MSS. : αὑτοὺς Zwinger, Linden: ἑωυτοὺς Ermerins. 

τ Ermerins omits καὶ after παρθένοις. 


312 


THE PHYSICIAN, 1. 


obtrusiveness is despised, even though it may be 
very useful. Let him look to the liberty of action 
that is his; for when the same things are rarely 
presented to the same persons there is content.!_ In 
appearance, let him be of a serious but not harsh 
countenance; for harshness is taken to mean arro- 
gance and unkindness, while a man of uncontrolled 
laughter and excessive gaiety is considered vulgar, 
and vulgarity especially must be avoided. In every 
social relation he will be fair, for fairness must be 
of great service. The intimacy also between 
physician and patient is close. Patients in fact 
put themselves into the hands of their physician, 
and at every moment he meets women, maidens 
and possessions very precious indeed. So towards all 
these self-control must be used. Such then should 
the physician be, both in body and in soul. 


1 So Littré. But it is more than doubtful if the Greek 
will bear this meaning. The reading of V (σκοπὸν) points to 
corruption of the text, as does the σπανίως ἔχουσιν of the 
MSS. 

2 Bensel’s emendation to the dative is very attractive, and 
is probably right: ‘‘for on many occasions one must come to 
the help of fairness.” 


313 
VOL. 11 N 

prom ne pel ree Lindudtes 
. mbhenca es onilts ou) After χεῤϑένρύη 


} 
| 

ete 


DENTITION 

INTRODUCTION 


Or this short piece Littré! says: “Ce trés court 
fragment n’est cité par aucun ancien commentateur, 
rien ne peut nous faire deviner de qui il est, ni ou 
il a été pris.” In his Argument he begins: “Cet 
opuscule est rédigé dans la forme aphoristique, et, 
tout court quil est, il témoigne que l’auteur avait 
étudié, non sans fruit, l’état des enfants a la 
mamelle et leurs maladies.” 2 

Adams’? remarks are very similar: “This little 
tract is destitute of any competent evidence of its 
authenticity. Some of the observations contained 
in it bespeak a familiar acquaintance with the 
diseases of infancy.” 

The account in Pauly-Wissowa is even scantier in 
its information: “ein Blittchen iiber das Zahnen 
der Kinder, wie das vorige weder von Galen noch 
Erotian erwahnt.” 

In spite of these rather discouraging remarks 
Dentition is a work of no little interest. In the 
first place it is written in aphorisms, and like most 
medical aphorisms deals with prognosis rather than 
treatment. Then again it is curiously short and 
abrupt, and the reader wonders why it was written 
in the present form, The answer to this puzzle may 


1]. p. 415. 2 VIII. p. 542. 
SO Violy eps 124, 


317 


INTRODUCTION 


perhaps become plainer after a discussion of the 
subject matter of Dentition. 

It is obvious to any medical man that the tract is 
divided into two parts, both of which contain pro- 
positions apparently irrelevant to the main subject. 
Roughly speaking, however, one may put the matter 
thus: 

(1) Propositions I.—XVII. deal with dentition 
(ὀδοντοφυΐα), and incidentally with the suckling 
and weaning of infants. 

(2) Propositions XVIIL—XXXII. deal with 
ulceration of the tonsils (παρίσθμια), uvula 
and throat. 

Teething and ulcerated throats are not connected, 
and it may be asked why they are here placed side 
by side. A short work dealing with both dentition 
and ulcerated throats is indeed a strange mixture. 

It is remarkable that the key-word to most or 
the first part is ὀδοντοφυΐα, while of the second part 
it is παρίσθμιας This suggests that Dentilion is an 
extract from a larger collection of aphorisms, which 
were arranged in ἃ kind of alphabetical order. Ir 
the tract consisted only of propositions VI.—XII. 
and XVIII., XX.—XXVII., XXX.—XXXII., no 
doubt would be possible; every proposition would 
contain one or the other of the key-words. But 
there remain :— 

(a) I.—V., with the key-words γάλα and θηλάζω. 

(ὁ) XIII.—XVII., with the key-words οὐρεῖσθαι, 
παράκειται (?), παρεσθίω, παρηθῶ, leading on 
to παρίσθμια in XVIII. 

(c) XIX., the key-word of which is doubtful. 

(d) XXVIII., XXIX., the key-words of which are 
doubtful. 

318 


INTRODUCTION 


Now surely ὀδοντ-, οὐρ-, παρα-, παρε-, παρη-, παρι-, 
must be intentionally set in alphabetical order, and 
I suggest that a scribe, copying a larger collec- 
tion of aphorisms, omitted accidentally ὀδοντοφυΐα 
to παρίσθμια. This larger collection was arranged 
alphabetically, and probably dealt with diseases of 
childhood. When the scribe found out his mistake, 
he wrote out the omitted portion at the end, and 
added to it a few other propositions that he had 
missed. <A later scribe, misinterpreting the facts, 
regarded the appendix as a fresh work, and gave 
it the not unnatural name Denitition. These remarks 
may be condemned as speculative guesses, but they 
are guesses to which an interesting parallel is to 
be found in the Paris manuscript 2255(E). At 
the end of this manuscript is a piece called περὶ 
προγνώσεως ἐτῶν. On examining it we find that it 
is a fragment of Airs Waters Places, which some 
scribe omitted, placed at the end of his volume, 
and so added a fresh treatise to the Hippocratic 
collection! — 

It is not at all unlikely that there are other 
similar fragments in the Hippocratic collection. 
Possibly, too, longer works contain fragments in- 

| serted by scribes who thought that they had found 

| a suitable place for them. One or two passages, for 
instance, in Epidemics I. strongly suggest by their 
irrelevance an origin such as I have described. 

The language of Dentition is in some respects 
unusual, 

Proposition II. Bopds. A poetic word(?). See 
Aristophanes Peace 38. éAxw, “I drink,” 
seems poetic. See Euripides Phoen. 987 
(ἕλκειν μαστόν). 


319 


INTRODUCTION 


Proposition III. ἐπιναύσιος is apparently a late 
word. 

Proposition IV. πολλὴ φέρεται ἡ κοιλίη. εὐπεπτῶ 
is very rare. 

Proposition XII. χειμῶνας ἔχει, if this reading be 
correct. 

Proposition XIV. παρηθῶ, of the bowels being 
moved. 

Proposition XV. ἀναλαμβάνω, of eating. 

Proposition XVII. παρηθῶ. 

Proposition XXV. ἀσμενίζω. This is apparently 
a late word. 

Proposition XXVIII. ἀναλαμβάνω, of taking food 
or drink. 

Proposition XXIX. εὐτροφὴς (if the reading be 
correct). It is apparently ἅπαξ λεγόμενον. 


The number of strange expressions in so short 
a piece points to a late date. If Dentition be late, 
it forms an exception to my general statement that 
the aphoristie style ceased to prevail among medical 
writers after 400 8.6. 


MSS. anv EniTIoNs 


The manuscripts containing Dentition are V, C, E, 
and Holkhamensis 282. 

I have collated V and Holkhamensis 282. In 
this treatise the two are not strikingly alike; in 
fact, the close correspondence between the two 
manuscripts seems to end where they no longer 
correspond in the order of the treatises, namely after 
Eight Months’ Child. 

On the other hand, if I may judge from Littré’s 
apparatus criticus, V and C (Paris 2146) are almost 


320 

INTRODUCTION 


identical, and they also contain the treatises in the 
same order. It seems quite certain that C is a mere 
copy of V. 

V reads πολὺ in Proposition III. and in others, but 
πουλὺ in V and in XXVIII. (τὰ πουλὺ γάλα κ.τ.λ.), 
although later in the same sentence πολὺ occurs. 

The pronominal forms in ὅπ- are the almost 
universal rule, but in XIX. and XXII, δκ- is found. 

The scribe regularly omits iota subscript, but in 
one place (XXX.) iota is written subscript between 
the -y- and -o- of τῇσιν ἄλλῃσιν ὥρῃσι. 

Sometimes, instead of dividing a word between 
one line and the next, the scribe preferred to write 
part of the word with a mark of abbreviation. Thus 
χειμῶνας appears as χειμῶνν, δυναμέι ων as δυναβέν᾽ 
and θηλάζειν as θηλάζΖ. It is quite likely that 
corruptions have sometimes been caused by systems 
of abbreviation and contraction. 

Examination of Dentition as it appears in V con- 
firms my belief that no confidence can be placed in 
the spelling of even our best manuscripts in the 
matter of such points as ὅπ- and éx-. 

In places the text of Dentition is very corrupt. 
Accordingly, instead of attempting to restore hope- 
less passages, I have printed the text of Littré 
between daggers. In the footnotes emendations 
are mentioned, and in some cases discussed. 

I know of no separate editions of the piece, 
although it is included in the editions of Littré 
and Ermerins, 


227 


ΠΕΡῚ OAONTO®YIH2 


I. Τὰ φύσει εὔτροφα τῶν παιδίων οὐκ ἀνάλογον 
τῆς σαρκώσεως ἷ καὶ τὸ γάλα θηλάζει. 
II. Τὰ βορὰ καὶ πολὺ ἕλκοντα γάλα οὐ πρὸς 
λόγον σαρκοῦται. 
III. Ta πολὺ διουρέοντα τῶν θηλαζόντων 
ἥκιστα ἐπιναύσια.3 
IV. Οἷσιϑ πολλὴ φέρεται ἡ κοιλίη καὶ εὐ- 
πεπτοῦσιν, ὑγιεινότερα: ὁπόσοισιν ὀλίγη, βοροῖ- 
σιν ἐοῦσι καὶ μὴ ἀνάλογον τρεφομένοισιν," ἐπίνοσα. 
V. Ὁπόσοισιδ δὲ πολὺ γαλακτῶδες ἀπε- 
μεῖται, κοιλίη συνίσταται. 
VI. Ὁπόσοισιν ἐν ὀδοντοφυΐῃ ἡ κοιλίη πλείω 
ὑπάγει ἧσσον σπᾶται ἢ ὅτῳ ὀλιγάκις. 
VII. Ὁπόσοισιν ἐπὶ ὀδοντοφυΐῃ πυρετὸς ὀξὺς 
ἐπιγίγνεται ὀλιγάκις σπῶνται. 
VIIL. Ὁπόσα ὀδοντοφυεῦντα εὔτροφα μένει 
καταφορικὰ ἐόντα κίνδυνος σπασμὸν ἴ ἐπιλαβεῖν. 
IX. Τὰ ἐν χειμῶνι ὀδοντοφυεῦντα, τῶν ἄλλων 
ὁμοίων ἐόντων, βέλτιον ἀπαλλάσσει. 
1 σαρκώσεως MSS. : σαρκώσιος Mack. 
2 ἐπιναύσια V, Holk. 282, C: ἐνιαύσια vulgate: ναυσίᾳ 
Ermerins. 
3 οἷσι V: Holk. 282 has ὁκόσοισι in the margin, but οἷσι in 


the text. 
4 The form of εὐπεπτοῦσιν arouses suspicion, 


322 


DENTITION 


I, Cuttpren who are naturally well-nourished do 
not suck milk in proportion to their fleshiness. 

II. Children with voracious appetites, and who 
suck much milk do not put on flesh in proportion. 

ΠῚ. Of sucking children those that pass much 
urine are the least subject to vomiting. 

IV. Children that pass copious stools and have 
good digestion are the more healthy; those that 
pass stools scantily, and with voracious appetites are 
not nourished in proportion, are unhealthy.? 

V. Those that vomit copiously milky matters suffer 
from constipation. 

V1. Those who while teething have their bowels 
moved often are less subject to convulsions than 
those who have them moved seldom. 

VII. Those who while teething are attacked by 
acute fever seldom suffer from convulsions. 

VIII. Those who while teething are lethargic 
while remaining well-nourished run a risk of being 
seized with convulsions. 

IX. Those who teethe in winter, other things being 
equal, come off better. 


1 Or, ‘‘ subject to illness,” 


5 ὑγιεινότερα.. . . τρεφομένοισιν omitted by Holk. 282. 

ὁ ὁπόσοισι V: Holk. 282 reads ὁκόσοισι with π᾿ written over 
the «, and so also in other places. 

7 σπασμὺς V and C: σπασμὸν Littré. 


323 


ΠΕΡῚ OAONTO®YIH= 


X. Ov πάντα τὰ ἐπὶ ὀδοῦσι σπασθέντα τελευτᾷ: 
πολλὰ δὲ καὶ διασῴξεται. 

XI. Τὰ μετὰ βηχὸς ὀδοντοφυεῦντα χρονίζει} 
ἐν δὲ τῇ διακεντήσει ἰσχναίνεται μᾶλλον. 

XII. ὋὉπόσα ἐν τῷ ὀδοντοφυεῖν χειμῶνας ἔχει, 
ταῦτα καὶ προσεχόντως ἠγμένα ῥᾷον φέρει 
ὀδοντοφυΐαν. 

ΧΉΠ. Τὰ διουρεῦντα πλέον ἢ διαχωρεῦντα 
πρὸς λόγον εὐτροφώτερα. 

XIV. Ὁ πύσοισιν οὐρεῖται μὴ πρὸς λόγον, 
κοιλίη δὲ πυκνῶς ὠμὸν ἐκ παιδίων παρηθεῖ, 
ἐπίνοσα. 

XV. Τὰ εὔυπνα καὶ εὔτροφα πολὺ tavarap- 
βάνειν 3 καὶ παράκειται οὐχ ἱκανῶς διῳκημένον.ἵ 4 

XVI. Ta παρεσθίοντα ἐν τῷ θηλάζειν ῥᾷον 
φέρει ἀπογαλακτισμόν. 

XVII. Τὰ πολλάκις παρηθεῦντα δίαιμον καὶ 
ἄπεπτον κατὰ κοιλίην πλεῖστα τῶν ἐν πυρετῷ 
ὑπνώδεα. 

1 χρονίζει Littré: χρονίζειν V and C, 

2 ταῦτα καὶ is omitted by Ermerins. 
3 ἀναλαμβάνει Foes: ἀναλαμβάνειν MSS. 
4 It is hard to decide whether Holk. 282 has διωκημένον or 


διωκειμένον. 
5 παρηθεῦντα Foes: παριθεῦντα or παρυθεῦντα MSS. 

1 For this sense of χειμὼν see e.g. Breaths XIV. τῆς νούσου 
καὶ Tov παρεόντος χειμῶνος, and also Ermerins’ note on this 
passage. The meaning seems to be that during teething 
stormy ‘‘tantrums” on the part of the child are a better 
sign than a subdued, semi-comatose state. 

3 Perhaps πρὸς λόγον goes with διαχωρεῦντα, though the 
order of words is against this, The sense, however, would 
be improved. ‘‘ Those who, in proportion, pass more urine 
than faeces are better nourished.” So Littré, 


324 


DENTITION, x.-xvu 


X. Not all children die that are seized with 
convulsions while teething; many recover. 

XI. Teething is protracted when complicated with 
a cough, and emaciation in such cases is excessive 
while the teeth are coming through. 

XII. Children who have a troublesome time while 
teething, if they are suitably attended to, bear up 
more easily against teething. 

XIII. Those that pass more urine than faeces are 
proportionately better nourished.” 

XIV. Those who do not pass urine in proportion, 
but from babyhood discharge undigested food fre- 
quently, are unhealthy. 

XV. Children who sleep well, and are well- 
nourished, may take a great deal of food, even 
though it is placed before them _ insufficiently 
prepared for digestion.4 

XVI. Those that eat solid food while being 
suckled bear weaning more easily. 

XVII. Those that often pass stools of undigested 
food mixed with blood, the great majority of them 
when feverish are drowsy.® 


3 Or, ‘‘ subject to illness.” 

4 It is fairly certain that the general sense of this pro- 
position is to the effect that children who have healthy 
constitutions may without harm put a strain upon their 
digestive organs, But the exact reading is more than un- 
certain. παράκειται is strange, and cannot mean πάρεστι, as 
Littré thinks, But παράκειται seems to be the key-word 
(παρα-, with παρε- in the next proposition), and so is probably 
right. Perhaps εἰ has fallen out after καὶ (the scribe may 
have thought that οὐχ was wrong after ei), but I can find no 
parallel to this sense of διῳκημένον. 

5. Here too the Greek is strange, and I am not satisfied 
with the text, though I can offer no better reading. Possibly 
τῶν should be τούτων or ἐόντα ; possibly it should be omitted. 


325 


ΠΕΡῚ OAONTO®YIH= 


XVIII. Τὰ ἐν παρισθμίοις ἕλκεα ἄνευ πυρετῶν 
γιγνόμενα ἀσφαλέστερα. 

XIX. Ὁπόσοισιν ἐν τῷ θηλάζειν τῶν νηπίων 
βὴξ προσίσταται, σταφυλὴν εἴωθε μείζονα ἔχειν. 

XX. Ὁπύσοισι ταχέως ἐν παρισθμίοις νομαὶ 
ἐφίστανται, τῶν πυρετῶν μενόντων καὶ βηχίων, 
κίνδυνος πάλιν γενέσθαι ἕλκεα. 

ΧΧΙ. Τὰ παλινδρομήσαντα ἐν ἰσθμίοις ἕλκεα 
trois ὁμοίοισιϊ 3 κινδυνώδεα. 

ΧΧΊΙ. ΤΤοῖσι παιδίοισιν ἀξιολόγοις ἕλκεσιν 
ἐν παρισθμίοισι, καταπινομένων σωτηρίας ° 
ἐστίν, ὁπόσα δὴϑ8 μᾶλλον τῶν πρότερον μὴ 
δυναμένων καταπίνειν. ® 

XXIII. Ἔν παρισθμίοις ἕλκεσι, πολὺ 1 τὸ 
χολῶδες ἀνεμεῖσθαι ἢ κατὰ κοιλίην ἔρχεσθαι," 
κινδυνῶδες. 

XXIV. Ἔν τοῖσιν ἐν παρισθμίοισιν ἕλκεσιν 
ἀραχνιῶδές 15 τι ἐὸν οὐκ ἀγαθόν. 

ΧΧΥ. Ἐν τοῖσιν ἐν παρισθμίοισιν ἕλκεσι 


1 


4 


1 Ermerins places τῶν νηπίων after ὁπόσοισι. 

2 Ermerins omits ἕλκεα. 

8 ὁμοίοισι (or ὁμοίωσι) MSS.: ὠμοῖσι Calvus: νηπίοισι 
Cornarius and Ermerins. 

4 ἀξιόλογοις ἕλκεσιν MSS. : ἀξιόλογα ἕλκεα Ermerins. 

5 καταπινομένων MSS. : καταπίνειν δυναμένων Ermerins after 
Linden. 

6 σωτηρίας ἐστίν MSS. : σωτήριά ἐστι Ermerins. 

7 The MSS. punctuate before ὁπόσα and after χολῶδες in 
the next proposition. Littré suggested the punctuation in 
the text and he is followed by Ermerins. 

8 δὴ MSS.: δὲ Ermerins. 

9. Ermerins punctuates after πρότερον and marks an hiatus 
alter καταπίνειν. 

10 Holk. 282 has τὸ πολύ. 

1 ἔρχεσθαι MSS. : διέρχεσθαι Ermerins. 


326 


DENTITION, χνιῖχχν. 


XVIII. Ulcers on the tonsils that come without 
fever are less dangerous. 

XIX. Babies that are attacked by a cough while 
being suckled usually have an enlarged uvula. 

XX. When corroding sores form quickly on the 
tonsils, the fevers and coughs remaining, there is a 
danger of ulcerations occurring again. 

XXI. Ulcerations that recur on the tonsils are 
dangerous,! 

XXII. When children have considerable ulceration 
of the tonsils, if they can drink, it is a sign that they 
may recover, the more so if they could not drink 
before.? 

XXIII. In cases of ulcerated tonsils, to vomit 
bilious matters, or to evacuate them by stools, is 
attended with danger. 

XXIV. In cases of ulcerated tonsils, the formation 
of a membrane like a spider’s web is not a good 
sign.® 

XXV. In cases of ulcerated tonsils, after the first 


1 The conjecture of Cornarius (‘‘of babies”) is most in- 
genious and may be right. I suspect, however, that τοῖς 
ὁμοίοισι is part of a corrupted gloss on ἰσθμίοις, which some 
scholiast saw was used in the same sense as (ὁμοίως) παρισθμίοις. 

2 The most corrupt proposition in Dentition. It seems 
impossible to restore the exact text of the original. One 
suspects, however, that Ermerins is right in reading ἀξιόλογα 
ἕλκεα and σωτήριά ἐστι, and that Linden correctly changed 
καταπινομένων to καταπίνειν δυναμένων. The sense of ὁπόσα 

. καταπίνειν is fairly certain, but the Greek to represent 
it could be written in several ways. 

5 It would be interesting if we could interpret this pro- 
position correctly. 

12 Holkamensis 282 omits dveueioda . . . ἀραχνιῶδες, the 
eye of the scribe passing from -@des to -ὥδες. 


327 


ΠΕΡῚ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΗΣ 


μετὰ τοὺς πρώτους χρόνους διαρρεῖω; φλέγμα διὰ 
τοῦ στόματος, πρότερον οὐκ ὄν, χρήσιμον, ὅμως 
ἀνακτέον: ἢν δὲ ἄρξηται “συνδιδόναι,; πάντως 
ἀσμενιστέον: τὸ δὲ μὴ οὕτως διαρρέον εὐλα- 
βητέον. 

XXVI. Ῥευματιζομένοις παρίσθμια κοιλίη 

θ a lA 3 \ \ “ Η 
κατενεχθεῖσα πλείω 3 λύει τὰς ξηρὰς βῆχας 
παιδίοισιν ἀνενεχθέν τι | πεπεμμένον πλείω λύει. 

XXVII. Τὰ πολὺν χρόνον ἐν παρισθμίοις ἕλκεα 
ἀναυξῆ μένοντα ἀκίνδυνα πρὸ τῶν πέντε ἢ ἕξ 

ἡμερέων. 

XXVIII. Ta πολι ΝΑ τῶν θηλαζόντων 
ἀναλαμβάνοντα ὡς τὸ πολὺ ὑπνώδεα. 

XXIX. Ta μὴ tedtpopéat® τῶν θηλαζόντων 
ἄτροφα καὶ δυσανάληπτα. 

XXX. ἽἝλκεα ἐν θέρει γιγνόμενα ἐν παρισθμίοις 
χείρονα τῶν ἐν τῆσιν ἄλλῃσιν ὥρησι: τάχιον 
γὰρ νέμεται. 

XXXI. Τὰ περὶ σταφυλὴν νεμόμενα ἕλκεα ἐν 
παρισθμίοισιν, σῳζομένοισι τὴν φωνὴν ἀλλοιοῖ. 

XXXII. Τὰ περὶ φάρυγγα νεμόμενα ἕλκεα 
χαλεπώτερα καὶ ὀξύτερα ὡς ἐπιπολὺ δύσπνοιαν 
ἐπιφέρει. 

1 ὃν MSS.: ἰὸν Ermerins. Perhaps ἐόν. 

2 ἄρξηται ξυνδιδῷ MSS. : ἄρξηται καὶ ξυνδιδῷ Mack: ἄρξηται 
ἣν ξυνδιδῷ Ermerins: ἄρξηται ξυνδιδόναι Littré: ἄρξηται 
συνδιδόν would be nearer the MSS. 

3 Ermerins omits πλείω. 

4 Ermerins omits παιδίοισιν and reads ἀνενεχθὲν δέ τι. V 
has τί. 

5 εὐτροφέα MSS. : εὔτροφα Hrmerins. 

6 Before σῳζομένοισι V, Holk. 282 and C have γῆν, but 


read παρισθμίοις, not παρισθμίοισιν. Possibly γῆν has arisen 
from the -.. 


328 


4 


DENTITION, χχν.-- χχχηι. 


periods it is useful for phlegm to flow from the 
mouth, which before did not do so; nevertheless it 
must be brought up. If the symptoms begin to dis- 
appear,it is altogether a welcome sign. Ifthe phlegm 
does not flow in this way, you must be careful. 

XXVI. When there is a discharge on the tonsils, 
in most cases dry coughs are resolved by evacuation 
through the bowels; with children most cases are 
resolved by the vomiting of concocted matters. 

XXVII. Ulcerations on the tonsils, that remain 
for a long time without increasing, are not attended 
with danger before five or six days.? 

XXVIII. Children at the breast that take much 
milk are generally drowsy. 

XXIX, Children at the breast that are ill nourished 8 
also pick up strength with difficulty, 

XXX. Ulcerated tonsils that occur in summer are 
worse than those that occur at other seasons, for 
they spread more rapidly. 

XXXI. Ulcers on the tonsils that spread over the 
uvula alter the voice of those who recover. 

XXXII Ulcers that spread about the throat are 
more serious and acute, as they generally bring on 
difficulty of breathing. 


1 The readings ὃν and συνδιδόναι are uncertain, but the 
sense is quite clear. 

2 Littré points out that it is difficult to fit in πολὺν 
χρόνον with mpd τῶν πέντε ἢ ἕξ ἡμερέων. J agree with him, 
and believe that the first phrase is a gloss on the second. 

3 The word evtpopéa can scarcely be right; it should be 
εὐτραφέα or ettpopa But even when it is corrected it is 
otiose with ἄτροφα. I suspect that there were once two 
readings (the Hippocratic collection has hundreds of such 
slight variations), namely, τὰ μὴ εὐτραφέα τῶν θηλαζόντων καὶ 
δυσανάληπτα and τὰ ἄτροφα τῶν θηλαζόντων καὶ δυσανάληπτα. 
At some time these two versions were combined into one. 


428 


POSTSCRIPT 


(1) Ossections may be raised to the use of 
“abscession”’ to translate ἀπόστασις. It is certainly 
not used in modern English, but neither are the 
ideas associated with ἀπόστασις accepted by modern 
science. The only alternative to the use of the term 
“abscession’’ would be to transliterate the Greek 
word with a footnote giving its meaning. 

(2) Regimen in Acute Diseases, XIX. p. 78, Il. 11 
011. I am in doubt whether the sentence ἢν δὲ μὴ 
ὑπεληλύθῃ ὃ παλαιότερος σῖτος νεοβρῶτι ἐόντι, K.T.A. 
refers or not to the former part of the chapter 
(ἐπισχεῖν τὴν δόσιν τοῦ ῥυφήματος, ἔστ᾽ ἂν οἴηται 
κεχωρηκέναι ἐς τὸ κάτω μέρος τοῦ ἐντέρου τὸ σιτίον). My 
translation so takes it, identifying ὑπεληλύθῃ and 
κεχωρηκέναι ἐς TO κάτω μέρος TOD ἐντέρου. It is possible, 
however, that a new case is introduced. The 
patient has recently eaten food, but his bowels were 
even before this (παλαιότερος) full of unevacuated 
food. In such cases the doctor is recommended to 
use an enema or a suppository. 

(3) Regimen in Acute Diseases, XXXVII. p. 92, 
1.27. Though all the MSS. read μὴ I feel inclined 
to delete it. Possibly it may be retained as a 
pleonastic or redundant μή, but it would be difficult 
if not impossible to find a parallel. This pleonastic 
μή; so far as I know, is not found with an infinitive 
depending upon θαυμαστὸν εἶναι or its equivalent. It 


33° 


POSTSCRIPT 


might easily be a repetition (in uncials) of the last 
syllable οἵ εἶναι. 

(4) Regimen in Acute Diseases, XLVIIL. p. 104. I 
feel that the whole of this chapter, and perhaps the 
next, is an interpolation. The sentence ὅτι... és 
τὰ ῥυφήματα μεταβάλλουσιν ἐκ τῆς κενεαγγίης is either 
corrupt or a rather inane truism. The next sentence, 
ἔπειτα οὐ χρηστέον ῥυφήμασιν, πρὶν ἡ νοῦσος πεπανθῇ ἢ 
ἄλλο τι σημεῖον φανῇ ἢ κατὰ ἔντερον, κενεαγγικὸν ἢ 
ἐριστικόν, ἢ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια, is directly contrary to 
the whole teaching of Regimen in Acute Diseases, and 
in particular cannot possibly be reconciled with 
Chapters XII-XIV. Chapter XLIX is perhaps not 
an interpolation, but a parenthesis which in a 
modern book would take the form of a footnote. 

(5) Regimen in Acute Diseases, LXV. Ρ- L202: 
All the MSS. read προσκαταχεῖσθαι. But it is imme- 
diately followed by μετακαταχεῖσθαι. As προσ- and 
mpo- are constantly confused by scribes, it is just 
possible that we should read προκαταχεῖσθαι. “ Water 
should be poured over the body both before and 
after it is rabbed with soap.” 

(6) Sacred Disease, IV. p. 146, ll. 9-11. I am 
dissatisfied not only with the editors’ emendations, 
but also with my own conjecture. The more I 
study the passage the more I am convinced that the 
words οὔτε εἴργεσθαι down to αὐτοῖς εἰσίν; are a gloss 
or glosses. The variants in the MSS. (besides those 
given on p. 146, M has δεινοὶ ἄρ᾽ αὐτοῖς εἰσίν, and @ 
has δεινοὶ αὐτοῖς ἐῶσιν) point in the same direction. 
Moreover, οὔτε before εἴργεσθαι should be οὐδέ. 

Both (a) οὔτε εἴργεσθαι ἂν οὐδενὸς τῶν ἐσχάτων, and 

(ὁ) ποιέοντες ἕνεκά γε: πῶς οὐ δεινοί (M) or 
ποιέοντες ὡς οὐ δεινοί (A) 


331 


POSTSCRIPT 


look like rather childish glosses on σελήνην καθαιρήσει 
καὶ ἥλιον ἀφανιεῖ κιτιλ. It should be remembered 
that no Greek writings were so likely to become 
corrupted by glosses as were the medical works. If 
the two phrases I have indicated are taken away the 
text runs: θεοὺς οὔτε εἶναι νομίζειν οὔτε ἰσχύειν οὐδέν" 
εἰ γὰρ ἄνθρωπος μαγεύων καὶ θύων σελήνην καθαιρήσει 

. οὐκ ἂν ἔγωγέ τι θεῖον νομίσαιμι, which is both 
good grammar and good logic. 

Sacred Disease, X1X. p. 178. In 6 the passage 
from 1. 5 to 1. 10 appears thus (I do not correct 
mistakes) : 


ot δ᾽ ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ Gta’ καὶ ἡ γλῶσσα καὶ ai 
χεῖρες" καὶ οἱ πόδες" οἱ ἂν ὁ ἐγκέφαλος γινώσκη. τοιαύτα 
πρήσσουσι" γίνεται γὰρ ἐν ἅπαντι τῶ σώματι τῆς φρονή- 
σιος τε ws ἂν μετέχηι τοῦ ἠέρος" ἐς δὲ τὴν ξύνεσιν ὁ 


ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ διαγγέλλων. 
In M we have: 


ε 3 ‘ Ν Ἂν » ‘ ε Lol Ν ε 
οἱ δε ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ οὔατα καὶ ἢ γλῶσσα καὶ αἱ 
χεῖρες καὶ οἱ πόδες, οἷα ἂν ὁ ἐγκέφαλος γινώσκηι, τοιαῦτα 
cal Ν cal f a 
ὑπηρετοῦσι᾽ γίνεται yap παντὶ τῶ σώματι τῆς φρονήσιός 
n a 
τε. ὡς ἂν μετέχη τοῦ ἠέρος" és δὲ τὴν σύνεσιν. ὁ 
> , / > «ε / 
ἐγκέφαλός ἐστιν 6 διαγγέλλων. 


The reading ὑπηρετοῦσι (“the limbs are the 
servants of the decisions of the brain’’) is attractive, 
and may be right. But the form is suspicious, and 
in spite of its attractiveness the word probably arose 
out of πρήσσουσι spelt πρήττουσι. 

But the second sentence is ungrammatical, and 
Littré’s text, which I have printed between daggers, 
is little, if any, better than the manuscripts. It is 


332 


POSTSCRIPT 


easy to rewrite something grammatical with the 
required sense, 6. g. : 

γίνεται yap ἅπαντι τῷ σώματι ἡ φρόνησις ἕως ἂν 

μετέχῃ τοῦ ἠέρος, 
or 

γίνεται yap ἅπαντι τῷ σώματι τῆς φρόνησιός τι, ws ἂν 

μετέχῃ τοῦ ἠέρος. 

Even when the grammar is corrected other 
difficulties remain. ‘The writer indeed is not very 
careful in his use of psychological terms, but it is 
quite impossible to reconcile this attribution of 
φρόνησις to all the body with the statement (Chapter 
ΧΧῚ: 

τῆς μέντοι φρονήσιος οὐδετέρῳ μέτεστιν, 
z.e. neither heart nor midriff participate in φρόνησις. 
They have αἴσθησις only. 

When we consider the ease with which glosses, 
and stupid glosses, would find their way into the 
Hippocratic texts,! it is difficult not to believe that 
we have here an unintelligent note. If the sentence 
be deleted the text runs: 

ola ἂν ὃ ἐγκέφαλος γινώσκῃ, τοιαῦτα πρήσσουσι: és δὲ 
τὴν σύνεσιν ὃ ἐγκέφαλός ἐστιν ὃ διαγγέλλων. 

The brain tells the limbs how to act, and is the 
messenger to consciousness, telling it what is 
happening. 


(7) Secret Societies aND THE Hippocratic 
Writincs 


I suggest in my introduction to Decorum that this 
work represents an address delivered before a secret 
1 See pp. xlvii., xiviii. 


333 


POSTSCRIPT 


society of physicians. It will be well briefly to review 
the evidence. 


(1) Decorum is written in fantastic Greek of such 
a peculiar nature that no hypothesis, except 
that the author was in parts intentionally 
quaint and in others intentionally obscure, 
will account for the facts. 

It is well known that the liturgies of secret 
societies affect strange words and expressions. 

(2) The obscurity is greatest when the writer is 
speaking of σοφία, the gods, and the necessity 
of guarding and preserving certain knowledge. 
These are just the places where ‘‘secrets”’ 
would be mentioned. 

(3) The taker of the Hippocratic Oath promises to 
impart παραγγελίη, ἀκρόησις, and 7 λοίπη ἅπασα 
μάθησις only to (a) his sons, (6) his teacher's 
sons, and (ὁ) indentured (cvyyeypappevor) 
pupils who have adopted the νόμος ἰητρικός. 

(4) Law is a short address delivered to medical 
students before the beginning of their 
medical course. After stating the conditions 
without which a medical course cannot be a 
SUCCESS, the writer concludes thus :— 

τὰ δὲ ἱερὰ ἐόντα πρήγματα ἱεροῖσιν ἀνθρώποισι 
δείκνυται: βεβήλοισι δὲ οὐ θέμις, πρὶν ἢ τελεσθῶ- 
σιν ὀργίοισιν ἐπιστήμης. 

(5) In Precepts (Chapter V) a genuine physician 
of sound principles is called ἠδελφισμένος 
ἰητρός, “a physician who has been made a 
brother.” 


On the other hand there are the following 
objections, 


334 
POSTSCRIPT 


(1) All the ancient θίασοι had a distinctly religious 
association with some deity, and there is no 
trace of such a special cult in either Precepts 
or Decorum. In fact the absence of super- 
stition is the most striking characteristic of 
all the Hippocratic writings, and proves their 
independence of the priest-physicians superin- 
tending the temples of Asclepius. Never- 
theless Decorum is unique in insisting on the 
function of the gods in curing diseases. 

(2) The Asclepiadae could not have been a θίασος, 
as the form of the word is against such a 
view. ‘The proper style of a θίασος under the 
titular protection of Asclepius would have 
been Asclepiastae. There are as a matter of 
fact many references in inscriptions to such 
θίασοι of Asclepiastae, 


Like nearly all the questions arising out of a study 
of the Hippocratic writings, this one of secret 
societies must be left in uncertainty and doubt. 
Further research may in the future throw light 
upon a dark problem, but for the present the 
following conclusions seem as positive as the facts 
warrant :— 


(1) Among the hundreds of θίασοι and similar 
organizations in ancient Greece, particularly 
in Alexandrine and post-Alexandrine times, 
it is most unlikely that none would be limited 
to medical men. 

(2) Such societies would have their ritual and 
liturgy, full of quaint expressions and unusual 
words. 

(3) These words and expressions would be found, 


335 


POSTSCRIPT 


if anywhere, in treatises of the type of 
Decorum. 

(4) Our documents use language which, on a 
literal interpretation, do imply the existence 


of “mysteries,” “initiation” and “brother- 
hood.” 


-τ-τ τ τττρρρτ͵ὖὃὋὃἮΒὃϑ 


PRINTED IN GREAT BRITAIN BY RICHARD CLAY ΑΥΡ Company, Lrp., 
BunGay, SuFFOLE. 


THE LOEB CLASSICAL 
LIBRARY 


VOLUMES ALREADY PUBLISHED 
Latin Authors 


Αμμιάνῦβ Marcetuinus. Translated by J. C. Rolfe. 3 Vols. 
(8rd Imp., revised.) 

Apuleius: THE GoLpEN Ass (METAMORPHOsES). W. Adling- 
ton (1566). Revised by 8. Gaselee. (8th Imp.) 

S. AvGustTInE: Ciry or Gop. 7 Vols. ‘Vol. I. G. E. 
McCracken. 

Sr. AuGusTINE, ConFEssions oF. W. Watts (1631). 2 Vols. 
(Vol. 1. 7th Imp., Vol. 11. 6th Imp.) 

Sr. AuGUSTINE, SELEcT Lerrers. J. H. Baxter. (2nd Imp.) 

Ausonius. H.G. Evelyn White. 2 Vols. (2nd Imp.) 

ΒΕΡΕ. J.E. King. 2 Vols. (2nd Imp.) 

Boretuius: Tracts and Dr CoONSOLATIONE PHILOSOPHIAR. 
Rev. H. F. Stewart and E. K. Rand. (6th Imp.) 

CaEsAR: ALEXANDRIAN, AFRICAN and SpaNisH Wars. A. 6. 
Way. 

Cazsar: Civin Wars. A.G. Peskett. (6th Imp ) 

CaEsAaR: Gattic War. H. J. Edwards. (11th Imp.) 

Cato: DE RE Rustica; Varro: DE RE Rustica. H. B. Ash 
and W. D. Hooper. (3rd Imp.) 

Catuttus. F. W. Cornish; Tisuttus. J. B. Postgate; Prr- 
ViGILIUM VENERIS. J. W. Mackail. (13th Imp.) 

Crtsus: Dr Mepicina. W. G. Spencer. 3 Vols. (Vol. 1. 
3rd Imp. revised, Vols. 11. and 111. 2nd Imp.) 

CicERO: Brutus, and Oraror. G. L. Hendrickson and H. M. 
Hubbell. (3rd Imp.) 

[CiczRO]: AD HErENNIUM. H. Caplan. 

CIcERO: DE Fato; Parapoxa SroicoruM; DE PARTITIONE 
Oratornta. H. Rackham (With De Oratore. Vol. 11.) 
(2nd Imp.) 

Cicero: Dr Fininus. H. Rackham. (4th Imp. revised.) 

Cicero: De INVENTIONES, ete. H.M. Hubbell. 

CicERO: DE Natura DroruM and AcapeEemica. H. Rackham. 
(3rd Imp.) 

CicERO: Dr Orricus. Walter Miller. (7th Imp.) 

CicEROo: DE OratorE. 2 Vols. E. W. Sutton and H. Rack- 
ham. (2nd Imp.) 

Cicero: Dr REpustics and De Lecisus; SOMNIUM SCIPIONIs. 
Clinton W. Keyes. (4th Imp.) 

Cicero: Dr SENEctTUTE, DE AmiciT1A, DE DIvINATIONE. 
W.A. Falconer. (6th Imp.) 

Cicero: In Catitinam, Pro Pracco, Pro ΜΌΒΕΝΑ, Pro SuLza. 
Louis E. Lord. (3rd Imp. revised.) 


Cicrro: Letrrers to Articus. E. O. Winstedt. 3 Vols. 
(Vol. I. 7th Imp., Vols. 11. and III. 4th Imp.) 

Cicrro: Lrtrrrers ΤῸ His Frrenps. W. Glynn Williams. 3 
Vols. (Vols. I. and II. 4th Imp., Vol. 111. 2nd Imp. revised.) 

Cicrro: Puirippics. W.C. A. Ker. (4th Imp. revised.) 

CicEROo: Pro ArcuiaA, Post Repirum, DE Domo, Dr Harvus- 
ricuM ΒΈΒΡΟΝΒΙΒ, Pro PLrancio. N.H. Watts. (3rd Imp.) 

CicERO: Pro Carctina, Pro LEGE Maniria, Pro CLueEntio, 
Pro Rasirio. H. Grose Hodge. (3rd Imp.) 

Cicero: Pro Cartio, Dre Provinciis CoNsuLARIBUS. PRO 
Baxrso. R. Gardner. 

Cicero: Pro Mitone, In Pisonem, Pro Scauro, Pro Fonrero. 
Pro Rapirio Postumo, Pro Marcetto, Pro Licario, Pro 
RecE Deroraro. N. H. Watts. (3rd Imp.) 

CicERo: Pro QurnctTio, Pro Roscio AMERINO, Pro Roscio 
Comorpo, ContRA Rutitum. J.H. Freese. (3rd lmp.) 

CicEro: Pro Ssstio, ly Vatintum. R. Gardner. 

Cicero: TuscuLaN DisputTaTions. J. E. King. (4th Imp.) 

CicERO: VERRINE Orations. L. H. G. Greenwood. 2 Vols. 
(Vol. I. 3rd Imp., Vol. 11. 2nd Imp.) 

CuaupiaANn. M. Platnauer. 2 Vols. (2nd Imp.) 

CoLuMELLA: DE RE Rustica. Dr Arporrsus. H. B. Ash, 
E. 5. Forster and E. Heffner. 3 Vols. (Vol. I. 2nd Imp.) 

Curtivs, Q.: History oF ALEXANDER. J.C. Rolfe. 2 Vols. 

2nd Imp.) 

Frorus. Εἰ. S. Forster and Cornetius Nepos. J. C. Rolfe. 
(2nd Imp.) 

FRONTINUS: STRATAGEMS and AquEepucts. C. E. Bennett and 
M. B. McElwain. (2nd Imp.) 

FRONTO: CORRESPONDENCE. C. R. Haines. 2 Vols. (3rd 
Imp.) 

Gaunea, J.C. Rolfe. 3 Vols. (Vol. I. 3rd Imp., Vols. 11. and 
111. 2nd Imp.) 

Horace: Oprs and Epoprs. C. E. Bennett. (14th Imp. 
revised.) 

Horace: Satrres, Epistites, Ars Porrica. H. R. Fairclough. 
(9th Imp. revised.) 

JEROME: SELECTED LETTERS. F. A. Wright. (2nd Imp.) 

JUVENAL and Prersius. G.G. Ramsay. (8th Imp.) 

Livy. B. O. Foster, F. G. Moore, Evan T. Sage, and A. C. 
Schlesinger and ἢ. M. Geer (General Index). 14 Vols. (Vol. 
I. 5th Imp., Vol. V. 4th Imp., Vols. I1.—-IV., VI. and VIL., 
IX.-XII. 3rd Imp., Vol. VII1., 2nd Imp. revised.) 

Lucan. J.D. Duff. (4th Imp.) 

Lucretius. W.H.D. Rouse. (7th Imp. revised.) 

Martiat. W.C. A. Ker. 2 Vols. (Vol. I. 5th Imp., Vol. II. 
4th Imp. revised.) 

Minor Latin Poets: from Pusiinrus Syrus τὸ Rurixivus 
NaMATIANUS, including Gratrius, CALPURNIUS SICULUs, 
NEMESIANUS, AVIANUS, and others with ‘‘ Aetna” and the 
“ Phoenix.” J. Wight Duff and Arnold M. Duff. (8rd 
Imp.) 


2 


Ovip: THe Art or Love and ΟΤΉΒΕ Poems. J. Η. Mozley. 
(4th Imp.) 

Ovip: Fastr. Sir James G. Frazer. (2nd Imp.) 

Ovip: HrrormpEs and Amores. Grant Showerman. (7th Imp.) 

Ovip: MrramorpHoses. F. J. Miller. 2 Vols. (Vol. 1. llth 
Imp., Vol. 11. 10th Imp.) 

Ovip: Tristra and Ex Ponto. <A. L. Wheeler. (4th Imp.) 

Prrsitus. Cf. JUVENAL. 

PETRONIUS. M. Heseltine, SENECA APOCOLOCYNTOSIS. 
W.H.D. Rouse. (9th Imp. revised.) 

Prautus. Paul Nixon. 5 Vols. (Vol. I. 6th Imp., 11. 5th Imp., 
111. 4th Imp., IV. and V. 2nd Imp.) 

Puiny: Lerrers. Melmoth’s Translation revised by W. M. L. 
Hutchinson. 2 Vols. (7th Imp.) 

Pruiny: Natura History. H. Rackham and W. Η. 5. Jones. 
10 Vols. Vols. 1.--ν. and IX. H. Rackham. Vols. VI. and 
VII. W.H.S. Jones. (Vol. I. 4th Imp., Vols. 11. and III. 
3rd Imp., Vol. LV. 2nd Imp.) 

Prorertius. H. E. Butler. (7th Imp.) 

PRUDENTIUS. H.J. Thomson. 2 Vols. 

QuinTILIAN. H. E. Butler. 4 Vols. (Vols. I. and IV. 4th 
Imp., Vols. 11. and 111. 3rd Imp.) 

Remains or ΟἿ Latin. Εἰ. H. Warmington. 4 vols. Vol. 1. 
(Ennrius ΑΝ Cagciuius.) Vol. II. (Livius, Narvius, 
Pacuvius, Accitus.) Vol. III. (Lucrirus and Laws or XII 
TABLES.) (2nd Imp.) (ARcHAIC INscripPTIoNs.) 

Sattust. J.C. Rolfe. (4th Imp. revised.) 

Scrrprorres ΗΙΒΤΟΒΙΑΒ AucustaE. D. Magic. 3 Vols. (Vol. I. 
3rd Imp. revised, Vols. 11. and IIL. 2nd Imp.) 

SENECA: ApocoLocyntTosis. Cf. PrETRoNIvs. 

SENECA: EpistuLAzE Moraes. R. M. Gummere. 3 Vols. 
(Vol. I. 4th Imp., Vols. II. and I11. 3rd Imp.) 

Seneca: Morat Essays. J. W. Basore. 3 Vols. (Vol. II. 
4th Imp., Vols. I. and III. 2nd Imp. revised.) 

Seneca: Tracepigs. F.J. Miller. 2 Vols. (Vol. 1. 4th Imp. 
Vol. IL. 38rd Imp. revised.) 

Siponius: Porms anp Lerrrers. W. B. Anderson. 2 Vols. 
(Vol. 1. 2nd Imp.) 

Sinrus Irauicus. J. D. Duff. 2 Vols. (Vol. I. 2nd Imp. 
Vol. IL. 3rd Imp.) 

Sratius. J.H. Mozley. 2 Vols. (2nd Imp.) 

Surronius. J.C. Rolfe. 2 Vols. (Vol. 1. 7th Imp., Vol. II. 
6th Imp. revised.) 

Tacitus: DraLtogures. Sir Wm. Peterson. AGrRicoLa and 
GERMANIA. Maurice Hutton. (7th Imp.) 

Tacirus: Histortes AND ANNALS. C.H. Moore and J. Jackson. 
4Vols.. (Vols. 1. and 11. 4th Imp. Vols. III. and IV. 3rd Imp.) 

TERENCE. John Sargeaunt. 2 Vols. (Vol. I. 8th Imp., Vol. 
IL. 7th Imp.) 

TERTULLIAN: Apotocia and Dg Srecracuuis. T. R. Glover. 
Minvcius Fevrx. G. H. Rendall. (2nd Imp.) 

VauERIus Fracous. J. H. Mozley. (3rd Imp. revised.) 


3 


Varro: De Lincua Latina. R.G. Kent. 2 Vols. (3rd Imp. 
revised.) 

VELLEIUS PATERCULUS and Res GestaE Diyt August. F. W. 
Shipley. (2nd Imp.) 

Vrreaiw. H.R. Fairclough. 2 Vols. (Vol. 1. 19¢h Imp., Vol. 11. 
14th Imp. revised.) 

Vitruvius: De ArcwiTEcTtuRA. F.Granger. 2 Vols. (Vol. I. 
3rd Imp., Vol. 11. 2nd Imp.) 


Greek Authors 


Acuittes Tatius. S. Gaselee. (2nd Imp.) 

AELIAN: ON THE NaTtuREOF ANIMALS. 3Vols. Vols. I. and IL. 
A. F. Scholfield. 

AENEAS TactTicus, ASCLEPIODOTUS and ONASANDER. ‘Tho 
Illinois Greek Club. (2nd Imp.) 

ArscHINes. C.D. Adams. (3rd Imp.) 

Agescuytus. H. Weir Smyth. 2 Vols. (Vol. 1. 7th Imp., Vol. 
Il. 6th Imp. revised.) 

ALCIPHRON, AELIAN, PHitostrAtus Lerrers. A. R. Benner 
and F. H. Fobes. 

ANDOCIDES, ANTIPHON, Cf. Mrnor Attic ORAToRs. 

Apottoporus. Sir James G. Frazer. 2 Vols. (3rd Imp.) 

Apottonius Ruopius. R.C. Seaton. (5th Imp.) 

Tue Apostontico FarHers. Kirsopp Lake. 2 Vols. (Vol. 1. 
8th Imp., Vol. IL. 6th Imp.) 

ΑΡΡΙΑΝ: Roman History. Horace White. 4 Vols. (Vol. L. 
4th Imp., Vols. I1.-IV. 3rd Imp.) 

Aratus. Cf. CALLIMACHUS. 

ARISTOPHANES. Benjamin Bickley Rogers. 3 Vols. Verse 
trans. (5th Imp.) 

ARISTOTLE: ART OF RHETORIC. J. H. Freese. (3rd Imp.) 

ARISTOTLE: ATHENIAN ConstiTuTION, Evuprmian Eruics, 
Vices AND VirtuEs. H. Rackham. (3rd Imp.) 

ARISTOTLE: GENERATION OF ANiMALsS. A. L. Peck. (2nd 
Imp.) 

yea, Merapuysics. Η. Tredennick. 2 Vols. (4th Imp.) 

ARISTOTLE: Mrtrroronoaica. H. D. P. Lee. 

ARISTOTLE: Minor Works. W. 5. Hett. On Colours, On 
Things Heard, On Physiognomies, On Plants, On Marvellous 
Things Heard, Mechanical Problems, On Indivisible Lines, 
On Situations and Names of Winds, On Melissus, Xenophanes, 
and Gorgias. (2nd Imp.) 

ARISTOTLE: NICOMACHEAN Eruics. H. Rackham. (6th Imp. 
revised.) 

ARISTOTLE: Orconomics and Maena Morarra. G. C. Arm- 
strong; (with Metaphysics, Vol. 11.).. (4th Imp.) 

ARISTOTLE: ON THE HEAVENS. W. K. C. Guthrie. (3rd /mp. 
revised.) 

ARISTOTLE: ON THE Sout, PArva NatrurALiA, ON BREATH. 
W.S. Hett. (2nd Imp. revised.) 


4 


ARISTOTLE: OrcANON—Categories, On Interpretation, Prior 
Analytics. H.P. Cooke and H. Tredennick. (3rd Imp.) 

ARISTOTLE: OrcANoN—Posterior Analytics, Topics. H. Tre- 
dennick and E. 5. Forster. 

ARISTOTLE: ORGANON—On Sophistical Refutations. 

On Coming to be and Passing Away, On the Cosmos. E.S. 
Forster and D. J. Furley. 

ARISTOTLE: Parts oF AntmAts. A. L. Peck; Morion anp 
PROGRESSION OF ANIMALS. E.S. Forster. (4th Imp. revised.) 

ARISTOTLE: Puysics. Rev. P. Wicksteed and F. M. Cornford. 
2 Vols. (Vol. 1. 2nd Imp., Vol. 11. 3rd Imp.) 

AristoTLE: Portics and Lonainus. W. Hamilton Fyfe; 
DEMETRIUS ON StYLE. W. Rhys Roberts. (5th Imp. revised.) 

ARISTOTLE: Poxitics. H. Rackham. (4th Imp. revised.) 

ARISTOTLE: PrositemMs. W.S. Hett. 2 Vols. (2nd Imp. revised.) 

ARISTOTLE: RuHETORICA AD ALEXANDRUM (with PRrobiLems. 
Vol. 11.).. H. Rackham. 

ArriAN: History oF ALEXANDER and INnpiIcA. Rev. Εἰ. Iliffe 
Robson. 2 Vols. (γα Imp.) 

ATHENAEUS: DEIPNOSOPHISTAE. C. B. Gulick. 7 Vols. 
(Vols. I.-IV., VI. and VII. 2nd Imp., Vol. V. 3rd Imp.) 

Sr. Basiz: Letrers. R. J. Deferrari. 4 Vols. (2nd Imp.) 

Catiimacuus: FracmENts. C. A. Trypanis. 

CaLitimMacuus, Hymns and Epigrams, and LycopHron. A. W. 
Mair; Aratrus. G.R. Mair. (2nd. Imp.) 

CLEMENT of ALEXANDRIA. Rey. G. W. Butterworth. (3rd Imp.) 

CotrutTHus. Cf. Oppran. 

DarHnis AND CHLOE. Thornley’s Translation revised by 
J. M. Edmonds; and ParrHentius. 8. Gaselee. (4th Imp.) 

DeEMOsTHENES J.: Otynruiacs, PuHinippics and Minor OrRa- 
tions. J.-XVII. anp XX. J.H. Vince. (2nd Imp.) 

DemosruEnes 11.: Dr Corona and Dr Fatrsa LEGATIONE. 
C. A. Vince and J. H. Vince. (37d Imp. revised.) 

DremostHENES III.: Merrpias, ANDROTION, ARISTOCRATES, 
TimocratTes and AristoaEiron, I. anp II. J. H. Vince 
(2nd Imp.) 

DEMOsTHENES 1V.-VI.: PrivATE OraTions and IN NEAERAM. 
Ἐπ T. Murray. (Vol. IV. 3rd Imp., Vols. V. and VI. 2nd 
mp.) 

ee VIl.: Funrrau SPEEcH, Erotic Essay, Exorpia 
and Lerrrrs. N. W. and N. J. DeWitt. 

Dio Cassrus: Roman History. E. Cary. 9 Vols. (Vols. 1. 
and 11. 3rd Imp., Vols. 111.1 X. 2nd Imp.) 

Dio Curysostom. J. W.Cohoon and H. Lamar Crosby. 6 Vols. 
(Vols. I-IV. 2nd lmp.) 

Dioporvus Sicutus. 12 Vols. Vols. IVI. C. H. Oldfather. 
Vol. VII. C. L. Sherman. Vols. 1X. and X. R. M. Geer. 
Vol. XI. F.Walton. (Vol. 1. 3rd Imp., Vols. 11.-IV. 2nd Imp.) 

Diocrnrs Larrrius. R.D. Hicks. 2 Vols. (5th Imp.). 

Dionysius or HaricarNaAssus: Roman ANTIQUITIES. Spel- 
man’s translation revised by Εἰ. Cary. 7 Vols. (Vols. 1.-V. 
2nd Imp.) 


δ 


Epictetus. W. A. Oldfather. 2 Vols. (3rd Imp.) 

Evuripipes. A.S.Way. 4Vols. (Vols. I.and 1V. 7th Imp., Vol. 
11. 8th Imp., Vol. 111. 6th Imp.) Verse trans. 

Evsepius: Ecctrsiastican History. Kirsopp Lake and 
J.E.L. Oulton. 2 Vols. (Vol. 1. 37d Imp., Vol. 11. 5th Imp.) 

GALEN: ON THE Natrurat Facurtizs. A.J.Brock. (4th Imp.) 

THE GREEK ANTHOLOGY. W.R. Paton. 6 Vols. (Vols. 1.-IV. 
5th Imp., Vol. V. 3rd Imp.) 

GREEK ELEGY AND JAamBUs with the ANACREONTEA. J. M. 
Edmonds. 2 Vols. (Vol. 1. 3rd Imp., Vol. 11. 2nd Imp.) 

THE GREEK Bucoric Ports (THEOcRITUs, Bion, Moscuus). 
J.M. Edmonds. (7th Imp. revised.) 

GREEK MATHEMATICAL WoRKs. Ivor Thomas. 2 Vols. (3rd 
Imp.) 

Heropes. Cf. THEOpHRASTUS: CHARACTERS. 

Heropotus. A. D. Godley. 4 Vols. (Vol. I. 4th Imp., Vols. 
11. and 1117. 5th Imp., Vol. 1V. 3rd Imp.) 

Hesiop anD THE Homeric Hymns. H. G. Evelyn White. 
(Τῶν Imp. revised and enlarged.) ἡ 

Hippocrates and the FraGMENTS OF H¥reractEitus. W.H.S. 
Jones and E. T. Withington. 4 Vols. (Vol. I. 4th Imp., 
Vols. 11.---τσῸ. 8rd Imp.) 

Homer: Iniap. A. ΤῸ Murray. 2 Vols. (7th Imp.) 

Homer: Opysspy. A. T. Murray. 2 Vols. (8h Imp.) 

lJsarus. E. W. Forster. (3rd Imp.) 

IsocratEs. George Norlin and LaRue Van Hook. 3 Vols. 
(2nd Imp.) 

Sr. JoHN DAMASCENE: BARLAAM AND JoAsapH. Rev. G. R. 
Woodward and Harold Mattingly. (3rd Imp. revised.) 

JosrErpHus. H. Si. J. Thackeray and Ralph Marcus. 9 Vols. 
Vols.1-VII. (Vol. V.4th Imp., Vol. Vi. 3rd Imp., Vols. 1.-l1V. 
and VII. 2nd Imp.) 

JutiaNn Wilmer Cave Wright. 3 Vols. (Vols. I. and 11. 
3rd Imp., Vol. 111. 2nd Imp.) 

Lucian. A. M. Harmon. 8 Vols. Vols. 1—V. (Vols. I. and 
11. 4th Imp., Vol. 111. 3rd Imp., Vols. 1V. and V. 2nd imp.) 

LycopHron. Ci. CALLIMACHUS. 

Lyra Grarca. J. M. Edmonds. 3 Vols. (Vol. I. 5th Imp. 
Vol. 11 revised and enlarged, and 111. 4th Imp.) 

Lystas. W.R.M. Lamb. (3rd Imp.) 

Manetruo. W. G. Waddell: Protemy: Trrrasrstos. F. ἘΠ 
Robbins. (3rd Imp.) 

Marcus AurE.tius. C.R. Haines. (4th Imp. revised.) 

MENANDER. F.G. Allinson. (3rd Imp. revised.) 

Minor Arric Oratrors (ANTIPHON, ANDOCIDEs, LycuRGUs, 
Demapes, DinarcHus, Hyprreipes). Κα. J. Maidment and 
J.O. Burrt. 2 Vols. (Vol. 1. 2nd Imp.) 

Nonnos: Dionysiaca. W.H.D. Rouse. 3 Vols. (2nd Imp.) 

Oppian, CoLLUTHUS, TRyPHIODORUS. A.W. Mair. (2nd /mp.) 

Parpyri. Non-Lirerary SeLectrions. A. 5. Hunt and C. C. 
Edgar. 2 Vols. (2nd Imp.) LirERARY SELECTIONS. 
(Poetry). D.L. Page. (3rd Imp.) 


6 

ParTHENIUsS. Cf. DAPHNIS AND CHLOE. 

PAUSANIAS: DESCRIPTION OF GREECE. W. H. 5. Jones. 5 
Vols. and Companion Vol. arranged by R. E. Wycherley. 
(Vols. 1. and III. 3rd Imp., Vols. IL., 1V. and V. 2nd Imp.) 

Puito. 10 Vols. Vols. 1—-V.; F. H. Colson and Rev. G. H. 
Whitaker Vols. VI.-IX.; F. H. Colson. (Vols. I-II., V.- 
VII., 3rd Imp., Vol. IV. 4th Imp., Vols. III., Ν111., and LX. 
2nd Imp.) 

Puito: two supplementary Vols. (Translation only.) Ralph 
Marcus. 

PuiLtostratus: THE Lire or AppoLuontus or Tyana. F. C. 
Conybeare. 2 Vols. (Vol. 1. 4th Imp., Vol. 11. 37d Imp.) 

PHILOSTRATUS: IMAGINES; CALLISTRATUS: DESCRIPTIONS. 
A. Fairbanks. (2nd Imp.) 

PurLtostratus and Eunarrius: Lives or THE SopuHists. 
Wilmer Cave Wright. (2nd Imp.) 

Pinpar. Sir J. E. Sandys. (8th imp. revised.) 

PLavo: CHARMIDEs, ALCIBIADES, HipparcHus, THE LOvERs, 
THEAGEs, Minos and Eprnomis. W. R. M. Lamb. (2nd 
imp.) 

Puaro: CrRAtTyLus, PARMENIDES, GREATER ΗἸΡΡΙΑΒ, LESSER 
Hippras. H.N. Fowler. (4th Imp.) 

Prato: EuraypHro, Apotoay, Criro, PHArDO, PHAEDRUs. 
H.N. Fowler. (11th Imp.) 

Prato: Lacuss, Proracoras, Meno, EurpyprEmus. W.R. M. 
Lamb. (3rd Imp. revised.) 

Prato: Laws. Rev. R. G. Bury. 2 Vols. (3rd Imp.) 

Praro: Lysis, Sympostum Goreras. W. R. M. Lamb. (5th 
Imp. revised.) 

Prato: Repusric. Paul Shorey. 2 Vols. (Vol. I. 5th Imp., 
Vol. 11. 4th Imp.) 

Prato: STATESMAN, PHILEBUs. H.N. Fowler; Ion. W.R. M. 
Lamb. (4th Imp.) 

Prato: THEArTetus and Sornist. H. N. Fowler. (4th Imp.) 

Prato: TimagEus, Cririas, CLIrOopHO, MENEXENUS, EPISTULAE. 
Rev. R. G. Bury. (3rd Imp.) 

PrurarcH: Moratia. 14 Vols. Vols. I1.-V. F. C. Babbitt. 
Vol. VI. W.C. Helmbold. Vol. VII. P. ἘΠ De Lacy and 
B. Kinarson. Vol. X. H. N. Fowler. Vol. XII. H. 
Cherniss and W.C Helmbold. (Vols. I.-VI. and X. 2nd Imp.) 

PiurarcH: THE ParanueL Lives. B. Perrin. 11 Vols. 
(Vols. I., I1., VI., VII., and XI. 3rd Imp., Vols. III.-V. and 
VIII.-X. 2nd Imp.) 

Potysius. W.R. Paton. 6 Vols. (2nd Imp.) 

Procopius: History or THE Wars. H. B. Dewing. 7 Vols. 
(Vol. I. 3rd Imp., Vols. I1.-VII. 2nd Imp.) 

Protemy: TETRABIBLOS. Cf. MANETHO. 

Quintus SMyrnaEus. Α. 5. Way. Verse trans. (3rd Imp.) 

Sextus Empiricus. Rev. R. G. Bury. 4 Vols. (Vol. I. 4th 
Imp., Vols. 11. and 111. 2nd Imp.) 

SopHocites. F. Storr. 2 Vols. (Vol. 1. 10¢h Imp. Vol. IL. 6th 
Imp.) Verse trans. 


Srraso: ΟΕΟΟΘΒΑΡΗΥ. Horace L. Jones. 8Vols. (Vols. 1. V., 
and VIII. 3rd Imp., Vols. 11., I11., IV., VI., and VIL. 2nd Imp.) 

THrorpHrAstTus: CHaAraAcrrers. J. M. Edmonds. Herropsgs, 
ete. A. D. Knox. (3rd Imp.) 

THEOPHEASTUS: ENQuiryY INTO PuLANts. Sir Arthur Hort, 
Bart. 2 Vols. (2nd Imp.) 

THucypipEs. C. F. Smith. 4 Vols. (Vol. I. 5th Imp., Vols. 
11. and IV. 4th Imp., Vol. 11|., 3rd Imp. revised.) 

TrypHioporus. Cf. ΟΡΡΙΑΝ. 

XENOPHON: CyropaEpIA. Walter Miller. 2 Vols. (Vol. I. 
4th Imp., Vol. 11. 3rd Imp.) 

XENOPHON: HELLENICA, ANABASIS, APOLOGY, and Symposium. 
C. L. Brownson and O. J. Todd. 38 Vols. (Vols. I. and Ili 
3rd Imp., Vol. 11. 4th Imp.) 

XENOPHON: MreMORABILIA and Oxconomicus. Εἰ. C. Marchant 
(3rd Imp.) 

XENOPHON: Scripta Minora. E. C. Marchant. (γι Imp.) 

IN PREPARATION 

Greek Authors 


ARISTOTLE: History or AnimaAts. A, L. Peck. 
Prorinus: A. H. Armstrong. 


Latin Authors 


Basrius AND PHAEDRUS. Ben HE. Perry. 


DESCRIPTIVE PROSPECTUS ON APPLICATION London WILLIAM HEINEMANN LTD 
Cambridge, Mass. HARVARD UNIVERSITY PRESS 


WY al 
Woe ey ue 
2 Nel iy Milan ] 
Hippo crates. 


Hippocrates. 


oo